Referat fra generalforsamling kreds 3 den 10. feb 2022

Generalforsamling i Politipensionisterne kreds 3, torsdag den 10. februar 2022 kl. 10.00 hos virksomheden Stauning Whisky, Stauningvej 38, 6900 Skjern.


34 medlemmer var mødt og efter at have indtaget kaffe og brød blev vi budt velkommen af vores guide, Mette Stengaard Jensen, der startede med at fortælle om hvordan 9 venner startede det hele i et nedlagt slagteri og hvordan det var gået fra et hobbyprojekt til en stor produktionsvirksomhed med mange ansatte og med eksport af whisky til flere lande. Hun fortalte om maltning på gulvet, brug at naturen og mentaliteten ved Vesterhavet, hvor man kunne smage vinden, kornet, jorden og lyngen. Der var 3 smagsprøver af den gode whisky.
På grund af den spændende og gode whisky som var blevet produceret gennem årene havde de fået et tilskud på 100 mill. fra en stor whiskyproducent i Skotland og hvilket betød at de kunne bygge nogle nye haller til den oprindelige gård.

Efter en spændende rundvisning og frokost fortalte formanden for Politiforeningen for Midt-og Vestjyllands politi, Henrik Skriver Jensen om kredsens tilstand. Mange kolleger er stadig ramt af Corona og det kniber derfor flere steder med at få besat de forskellige vagter. Efter at samfundet igen er åbnet er der flere store arrangementer, som kræver politiets tilstedeværelse.
Henrik fortalte, at de fik mange sager med digitalt kriminalitet og at kollegerne manglede uddannelse til disse sager. Endvidere krævede eks. Efterforskning af voldtægtssager mange resurser og især til ofrene. I dag bliver der ansat civile efterforskere bl.a. revisorer og de får en højere løn end kollegerne. Der er stor søgning til politiskolen i Jylland, men det kniber med ansøgere til politiskolen på Sjælland.

Politiet skal have nye magtmidler, bl.a. pistol. Der er skåret i uniformsbeklædning og det er kun visse grupper der får udlevet ”Uniform fin”.
Herefter afholdt vi generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af fuldmagter.
3. Formandens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Regnskab.
6. Fastsættelse af kontingent.
6a Godkendelse af bestyrelsen m.v. som skulle være sket ved valg i 2021, men blev aflyst på grund af Corona.
Formand: Hans Blicher Lauritsen og bestyrelsesmedlem Niels-Ove Jespersen, valgt for 2 år. Suppleant for 1 år Per Ibsen valgt. Revisorsuppleant for 2 år Poul Erik Møller valgt.
7a. Valg af bestyrelsen m.v. i 2022
b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år, Børge Sørensen er på valg og modtaget genvalg.
c. Valg af suppleant for 1 år, Per Ibsen er på valg og modtager genvalg.
d. Valg af revisor for 2 år, Thomas Christiansen er på valg og modtager genvalg.
e. Valg af delegerede til Politipensionisternes generalforsamling 2022, jfr. vedtægternes § 10.
Ad 1: Egon Horsager Nielsen valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig.
Ad 2: Godkendelse af fuldmagter, ingen medbragte fuldmagter.

Ad 3: Formandens beretning for 2020/2021 under generalforsamlingen i kreds 3, torsdag den 10. februar 2022.

Vores kredsforening har i lighed med andre foreninger samt befolkningen generelt været påvirket af corona pandemien samt de afledte restriktionerne. Generalforsamlingen i 2021 kunne ikke gennemføres som planlagt og bestyrelsen besluttede helt at aflyse. Beslutningen blev truffet på de foreliggende udmeldelser om pandemiens udvikling samt den forestående vaccinering af befolkningen.

I de forløbne 2 år har vi mistet 7 kolleger:
Henrik Sletting Jensen, Leif Lønborg Andersen, Poul Emil Øland, Aage Kjærgaard Olsen, Christian Warming, Willy Thulstrup Veise, Gunnar Ladefoged Pedersen.
Ære være deres minde.

Kredsforeningens medlemstal er faldet fra 206 til 202 – heri er indregnet døde, udmeldte, slettede samt nye indmeldte.
Landsforeningens generalforsamling i 2020 blev ligeledes aflyst på grund af restriktioner med forsamling. Generalforsamlingen i 2021 blev gennemført men udskudt til den 19. august 21 med 57 delegerede. Formanden Finn Baad ønskede at fratræde og Mogens Winding blev valgt som ny formand. Mogens er mangeårigt tillidsrepræsentant og medlem af Hovedbestyrelsen i Forbundet, ligesom han har undervist på tillidsmandskurser.

