Nyhedsbrev 8.dec 2021, Mogens Winding, Formand

Dato: 8. december 2021

NYHEDSBREV

Politipensionisternes Landsforening er en partipolitisk uafhængig faglig organisation der har forhandlingsret i pensionsspørgsmål, og som varetager pensionerede kontoransatte- og politiansatte tjenestemænds faglige, økonomiske og sociale interesser.

Det er vigtigt, at holde sig dette for øje som følge af et bemærkelsesværdigt år 2021, hvor bl.a. ændringer i Landsforeningens medlemmers tilhørsforhold til Politiforbundet har givet anledning til en del drøftelser ude i Landsforeningens lokale kredse.

Det er vigtigt at fastslå, at Politipensionisternes Landsforenings forhandlingsret er lovbestemt i Tjenestemandslovens § 49 og udmøntet i Bkg. om Hovedaftalen af 18. juni 1969 om tjenestemænd i staten samt at fastslå, at denne forhandlingsret gælder både for de, som er medlem af Landsforeningen som de der er medlem af Politiforbundet eller som er medlem af begge organisationer samtidig.
Forhandlingsretten udøves gennem CO10, hvor Landsforeningen er repræsenteret som medlem af organisationen ”Sammenslutningen af senior/pensionistforeninger i CO10.” Sammenslutningen i CO10 har henved 6500 medlemmer som alle er pensionerede tjenestemænd med tidligere ansættelse i staten. Sammenslutningen er repræsenteret i CO10,s hovedbestyrelse og har 4 pladser (=4 stemmer) ved CO10,s repræsentantskabsmøder.
Politipensionisternes Landsforening har i øjeblikket 2570 medlemmer, men der er et potentiale på henved 5000 medlemmer, som vil være et medlemsgrundlag, der vil styrke Landsforeningens gennemslagskraft.
Det er derfor vigtigt, at Landsforeningen tæller så mange medlemmer som muligt.

Vi har bl.a. derfor valgt at lægge op til et tættere og mere styrket samarbejde med Politiforbundet, da det er vor opfattelse at et sådant styrket samarbejde om bl.a. medlemspleje vil skabe et større medlemsgrundlag og større mulighed for at udøve vores ret.
For at styrke dette samarbejde er Landsforeningens og Politiforbundets ledelser netop blevet enige om et udkast til en ny samarbejdsaftale, der i øjeblikket vurderes i organisationernes Hovedbestyrelser. Det forventes, at en aftale kan underskrives af parterne i marts måned 2022.

Politiforbundets kongresbeslutning om ændrede medlemsformer for pensionerede kontor- og politiansatte, har ligeledes været genstand for intens drøftelse parterne imellem, og det har givet anledning til mange drøftelser og skabt nogen forvirring i Landsforeningens medlemskreds.
Landsforeningens Hovedbestyrelse har ligeledes drøftet ændringer og vejet for og imod et fortsat medlemskab af Politiforbundet.

Der er åbenlyse fordele ved at tilmelde sig Politiforbundets ordninger, og der er åbenlyse fordele ved at være medlem af Landsforeningen, set i relation til Landsforeningens varetagelse af medlemmernes faglige, økonomiske og ikke mindst sociale interesser, herunder ikke mindst udøvelse af den før omtalte forhandlingsret.
Man bør derfor overveje om hvorvidt det kan være en samlet fordel, at være medlem af begge organisationer.
Dette kan efter min opfattelse styrke såvel Politipensionisternes Landsforening som Politiforbundet til gavn for de målsætninger, der fremgår af organisationernes formålsparagraffer.
Hindringen og bekymringen for, at dette bliver virkeligheden, kan være de nye kontingentsatser for medlemskab af Politiforbundet, men også her arbejder Landsforeningen på, at finde frem til en ordning, der vil gavne begge organisationer, forhåbentlig i enighed med Politiforbundet.
Der er således udfærdiget en ”visionsskrivelse”, der bl.a. arbejder med Landsforeningens inddragelse i Politiforbundet Lov, fælles kontingent, kongresdeltagelse og ændrede optagelsesformer som medlemmer. Denne ”visionsskrivelse” er godkendt af Landsforeningens FU og ligger i øjeblikket til vurdering i Landsforeningens Hovedbestyrelse.
Det er forventningen, at der vil komme større klarhed over situationen i foråret 2022.

Hovedbestyrelsen har på baggrund af dette besluttet, at anbefale medlemmerne, selv at træffe beslutningen om eventuel indmeldelse i Politiforbundet, ud fra den information, der er givet, dels i diverse referater, dels i skrivelsen fra Politiforbundet og dels i indholdet af herværende nyhedsbrev.
Skæringsdatoen for indmeldelse er den 31. december 2021. Indmeldelse sker via Politiforbundets hjemmeside under punktet ”indmeldelse/pensionist”.
Hvis man ikke inden denne dato har meldt sig ind, vil man blive slettet af Politiforbundets medlemsregister.
I erkendelse af, at det kan være en svær beslutning for Landsforeningens medlemmer har vi fra Politiforbundet fået garanti for, at man til enhver tid efterfølgende vil kunne melde sig ind i Politiforbundet igen.

Året rinder mod enden og til slut vil jeg med alt taget i betragtning
ØNSKE ALLE MEDLEMMER OG JERES FAMILIER EN RIGTIG GOD JUL SAMT ET GODT OG LYKKEBRINGENDE (OG FORHÅNBENTLIG CORONAFRIT) NYTÅR.

De bedste hilsner

Mogens Winding
Formand.

Hent Nyhedsbrevet som pdf fil her