Ref fra ordinær generalforsamling kreds 7. 12. aug. 2021

Referat fra ordinær kredsgeneralforsamling Politipensionisterne, Kreds 7, Torsdag 12. august 2021 kl. 13.00 på Rest. Mona Lisa Sct. Jørgen Park 34, 4700 Næstved

Generalforsamlingen afholdes efter følgende dagsprogram:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af fuldmagter. Hvert medlem kan kun møde med én fuldmagt
3. Formandens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Kassererens beretning.
6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
7. Valg:
a. Kredskasserer – Jørgen Brædder er villig til genvalg
b. Valg af revisor – Erik Næsager på valg – modtager ikke genvalg
c. Valg af revisorsuppelant – Knud Matthiesen på valg
d. Valg af delegerede til Landsforeningens generalforsamling jfr. PL´s vedtægt § 11.
8. Eventuelt.

Ved generalforsamlingen deltog 14 medlemmer.
Som gæst deltog Troels Jespersen fra Politiforbundet.
Handlingen indledt med at vi spiste biksemad med spejlæg og efterfølgende kaffe ad libitum med småkager.
Generalforsamlingen indledt kl. 1350.

ad 1.
Erik Næsager valgt med akklamation

ad 2.
Ingen fuldmagter

ad 3.
Beretning vedr. 2020
Desværre har året 2020 været et hårdt år for vores kredsforening. Alt for mange er faldet fra. Jeg har kendskab til hele 6 i 2020 og allerede i første kvartal 2021 har vi fået meddelelse om mindst 7 medlemmer som er afgået ved døden.

2020: Birger Nordahl Norsund, Peter Gredal, Bente Engkebølle, Jørn Hansen Madelung, Rejnar Sørensen og Jesper Kristian Jespersen.
2021: Bodil Sonne Domenicali, Eric Friberg Døcker, Bent Jensen, Poul Arne Carlsen, Ole Torben Jensen, Jan Tetlak Hamann og Peter Larsen.
Jeg vil gerne bede jer om at i stilhed at mindes dem. ÆRET VÆRE DERES MINDE.

Coronaåret.
Coronapandemien satte sit store præg på rigtigt mange aktiviteter i samfundet og foreningslivet. Også for Politipensionisterne på landsplan, kredsene og de lokale sociale klubber. Som én af de få kredse nåede vi sidste år at afholde vores kredsgeneralforsamling, men kort efter lukkede landet. Ikke alle lokalforeninger nåde sidste år at afholde generalforsamling og heller ikke Landsforeningen fik afholdt generalforsamling.

Medlemssituationen.
Heldigvis har vi fået nye medlemmer. I oversigten fra landsforeningen vedr. 2020 er registreret i alt 8 nye medlemmer. Og for første kvartal i 2021 eet nyt medlem. I medlemskartoteket ser jeg, at vi i øjeblikket har i alt 220 medlemmer. Dette er ifølge beretningen fra sidste år det samme antal medlemmer. På landsplan i alt 2551 medlemmer – en lille tilbagegang på i alt 25 medlemmer.
Vi har fortsat udfordringer med hensyn til direkte rekruttering af medlemmer. Vi får jo ikke længere besked fra Politiforbundet – de lokale politiforeninger - eller kredsenes HR afdelinger om nye pensionister. Vi fik fremstillet en lille folder, som vi sendte til Politiforeningen i det håb, at man udleverer dem til afgående medlemmer. Jeg har endnu ikke set et konkret resultat heraf….

Fagligt.
Det har på det faglige område været et stille år. Aftaleforhandlingerne i CO10 løb noget ud i sandet. Desværre viste procentreguleringen sig fra sin lidt grimme side i år. Vi fik en nedgang i pensionen. Men set over en årrække har det været en fordel, om end ikke fuld kompensation. Jeg ved Landsforeningens forhandlere vil tage kravet om stigning af pensionen med til næste forhandlings runde, med krav om regulering af efterslæbet, som sidste år udgjort 1,79 %. Den regulering kom heller ikke med i overenskomsten for i år.

