Referat fra generalforsamling den 20. april 2023

Referat fra POLITIPENSIONISTERNES LANDFORENING GENERALFORSAMLING

Afholdt torsdag den 20. april 2023 kl. 1030 i Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense.

Dagsorden:

1. Generalforsamlingens åbning
2. Valg af dirigent
3. Godkendelse af delegerede
4. Godkendelse af fuldmagter
5. Godkendelse af forretningsorden
6. Beretning
7. Fremtidig virksomhed
8. Behandling af indkomne forslag
9. Regnskab v/Hovedkasseren
10. Fastsættelse af kontingent
11. Fastsættelse af tilskud til Kredsforeningerne
12. Fastsættelse af diæter og rejsegodtgørelse
13. Valg
a. Næstformand (Hans Agerbo Jensen, villig til genvalg)
b. Kasserer (Poul Erik Jørgensen, villig til genvalg)
c. Revisor (Hans Jensen er på valg)
d. Revisorsuppl. (Erik Rehér er på valg.)
14. Eventuelt.

Ad pkt. 1 til 5.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen 2023 – og rettede en særlig velkomst til gæsterne forbundssekretær Claus Redder Madsen og formanden for Fyns politiforening Per Svanegaard Nielsen samt et af vore æresmedlemmer, John Jensen.
Han oplyste også, at der var afbud fra æresmedlemmerne Niels Christensen og Finn Baad.
Han håbede, at det blev en god generalforsamling med en god debat om vore aktuelle
problemer. Der er også forslag om ændring af vedtægterne, så der er nok at tag fat på.’
Han oplyste, at foreningen har mistet 47 medlemmer, der er afgået ved døden. Han anmodede forsamlingen om at rejser sig og indtage 1 minuts stilhed til ære for de afdøde.
Han udtalte efterfølgende;: ære være deres minde.

Formanden foreslog på hovedbestyrelsens vegne Søren D. Sørensen, som dirigent.
Søren D. Sørensen valgtes med akklamation.

Dirigenten takkede for valget. Han fandt, at generalforsamlingen lovligt indvarslet, da den var annonceret i Dansk Politi nr. 6/2022 -udsendt sidst i dec. 2022 samt udsendt til samtlige kredse i januar 2023.
Enighed om, at generalforsamlingen var lovlig.

Dirigenten gennemgik deltagerfortegnelsen og konstaterede, at der var 66 delegerede – samt at der var modtaget 1 fuldmagt. I alt 67 stemmeberettigede. 2/3 dele heraf giver 45 (44,66) som skal være opfyldt for vedtægtsændringer.

Dirigenten henviste til den udsendte forretningsorden. Den blev godkendt uden afstemning.
Han foreslog følgende 4 delegere til stemmetællere: Knud Høfler. kreds. 1, Henning Dyhr, kreds 2, Boye Nielsen, kreds 10 og Torben Krogh, kreds 11.
De foreslåede valgtes enstemmigt.

Generalforsamlingen blev herefter afbrudt for at gæsten, forbundssekretær Claus Redder Madsen kunne give et oplæg om seneste nyt vedr. pensionering for polititjenestemænd.

Forbundssekretær Claus Redder Madsen redegjorde for reglerne vedr. pensionering. Der blev indført flere ændringer med virkning fra 1. januar 2019. Der er ændringer såvel for politipersonalet som for administrativt personale.
( her bringes kun et meget kort uddrag, da hele oversigten ( 20 slides) udsendes til kredsene.)

Som eksempel for politipersonalet blev det nævnt, at afsked som 60-årig fra 2019 koster et fradrag på 12 % ( tidl. var fradraget 4 %). Som 63-årig er det nye fradrag 1% ( tidl. 0 %) og den lavere pligtige afgangsalder på 63 år for polititjenestemænd er afskaffet.
Han oplyste, at der også med virkning fra 1. januar 2019 er indført en ordning med optjening af engangsydelse, såfremt man fortsætter i tjenesten. Denne ydelse optjenes for hvert kvartal man udfører tjeneste, når der er optjent 37 pensionsår. Ydelsen udgør 15 % af lønnen og udbetales som et engangsbeløb ved afskedigelsen. Ydelsen er naturligvis skattepligtig.
Han oplyste også, at den gennemsnitlige afgangsalder for politipersonalet p.t. er 63,4 år.
Der blev afholdt 6 senkarriere kurser i 2022. Der er planlagt 6 kurser i 2023.
Indlægget blev afsluttet med adgang til spørgsmål.

