Beretning til ordinær generalforsamling 2024

Dato: 10. april 2024 Beretning 2023/2024

Så er det igen blevet tid til at gøre status for arbejdet i vores fagforening, Politipensionisternes Landsforening.
Der har været god aktivitet i året som er gået siden sidste generalforsamling. Vi har således afholdt 2 hovedbestyrelsesmøder, 4 FU-møder, 2 ordinære møder med Politiforbundet og 1 møde i Forbundets OK24-udvalg. Herudover har der været afholdt 2 møder i vores paraplyorganisation Sammenslutningen af Senior/Pensionistforening i CO10 samt 1 repræsentantskabsmøde og 1 ekstraordinært repræsentantskabsmøde i CO10. Herudover har jeg som næstformand i Sammenslutningen været til 2 bestyrelsesmøde i CO10.

Vi var ved årsskiftet 2416 medlemmer, hvilket er en nedgang i forhold til året før, hvor vi var 2486 medlemmer.
Desværre skyldes nedgangen primært, at rigtig mange af vores medlemmer er gået bort.
Det skal så siges, at vi har haft en del indmeldelser i årets første 3 mdr., så vi er næsten på status quo. Og det er jo glædeligt.

Sidste år meddelte Kreds 12, at de havde besluttet at nedlægge sig selv.
Heldigvis er der i kredsen nogle beslutsomme medlemmer, som tog sagen i egen hånd, og ved den generalforsamling, hvor nedlæggelsen skulle besluttes, meldte der sig nogle nye under fanerne, og til alles glæde, blev der valgt en ny bestyrelse, således, at Kreds 12 nu videreføres med denne bestyrelse i spidsen. Tusind tak for det.

Erik Jelle, Kreds 2, Bent Frandsen, Kreds 5, Søren Deigaard, Kreds 11 og Flemming Vibe, Kreds 12 har alle efter mange års virke for Landsforeningen, valgt at stoppe i deres hverv som kredsformænd.
Der skal herfra lyde et kæmpe tak for Jeres indsats gennem årene og for Jeres engagement og virkelyst ud over det sædvanlige.
Skal vi give dem en hånd.

Og det betyder jo så, at der heldigvis er kommet nye til.
Så stort velkommen til Oluf Bak, Kreds 2, Niels Hedeager, Kreds 5, Annette Nielsen, Kreds 11 og Ole Skræddergaard Jensen, Kreds 12.
I har noget at leve op til, men det er jeg 100% sikker på, at I også vil gøre.
Stort velkommen til Jer alle, og vi gamle ser frem til et godt samarbejde med Jer fremover.

Politiforbundet
Jeg vil igen i år omtale Landsforeningens samarbejde med Politiforbundet, fordi jeg fortsat er af den mening, at dette samarbejde er vigtigt, ikke mindst af hensyn til Landsforeningens rolle i udøvelsen af forhandlingsretten.
Jeg mener fortsat, at det vigtigt at det ikke kommer til at handle om DEM OG OS, og jeg mener det er vigtigt, at tjenestemandspensionister i politiet taler med en stemme, med et talerør.
Derfor lægger vi også stor vægt på, i vores samtaler med Forbundet, at vi fastholder og også udbygger vores samarbejde i relation til bl.a. medlemshvervning, erfaringsudveksling, sikring af en retfærdig regulering af tjenestemandspensionen ved OK-forhandlingerne og ikke mindst sikre et socialt sammenhold med nuværende og tidligere ansatte i politiet.
Dette har vi bl.a. gjort ved at udbygge den i forvejen indgåede samarbejdsaftale, som bl.a. nu indeholder en garanti for, at Landsforeningen er repræsenteret ved Forbundets Kongres med 2 deltagere, der har mulighed for at bede om ordet under eventuelt.
Vi har ligeledes fået en mundtlig garanti for, at vi dels bliver underrettet om emner, der vedrører pensionerede tjenestemænd samt garanti for deltagelse i udvalgsmøder, når der er emner, der vedrører vores medlemmer.
Overordnet set handler det for Landsforeningen om samarbejde, loyalitet og fremtidssikring.

Jeg vil dog også, som jeg gjorde sidste år, slå fast med syvtommersøm, at ingen af disse samarbejdsrelationer ændrer det faktum, at medlemskabet Politipensionisternes Landsforening og det fællesskab vi har skabt her, er unikt og ikke meget kan måle sig med det.
Og vores selvstændighed og vores forhandlingsret er ikke til salg.

Som jeg nævnte i indledningen har vi afholdt 2 møder med Politiforbundets formand og næstformand samt repræsentanter fra sekretariatet i året som er gået.
Vi havde til begge møde fremsendt en række emner, som vi ønskede at drøfte.

Et vigtigt ting for os har været medlemshvervning, og vi har i den forbindelse stillet en række forslag til, hvorledes vi i fællesskab kunne fremme det emne.

Det har bl.a. betydet, at Politiforbundets hovedbestyrelse, efter indstilling fra Landsforeningen har vedtaget, at politiforeningerne i samarbejde med politikredsens ledelse og en lokal repræsentant fra Politipensionisternes Landsforening gennemfører et arrangement for politikredsens kommende tjenestemandspensionister, kort før deres pensionering.
Jeg er klar over, at der i nogle lokalkredse kan være en geografisk udfordring, men jeg synes det er et godt tiltag, og kan kun opfordre til, at man forsøger at gennemføre disse arrangementer, da det har vist sig de steder, hvor de er blevet gennemført, at der faktisk er en tilgang af medlemmer til Landsforeningen.

Vi har som jeg nævnte sidste år foreslået, at der blev afsat tid på de såkaldte Senkarriere- kurser, til en indlæg fra os.
Det er indtil videre blevet afvist, da kurset er så presset af emner, at der simpelt hen ikke kan afsættes plads til et sådant indlæg.

