Ref fra hovedbestyrelsesmøde den 27. sep 2021

Referat Fra Hovedbestyrelsesmøde afholdt mandag d. 27. september 2021 i mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense.

 Dagsorden:

1.Velkomst og praktiske oplysninger
2. Godkendelse af dagsordenen
3. Godkendelse af referat fra HB-mødet d. 5. august 2021
4. Godkendelse ad referat fra generalforsamlingen d. 19. august 2021
5. Drøftelse af fremtidig samarbejde med Politiforbundet
6. Orientering fra formanden, herunder fra mødet i CO 10, pensionistgruppen
7. Orientering fra næstformanden
8. Status fra hovedkassereren
9. Orientering fra medlemssekretæren
10.Orienrtering fra kredsene
11.Hjemmesiden
12.Artikler til Politibladet
13.Eventuelt
14.Næste møde

 Formanden bød velkommen til mødet og rettede en særlig velkomst til Jørgen Jensen, nyvalgt kredsformand i kreds 10 samt til Svend Flugt, suppleant fra kreds 4.
Der var afbud fra kreds 12.

Ad pkt. 2. Dagsordenen
Formanden gennemgik den udsendte dagsorden og foreslog, at der blev byttet om på pkt. 5 og pkt. 6, sådan at orienteringen fra mødet i CO 10 blev behandlet først.
Dagsordenen blev herefter godkendt.

Ad pkt. 3 og pkt. 4.
Referatet fra HB-mødet d. 5. august og fra generalforsamlingen d. 19. august 2021 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 5. Orientering fra mødet i CO10.
Formanden oplyste, at der var afholdt møde i pensionistgruppen d. 22. september. Finn Baad deltog efter aftale. Gruppen konstituerede sig med Marianne Nielsen, som formand og Mogens som næstformand. Det er aftalt, at Finn Baad fratræder, når CO10 afholder ordinært repræsentantskabsmøde d. 15. nov. 2021.

På mødet drøftedes forhandlingerne om OK21 og resultatet af aftalen. Såvel CO10 som CFU var enig i de beregninger, der var fremlagt og hvoraf det fremgår, at pensionisterne siden 1993 mangler 1,79 % i regulering i forhold, hvad der på CFU.s område er reguleret på lønområdet. Men hverken arbejdsgiveren – her Skatteministeren – eller CFU fik kravet medtaget under de afsluttende forhandlinger.
På mødet var der enig om, at kravet bør fremsættes til aftaleforhandlinger i 2024.

Reguleringsordningen blev igen drøftet. Arbejdsgruppen, der er nedsat under CFU, har ligget stille i Covid-19 lukkeperioden. På mødet blev det besluttet, at søge arbejdsgruppen genstartet snarest muligt med henblik på at få forbedret beregningsmodellen, der ligger til grund for udregningen af reguleringsordningen. Der var stort flertal for at bibeholde reguleringsordningen men meget gerne på en forbedret beregningsform.

Pensionistgruppen i CO10 drøftede oprettelse af en hjemmeside. Her tilbød Finn Baad sin hjælp og gruppen besluttede, at påbegynde arbejde med oprettelse af en hjemmeside. Det medfører en udgift, som skal fordeles blandt medlemsgrupperne.
Gruppen aftalte næste møde til d. 28. februar 2022. CO har repræsentantskabsmøde d. 15. november 2021. Her deltager Pensionistgruppen med 4 repræsentanter.

Hovedbestyrelsen konstaterede under den efterfølgende debat, at hverken hovedforbundene eller ministeren for forhandlingsområdet har foretaget sig noget for at fremme pensionisternes interesse under OK-forhandlingerne 2021.

Ad pkt. 6 (pkt.5) Samarbejdsaftale med politiforbundet.
Formanden oplyste, at der var møde mellem Politiforbundet og vort FU mandag d. 20. september i de nye forbundslokaler på Gl. Kongevej 60. Mødet blev afviklet i en god og venskabelig tone. Enighed om at den nye samarbejdsaftale udarbejdes hurtigst muligt, samt at vi mødes efter behov – dog mindst 2 gange årligt.
Politiforbundet udsender p.t. skrivelser og/eller mail til nuværende pensionister med tilbud om medlemskab som passiv+ -eller som passiv medlem. Det blev nævnt at der skal udsendes ca. 4000 breve og ca. 1000 mails.
De nye medlemsformer omtaler diverse medlemsfordele som er knyttet til de 2 nye medlemsformer. Formanden foreslog, at hovedbestyrelsen gennemgik disse medlemsfordele og evaluerede på hvert enkelt punkt.