Formanden takkede Claus Redder Madsen for et godt og interessant indlæg.

Dirigenten meddelte, at generalforsamlingen var genoptaget og gav ordet til formanden for at aflægge beretning.

Ad pkt. 6.
Formanden gav en oversigt over de afholdte møder i 2022 og til dato og oplyste, at vi ved årsskiftet var 2487 medlemmer. Det er en lille nedgang i forhold til sidste generalforsamling.
Han omtalte den triste meddelelse fra kreds 12 om, at de har besluttet at nedlægge kredsen, da de 29 medlemmer ikke længere kan få nogen til at påtage sig bestyrelsesarbejdet. Det er også årsagen til, at vi senere på dagsordenen har forslag om at ændre § 8 i vedtægten. Han håbede meget, at det forslag blev vedtaget, sådan at det blev muligt for Landsforeningen at tage hånd om de medlemmer fra kreds 12, der fortsat ønskede tilknytning til landsforeningen.
Formanden omtalte følgende hovedpunkter i beretningen:
Samarbejdet med Politiforbundet – herunder problemerne vedr. Lån & Spar. Vort medlemskab af CO10 som en del af Senior/Pensionistgruppen samt OK 24 drøftelserne, hvor det er alt afgørende, at vi får fremført vore krav om, at reguleringen af vore pensioner fastsættes til den samlede ramme, der afsættes til egentlige lønformål – samt kravet om en efterregulering på 1,79 % af vore pensioner. ( det er vort tilgodehavende fra perioden 2008-2018).
Han omtalte reguleringsordningen, som der er stort flertal for at bibeholde. Reguleringen af løn og pensioner på 1,62 % pr. 1. april 2023 blev omtalt.
Regulering af Folkepensionen blev også nævnt. Et borgerforslag fra Faglige Seniorer har opnået de nødvendige 50.000 stemmer og har derfor været drøftet i Folketinget. Der ser dog ikke ud til, at regeringen vil tage sagen op, da den finder, at den nuværende regulering er rigtig god.( ifølge regeringen)
Han omtalte aftalen fra OK21 om, at statspensionister pr. 1. juni 2022 skal ansættes på den organisationsaftale eller fællesoverenskomst, der findes på det område man ansættes indenfor. Politiforbundet har oplyst, at der p.t. er genansat 122 pensionerede politifolk, men da disse ikke kan komme ind under ovenstående aftale, er de alle ansat på HK-lignende vilkår.
Han omtalte vor hjemmeside, som løbende evalueres og udvikles. Han oplyste også, at en eller anden kriminel person p.t. findere det morsomt at sende mails til hovedbestyrelsen i formandens navn. Sagen er drøftet i hovedbestyrelsen, som besluttede at se tiden an. Forholdet er anmeldt til politiet.
Formanden afsluttede beretningen med at takke samarbejdspartnere og bestyrelse for et rigtig godt samarbejde i det forgange år. Han rettede samtidig en tak til alle vore medlemmer og tillidsfolk for det store arbejde i det forgangne år.

( da den samlede beretning er på 7 sider- er hele beretningen sendt ud til kredsene og lagt på vor hjemmeside. Se den her.)

Dirigenten oplyste, at der var frokostpause til kl. 1300. Generalforsamlingen suspenderet.
Generalforsamlingen blev genoptaget kl. 1300. Dirigenten gav ordet til første indtegnede taler:
Jørgen Fischer, kreds 11, takkede for en rigtig god og fyldig beretning. Han støttede kravene til OK24 og henviste til tidl. aftaler på det offentlige område. Siden ændringerne i tjenestemandspensionsloven , indført i 1994, hvor daværende finansminister, Mogens Lykketoft, argumenterede for, at nu skulle udviklingen i pensionerne følge lønudviklingen, har det vist sig, at det ikke har været tilfældet. Pensionerne har ikke opnået samme regulering som lønnen. Efter hans vurdering var den manglende regulering større, end de oplyste 1,79 %. Han var bekendt med, at pensionerne blev reguleret ekstra med 1 % ved OK05. Han tvivlede på, at statistikken over de private lønninger også omfattede alle ”frynsegoder, bonusordninger og andre specielle ydelser på området.
Derfor støttede han, at kravene til OK24 blev fastholdt og at reguleringsordningen om muligt blev gjort mere tydelig. Han fandt det også særdeles vigtigt, at der kunne opnås enighed med øvrige pensionistgrupper om aftalekravene.
Formanden svarede, at den manglende 1,79 % i regulering var udarbejdet af CFU.s beregnergruppe. Altså den samme gruppe, som deltager i alle beregninger i forbindelse med OK-aftalerne. Han erklærede sig enig i de øvrige fremførte betragtninger.
Han oplyste endvidere, at der er givet tilsagn om, den 1. milliard kroner, der er afsat på sundhedsområdet, IKKE skal indgå i reguleringsordningen.