Ny medlemsordning i Politiforbundet.
Som det måske allerede er mange bekendt, vedtog Politiforbundet på den sidste kongres, at der nu findes:
• Ordinære medlemmer – aktive tjenestegørende
• Passiv+ - medlemmer orlov eller pensionister og endelig
• Passive
Sidste gruppe har vi traditionelt hørt til, men nu kræves det, at der betales kontingent. Dette udgør 422 kr. pr. år med lovning på skattefradrag, men dette er usikkert og undersøges.
De nuværende passive (pensionerede) medlemmer vil her til efteråret modtage tilbud om at blive optaget som betalende medlemmer. Dette giver de samme medlemsfordele som er gældende i dag: Fagbladet Dansk Politi, leje af Politiforbundets ferieboliger (efter lodtrækningerne), rådgivning. Tilknytning til div. rabatter hos Forbrugsforeningen og det nye PlusKort-app-mulighed og for at bruge øvrige samarbejdspartnere, Lån &Spar bank, Politiets Sprogforbund og Tjenestemændenes Låneforening samt adgang til Politiforbundets kommunikationsplatforme.
Tilmelder man sig ikke ordningen vil medlemskabet af Politiforbundet ophøre.
Vi får altså nu flere tilknytningsformer for politipensionister
• Passiv+ og passive – som er medlemmer af Politiforbundet
• Medlemmer af Politipensionisternes Landsforening
• Politipensionister som alene er medlemmer af de lokale senior klubber / sociale klubber.
• Og så kombinationer.

Fremover er det fortsat Politipensionisternes Landsforening som er forhandlingsberettigede med sæde i CO10. Det er værd at vide for de kommende pensionister, men får næppe nogen betydning, da de jo får samme pension, som os andre. Det er også værd at vide, at de passive medlemmer fortsat ikke har nogen indflydelse i Politiforbundet, da man jo er passiv. Derimod har man indflydelse i sit medlemskab i Politipensionisternes organer og i de lokale klubber.
Jeg frygter, at der en gang ude i fremtiden bliver mange nye betalende passive medlemmer, som ikke er medlemmer af Politipensionisternes Landsforening, men alene beholder deres medlemskab af Politiforbundet.

Hvor står PL så i spørgsmålet om forhandlingsretten??? Skal vi omorganisere os med en mere direkte tilknytning til Politiforbundet??
Det vil fremtiden vise. Der er aftalt et møde mellem Politiforbundet og Landsforeningen om det videre samarbejde. Lokalt har vi stadig en opgave med at få samlet de nye pensionister op i vores foreninger. Jeg håber, at vores folder vil blive uddelt til de kolleger, som vælger at gå på pension. Det er også vigtigt, at vi fremover styrker kontakten til Politiforeningen.
Mødeaktivitet

Kredsbestyrelsen har holdt 2 møder i årets løb. Vi har forsøgt at fordele møderne ud geografisk, så kørselsbyrden bliver lidt bedre fordelt. Vi besøgte således Gorm i Slagelse i august måned. Da samfundet efterfølgende lukkede ned har vi ikke mødtes fysisk, men afholdt et virtuelt møde den 20. april 2021.

Hovedbestyrelsen mødtes også i august måned i Fredericia. Det planlagte møde i foråret blev også erstattet af virtuel løsning. Her løb vi ind i flere tekniske problemer. Endeligt holdet hovedbestyrelsen et møde den 5. august 2021, hvor vi mødte Politiforbundets formand Heino Kegel og politiske chef Stig Berthelsen. De redegjorde for forbundets ønske om de nye medlemsformer.

Politipensionisternes Landsforening generalforsamling 2020 og 2021
Kredsforeningen er berettiget til 6 delegerede inkl. kredsformanden. Dem vælger vi senere. Foreningen skulle have ny landsformand. Allerede sidste år meddelte Finn Baad at han ønskede at gå af af helbredsmæssige årsager. Hovedbestyrelsen indstillede Mogens Winding fra Kreds 2. Indstillingen er stadig gældende. Mogens er tidligere formand for Politiforeningen i Kreds 2 og flerårigt medlem af Politiforbundets hovedbestyrelse og før politireformen i Dansk Kriminalpoliti Forening. Det er således en erfaren foreningsmand, som formentlig overtager formandskabet.

