Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 14. september 2023

REFERAT fra Hovedbestyrelsesmøde torsdag den 14. september 2023 kl. 1030 i Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense

DAGSORDEN:
1. Velkomst og praktiske bemærkninger, mødets afvikling.
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 9. marts 2023
4. Falske mails, status
5. Generalforsamling den 20. april 2023 i Odense, evaluering, herunder Claus Redders indlæg omkring
a. Tjenestemandspension + UFP tillæg/fradrag i forbindelse med pensionering før tid
b. Passiv+ - forsikringsordninger (gruppeulykke/liv/helbred)
6. Hvervning af nye medlemmer, herunder
a. Forslag
b. Ny følgeskrivelse i forbindelse med pensionering.
7. Politiforbundet, herunder
a. Møde i OK-24 udvalget den 16. maj 2023
b. Samarbejdsaftalen – nyt udkast
c. Ønsker til samarbejdet i fremtiden
d. Næste møde den 9. oktober 2023
8. CO10, herunder
a. OK24 krav
b. OK 24 konference i CO10 den 21. marts 2023
c. Møde den 16. maj 2023 med repræsentanter fra andre pensionistorganisationer om OK24 krav
d. Møde i Sammenslutningen den 8. august 2023
e. Repræsentantskabsmøde i CO10 den 1. november 2023, herunder
1. forslag til vedtægtsændringer
2. OK 24 krav – motivation.
9. Vedtægtsændring i Landsforeningens vedtægter § 3.
10. Øvrige meddelelser fra formanden, herunder bl.a.
a. Faglige seniorer, borgerforslag om folkepensionen
b. m.fl.
11. Orientering fra næstformanden
12. Status fra hovedkassereren
13. Orientering fra medlemssekretæren
14. Orientering fra kredsene
15. Hjemmesiden
16. Artikler til Politibladet
17. Nyhedsbrev
18. Eventuelt
19. Næste møde

Ad. Pkt.1-3.

Formanden bød velkommen til HB-mødet og oplyste, at der var modtaget afbud fra den nyvalgte kredsformand i kreds 12, Ole Skræddergård Jensen, p.g.a sygdom.

Efter de praktiske oplysninger for afviklingen af mødet foreslog formanden, at den udsendte dagsorden blev udvidet med et nyt pkt. 17 nyhedsbrev. De næste punkter rykkes herefter til pkt, 18 og 19.
Hovedbestyrelsen godkendte den reviderede dagsorden.

Referatet fra det seneste HB-møde (9 marts 23) godkendtes uden bemærkninger.

Ad pkt. 4 og 5.

Formanden oplyste, at der på det seneste har været helt roligt omkring de falske mails. Han håbede meget, at afsenderen nu var faldet til ro og havde opgivet sit forehavende.

Formanden omtalte afviklingen af generalforsamlingen i april 2023 og roste såvel afviklingen som den efterfølgende debat. Efter hans opfattelse var alt forløbet perfekt. Han omtalte også indlægget fra forbundssekretær Claus Redder Madsen som rigtig godt og særdeles oplysende. Der var efterfølgende opstået spørgsmål og tvivl om beregningen af fradraget ved tidlig pensionering. Tvivlen er afklaret, idet fradraget beregnes af såvel statspension som af førtidsbeløbet og fradraget af førtidsbeløbet fortsætter efter at udbetalingen er ophørt.
Hovedbestyrelsen tilsluttede sig bemærkningerne om afviklingen af generalforsamlingen.

Ad pkt.6.
Hovedbestyrelsen drøftede forskellige muligheder og forslag for at hverve nye medlemmer i forbindelse med pensioneringen. En af mulighederne kunne være, at den pgl. kreds/tjenestested tilskrev den kommende pensionist om, at han/hun ville blive kontaktet af PL med henblik på et kommende medlemskab.
Hovedbestyrelsen drøftede et udkast til orienteringsskrivelse til de kommende pensionister. Der blev aftalt enkelte justeringer samt påsættelse af logo. Jørgen J. skriver udkastet
Sagen medtages til drøftelse med Politiforbundet på mødet d. 9. oktober, fordi der også i dag medsendes en velkomstskrivelse til kommende pensionister.

Ad pkt.7.
Formanden orienterede om mødet d. 16. maj med Politiforbundets OK24-udvalg. Han fandt det meget positivt, at vi (PL) fik støtte til vort krav om en regulering på 1,79 %, som henstår fra tidligere. Udvalget fremsatte også disse krav: generelle lønstigninger-videreførelse af reguleringsordningen -organisationspuljer – samt forhøjelse af lokallønnen. Hertil kommer en lang række specielle krav. Der har ved de seneste OK-forhandlinger været afsat 0,2 % til puljer. Men alt tyder på at parterne her ved OK24 ønsker afsat væsentligt mere til puljer.
Formanden var meget tilfreds med støttet fra Politiforbundet til vore ok-krav.
Samarbejdsaftalen kommer på dagsordenen til det næste ordinære møde d. 9. okt. Hovedbestyrelsen drøftde et samlet udkast til en ny aftale, hvor der gives mulighed for, at PL kan få foretræde for relevante udvalg i Politiforbundet samt deltage med 2 repræsentanter ved Politiforbundets kongres.
En mulighed for deltagelse på Senkarriere kurser drøftedes.