Lån & Spar Bank – som fordelskunde er omtalt. Det har som udgangspunkt været vor opfattelse, at alle, der er medlem kan fortsætte som fordelskunde. Han påpegede dog, at vi ikke står anført som selvstændig organisation på Lån & og Spar.s hjemmeside. Det er heller ikke tilfældet for Sammenslutningen, som er medlem i CO10. Det sidste opfatter vi som et teknisk problem fra oprettelsen i 2015-16, da Statspensionisternes Centralforening ( SC) blev nedlagt.
På mødet blev det oplyst, at der f.eks var taget kontakt til Lån & Spar.s afdeling i Nordjylland, hvorfra det blev oplyst, at man ikke havde til hensigt at frasige sig kunder i denne anledning.
Efter en debat besluttede hovedbestyrelsen, at afvente udviklingen på området.

Forbrugsforeningen er nævnt. Formanden påpegede, at det absolut ikke kunne give ikke problemer. Her er det direkte nævnt, at Sammenslutningen af Senior/Politiforeninger i CO10, som Landsforeningen er en del af, er en de tilsluttede organisationer. Der koster i øvrigt 132,-kr. årligt at være medlem i Forbrugsforeningen. Han oplyste samtidig, at medlemskab her også giver adgang til at være fordelskunde i Lån & Spar.

Plus-Kortet er nævnt. Det er rabatmuligheder i et stort antal forretninger landet over. Rabatten afregnes i forbindelse med købet og der skal ikke betales nogen årlig afgift på kortet.
Den mulighed vil vi være udelukket fra, medmindre man vælger et af de nye passiv-medlemskaber.
Under den efterfølgende debat blev det nævnt fra flere, at der fandtes mange andre rabatordninger, f.eks, ved at være medlem hos Ældresagen.

Tjenestemændenes Låneforening hvor pensionister også kan optage lån, men kun indtil man er fyldt 75 – efter vedtægterne. Efter en kort drøftelse var der enighed om, at der rettes en skriftlig henvendelse til Låneforeningen.
(Låneforeningen v/ direktør Kim Østerbye har efterfølgende pr. mail oplyst, at Politipensionisterne ikke kan optage lån, hvis de ikke er medlem i Politiforbundet. Det gælder alene for nye medlemmer, da nuværende låntagere ikke smides ud af foreningen. Han vil i øvrigt orientere sit forretningsudvalg om denne henvendelse.)

Politiets Sprogforbund er også nævnt blandt medlemsfordelene. Formanden fandt ikke, at der var problemer i at fortsætte i Sprogforbundet, hvis man var medlem ved pensioneringen. Den situation, at man har været udmeldt af Sprogforbundet og gerne ønsker at blive medlem igen undersøges i Sprogforbundet, da man i dag ikke kan blive genoptaget i Sprogforbundet. Orientering herom udsendes senere.

Popermo er omtalt. Hovedbestyrelsen var enig i, at det absolut ikke kan give problemer at fortsætte her, når man i dag er medlem i Popermo. De er for nærværende meget aktive på nettet for at skaffe sig nye medlemmer, der er ansat i ”den offentlige administration”.
Derfor afventes udviklingen på dette område også.

Hovedbestyrelsen drøftede generelt skrivelsen fra Politiforbundet til pensionistmedlemmerne. Der var enighed om, at de nævnte forsikringer ikke var attraktive for nuværende pensionister, der allerede har tegnet nødvendige forsikringer.
Hovedbestyrelsen kan efter en samlet vurdering af de fremlagte medlemstilbud – passiv + til en pris af 200,- kr. pr. måned – og passiv til en pris af 422,-kr. årligt – ikke på nuværende tidspunkt fremkomme med nogen anbefaling til vore medlemmer. Man må selv vurdere, bl.a. ud fra de her anførte oplysninger, hvad man har brug for. Hovedbestyrelsen gør opmærksom, at man skal kontakte Politiforbundet, hvis man ønsker at fortsætte som medlem. Modsat bliver man slettet som medlem, når ansøgningsfristen på 3 mdr. er udløbet.(det undersøges i øjeblikket om hvorvidt det er muligt at genindmelde sig, hvis man ændrer opfattelse.) Ønsker man at bibeholde Politibladet, kræver det som minimum et medlemskab som passiv. Det samme gælder, hvis ønsker at leje en af Politiforbundets ferieboliger.
Et fortsat medlemskab af Politipensionisterne er uafhængig af de nye medlemsformer i Politiforbundet.

