Ref fra generalforsamling kreds 8 den 26. feb 2019

Referat fra generalforsamling i Landsforeningen for Politipensionister, kreds 8, den 26. februar 2019 afholdt på Hjemmeværnsgården i Køge.

Formanden bød velkommen til de 28 fremmødte og gik straks over til dagsordenens punkt 1 – valg af dirigent. Formanden foreslog Bruno Juul, som blev valgt med akklamation.
Formanden overlod herefter generalforsamlingen til dirigenten, som takkede for valget. Efter at have konstateret – jfr. vedtægterne – at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig, gennemgik han dagsordenen, som der ikke var bemærkninger til.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af fuldmagter
3. Formandens beretning
4. Indkomne forslag / Forslag fra bestyrelsen
5. Regnskab
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsen:
a) Formanden ikke på valg
b) Næstformanden på valg – Bjarne Lassesen er villig til genvalg
c) Kassereren på valg – Lene Machholdt er villig til genvalg
d) 1 bestyrelsesmedlem på valg – Bjarne Langholm ønsker ikke genvalg
e) 1 suppleant er på valg
f) Revisor ikke på valg
g) Revisorsuppleant er på valg – Peter Dangkel er villig til genvalg
8. Valg af delegerede til PL’s generalforsamling jf. PL’s vedtægter
9. Eventuelt
Ad 1: Bruno Juul valgt.
Ad 2: 1 gyldig fuldmagt modtaget.
Ad 3: Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

 

Beretning for året 2018

Velkommen til vores generalforsamling 2019.
Det er dejligt at se så mange også nye ansigter. En særlig velkomst til landsforeningens formand, der også er medlem hos os.
Den 31/12-2018 var vi 158 medlemmer. Der har været en stigning på 8 siden sidste år. Her har der både været afgang og tilgang. Vi håber på en yderligere tilgang de næste år, da der vil være en del kolleger, der går på pension.

På sidste års generalforsamling blev det aftalt, at vi skulle sammenligne vores medlemsliste med de øvrige pensionistforeninger i kredsen, IPA Køge og IPS Roskilde, da vi manglede ca. 45 mailadresse. Vi har tidligere sendt breve til disse medlemmer, uden den store succes.
Det er jo efterhånden blevet ret dyrt at sende breve, hvorfor vi ville forsøge noget andet.

Hans Draabe har siden da udført et rigtig stort arbejde ved at gennemgå listen med det resultat, at der kun er 15 medlemmer, der ikke har mailadresse.
7 har ingen mailadresse og de ønsker det heller ikke. 4 er ikke fundet hverken på google, krak eller andre søgemaskiner og 4 har ikke reageret på flere telefoniske henvendelser. Disse vil blive tilskrevet i løbet af foråret.
Stor tak til Hans for hjælpen.

2 af vore medlemmer er desværre afgået ved døden – Jørgen Kristiansen og Villum Larsen – æret være deres minde.
Vi har afholdt 3 bestyrelsesmøder i løbet af året samt generalforsamlingen. Her har ikke været så mange problemer / opgaver, hvorfor arbejdsbyrden har været minimal men et rigtig godt samarbejde.

Landsforeningen er som noget nyt gået i gang med at medlemskort. Alle nye medlemmer modtager et medlemskort på deres mail ved indmeldelse, så de selv kan printe det ud.
Er der nogle af de nuværende medlemmer, der ønsker et medlemskort kan dette rekvireres via medlemssekretæren Finn Knudsen. Indtil videre klarer han opgaven, men hvis der er mange, der retter henvendelse bliver opgaven uddelegeret til lokalformændene.

Landsforeningen har undersøgt muligheden for et nyt IT-system, men det er skrinlagt indtil videre, da det er meget dyrt.
Den 28. april blev OK-2018 aftalen på statens område offentliggjort. Den samlede lønramme er på 8,1 % og det skulle betyde en stigning i løn og pension på 6,2 % i perioden frem til 1. april 2021.

Den fulde overenskomst kan ses på Politipensionisternes hjemmeside.
Turen i 2018 blev afviklet den 7. juni 2018 og gik til Jægerspris Slot med rundvisning og efterfølgende frokost på cafeen ved siden af. Det var en meget vellykket tur med helt fantastisk vejr, rigtig god mad og mange deltagere - 38 inkl. ledsagere.

Turen 2019 bliver til Det Kongelige Teaters gamle scene med rundvisning og spisning på nærliggende cafe/restaurant den 14. maj. Turen er under planlægning og så snart vi er klar, vil der blive sendt invitation ud på mail og hjemmesiden.

Som afslutning på beretningen skal der lyde en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det forgangne år.
Jeg overgiver hermed beretningen til forsamlingen. Christa Zabel, formand

Ad 4: Ingen forslag.

Ad 5: Kassereren gennemgik regnskabet, som blev godkendt uden kommentarer. :

Ad 6: Uændret – der betales ikke kontingent.

Ad 7: Alle valg var genvalg, dog med undtagelse af Bjarne Langholm, som ikke ønskede genvalg, hvorfor Hans Draabe blev valgt. Som ny suppleant blev valgt Christian Harre.

Ad 8: Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at udpege de delegerede til PL.s generalforsamling

Ad 9: PL.s formand, Finn Baad, oplyste, at lønstigningen i april bliver mindre end forventet, idet reguleringsordningen har en negativ effekt med 34 %.
Da der ikke var flere, som ønskede ordet til eventuelt, afsluttede dirigenten generalforsamlingen.
Dirigenten gav herefter ordet til formanden, som overrakte vingaver til Hans Draabe og Bjarne Langholm.

Ref. Bjarne Lassesen.

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...