Ekstraordinær generalforsamling 22. juni 2021, kreds 6

REFERAT Af ekstraordinær generalforsamling, valgkreds 6, Fyn afholdt tirsdag den 22. juni 2021 i ældrecentret Odense.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af fuldmagter
3. Formandens beretning
4. Økonomi/regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg 
a. Bestyrelsen: stedfortræder Bente Bossen, modtager genvalg
   Bestyrelsesmedlem John Jensen, modtager genvalg
b.Valg af delegerede til landsforeningens generalforsamling: Egon Nielsen, Ib Rigelsø, Finn Nielsen og suppleant Kurt Kruth afgår.
7. Eventuelt

Formanden bød velkommen

1. Valg af dirigent. Finn Nielsen foreslået. Ingen andre foreslået. Valgt

Herefter suspenderede formanden generalforsamlingen, hvorefter der blev serveret frokost.
Man optog herefter generalforsamlingen igen.

2. Godkendelse af fuldmagter. Ingen fuldmagter
3. Formandens beretning.

Formanden oplyste, at vi sidste år nåede at afholde vores ordinære generalforsamling lige inden corona nedlukningen.
Man var optimistisk da vi indkaldte til dette års ordinære generalforsamling den 1, marts, men desværre blev dette også aflyst. Derfor heller ikke noget stort aktivitetsniveau, hverken her eller i de andre valgkredse.

Landsforeningen nåede ikke at afholde sin generalforsamling i 2020, men nu er der berammet en ekstraordinær generalforsamling den 19. august 2021 her i Odense.

Der har været afholdt et par HB møder i perioden, et fysisk den 15. september sidste år og et virtuelt den 16. april i år.
Derudover et par FU møder.

Der foreligger referater om disse aktiviteter på Landsforeningens hjemmeside.

Der foreligger ligeledes et referat af et lille lokalt bestyrelsesmøde her i valgkreds 6.

Pensionistgruppen i CO 10,s bestyrelse og i repræsentantskabet stemte ja til OK 21 aftalen.
Det blev ikke til mange ændringer, samme procentsats 4,42 %, som lønnen bliver reguleret med. Aftalen gælder i 3 år frem til 31. marts 2024.
Den indeholder samtidig med også en fortsættelse af reguleringsordningen.

HB pusler stadig med tanker om at overføre flere midler til valgkredsforeningerne, idet man ønsker at nedbringe formuen centralt.
Tankerne afventer forsat en generalforsamlingsbeslutning på den kommende generalforsamling i august.

Hvis det besluttes, får vi i foreningen lidt flere penge at gøre godt med, og bestyrelsen har da også gjort sig visse tanker om, hvordan de kan anvendes, som vi også ved vores sidste generalforsamling var inde og vende.

I valgkreds 6 er vi ca. 190 medlemmer. 

Foreningsudviklingen på landsplan er aktuelt 2547 medlemmer mod 2586 ved årsskiftet.
26 nye medlemmer er kommet til, men 18 har meldt sig ud, 2 er slettet og 46 er afgået ved døden.

Gennem det seneste års tid har der været dialog med politiforbundet og vores tilknytning til forbundet.
Forbundet har på deres netop afholdte kongres i foråret besluttet 2 typer medlemskab for pensionerede kolleger.
Et kontingent belagt pensionistmedlemskab, benævnt passiv +, der giver adgang til en række medlemstilbud, herunder forsikringstilbud, deltagelse i lodtrækning om forbundets ferieboliger og iøvrigt en udvidet række medlemstilbud fastsat af forbundets kongres. Medlemskabet vil koste kr. 200,- pr. måned
Den anden model, passivt medlem vil fremover koste et medlemskontingent på 422 kr. pr. år. Her vil der være mulighed for, fortsat at modtage politibladet, at booke ind på forbundets feriehuse på de betingelser der hidtil har været gældende for passive medlemmer, og en række andre medlemsfordele.

Medlemstyperne for pensionister kan findes på forbundets hjemmeside, og er i øvrigt siden beskrevet i politibladet nr. 03.
Pensionerede kolleger vil blive tilskrevet af forbundet om de nye muligheder omkring september måned.

Afslutningsvis har Landsforeningens formand Finn Baad valgt at trække sig ved den kommende generalforsamling og en ny skal vælges.

Som afløser peges på Mogens Winding, der tidligere har siddet som formand ii Århus og i forbundets Hovedbestyrelse.

Formandens beretning godkendt.

4. Økonomi/regnskab. Regnskabet godkendt.

5. Indkomne forslag. Ingen forslag

6. Valg
a. Stedfortræder Bente Bossen genvalgt
   Bestyrelsesmedlem John Jensen genvalgt

b. Valg af delegerede til Landsforeningens generalforsamlingen.
Både valgkredsformanden og stedfortræderen meddelte, at de var forhindret i at deltage i generalforsamlingen den 19. august,
John Jensen fra bestyrelsen deltager. Herudover blev følgende delegerede valgt:
Egon Nielsen, Ole Johannesen, Leif Sigvardt og Kurt Krûth. Som suppleant valgtes Preben Illum.

7. Eventuelt

Her oplyste formanden at man var interesseret i at vi kunne lave nogle fælles arrangementer med Fyns Politis seniorklub, og at man senere ville melde mere ud om dette.

Bente Bossen
Referent

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...