Generelt for de nye medlemsformer er holdningen fra hovedbestyrelsen, at giver det problemer for vore medlemmer, skal man rette henvendelse til bestyrelsen og sin kredsformand.

Hovedbestyrelsen drøftede et udkast til en samarbejdsaftale med Politiforbundet. Udkastet indeholder 12 punkter, hvor der er taget udgangspunkt i den eksisterende aftale.
Hovedbestyrelsen bemyndigede formand og næstformand til at forhandle den nye aftale.

Hovedbestyrelsen drøftede udsendelse af information generelt. Det blev herunder besluttet, at FU-referater kun udsendes til HB. Referater fra generalforsamling og HB-møder udsendes til HB og lægges på foreningens hjemmeside.

Ad pkt. 7.
Næstformanden henviste til, at det var aftalt, at næste generalforsamling afvikles torsdag d. 7 april 2022. Hovedbestyrelsen besluttede, at generalforsamlingen afvikles her i lokalerne, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.

Ad pkt. 8.
Hovedkassereren oplyste, at generalforsamlingsbeslutningen fra august om at udbetale ekstraordinært tilskud til kredsene dele i 2 lige store dele. Beslutningen er at der udbetales ekstraordinært 20,-kr. pr. medlem for hvert af årene 2020-2021 og 2022. Halvdelen af det samlede tilskud udbetales i starten af november måned i år – og sidste halvdel udbetales i 2022.
Han nævnte vore regler om rejsegodtgørelse og fandt, at de nuværende regler trængte til fornyelse. Han vil derfor udarbejde et forslag til drøftelse på næste HB-møde. Den endelige beslutning ligger hos generalforsamlingen.

Ad pkt. 9.
Foreningsekretæren oplyste at der p.t. er 2580 medlemmer. Det er en nedgang på 6 medlemmer i årets løb.

Ad pkt. 10.
Orienteringen fra kredsene viste, at flere kredse havde aftaler om afvikling af en generalforsamling i indeværende år. Kreds 5 og kreds 8 venter til 2022 og afvikler en ordinær generalforsamling.
I kreds 9 var det et stort problem af finde egnede lokaler. Der kan ikke afvikles mødevirksom på politistationerne i kredsen.

Kreds 10 har som nævnt i indledning netop afholdt generalforsamling og valg ny formand og bestyrelse.
Der var modtaget underretning fra kreds 12 om afvikling af generalforsamlingen. Det var samtidig oplyst, at såvel formand som kasser ikke genopstiller til den ordinære
generalforsamling i 2022, hvor det kan blive meget svært at finde nye emner blandt kredsens 31 medlemmer.

Ad pkt.11. Hjemmesiden.
Hovedbestyrelsen drøftede hjemmesiden. Der var enighed, at opbygning var tilfredsstillende. Der blev stillet spørgsmål ved om nødvendigheden af at have et medlems-login.
Formanden undersøger mulighederne og drøfter spørgsmålet med webmasteren inden næste HB-møde.

Ad pkt. 12. Artikler til Dansk Politi.
Deadline til næste blad er d. 5. oktober. Det er aftalt, at Arne Holdensen, kreds 7, skriver en artikel. Enighed om at emnet er forhandlingsretten og samarbejdet med Politiforbundet.
Der er deadline til blad nr. 6 d. 16. nov. Det blev aftalt, at næstformanden indsamler oplysninger om generalforsamling i samtlige 12 kreds samt i landsforeningen og opstiller en samlet artikel til bladet.

Ad pkt. 13 og pkt. 14.
Intet til eventuelt – pkt. 13.

Næste møde blev aftalt til mandag d. 14. marts 2022 – samme sted.

Formanden afsluttede mødet og takkede for god ro og orden og ønskede alle en god hjemrejse.

Ref./ Hans Agerbo Jensen, 01.10.21

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.