Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK FOR POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING

Senest rettet: Den 15.marts 2022

Politipensionisternes dataansvar:

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik,
der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser.
Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål,
og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:

Foreningsformanden er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Mogens Winding

Adresse: Vestparken 50, 9550 Mariager

CVR: 18516683

Telefonnr.: 41 27 22 07

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Website: www.politipensionisterne.dk

Behandling af personoplysninger:

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • 1) Medlemsoplysninger:
 • - Almindelige personoplysninger:
  • o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse
  • o
 • - Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  • o CPR-nummer

Her indsamler vi oplysninger fra:

Vi får oplysningerne fra dig ved din indmeldelse i foreningen. Vi indhenter ikke oplysninger fra andre kilder

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger:

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • · Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • · At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • · Behandling efter lovkrav
 • · Behandling med samtykke

Formålene:

 • 1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:
 • · Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • · Udbetaling af godtgørelser, refusioner og lignende
 • · Opfyldelse af lovkrav

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser.

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling
udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • · Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • · Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • · Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • · Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • · Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke:

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke.
Vi indhenter derfor kun dit samtykke,
når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger:

Vi videregiver ikke personoplysninger.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • · Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger
  i op til 3 mdr. efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.

Vi opbevarer dog oplysninger på medlemmer, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os.
Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi,
om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken:

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.
Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.
Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Mogens Winding

Dataansvarlig