Nyhedsbrev maj 2023

NYHEDSBREV.

Sammenslutning af senior/pensionistforeninger i CO10 v/formand Marianne Nielsen og næstformand Mogens Winding mødtes med repræsentanter for pensionisterne i Danmarks Lærerforening, Postforbundet og OverenskomstAnsatteOrganisation (OAO-s) den 16. maj 2023 i København.

Der blev ved mødet opnået enighed om samlet at fremsætte følgende krav til OK24:

1) Procentreguleringen af tjenestemandspensioner og efterindtægt fastsættes til den samlede ramme, der afsættes til egentlige lønformål.
2) BEK om regulering af tjenestemandspensioner, § 1, ændres i henhold til krav 1.
3) En ekstraordinær regulering af den generelle tjenestemandspension til dækning af det dokumenterede efterslæb på 1,79% for perioden OK08 til OK18 i lighed med den regulering, der gennemførtes ved OK05.

Kravene fremsendes til videre behandling ved LC, OAO-S og CO10, der alle er centralorganisationer tilknyttet CFU, som er vores forhandlingspartner over for Medarbejder- og Kompetencestyrelsen ved OK24.

 Politipensionisternes Landsforening.

Nyhedsbrev 11 sep. 2022

NYHEDSBREV

Hovedbestyrelsen i Politipensionisternes Landsforening afholdte hovedbestyrelsesmøde den 6. og 7. september 2022 i Fredericia, hvor der bl.a. blev drøftet følgende emner:

Der er nu indgået en samarbejdsaftale med Politiforbundet, der styrker samarbejdsrelationerne mellem Landsforeningen og Politiforbundet til gavn for begge parter. Aftalen blev underskrevet den 29. august 2022 på et møde mellem organisationerne.

På dette møde drøftedes et øget samarbejde op til OK24, samt muligheden for, i en fælles arbejdsgruppe, at udbygge samarbejdet fagligt så vel som økonomisk.

Der var tale om et godt og konstruktivt møde.

Læs mere ...

Nyhedsbrev 8.dec 2021, Mogens Winding, Formand

Dato: 8. december 2021

NYHEDSBREV

Politipensionisternes Landsforening er en partipolitisk uafhængig faglig organisation der har forhandlingsret i pensionsspørgsmål, og som varetager pensionerede kontoransatte- og politiansatte tjenestemænds faglige, økonomiske og sociale interesser.

Det er vigtigt, at holde sig dette for øje som følge af et bemærkelsesværdigt år 2021, hvor bl.a. ændringer i Landsforeningens medlemmers tilhørsforhold til Politiforbundet har givet anledning til en del drøftelser ude i Landsforeningens lokale kredse.

Det er vigtigt at fastslå, at Politipensionisternes Landsforenings forhandlingsret er lovbestemt i Tjenestemandslovens § 49 og udmøntet i Bkg. om Hovedaftalen af 18. juni 1969 om tjenestemænd i staten samt at fastslå, at denne forhandlingsret gælder både for de, som er medlem af Landsforeningen som de der er medlem af Politiforbundet eller som er medlem af begge organisationer samtidig.
Forhandlingsretten udøves gennem CO10, hvor Landsforeningen er repræsenteret som medlem af organisationen ”Sammenslutningen af senior/pensionistforeninger i CO10.” Sammenslutningen i CO10 har henved 6500 medlemmer som alle er pensionerede tjenestemænd med tidligere ansættelse i staten. Sammenslutningen er repræsenteret i CO10,s hovedbestyrelse og har 4 pladser (=4 stemmer) ved CO10,s repræsentantskabsmøder.
Politipensionisternes Landsforening har i øjeblikket 2570 medlemmer, men der er et potentiale på henved 5000 medlemmer, som vil være et medlemsgrundlag, der vil styrke Landsforeningens gennemslagskraft.
Det er derfor vigtigt, at Landsforeningen tæller så mange medlemmer som muligt.

Læs mere ...