Genvalg af:
Næstformand Hans Agerbo Jensen for 2 år
Hovedkasserer Poul Erik Jørgensen for 2 år
Medlemssekretær Finn Knudsen for 1 år
Revisor Hans Flügge for 1 år
Revisor Hans Jensen for 2 år
Revisorsuppleant Erik Reher for 2 år
Revisorsuppleant Leif Christensen for 1 år
Kontingentet på kr. 180,00 blev fastsat uændret.
Landsforeningen har 2568 medlemmer samt 3 æresmedlemmer.
Referater fra generalforsamlingen, HB – møderne samt møder i FU kan ses i sin fulde ordlyd på hjemmesiden www.politipensionisterne.dk

Landsforeningen har planlagt afvikling af generalforsamling den 7. april 2022 i Odense. Vores kreds kan stille med 6 delegerede.
Det er sikkert alle bekendt, at Politiforbundet i forbindelse med kongressen i 2021 indførte 2 nye medlemskaber for politipensionister – passiv+ og passiv. Kommende politipensionister overflyttes automatisk fra aktiv til et passivt medlemskab, medmindre man aktivt melder fra.
Tilbuddet er også gældende for kolleger på tjenestefrihed og politielever på SU.

Dette har også betydning for de nuværende pensionister, som i Forbundet har været registreret som ”passiv” med modtagelse af bladet Dansk Politi og mulighed for at booke ferieboliger. Pensionisterne er ved skrivelse fra Forbundet tilbudt et passiv+ og/eller passiv medlemskab mod betaling af kontingent. Såfremt man ikke melder sig i én af ordningerne vil man blive slettet i Forbundet med udgang 2021 og vil ikke længere modtage bladet Dansk Politi.
Det skal dog bemærkes, at forhandlingsretten for politipensionisterne ligger hos Landsforeningen jf. lovgivningen, hvilket er vigtigt at kommende politipensionister modtager oplysning om og med anbefaling om at melde sig ind i Landsforeningen.
Grundet Forbundets nye medlemstyper er samarbejdsaftalen med Landsforeningen under revidering. Landsforeningen ønsker på sigt et ligeværdigt samarbejde med mulighed for repræsentation i Hovedbestyrelsen og på kongressen. Vi har i bestyrelsen behandlet og svaret på de forskellige forslag til en kommende samarbejdsaftale.
Landsforeningens seneste udkast til samarbejdsaftale skal forhandles med Forbundet den 2. marts 2022.

Hermed Landsforeningens vurdering af Forbundets medlemsfordele:

Lån & Spar Bank – som fordelskunde er omtalt. Det har som udgangspunkt været vor opfattelse, at alle, der er medlem kan fortsætte som fordelskunde. Han påpegede dog, at vi ikke står anført som selvstændig organisation på Lån & og Spar.s hjemmeside. Det er heller ikke tilfældet for Sammenslutningen, som er medlem i CO10. Det sidste opfatter vi som et teknisk problem fra oprettelsen i 2015-16, da Statspensionisternes Centralforening ( SC) blev nedlagt.

Forbrugsforeningen
er nævnt. Formanden påpegede, at det absolut ikke kunne give ikke problemer. Her er det direkte nævnt, at Sammenslutningen af Senior/Pensionistforeninger i CO10, som Landsforeningen er en del af, er en de tilsluttede organisationer.

Der koster i øvrigt 132,-kr. årligt at være medlem i Forbrugsforeningen. Han oplyste samtidig, at medlemskab her også giver adgang til at være fordelskunde i Lån & Spar.
Plus-Kortet er nævnt. Det er rabatmuligheder i et stort antal forretninger landet over. Rabatten afregnes i forbindelse med købet og der skal ikke betales nogen årlig afgift på kortet.
Den mulighed vil vi være udelukket fra, medmindre man vælger et af de nye passiv-medlemskaber.
Under den efterfølgende debat blev det nævnt fra flere, at der fandtes mange andre rabatordninger, f.eks, ved at være medlem hos Ældresagen.

Tjenestemændenes Låneforening hvor pensionister også kan optage lån, men kun indtil man er fyldt 75 – efter vedtægterne. Efter en kort drøftelse var der enighed om, at der rettes en skriftlig henvendelse til Låneforeningen.
(Låneforeningen v/ direktør Kim Østerbye har efterfølgende pr. mail oplyst, at Politipensionisterne ikke kan optage lån, hvis de ikke er medlem i Politiforbundet. Det gælder alene for nye medlemmer, da nuværende låntagere ikke smides ud af foreningen. Han vil i øvrigt orientere sit forretningsudvalg om denne henvendelse.)