Aktiviteter i lokalforeningerne.
Som jeg er orienteret nåede kun Vordingborg at afholde et enkelt arrangement – petanque eftermiddag i efteråret. Herefter lukkede samfundet igen ned. Vi har lokalt mange gode aktiviteter til gode. Heldigvis ser det i øjeblikket ud til at lokalforeningerne kan komme i gang med aktiviteterne igen. Der har været afholdt generalforsamling i Næstved, Vordingborg og Nykøbing F. Slagelse og Nakskov er ved at planlægge. Det hører vi nærmer om under lokalforeningernes indlæg senere….
Et fællestræk for foreningerne er, at vi er nødsaget til at finde nye mødesteder – det oplever vi også i dag. Vi må håbe, at vi igen kan få lov til at mødes på politigårdene, så vi også på den måde kan bibeholde en vis tilknytning til vores gamle arbejdsplads.

Hjemmesiden.
Jeg skal råde til, at medlemmerne af og til kigger på Landsforeningens hjemmeside. Her har lokalforeningerne også mulighed for at lægge aktiviteter op. Men det kræver jo også at nogen søger oplysningerne.

Økonomi.
Kassereren beretter om kredsens økonomi, men på landsplan er der tilsyneladende så god økonomi, at der bliver mulighed for forhøjelse af tilskuddene til kredsene i et par år fremover. Det gør, at vi forhåbentlig bliver i stand til at dele lidt flere penge ud til lokalforeningerne for i år. Denne forhøjelse skal dog først godkendes på generalforsamlingen 19. august.
Til både kredsens men også foreningernes orientering kan jeg oplyse, at foreninger med tilknytning til Politiforbundet – hvilket vi stadig har – er berettigede til at have konti i Løn&Spar Bank. Dette også uden gebyr for indestående. Derfor skal jeg opfordre til at vi flytter midlerne dertil i stedet for at betale gebyrer i vores lokale banker, som i visse foreninger svarer til 10 medlemskontingenter.

Arne Holdensen, kredsformand.

ad 4.
Ingen forslag

ad 5.
Jørgen Brædder fremlagde et netop godkendt årsregnskab for 2020.
Indtægt på kr. 10.035
Udgift på kr. 12.459,84
Underskud på kr. 2.424,84
Bankbeholdning på kr. 2.904,57
Regnskab godkendt uden opklarende spørgsmål.

ad 6.
Uden debat blev bestyrelsens forslag om kr. 0 i kontingent vedtaget.

ad 7.
a. Kredskasserer Jørgen Brædder genvalgt med akklamation
b. Som revisorer blev Per Thomsen valgt for 2 år og Knud Mathiesen valgt for 1 år.
c. Som revisorsuppleant blev Bjarne Simonsen valgt for 2 år.
d. Preben Madsen, Bjarne Simonsen, Jørgen Brædder og Hilmer Ringer valgt som delegerede ved Landsforeningens generalforsamling den 19. AUG 2021 i Odense.

ad 8.
Troels Jespersen fra Politiforbundet præsenterede sig. Han var valgt ind i kredsens bestyrelse i AUG 2020 for 4 år. Som noget nyt, var bestyrelsen nu sammensat, så halvdelen blev valgt med 2 års mellemrum.
Han bekræftede i store træk indholdet i formandens beretning om det nye med passivt medlemskab i Politiforbundet.
Politikredsen har naturligvis haft påvirkning af Covid 19, men ikke afgørende. Kreds 7 var en af de første kredse, hvor personalet 1 gang om ugen kunne blive testet i arbejdstiden.
Kredsen desværre haft 3 politiforretninger, hvor der er blevet afgivet skud mod personer. I kredsen er der gjort meget for at hjælpe de involverede kolleger videre i tjenesten. Herunder fra den frivillige humanitære forening Thin Blue Line.

Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden afsluttede generalforsamlingen kl. 1443.

Hilmer Ringer
referent

 

 

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.