Referat fra Politipensionisternes Landsforenings generalforsamling den 7. april 2022

Referat fra POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING.s GENERALFORSAMLING
Afholdt torsdag den 7. april 2022 kl. 1030 i mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.


Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden og af fuldmagter
3. Beretning ved formanden
4. Fremtidig virksomhed
5. Behandling af indkomne forslag
6. Hovedkassereren aflægger regnskab
7a.Fastsættelse af kontingent til PL
7b.Fastsættelse af tilskud til kredsforeningerne
8. Fastsættelse af diæter og rejsegodtgørelse
9. Valg
a..formand ( Mogens Winding villig til genvalg)
b. medlemssekretær (Finn Knudsen villig til genvalg)
c. revisor (Flügge er på valg)
’ d.. revisorsuppleant (Leif Christensen er villig til genvalg)
10) Eventuelt

Formanden åbnede den ordinære generalforsamling med velkomst til de delegerede og en særlig velkomst til æresmedlemmerne John Jensen og Finn Baad. Dejligt at I kunne komme. Desværre var æresmedlem Niels Christensen forhindret i at møde.

Politiforbundet var også inviteret med formand, Heino Kegel og sekretær Claus Redder Madsen men begge var desværre forhindret på grund af andre aktiviteter.
Han konstaterede, at det var glædeligt med så stort et fremmøde, der vidner om et stærkt sammenhold i Landsforeningen. Som tiderne er, bliver der færre og færre tjenestemænd i staten. Derfor er det særdeles vigtigt, at vi holder sammen også efter vi er pensionerede. Vi er p.t. 2548 medlemmer, men der er reelt et potentiale på henved 5000, der kunne optages som medlemmer i Landsforeningen. Hovedbestyrelsen drøfter løbende, hvordan vi bedst muligt skaber interesse for vores forening samtidig med, at der som bekendt udføres et stort arbejde ude i kredsene for at rekruttere nye medlemmer.

Han opfordrede til at det gode og energiske arbejde blev fortsat og at vi søger at udbrede kendskabet til Politipensionisternes Landsforening ved at berette om de sociale og faglige fordele, der er ved at stå sammen. Der er på denne måde samt ved vort medlemskab i CO10 vi skal italesætte den lovbestemte forhandlingsret samt at vi er repræsenteret i centralorganisationen, der reelt udøver forhandlingsretten.

Vi arbejder på et tættere samarbejde med Politiforbundet, hvorfor det er ærgerligt, at der ikke kunne være repræsentanter tilstede i dag. Vi tror på, at det er til fordel for alle parter og giver mulighed for at skabe bedre vilkår for politipensionisterne, såfremt Politiforbundet og Landsforeningen har et godt og konstruktivt samarbejde. En del politipensionister – ca. 1800 i alt har valgt at gøre brug af de nye medlemsformer i Politiforbundet – passiv og passiv+, men det bør ikke forhindre et samarbejde mellem parterne. Vores gennemslagskraft er størst, jo flere vi arbejder sammen. Et gammel mundheld siger:
”NÅR PINDE SAMLES I ET BUNDT, ER DE UBRYDELIGE”

Formanden fortsatte, at det var med stor sorg, at han havde erfaret at Landsforeningen frem til i dag har mistet 69 kolleger og medlemmer, der alle er sovet ind. Tankerne går til de efterladte og han anmodede derfor forsamlingen om at rejse sig – og mindes de afdøde.
Han udtalte ”et ære være deres minde.’

Formanden takkede forsamlingen for deltagelsen.
’Herefter gav han praktiske oplysninger – og derefter
Erklærede han Politipensionisternes ordinære generalforsamling 2022 for åben.