Bjarne Lassesen, kr. 8, var bekymret for medlemsudviklingen og specielt at flertallet af kommende politipensionister ville melde sig ind i Politiforbundet.

Formanden svarede, at det var en risiko, men han var ikke så bekymret for fremtiden. Men Landsforeningen har en stor opgave i de kommende år med at argumentere for vores eksistens samt fremhæve, at det er Landsforeningen, der har forhandlingsretten via vort medlemskab i CO10. Derfor bør man være medlem af Landsforeningen for jo flere vi er til at løfte byrden, jo større chance har vi for at blive hørt.

Børge Nielsen, kr. 1, fandt problemerne ang. vore kundeforhold i Lån & Spar helt uacceptable. Det var hans holdning, at Politiforbundet var ude af trit med virkeligheden på det punkt. Vi pensionister har ved sammenhold og medlemskab i Politiforbundet medvirket til opbygningen af den organisation. Derfor er det besynderligt, at Politiforbundet så lægger hindringer i vejen for pensionister, der har været kunder i Lån & Spar i en årrække.
Han fandt også problemer i fradragsretten for pensionister, der var medlem af såvel Politiforbundet som af Landsforeningen. Efter hans opfattelse kunne der ikke gives fradrag i skatten for begge kontingenter.
Bo Jonassen,kr.11, omtalte også problemerne vedr. fortsættelse af muligheden for at være fordelskunde i Lån & Spar.. Han spurgte, hvad gør vi??

Formanden svarede, at såvel FU som hovedbestyrelse har drøftet problemerne omkring fortsat at være fordelskunde i Lån & Spar. Det er heri problemet er opstået, for alle kan fortsat blive alm. kunde i Lån & Spar. Landsforeningen har konkret modtaget 5 henvendelser, hvor de pgl. har fået meddelelse om, at de ikke kan fortsætte, som fordelskunder. I den forbindelse er det oplyst fra banken, at man som fordelskunde har accepteret, at banken kan kontrollere, at kunden fortsat er medlem af en af de berettigede organisationer.
Formanden svarede, at bestyrelsens beslutning er, at sagen er stillet i bero indtil videre. Men da vi fortsat er utilfredse med beslutningen, vil sagen blive taget op igen ved den først givne mulighed.
Han svarede også ang. skattefradrag for begge kontingenter, at sagen har være vurderet i revisionsfirmaet Deloitte. De har i vurderingen haft adgang til alle oplysninger i sagen – herunder den afgørelse, som Skat traf efter besøget hos Landsforeningen.
Deloitte skriver, at der er skattefradrag for begge kontingent. Landsforeningens bestyrelse har fuld tillid til den afgørelse og besluttede efter en drøftelse, at udmeldingen fortsat er, at der er skattefradrag for begge kontingenter.

Per Ibsen,kr.3, gjorde opmærksom på, at der ved opslag på Politiforbundets hjemmeside ikke var nogen henvisning til Politipensionisterne.
Formanden svarede, at et sådan forslag var forelagt Politiforbundet og vil blive drøftet på næste ordinære møde med Forbundet.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere indtegnede talere.
Generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning.

Ad pkt. 7.
Formanden fandt at fremtiden for Politipensionisterne tegner lys og han henviste til de forskellige forhandlinger vi har gang i samt til fremmødet i dag samt til det store arbejde, der foregår i kredsene. Der kan desværre opstå situationer med tvivl, men han fastholdt sin optimisme for Landsforeningens fremtid.
Han lovede, at bestyrelsen fortsatte den igangværende medlemspleje samt af vi i den kommende periode søger at udbygge det gode samarbejde, der er mellem pensionistorganisationerne i CO 10.
Han fandt det særdeles vigtigt, at der blev arbejdet med stor energi på, at få gennemført de rejste aftalekrav til OK24. Det er som bekendt udmøntning af efterslæbet på de 1,79 % samt en regulering af pensionerne i OK 24, der svarer til den samlede ramme, der afsættes til egentlige lønformål.

