Formand lokalforening Næstved

Bonnie Ludvigsen,
Figenvej 86,
4700 Næstved
Tlf. 42 51 36 00
e-mail: bonnieludvigsen@gmail.com

Referat fra generalforsamling kreds 7, Næstved Lokalforening den 5. aug 2021

 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN 5/8 2021 kl. 14:00 PÅ REST. MONA LISA, NÆSTVED


Formand Erik Næsager bød velkommen til generalforsamlingen.
Der deltog i alt 23 personer, hvoraf de 17 personer, plus to fuldmagter, i alt 19 er kontrolleret som stemmeberettigede.

1: VALG AF DIRIGENT
Formanden foreslog valg af Kurt Holm som dirigent. Kurt blev valgt med akklamation. Kurt takkede for valget og konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen er sket med lovligt varsel.
Der er indkommet et forslag fra bestyrelsen. Dette forslag kan/vil få indflydelse på dagsordenens punkt om kontingent, hvorfor dirigenten foreslår at punkt 5, fastsættelse af kontingent, flyttes og behandles efter pkt. 9, indkomne forslag. Ingen havde bemærkninger hertil, hvorfor flytningen er godkendt.

2: GODKENDELSE AF FULDMAGTER
Der var to fuldmagter, begge godkendt.

3: FORMANDENS BERETNING
Det har været en både sær og svær tid at drive forening i, men nu er der da lys forude.
Nævnte de der er gået bort: BENT JENSEN død 1/7 2020, ARNE KARLSEN død 14/7 2020, OLE JENSEN død 9/1 2021, JAN HAMANN død 20/3 2021 og PETER LARSEN 24/7 2021. Forsamlingen rejste sig og formanden udtalte et æret være deres minde.

Vores lokalforening tæller pr. d.d. 54 medlemmer, og en særlig velkomst til de senest ankomne: Bonnie Ludvigsen, Lars Tobiassen, Morten Frandsen og Kim Tulstrup.
Formanden nævnte følgende aktiviteter gennemført i foreningen:

Den 10/3 20 møde på PG, hvor Henrik Karlsen med kollega berettede om arbejdet i vagtcentralen og med tilhørende rundvisning. Både godt og interessant. Der deltog 18 medlemmer.
Arrangementerne i april og maj blev aflyst pga corona.

Den 7/9 20 så vi besøgscenter Storstrømsbroen med tilhørende foredrag. Interessant at høre om det helt enorme arbejde på stedet. Efterfølgende frokost på rest. Snekken i Vordingborg. Der deltog 23 medlemmer.

Den 13/10 20 besøgte vi Holmegård Værk og fik med en guidet tur lejlighed til at se de meget fine samlinger af Holmegård og Kähler. Efterfølgende frokost i rest. Holmegård. Der deltog 26 medlemmer.
Derefter gik der igen corona i vores planer og et besøg på Affald Plus, julefrokost på PG, foredrag af Lars Harvest og foreningens generalforsamling blev alt sammen aflyst.

Landsforeningen har også været underdrejet, og alle møder både i det forum og i den lokale Velfærdsforening har været aflyst, men nu begynder der at ske noget igen. Den 12/8 21 afholder Kreds 7 generalforsamling på Mona Lisa, og det haster, hvis du vil tilmelde dig. Kontakt i så fald Arne Holdensen.

Den 19/8 21 afholder Landsforeningen generalforsamling i Odense. Landsformand Finn Baad, som i øvrigt nu afgår, har sammen med næstformand Hans Agerbo forhandlet med Dansk Politiforbund om pensionisternes tilknytning til forbundet. At der nu blæser helt andre vinde, fremgår tydeligt af en artikel i Dansk Politi nr. 3/21. Det fremgår at pensionisterne må vælge mellem et passivt medlemskab til 200,- kr. pr. måned, eller et ligeledes passivt medlemskab til 422,- kr. pr. år. Det er naturligvis op til den enkelte selv at træffe sig valg.
Som alle formentlig har bemærket, spillede den kendte reguleringsordning os denne gang et lille pus, idet den udløste et fald i pensionen. Faldet er i størrelsesorden ca. 20,- kr. pr. måned, så det vil næppe volde noget problem. Det er første gang ordningen resulterer i et fald i pensionen.

For den nærmeste fremtid i vores Lokalforening, har bestyrelsen på et nyligt afholdt møde planlagt følgende aktiviteter:
14/9 2021. Besøg på samlermuseum Thorsvang i Stege, frokost der og efterfølgende en guidet rundvisning på Nyord.
12/10 2021. Besøg på tunnelbyggeriet i Rødbyhavn. En eftermiddagstur.
9/11 2021. Møde på Politigården og foredrag ved cpi Lars Harvest.
14/12 2021. Julefrokost på Politigården eller på Mona Lisa.
11/1 2022. Besøg på muligt Gunderslevholm.
15/2 2022. lokalforeningens generalforsamling på Politigården.
Ud over et afklarende spørgsmål om en dato konstateredes ingen yderligere spørgsmål eller kommentarer. Beretningen blev godkendt med akklamation.

