Aflysning af planlagt generalforsamling

POLITIPENSIONISTERNE
Kreds 3 Midt- og Vestjylland.

I anledning af de nuværende restriktioner under Corona pandemien med begrænsninger i forsamlinger har bestyrelsen drøftet muligheden for afvikling af den planlagte årlige generalforsamling hos virksomheden Stauning Whisky torsdag den 25. februar 2021.

Bestyrelsen har vurderet, at der grundet den nuværende smitterisiko og de forskellige varianter at muterende coronavirus, ikke vil være forsvarligt at afholde generalforsamlingen. Derfor er generalforsamlingen aflyst og vil ikke blive gennemført i år. Bestyrelsen forventer, at smitterisikoen vil falde i det kommende år, når vaccination af befolkningen er gennemført.

Foreningens næste generalforsamling planlægges afholdt i februar måned 2022. Nærmere meddelelse herom vil blive udsendt senere.

En konsekvens af aflysninger er gennemførelse af valg til bestyrelsen. På valg er formand H.J. Blicher Lauritzen, næstformand Niels Ove Jespersen, suppleant Per Ibsen og revisorsuppleant Poul Erik Møller. De pågældende er kontaktet og har accepteret at fortsætte i funktionen på et nyt mandat.

Såfremt kredsmedlemmer har kommentarer til ovenstående foranstaltning bedes dette indgivet skriftligt eller telefonisk snarest og senest den 1. februar 2021 til formanden. Emnet vil herefter blive behandlet af bestyrelsen.

Såfremt Landsforeningens generalforsamling gennemføres den 21. april 2021 i Odense vil vores delegerede blive indkaldt. Det vil så være op til hver enkelt om man ønsker at deltage eller afgive fuldmagt.

Kassereren oplyser, at vi har et ”sundt” regnskab. Revideret regnskabet foråret 2020 vil blive fremlagt på generalforsamlingen i 2022. Det skal i den forbindelse oplyses, at vores forening i lighed med andre foreninger af banken er blevet pålagt betaling af foreningsgebyr og administrationsomkostninger samt negative renter.

Formandens beretning om kredsforeningens status i året 2020 vil blive afgivet i forbindelse af afviklingen af generalforsamlingen i 2022.

Bestyrelsen har vedtaget, at der skal ske yderligere skriftlige informationer til medlemmerne om nyheder under overenskomstforhandlinger OK 21.

P.t. er vi 203 medlemmer i kreds 3 – Midt- og Vestjylland. På grund af persondataloven modtager vi ikke længere underretning om kolleger som går på pension. Derfor anmoder bestyrelsen om, at man lokalt er opmærksom på nye pensionerede kolleger også melder sig ind i foreningen.

Pas godt på jer selv og de nærmeste.

Med venlig hilsen

p.b.v.

H.J. Blicher Lauritzen
formand

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...