Hovedbestyrelsen besluttede, at det er FU, der prioriterer forhandlingslisten til mødet med Politiforbundet d. 9. oktober.

Ad pkt. 8.
Formanden refererede fra møderne i CO10 og fra Sammenslutningen. Der var afholdt en OK-konference d. 21. marts. Her var deltagerne opdelt i 8 områder/borde, hvor man drøftede forskellige OK relevante emne.
Den 16. maj havde lærerne (LC) inviteret til fællesmøde samt drøftelse af krav til OK24. Der var ingen deltagere fra AC/DJØF. Alle øvrige organisationer deltog i konferencen. Her var man enige om, at fremsætte krav om efterregulering på 1,79 % samt en forhøjelse af pensionerne med den samlede andel af puljen, der anvendes til lønformål. Altså den formulering som var udlagt af Sammenslutningen.
Der var møde i Sammenslutningen d. 8. august. Her blev enige om, at foreslå ændringer i CO10.s vedtægt § 2 og §18 . Forslaget behandles på repræsentantskabsmødet d. 1. nov., hvor C010.s endelige aftalekrav udtages.
Da flere af Sammenslutningens repræsentanter har meldt afbud til mødet, deltager Hans Agerbo Jensen, som suppleant.
Formanden oplyste endvidere, at CO10 planlægger med underskud i regnskabet såvel for 2023
som året 2024.

Ad pkt.9-10-11-12-13.
Formanden foreslog med henvisning til drøftelserne på generalforsamling i april, at vedtægter blev justeret sådan, at man kan optages som medlem fra det fyldte 63.år.
Efter en debat i hovedbestyrelsen blev det pålagt FU, at fremlægge forslag til en justering af vedtægterne med de nødvendige konsekvenstilretninger.

Formanden oplyste , at borgerforslaget fra Faglige Seniorer hurtigt opnåede det nødvendig antal underskrifter – 50.000 i alt. -. Men ved den efterfølgende behandling i Folketinget blev forslaget hurtigt fejet af bordet. Der var ikke politisk vilje til at regulere folkepensionen med baggrund baggrund i det seneste års udvikling i priser og lønninger.

Næstformanden henviste til det udsendte forslag til finanslov for 2024, hvor det fremgår af § 36 – -pensionsvæsnet, at det samlede antal personer, der modtager statspension hver måned er ca. 130.000 personer. En lille nedgang fra sidste år. For gruppen politi/anklagemyndigheden er der en fremgang i antallet på 284.

Hovedkassereren fremlagde regnskab for perioden 01-01 til 01-09-2023. Det viser et underskud - på 46.140.-kr. Bl.a derfor blev det besluttet, at hæve kontingentet til 200,-kr. fra 2024.

Medlemssekretæren oplyste, at der pt. er 2449 medlemmer. Han foreslog, at der som i tidligere År ikke opkræves medlemskontingent for nye medlemmer ved indmeldelse i årets sidste kvartal.
Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen.

Ad pkt. 14.
Det fremgik af orientering fra kredsene, at de fleste af alle aktiviteter foregår ude lokalt i Senior-klubberne og i foreningerne.

I kreds 3 var der d. 24. august afviklet et arrangement med udflugt og spisning. Kreds 4 havde et arrangement d. 6. sept. til Industrimuseet og kreds 6 fik tilslutning til et besøg på Politiskolen
I Vejle samt et besøg på Koldinghus.
Efter aftale omtales arrangementerne i lokalforeninger/klubber ikke her i referatet.

Ad pkt.15-16-17-18 og 19.
Formanden oplyste, at PL.s hjemmeside fortsætter som hidtil. Sammenslutningen af Pensionist/-Seniorforeninger i CO10 har også en hjemmeside. Der har kun været 3 besøg i det forgangne år.
Sammenslutningen har dog besluttet at fortsætte indtil videre. ( den tidl formand, Finn Baad er
redaktør.)

Næste deadline til Politibladet er d. 9. oktober. Kreds 3 har indsendt en beretning, som søges bragt. Deadline til blad nr.6/23 er d. 15. november, hvor vi søger at bringe en oversigt over samtlige generalforsamlinger i 2024. Oplysning om tid og sted for kredsenes generalforsamlinger sendes til sekretæren senest d. 14. nov. 2023.
Der foreligger endnu ikke datoer for deadline i 2024.

Formanden foreslog efter en drøftelse, at der udsendes Nyhedsbrev med oplysning om, at kontingentet fra 2024 er 200,-kr. årligt. For opkrævninger via Betalingsservice reguleres beløbet
automatisk.

Næste møde blev aftalt til torsdag d. 8. februar 2024 – start kl. 1030 og samme sted.

Formanden afsluttede mødet og takkede hovedbestyrelsen for en god debat og ønskede alle
en god hjemrejse.

Ref.Mogens Winding/Hans Agerbo Jensen.

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.