Politiets Sprogforbund
er også nævnt blandt medlemsfordelene. Formanden fandt ikke, at der var problemer i at fortsætte i Sprogforbundet, hvis man var medlem ved pensioneringen. Den situation, at man har været udmeldt af Sprogforbundet og gerne ønsker at blive medlem igen undersøges i Sprogforbundet, da man i dag ikke kan blive genoptaget i Sprogforbundet. Er man udmeldt af sprogforbundet kan man ikke blive medlem på et senere tidspunkt.

Popermo er omtalt. Hovedbestyrelsen var enig i, at det absolut ikke kan give problemer at fortsætte her, når man i dag er medlem i Popermo. De er for nærværende meget aktive på nettet for at skaffe sig nye medlemmer, der er ansat i ”den offentlige administration”.
Evt. spørgsmål til medlemsfordele kan rettes til Forbundet.

Ved OK 21 blev resultatet en stigning i vores pension de næste 3 år på 4,42% +/- resultatet af reguleringsordningen. Reguleringsordningen er under stor debat og en arbejdsgruppe under CO 10 skal udarbejde et oplæg om justering af ordningen inden OK 24. Alt tyder dog på at ordningen fortsætter.
Det bemærkes, at reguleringsordningen pr. ¼-22 går i plus og udløser 0,58 %.

Kredsforening:
I perioden 2020/2021 har vi afholdt 3 bestyrelsesmøde. Et Planlagt møder med Politiforeningen Midt- og Vestjylland samt ligeledes et planlagt møde med bestyrelserne i de 7 seniorklubber måtte aflyses i 2020 p.g.a. pandemien. Det er glædeligt, at det lykkedes at afholde begge møder den 17. november 21 på Politigården i Holstebro. Der var 12 deltagere fra Seniorklubber samt formand og næstformand fra Politiforeningen. Vi modtog en bred orientering om arbejdet i politiforeningen og en god debat om aktiviteterne i seniorklubberne. Der blev rettet mange spørgsmål til Forbundets medlemstilbud i passiv+ og passiv. Der er et udtalt ønske om gentagelse af disse møder.
Referater fra møderne fremgår af hjemmesiden www.politipensionisterne.dk

Foreningens korrespondance sker næsten udelukkende pr. e.mail. Der er p.t. 3 medlemmer som ikke har e. mail. Disse får tilsendt breve.
Men en opfordring herfra skal være, at man husker at meddele ændring af mail adr., hvis man får ny.

På Landsforeningens hjemmeside kan man tilmelde modtagelse af nyhedsbreve fra Landsforeningen og lokalkredsene. Jeg opfordre til at benytte denne mulighed.

De lokale Seniorklubber i Midt- og Vestjyllands Politikreds er orienteret om muligheden for at få bragt lokale informationer/arrangementer på Politipensionisternes Landsforenings hjemmeside.
Bestyrelsen vil gerne modtage evt. forslag til emner der evt. skal arbejde med eller på i den kommende periode.

Dette er min beretning som jeg nu overlader til forsamlingens debat.
Tak for året der er gået.

Tak til Niels Ove Jespersen, Børge Sørensen og Per Ibsen for godt samarbejdet i årets løb.
H.J. Blicher Lauritzen, Formand kreds 3.

Ove Bagøe Hansen forespurgte ind til ulykkesforsikringen og formanden oplyste, at den tegnede ulykkesforsikring i Popermo stadig vil være gældende.
Børge Sørensen oplyste, at han stadig havde en tro på at medlemstallet igen vil være stigende.

Dirigenten oplyste, at vedtægterne bl.a. med hensyn til politibladet skulle ændres, taget til efterretning af formanden.

Beretningen godkendt med akklamation.

Ad 4: Ingen indkomne forslag.

Ad 5: Regnskab for 2019, 2020 og 2021 underskrevet af revisor og godkendt. Der var ingen spørgsmål til regnskabet.
Ad 6: Ingen kontingent til kredsen.
Ad 6a: Valgene til bestyrelsen i 2021 godkendt.
Ad 7 b: Børge Sørensen valgt.
Ad 7 c: Per Ibsen valgt.
Ad 7 d: Thomas Christiansen valgt.
Ad 7 e: Foruden bestyrelsen blev Ove Baagøe Hansen, Per Ibsen og Tommy Kahl valgt.
Formanden afsluttede generalforsamlingen og takkede dirigenten. Han ønskede alle en god hjemrejse.

Ref. Niels-Ove Jespersen.

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...