 Ad pkt. 1 og 2.
Formanden foreslog på vegne af en enig hovedbestyrelse Søren D. Sørensen som dirigent.
Søren D. Sørensen takkede for valget og lovede, at gøre sit bedste for at få generalforsamlingen afviklet i god ro og orden.
Han henviste til opslaget i Dansk Politi nr. 6/2021 – udkommet omkring jul 2021, hvor indkaldelsen var optrykt og til den udsendte dagsorden fra 18. januar 2022.
Han fandt således generalforsamlingen lovligt indvarslet. Forsamlingen erklærede sig enig heri.
Den udsendte forretningsorden godkendtes i sin helhed. Han foreslog Annette Nielsen, Erik Jelle og Hans J. Blicher Lauritzen, som forsamlingens 3 stemmetællere. Ingen andre forslag. De foreslåede var valg.
Dirigenten foretog navneopråb af de delegerede. Der var 61 til stede ( max. var 74) samt 2 gyldige fuldmagter. I alt max 63 stemmer på generalforsamlingen.

Ad pkt.3. Beretning.
Da den skriftlige beretning var udsendt forud for generalforsamlingen gengives den her i referatet kun i punktform, men hele beretningen ( 6 sider) udsendes og lægges ud på PL.s hjemmeside.
Find formandens beretning her

Formanden indledte med at konstatere, at det var tid til en status og glædede sig over, at der p.t. ikke var Coronarestriktioner. Der har i perioden været afholdt 2 HB-møder, 2 FU-møder samt 2 møder i vor paraplyorganisation ( Sammenslutningen af Senior/Pensionistforeninger i CO10). Ved årsskiftet havde vi 2548 medlemmer. Det er en nedgang fra sidste år, hvor der var 2586 medl.

Desværre har vi netop modtaget meddelelse om, at kreds 12 på generalforsamlingen i Rønne d. 29. marts har besluttet at nedlægge kreds 12, da man blandt kreds 30 medlemmer ikke har kunnet finde bestyrelsesmedlemmer. Han foreslog, at der blev taget kontakt til kreds 12 i nær fremtid for i samråd med kredsen at drøfte hvilke tiltag, der kunne sættes i værk for at sikre de medlemmer i kreds 12, der ønsker at fortsætte i PL. Der fremkommer en nærmere redegørelse herom senere på dagsordenen.
Formanden omtalte herefter samarbejdet med Politiforbundet og nævnte, at der var indført nye medlemsformer for pensionister på deres generalforsamling i maj 2021. Alle politipensionister skal nu være enten medlem som passiv – eller passiv+ for at bibeholde tilknytning til Politiforbundet som pensionist. De seneste kendte medlemstal viser, at ca. 1800 pensionister har valgt at tilmelde sig Politiforbundet. det fordeler sig med ca 1/3 medlemmer på passiv+ og ca. 2/3 medlemmer på passiv- ordningen. De nye medlemstiltag har dog ikke haft indflydelse på antal medlemmer hos os (PL) og det fællesskab vi har skabt. Det skal slås fast med syvtommersøm, at det er Politipensionisternes Landsforening, der har forhandlingsretten og den udøves gennem vort medlemskab af Sammenslutningen og i CO10. Det er gældende for alle politipensionister. Han fastslog også, at forhandlingsretten ikke er til salg.

Han oplyste, at der er enighed med Politiforbundet om ordlyd og indhold i en ny samarbejdsaftale men på grund af aflysninger af de senest aftalte møder, er aftalen desværre endnu ikke underskrevet.

Hovedbestyrelsen har fundet det nødvendigt, for at vi skal forberede os bedst muligt på de kommende drøftelser med Politiforbundet . Derfor er derfor nedsat en intern arbejdsgruppe, der skal gennemarbejde mulighederne ud fra det oplæg, der er vedtaget.
Arbejdsgruppen består af.: Børge Nielsen, kr. 1, Arne Holdelsen, kreds 7 samt formanden og næstformanden.

Formanden oplyste, at næste hovedpunkt i beretningen var CO10 og herunder Ok 21 og den kommende OK24 samt reguleringsordningen og den aktuelle regulering af løn og-pensioner pr. 1. april 2022. Han redegjorde for arbejdet i Sammenslutningen, der består af pensionistforeningerne i Told/Skat, Teknisk og Administrative Tjenestemænd samt Centralforeningen af Stampersonel i forsvaret og vor forening PL. Bestyrelsen i vor forening består af de 4 formænd og Told/Skat ved Marianne Nielsen er formand og jeg (Mogens ) er næstformand. Der er her forhandlingsretten kan udmøntes via Sammenslutningens medlemskab af CO10. Vi er ca. 6.500 medlemmer og er dermed den 3. største gruppe i CO10 og selvom vi betaler et nedsat kontingent, betaler Sammenslutningen det 4 største bidrag. Mødet, der var aftalt til 28. marts er udsat til 11. april (men det er også udsat p.g.a. smitte)