4: KASSERERENS BERETNING
Kassereren omdelte det reviderede regnskab. Han gennemgik regnskabet detaljeret og konstaterede et mindre overskud som årets resultat.
Der var ingen spørgsmål. Beretningen godkendt med akklamation.

6A: VALG AF KASSERER
På valg er Jens Rasmussen. Jens ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Troels Haugsted. Troels vælges med akklamation.

6B: VALG AF SEKRETÆR
På valg er Finn Mogensen. Villig til genvalg. Finn blev valgt med akklamation.

7: VALG AF TO BESTYRELSESSUPPLEANTER.
På valg er 1) Troels Haugsted og 2) Henning Nerup Rasmussen, som ikke ønsker genvalg. Anni Nørgård og Bent Ludvigsen foreslås af bestyrelsen, og begge vælges med Anni Nørgård som 1. suppleant og Bent Ludvigsen som 2. suppleant.

8: VALG AF TO REVISORER OG EN REVISORSUPPLEANT
På valg er revisorerne Kurt Holm og Ole Baad, og som suppl. Torben Christensen. Alle er villige til genvalg. Alle tre valgt med akklamation som anført.

9: INDKOMNE FORSLAG
Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af vedtægtens § 3 – Medlemmer. Forslaget er tidligere udsendt til alle medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Dirigenten gennemgår forslaget.
Forslag til ny § 3 i Vedtægter for Lokalforeningen Politipensionisterne Næstved:
”Som medlem kan optages pensionerede tjenestemænd i politiet samt pensionerede medlemmer af Domstolenes Tjenestemandsforening og deres ægtefæller/samlever, som vil efterleve denne vedtægt og som er medlemmer af Politipensionisternes Landsforening.
Som passive medlemmer kan optages tidligere ansatte i politiet, og som er fyldt 55 år. Passive medlemmer har ikke stemmeret og kan ikke modtage valg til tillidsposter. Passive medlemmer betaler kontingentet til foreningen reguleret med det tilskudsbeløb, der modtages til medlemmerne af Politipensionisternes Landsforening.”

Formanden begrunder forslaget. Baggrunden for forslaget er dels at gøre det muligt for alle tidligere ansatte på Næstved Politistation at blive medlem af Lokalforeningen, dels at gøre det muligt, at polititjenestemænd fra andre kredse kan blive medlem af foreningen, og dels at gøre kontingentet mere enkelt. Det er op til hver enkelt m.h.t. yderligere medlemskaber i Landsforeningen og i Velfærdsforeningen. Formanden vil skriftligt informere de af medlemmerne, som indtil nu alene er medlemmer af Velfærdsforeningen.

Vagn spørger om der ikke er pligt til at være medlem af både Landsforeningen og Lokalforeningen. Formanden svarer, at det er der ikke pligt til. Vagn spørger hvad han får fra Landsforeningen og for sit kontingent. Forhandlingsretten og driften sluger nogle penge, og 50,- kr. tilbagebetales til Lokalforeningen. Frode: Landsforeningen er vores fagforening, og derfor opfordrer han til at opretholde medlemskabet.
Dirigenten fremsætter forslaget til forsamlingens godkendelse. Forslaget vedtaget enstemmigt og uden afstemning.

5: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 100,- kr. for medlemmer af Landsforeningen og 100,- kr. plus tilskudsbeløb fra Landsforeningen (pt. 50,- kr + 20,- kr.), altså pt. i alt 170,- kr. for andre.
Ingen bemærkninger til forslaget som godkendes af forsamlingen.

10: EVENTUELT
Turen til Rødby accepteres som eftermiddagstur med frokost inden oplevelsen.
Bonnie foreslår besøg til UKA og deres nye lokaler.
Kurt foreslår besøg hos Dansk Landbrugs Frøforsyning og Laboratorium.

Kl. 15:00 afslutter dirigenten generalforsamlingen. Formanden takker for det udførte hverv, og retter en særlig tak for godt samarbejde til Jens Rasmussen, som nu forlader bestyrelsen. Formanden takker ligeledes de afgående suppleanter og hilser det nye bestyrelsesmedlem og de to nye suppleanter velkomne.

Bestyrelsen består herefter pr. d.d. af formand Erik Næsager, kasserer Troels Haugsted og sekretær Finn Mogensen.
Førstesuppleant til bestyrelsen er Anni Nørgaard, og 2. suppleant er Bent Ludvigsen.
Revisorerne Kurt Holm og Ole Baad, suppleant Torben Christensen.

Næstved den 5. aug 2021

Kurt Holm, dirigent

Finn Mogensen, sekretær

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...