Dirigenten efterlyste bemærkninger til den fremtidige virksomhed.
Generalforsamlingen tog redegørelsen til efterretning.

Ad pkt. 8.
Dirigenten oplyste, at der var forslag fra bestyrelsen til ændringer i vedtægtens §§ 8 og 15 samt justeringer til ny §§ 16 og 17, hvorefter han gav ordet til formanden.
Formanden henviste til beretningen og sagde, at den forestående nedlæggelse af kreds 12 , gør det nødvendigt, at ændre § 8 og sikre, at interesserede medlemmer på Bornholm kan forblive medlemmer i Landsforeningen. Han foreslog derfor følgende ordlyd i § 8:
Politipensionisternes Landsforening danner kredsforeninger I overensstemmelse med den for Danmark til enhver tid gældende Politikredsinddeling.
Kredsforeningerne etableres i nært samarbejde med medlemmerne
og de stedlige tillidsrepræsentanter fra Politiforbundet, med det formål at sikre tilknytningen og koordinationen til Politiforbundet.
Kredsforeningerne vælger selv deres bestyrelse og tilrettelægger selv deres arbejde, fastsætter kontingent m.v.
Stk.2.: ”Kan en kredsforening ikke dannes eller nedlægges en kredsforening,
tilknyttes medlemmerne i den pågældende kreds midlertidigt Politipensionisternes Landsforenings centrale organisation med de samme vedtægtsmæssige rettigheder og pligter, som øvrige medlemmer, jfr. §§ 9 og 10.
Udvælgelse af delegerede til generalforsamlingen foretages af Politipensionisternes Landsforening s centrale organisation.”

Dirigenten efterlyste bemærkninger til ændringsforslaget og gjorde samtidig opmærksom på, at ændringer i vedtægterne krævede et flertal på 2/3 af de delegerede for en vedtagelse.
Der var ingen bemærkninger. Stemmeudvalget blev aktiveret.
Forslaget til en ny § 8 blev enstemmigt vedtaget.

Formanden fremlagde herefter forslag om en ny § 15, der var begrundet i, at flere politirelevante organisationer var interesseret i at sende oplysninger ud via Landsforeningens hjemmeside:
Ny § 15: ” Politipensionisternes Landsforenings hjemmeside har til formål, at formidle nyheder, meddelelser og diverse relevante referater fra møde-og aktivitetsvirksomhed i Landsforeningens lokalkredse.
Andre politirelevante interesseorganisationer, hvis formål ikke strider mod Landsforeningens etik og moral, kan efter ansøgning og efterfølgende godkendelse i Hovedbestyrelsen, benytte Landsforeningens hjemmeside til lignende formål.”

Dirigenten oplyste, at det var samme procedure, som vedr. § 8.
Han konstaterede, at der ikke var indtegnede talere. Stemmeudvalget blev aktiveret igen.
Den nye § 15 blev enstemmigt vedtaget, som anført i teksten.

Dirigenten oplyste, at ændringen med den nye § 15 betyder, at den tidligere § 15 ( (foreningens opløsning) – derfor ændres til §16, men med helt samme ordlyd.
.
Han oplyste også, at den nuværende § 16 ( Samarbejdsaftale) fremover bliver § 17.
Han redegjorde for bestyrelsens forslag til justering af ordlyden i den nye § 17:
Ny § 17: ” I forbindelse med oprettelsen af Politipensionisternes Landsforening
er der indgået en samarbejdsaftale med Politiforbundet.
Der henvises til aftalens ordlyd på foreningens hjemmeside.
Aftalen revideres løbende.”

Dirigenten konstaterede, at der ikke var bemærkninger til forslaget og ordlyden i de nye §§ 16 og 17. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt de nye §§ 16 og 17.

