Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 5. marts 2024

Referat fra HB-møde den 5. marts 2024 kl. 1030 Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense.

Dagsorden

1. Mødet åbnes
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra sidste møde.
4. Efterårsmødet (med ægtefælle/samlever ? – overnatning/hvor ?)
5. Generalforsamling 18. april 2024, herunder
a. Dagsorden til GF
b. Dirigent
c. Gæster
d. Evt. indlæg (gode ideer)
e. Vedtægtsændring § 3 m.fl.
f. Kontingent, tilskud, diæt m.v.
g. Valg
6. Formand
7. Medlemssekretær
8. Revisorer
6. Fremtidigt samarbejde med Politiforbundet, herunder
a. Møde den 9. oktober, emner til drøftelse, herunder
1. Emneliste til fremtidens samarbejde
2. Tilskud 2024.
3. Emner til næste møde den 14. marts 2024.
7. CO10, herunder
a. OK24
b. Repræsentantskabsmøde den 1. november 2023.
c. Møder i CO10,s bestyrelse
d. Sammenslutningens bestyrelse, fremtidig sammensætning
e. Møde i Sammenslutningen den 21. februar 2024
f. OK26-udvalg
1. Øvrige meddelelser fra Formanden
2. Meddelelser fra Næstformand
3. Meddelelser fra Hovedkasserer
4. Meddelelser fra Medlemssekretær
5. Orientering fra Kredsene.
6. Hjemmesiden, herunder nyhedsbreve, login m.v.
7. Eventuelt
8. Næste møde (18. – 19. september (hvis det besluttes at afholde 2-dages møde)

 Ad pkt. 1-2-3 og 4.
Formanden bød velkommen til hovedbestyrelsen. Han rettede en særlig velkomst til den nyvalgte kredsformand i kreds 5, Niels Hedager samt kreds 12, Ole Skræddergaard Jensen, der deltog i sit første HB-møde. Han oplyste, at kreds 11 har valgt ny formand. Det er Annette Nielsen, som desværre var forhindret i at møde i dag. Suppleant Søren D. Sørensen.
Suppleanten fra kreds 3, Jørgen Fisker, blev ligeledes budt velkommen.

Formanden fremlagde dagsordenen og foreslog en tilføjelse til pkt. 7 – et punkt 7f) nedsættelse af et internt OK26-udvalg. Dagsordenen blev herefter godkendt.

Referatet fra HB-mødet d. 14. sept. 2023 godkendtes uden bemærkninger.

Formanden omtalte efterårets HB-møde og at det har været praksis, at der til efterårsmødet hvert andet år var deltagelse med ledsager.
Hovedkassereren foreslog, at mødet i efteråret i år blev uden ledsager af hensyn til økonomien generelt. Der betales naturligvis selv for ledsageren, men 2-dagsmøde er dyrere end alm. 1-dagsmøder. Derfor denne indstilling a.h.t. økonomien.
Mødedatoen blev efterfølgende aftalt til mandag d. 9. september 2024, som dagmøde.

Ad pkt. 5.
Formanden henviste til den udsendte dagsorden for vor ordinære generalforsamling d. 18. april 2024 her i Mødecenter Odense.
Hovedbestyrelsen gennemgik dagsordenen. Der var enighed om, at Søren D. Sørensen foreslås som dirigent. Den lokale politiforeningsformand, Per Svanegaard inviteres til at give et indlæg. Politiforbundets formand og næstformand er forhindret i at møde.
Der fremlægges forslag om ændringer i vedtægterne §§§ 2, 3 og 9 samt et forslag om en præcisering af reglerne omkring transportgodtgørelse.
Det blev aftalt, at FU udarbejder et forslag om reglerne for transportgodtgørelse..
Der foreslås uændret kontingent på 200,-kr. pr. år og uændret kredstilskud på 40,.kr. pr. medlem.
Der fremsættes også forslag om, at godtgørelsen til HB.s medlem af FU ( det er p.t. Jørgen Jensen) får en godtgørelse på 5.000,-kr. årligt mod de nuværende 2.000,-kr., der godtgøres til kredsformændene.
Under punktet valg er formanden samt foreningssekretæren villige til genvalg. Revisor Hans Flügge og revisorsuppleant Leif Christensen er villige til genvalg.’
Generalforsamlingen i 2025 foreslås afviklet torsdag d. 10. april 2025 samme sted.
Husk fristen for tilmelding af delegerede er 15. marts 2024.

Ad pkt. 6.
Formanden oplyste, at næste møde med Politiforbundet er aftalt til torsdag d. 14. marts. Der er til mødet udarbejdet et udkast til justering af Samarbejdsaftalen samt et punkt om

 arbejdet i det interne pensionsudvalg.. Årsagen er, at der fra flere sider er udtrykt ønske om ændring i beregningen af bl.a. tjenestemandspensionen.
Vi har fortsat et ønske om oplysninger om nye pensionister samt om at orientere på senkarierekurserne. Disse emner er også på dagsordenen.
Der er ansøgt om det årlige tilskud på 20.000,-kr.