CO10 holdt repræsentantskabsmøde i nov. 21, hvor OK21 blev evalueret. Der var her enighed om, at hele OK21 kunne have haft et bedre forløb samt et bedre indhold. Staten fik desværre et mindre resultat end både Regioner og Kommuner. Der er således plads til forbedringer i OK24. Det er hensigten, at der afholdes et strategiseminar i CFU-regi i juni måned i år, og at der i december i afholdes et seminar for CO10.s bestyrelse, samt at der i 1. kvartal af 2023 afholdes OK-konference for CO10.s medlemsorganisationer.

Han nævnte reguleringsordningen samt, at man nu har genoptaget arbejdet med at udarbejde et nyt lønindeks. Det arbejde skulle være afsluttet i forbindelse med OK21, men blev sat i stå af Corona. Men det påbegyndte arbejde er nu sat på pause igen efter anmodning fra Finansminsteriet, der har sat spørgsmålstegn ved udregningsmetoderne. Det forventes at arbejdet først kan genoptages engang i 2023.I forbindelse med OK21 stillede pensionisterne krav om en ekstra regulering af pensionerne i lighed med reguleringen i 2005. Det krav blev medtaget som nr. 66 ud af de 68 krav, der i alt blev udtaget til forhandling. Men det blev hurtigt klart, at det krav ikke havde nogen gang på jord.

Et andet problem er de såkaldte reststigninger, som indregnes i aftaleresultat. Det er de ”automatiske stigninger” i et ansættelsesforløb samt andre stigning f.eks. ved ansættelser af nye personalegrupper. Reststigningerne indgår også i reguleringsordningen. Der er ingen reststigninger til pensionister, men vi er med til at betale via reguleringsordningen. Det er derfor hensigten, at kravet om en ekstra regulering til pensionisterne medtages i OK24. Han citerede CO10.s formand, som på repræsentantskabsmødet udtalte: ”at der inden for rammerne af CO10 laves en musketered om, at ingen efterlades på perronen og at vi først nikker ja til det samlede CFU-forlig, incl. de specielle forhandlinger, når alles legitime krav er færdigforhandlede.”
Aftaleresultatet udmøntede 1,19 % og reguleringsordningen var positiv med 0,59 %. Dermed blev løn og pensioner reguleret med 1,78 % pr. 1. april 2022.

Der er stor ros til vor hjemmeside og bla. derfor havde hovedbestyrelsen inviteret webmaster Allan Madsen til at give en orientering på vort seneste HB-møde. Selv om alt fungerer godt, var der på mødet enighed om at indføre en ”fluebensfelt” i forbindelse med, at nye medlemmer melder sig ind. Det har vist sig allerede at virke. Hovedbestyrelsen drøftede også et forslag om, at andre foreningen kan bruge vor hjemmeside til meddelelser. F.eks.er Begravelsesforeningen interesseret heri. Der arbejdes videre med denne sag.
Formanden oplyste, at Sammenslutningen har fået en hjemmeside: sammenslutningenico10.dk. Den redigeres af vor tidligere formand og nuværende æresmedlem Finn Steen Baad. Han rettede samtidig et stor tak til Finn for et stort og veludført arbejde.

Formanden afsluttede beretningen med at give udtryk for, at fremtiden tegner lys med det store fremmøde og med det store engagement i kredsene. Han takkede på PL.s vegne de lokale tillidsfolk for et stort og veludført arbejde i perioden. Han rettede også en tak til HB, FU samt revisorer og suppleanter for det store arbejde i årets løb.
Hermed overlod han beretningen til generalforsamlingen.