Ad pkt.9-10-11 og 12.
Hovedkassereren fremlagde det reviderede regnskab med 2022. Det indeholdt også en oversigt for 2021 samt budget for 2023.
Han oplyste, at de samlede indtægter i 2022 var på 708.141,-kr. og de samlede udgifter var på 843.555,-kr kr. Et underskud på-135.414 kr. Formuen var pr. 31.12.2022 i alt på 425.124 som var placeret henholdsvis i Sprogforbundet og i Lån & Spar bank.
Han omtalte også budgettet for 2023, som udviste underskud på - 34.000,kr. De store underskud for årene 2021-22 var forårsaget af beslutningen om at nedbringe formuen og udbetale forhøjet kredstilskud samt de øgede udgifter til mødevirksomhed. Han ville derfor senere på dagsordenen foreslå en mindre kontingentforhøjelse fra 2024.
Dirigenten satte regnskabet til debat. Herunder viste det sig, at var fejl i det oplistede regnskab for året 2021. Sammentællingen i år 2021 er rettelig 744.766,33 kr ( var anført med 706.699,79 kr). I formueregnskabet for 2021 er der rettelig 415.165,70 kr. indestående i Sprogforbundet ( er anført med 414.130,37 pr. 31.12.2021). Rettelserne vedrører ikke regnskabet for år 2022. Hovedkassereren beklagede fejlene og gav tilsagn om, at han hurtigst muligt udsendte en revideret oversigt med de korrekte tal.
Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen skal forholde sig til regnskabet og satte regnskabet under afstemning med de fremsatte bemærkninger.
Generalforsamlingens flertal godkendte regnskabet for 2022 – 2 delegerede undlod at stemme.

Hovedkassereren foreslog på bestyrelsens vegne, at kontingentet fra 2024 blev forhøjet til 200,-kr. år ( nuværende 180,-kr.)
Han forslog også, at kredstilskuddet blev fastsat til 40,-kr. årligt pr. medlem med virkning fra i år.

Dirigenten konstaterede, at ingen ønskede ordet til forslagene og satte forslagene under afstemning. Begge forslag blev vedtaget. Til forslaget om kontingentforhøjelse undlod 1 at stemme. Forslaget om kredstilskud på 40,-kr. blev vedtaget enstemmigt

Hovedkassereren foreslog uændrede diæter og rejsegodtgørelse til møderne. Det er – 200,-kr. i diæt pr. dag og rejse på DSB-standard billet. Kørsel i egen bil skal fortsat godkendes i hvert tilfælde.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var indtegnede talere til forslaget. Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Ad pkt. 13.
Dirigenten oplyste, at næstformanden, Hans Agerbo Jensen, var på valg. Han var villig til genvalg. Han konstaterede, at der ikke var andre forslag.
Næstformanden blev genvalgt med akklamation.
Dirigenten oplyste, at hovedkassereren var på valg. Han var villig til genvalg. Ingen andre forsalg.
Hovedkassereren genvalgt med akklamation.
Dirigenten oplyste, at der skulle vælges en ny revisor, idet revisor Hans Jensen, kr. 11, ikke ønskede genvalg.
Han oplyste, at bestyrelsen forslog Kristian Rosborg, kr. 11. Der var ikke andre forslag.’
Kristian Rosborg valgt med akklamation for en 2-årig periode.
Dirigenten oplyste, at der også skulle vælges ny revisorsuppleant, idet Erik Reher ikke ønskede at fortsætte. Torben Krogh. Kr.11, var bragt i forslag. Ikke andre forslag.
Torben Krogh valgt med akklamation.

Ad pkt. 14.
Dirigenten gjorde opmærksom på, at alt kunne drøftes under punktet eventuelt, men intet kunne besluttes.
Svend Sandberg fandt, at bestyrelsen burde vurdere § 3 i vedtægterne, idet han fandt, at betingelserne for at blive optaget i Landsforeningen var utidssvarende.
Formanden gav tilsagn om, at FU og bestyrelsen vurderede § 3 i den kommende periode.
Han afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten for en god og myndig ledelse af mødet. Han takkede forsamlingen for en god debat og så fremtiden trygt i møde med den store interesse, der forsat er for Landsforeningen.
Han oplyste, at bestyrelsen forud for generalforsamlingen havde aftalt, at generalforsamlingen i 2024 afholdes torsdag d. 18. april 2024 -samme sted.

Generalforsamlingen 2023 blev afsluttet med et 3-foldigt leve for Landsforeningen. Formanden ønskede alle en god hjemrejse.

 Referat: Mogens Winding/Hans Agerbo Jensen. Søren D. Sørensen, dirigent