Ad pkt. 7.
Formanden omtalte OK24-forliget og oplyste, at det indeholder en stigning med virkning fra 1. april på 4,83 % samt en stigning pr. 1. april 2025 på 1,27 %. Reguleringsordningen er beregning til at udmønte 1,06 i år – i alt 5,89 % Pr. 1.april. i 2025 er reguleringsordningen skønnet til at udmønte 0,04 %. Der er også aftalt en generel lønstigning på 0,20 % pr. 1. nov. 2025 samt, at den samlede lønstigning for ansatte i staten vurderes i forhold i lønstigningerne på det private område.
I forliget er der pr. 1. april i år afsat 0,11 % og i 2025 0,89% til andre formål. Disse i alt 1,0% i den 2-årige aftaleperiode, får pensionister ingen glæde af. Det krav blev afvist under forhandlingerne. Vort krav om at få dækket ”efterslæbet” på 1,79 % blev efter vor opfattelse ikke forhandlet.
På denne baggrund har Sammenslutningen tilskrevet C010 med diverse spørgsmål. Der er modtaget svar og givet tilsagn, om et møde med CO10.s formand og næstformand.
CO10 har indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 20. marts, hvor de tilsluttede organisationer skal tage stilling til aftale resultatet. Formanden og Hans Agerbo deltager i mødet.
Formanden oplyste også, at det nu er aftalt, at der skal benyttes et standardbaseret lønindeks ved beregningen af reguleringsordningen. Der har hidtil været benytte et impliceret lønindeks. Den nye beregningsmetode skulle være en fordel for lønmodtagerne.
Efter mødet d. 20. marts og når alle Centralorganisationer har taget stilling til aftaleresultatet
skal aftaleresultatet forelægges Lønningsrådet. Her forventes det alene, at man siger ja til at, lønninger og pensioner forhøjes med de generelle stigninger.
Hovedbestyrelsen drøftede aftaleforliget, hvorunder flere gjorde opmærksom på, at de aftalte lønstigninger ikke helt dækkede prisudvikling og omkostningerne i de seneste 2 år. Der var ligeledes kritik af, at vore krav om at få pension af alle midler, der var afsat til lønformål, ikke var indfriet i OK-24 forliget.
En enig hovedbestyrelse tilsluttede sig, at der d. 20. marts stemmes ja til forliget.
Formanden foreslog, at der allerede nu nedsættes et OK26-udvalg til forberedelse af de næste aftaleforhandlinger. Udvalget sammensætning blev: formand, næstformand, Børge K. Nielsen samt Jørgen Jensen. ( 1. møde aftalt til 22. okt. 2024)
Hovedbestyrelsen godkendte forslaget til kommissorium for gruppen.
Formanden oplyste, at Sammenslutningen ændres, da Told/Skat og TAT sluttes sammen. De råder over 2 af Sammenslutningens 4 mandater. Der blev det på det seneste bestyrelsesmøde besluttet at PL besætter de 2 øvrige pladser med formand og næstformanden.
Han oplyste også, at Sammenslutningen har startet et nyt slogan: ”pensionisterne har også krav på at opretholde købekraft m.m.”

 Ad pkt.8-9-10 og 11.
Formanden oplyste, at der er indgået aftale om, at arbejdstagere får en kompensation 0,45 % i løn p.g.a., at St. Bededag blev inddraget som fridag. Der gives ikke en tilsvarende kompensation til pensionister..

Næstformanden oplyste dato for deadline til Politibladet i 2024. Til blad nr. 2 – deadline d. 12. marts bringes den udsatte artikel fra kreds 3. med en orientering af kredsmødet og hvervning af nye medlemmer.
Til blad nr. 3 – er deadline 15.maj. Dertil skrives en artikel vedr. forløbet af OK24. Blad 4 har deadline d. 13. august. Her mangler vi en artikel? Blad nr. 5 med deadline 9.okt. Her skriver formanden en artikel om medlemssituationen generelt. Blad 6 - deadline d. 14. nov. Her indsamler sekretæren oplysninger om generalforsamlingerne i 2025.

Hovedkassereren oplyste at det reviderede regnskab for 2023 udviser et underskud på 50.670,24 kr. Det er udsendt til kredsformændene. Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen.
Han gav også en status på regnskabet fra 1. januar og indtil 1. marts 2024. Det udviser en beholdning på 108.584,90 kr.

Foreningssekretæren oplyste, at vi p.t. er 2437 medlemmer. Der har i perioden været 46 nye indmeldelser. 2 har meldt sig ud og 23 er afgået ved døden. Han oplyste også, at der er omkring 100 medlemmer, som ikke har reageret på den fremsendte kontingentopkrævning. Der fremsendes en rykker til disse medlemmer.

Ad pkt. 12.
Under orienteringen fra kredse var det generelle indtryk, at det var relativt få medlemmer, der deltog i kredsgeneralforsamlingerne. 3 kredse have endnu ikke afviklet den årlige generalforsamling.
Der er valgt ny formand i kreds 5 og i kreds 11 og i kreds 2, skal der vælges ny formand på generalforsamlingen d. 18. marts. ( foreningssekretæren har udsendt en opdateret telefonliste)
Klubben på Politiskolen har rettet henvendelse til formanden. Det blev aftalt, at Jørgen Jensen, kreds 10, kontakter klubben på Politiskolen i Brøndby for at aftale nærmere om medlemskab.

Det fremgik også af den generelle orientering, at de fleste aktiviteter i kredsene foregik ude i de lokale klubber.

Ad pkt. 12-13 og 14.
Vedr. hjemmesiden drøftede hovedbestyrelsen igen problemerne omkring et login. Formanden oplyste, at problemer var drøftet med webmasteren og indtil videre oprettes der ikke et login.

Formanden oplyste, at fremgangsmåden med nyhedsbreve fungerer. Nyheder fra kredsene fremgår af forsiden og derefter klikker man ind på den pgl. kreds for at læse nyhedsteksten.

 Næste HB-møde afholdes mandag d. 9. sept.2024 i Odense.

Formanden afsluttede med at takke for et godt møde og ønskede alle en god hjemrejse.

Ref./Mogens Winding/Hans Agerbo Jensen

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.