Dirigenten gennemgik alle hovedpunkterne i beretningen

Anette Nielsen, kreds11, spurgte, hvorfor vi skulle vente til 2023 med en genoptagelse af arbejdet med en forbedret reguleringsordning.
Formanden svarede, at det er Finansminsteriets beslutning. Der skal udarbejdes materiale vedr. nyt lønindex og begrebet ”Standardlønindex” skal genberegnes af ministeriet. Det arbejde tager tid. Det er vort indtryk, at Fininansministeriet finder den nye beregningsform for gunstig for lønmodtagerne.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål til beretningen. Beretningen, som blev taget til efterretning, kan som tidligere omtalt, findes i sin helhed på hjemmesiden. Den kan også sendes til samtlige kredse.

Ad pkt. 4.
Formanden udtalte med henvisning til beretningen, at en stor del af den fremtidige virksomhed skal foregå med arbejdet i den nedsatte arbejdsgruppe. Den får til opgave bl.a. med udgangspunkt i de regler, der gælder for andre pensionerede tjenestemænd uden for Politiforbundets og Landsforeningens regi samt den af Landsforeningen udarbejdede visionsskrivelse, at udarbejde forslag til juridisk bindende ordninger, der styrker samarbejdet mellem Landsforeningen og Forbundet i relation til organisationernes politiske og administrative organer, herunder medlemsrekruttering, kontingentopkrævning , udvalgsrepræsentation samt hovedbestyrelses- og kongres/generalforsamlingsrepræsentation.
Arbejdsgruppen skal endvidere belyse de administrative og økonomiske konsekvenser af de udarbejdede forslag.
Arbejdsgruppen.s arbejde tager udgangspunkt i de regler, der er fastsat i Lov for Politiforbundet og Politipensionisternes Landsforenings vedtægter, men arbejdsgruppen skal samtidig fremkomme med forslag til eventuelle ændringer i loven/vedtægterne i henhold til det resultat, som arbejdsgruppen måtte komme frem til. Det er med henblik endelig vedtagelse i organisationernes respektive forsamlinger. Arbejdsgruppen skal endvidere tage stilling til, om nogle af de aftalte ændringer kan foretages inden for de i loven/ vedtægterne gældende regler.

Arbejdsgruppen vil hen over sommeren arbejde med det nævnte kommissorium og et delresultat fremlægges for hovedbestyrelsen på mødet d. 6. september.
Formanden gav tilsagn om, at vi løbende skal arbejde for at styrke medlemsplejen og medlemstilgangen gennem såvel centralt som lokalt foreningsarbejde og samtidig fastholde de visioner, værdier og mål, som bl.a. blev vedtaget på generalforsamlingen i august 2021.
Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var bemærkninger til emnet fremtidigt virke. Der var ingen bemærkninger, hvorefter dirigenten konstaterede, at redegørelsen blev taget til efterretning.

Ad pkt. 5 og 6.
Dirigenten oplyste, at der ikke var modtaget forslag ad pkt. 5. Han gav herefter ordet til hovedkassereren for at fremlægge regnskab.
Hovedkassereren fremlagde årsregnskabet for 2021. Det v ar revideret og udsendt til samtlige kredsformænd. Han fremhævede tilskud fra Politiforbundet på 15.000,-kr. og kontingenter på henholdsvis 481.569 og på 247.172 til CO10 samt en renteindtægt fra Sprogforbundet på 1.035,-kr. Samlede indtægter på 744.776,-kr.
Udgifterne til CO10 var samlet på 408.680,-kr. ( vi administrerer kontingent for Sammenslutningens medlemmer). Medlemsopkrævning har kostet 32.272,-kr. og kredstilskud var på i alt 308.120.-kr. Møder og generalforsamling i 2021 kostede 119.891,-kr. Kontorhold 15.060,-kr. og repræsentation 1.600,-kr. samt 44.000,-kr. til kontorhold og telefon og div. gebyr på 300,-kr. Samlet udgift på 929.924,-kr.

Det giver et underskud for året 2021 på -185.147,-kr. Det var som aftalt hensigten af nedbringe formuen, som pr. 31.12.2021 er på 575.735.-kr. ( var ved starten af 2021 på 760.883.-kr.)
Han nævnte, at regnskabet var revideret d. 02-02-2022 og underskrevet af revisorerne Hans Flügge og Hans Jensen.
Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger til regnskabet. Ingen bemærkninger fremkom. Han satte regnskabet under afstemning. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad pkt. 7a, 7b og pkt.8.
Hovedkassereren foreslog uændret kontingent på 180,.kr. årligt. – samt uændret kredstilskud på 50,-kr. pr. medlem årligt.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre forslag – eller ændringer til de to forslag. Forslagene var enstemmigt vedtaget.

Hovedkassereren foreslog til pkt. 8 at diæterne fortsatte uændret med 200,-kr. pr. møde samt at rejsegodtgørelsen blev udbetalt efter de samme regler i 2022. Det vil sige DSB.s standardtakst og i særlige tilfælde, kan der efter aftale med hovedkassereren udbetales km.godtgørelse
Dirigenten konstaterede, at der ikke var bemærkninger til det fremsatte forslag, som dermed var vedtaget i den fremlagte ordlyd.

Ad pkt.9.
Dirigenten konstaterede, at formanden var på valg – samt at han var villig til genvalg. Ingen andre forslag. Formanden blev genvalgt med akklamation.
Medlemssekretær Finn Knudsen var på valg og var villig til genvalg. Ingen andre forslag. Medlemssekretæren blev genvalgt med akklamation.
Revisor Hans Flügge og revisorsuppleant Leif Christensen var på valg og begge var villig til genvalg. Ingen andre forslag. Dirigenten konstaterede, at begge var genvalgt for en 2-årig periode med akklamation.

Ad pkt. 10. eventuelt.
Næstformanden omtalte henvendelsen fra kreds 12, hvor man, som det ser ud p.t. agter at nedlægge kredsforeningen på en ekstraordinær generalforsamling d.27. september 2022. Henvendelsen går på, at de nuværende medlemmer i kreds 12, kan indmeldes direkte i PL, jfr. vedtægterne § 3 og evt. oprette forbindelse til en kreds, f.eks. kreds 11. Han pegede i den forbindelse på, at bestemmelsen i § 3 afgrænser, hvem der kan blive optaget som medlemmer i PL, men det fremgår klart sidste i § 3: ”og tilknyttes en kredsforening.” Det kan kun fortolkes sådan, at medlemmerne skal tilknyttes en kredsforening – og jfr. § 8 danner politipensionisterne kredse i overensstemmelse med den af Politiforbundets vedtagne kredsinddeling.
Han påpegede, at vi gerne fortsætter dialogen med kreds 12 med henblik på af finde en løsning for de nuværende medlemmer i kreds 12, såfremt de ønsker at forblive medlemmer i PL. Han gav også tilsagn om, at overvære generalforsamlingen i Rønne d. 27. september, såfremt man ønskede det.

Da ingen andre ønskede ordet, takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede sit hverv med at give ordet til formanden for afsluttende bemærkninger.
Formanden takkede og genvalget og den store tillid det var udtryk for og han var klar til at yde sit bedste for PL i den kommende periode.
Formanden oplyste, at han havde modtaget en henvendelse fra Danmarks Statistik, der søger pensionerede politifolk til div. undersøgelser. Der kan rettes henvendelse på tlf. 61930024. Han var villig til at rundsende den modtagne mail til samtlige kredsformænd. Han gjorde opmærksom på der var en kort ansøgningsfrist – d. 18. april.

Han takkede Søren D. Sørensen og en super god og myndig ledelse af generalforsamlingen.
Han afsluttede generalforsamlingen ved sammen med forsamlingen at udbringe et 3-foldigt leve for Politipensionisternes Landsforening. Han ønskede alle en god hjemrejse.
Der var efterfølgende indkaldt til kortvarigt HB-møde for at udpege et medlem til forretningsudvalget. Det blev besluttet, at Jørgen Jensen, kreds 10 indtræder i FU som afløser for Svend Sandberg.

Der blev aftalt FU- møde til onsdag d. 11. maj kl. 1030.
Generalforsamlingen i 2023 planlægges til torsdag d. 20. april 2023.
Næste HB-møde afholdes 6.-7. sept. 2022 på hotel Medio, Kolding Landevej 6, 7000 Fredericia.

 Referat: Mogens Winding/Hans Agerbo Jensen / Søren D. Sørensen , dirigent

 

 

 

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.