Vi har endvidere udarbejdet en samtykkeerklæring til brug for kommende pensionister, således at hver enkelt kunne give sit samtykke til, at Forbundet eller Politiforeningerne kunne udlevere oplysninger, hvorefter vi kunne tage kontakt til den enkelte, med henblik på at orientere vedkommende om Landsforeningens arbejde og iværksætte en eventuel indmeldelse.
Dette er i første omgang blevet afvist af Politiforbundet med henvisning til de såkaldte GDPR-regler.
Vi arbejder dog videre med dette, da vi mener, at det er muligt at udarbejde en samtykkeerklæring, der tager højde for Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen.
Et andet tiltag, som vi arbejder med er, at få etableret en ordning, som man har i Norge, hvor det norske politiforbund, Politiet Fellesforbund, i deres vedtægter har en regel om, at Fellesforbundets medlemmer, ved pensionering, automatisk overføres til Landsforeningens modstykke i Norge, Politiets Pensjonistforbund.
Jeg håber naturligvis på Politiforbundets velvilje, men er også bevidst om, at det bliver vanskeligt, da de jo også vil kræve, dels at Forbundets medlemmer godtager forslaget og dels en ændring af Lov for Politiforbundet.
Forbundet opfordrede i forbindelse hertil, at udarbejde og fremsende et indstillingsnotat til Forbundet desangående.
Vi har efterfølgende udarbejdet et indstillingsnotat, som efter godkendelse vil blive fremsendt til Forbundet, til drøftelse på vores næste møde, som afholdes den 12. september 2024.

Politiforbundet har nedsat et såkaldt Pensionsudvalg, og Landsforeningen har i den forbindelse spurgt til, om det var et udvalg, som kunne have vores interesse.
Umiddelbart er det opfattelsen, at Landsforeningen ikke har interesse i det arbejde, der skal foregå, da det primært handler om kommende tjenestemandspensionisters forhold i relation til bl.a. Tilbagetrækningsreformen og pensionering før tid, med deraf følgende urimelige procentfradrag.
Vi er dog blevet lovet løbende underretninger om udvalgsarbejdet og inddragelse i fald der var emner, der vedrørte os.
Det er meningen, at udvalget skal fremkomme med en midtvejs evaluering på Forbundets Kongres i 2025.
Seneste melding (fra den 20. marts 2024) er at udvalget ikke er kommet i gang endnu.

 CO10
Jeg har i de foregående beretninger gjort rede for Landsforeningens tilhørsforhold til CO10, så det vil jeg også i år undlade at gøre, men blot igen sige, at vi har et godt samarbejde i Sammenslutning af Senior/Pensionistforeninger i CO10, og hvor vi stort set er enige om, hvorledes vi skal arbejde i medlemmernes interesse, og hvorledes vores tilgang til de øvrige organisationer i CO10, skal være.
Vi fremhæver løbende i CO10.s bestyrelse, at vi med vores godt 6500 medlemmer er den 3. største personalegruppe i CO10 og at vi med vores kontingentbidrag på kr. 400.000 er den 4. største bidragyder blandt centralorganisationens 30 medlemsorganisationer.
Det er vores helt klare holdning, at disse fakta bør give os den retmæssig indflydelse, vi mener vi er berettiget til.
Det betyder bl.a., som jeg nævnte sidste år, at vi har arbejdet på, at få ændret CO10,s vedtægter, så det klart kommer til at fremgå, at CO10 varetager forhandlingsretten for tjenestemandspensionisterne.
Det fremgik ikke af de tidligere vedtægter, hvorfor Sammenslutningen fremsatte forslag til denne ændring af vedtægterne på repræsentantskabsmødet den 1. november 2023.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget, så det nu klart fremgår, at CO10 udøver denne forhandlingsret.
Som nævnt blev der afholdt repræsentantskabsmøde i CO10 den 1. november, hvor det altoverskyggende emne var…

OK24
Sammenslutningen af Senior- og Pensionistforeninger i CO10 og øvrige pensionistorganisationer i CFU, havde gennem CFU som bekendt fremsat krav om, at tjenestemandspensionerne fremover skulle reguleres med den fulde ramme afsat til lønformål, altså inklusiv midler afsat til andre formål (i dette tilfælde 1%).
Kravet blev fremsat på lige fod med CFU,s andre krav, og var denne gang med i forhandlingerne helt frem til ministerniveau, i modsætning til tidligere, hvor krav blevet bremset/afvist på embedsmandsniveau.
Lige lidt hjalp det dog, da kravet blev pure afvist af Finansministeriet.
Det kan vel kun tolkes på den måde, at ministeriet mener, at tjenestemandspensionen er så god, at der ikke er grund til at ændre på det.

Vi mente og mener stadig, at kravet var og er både veldokumenteret og ikke mindst nødvendigt, for at fastholde eller øge købekraften for tjenestemandspensionister på lige fod med alle øvrige lønmodtagere i Danmark, og vi har derfor i sinde, at fortsætte vores kamp for en retfærdig og rimelig regulering af tjenestemandspensionen.

At kravet om en retfærdig regulering af tjenestemandspensionen ikke blev gennemført betyder, at tjenestemandspensionerne fortsat udhules.
Lige nu er der et dokumenteret efterslæb på 1,79% og det er vel at mærke før de midler på 1%, der er afsat til andre formål ved OK24, er lagt til.

Det er dog min opfattelse, med udgangspunkt i de udtalelser og italesættelser, der har været omkring vores krav, at vores forhandlere har gjort hvad de kunne, og virkelig arbejdet for, at det skulle lykkes denne gang.
Derfor opfatter jeg ikke afvisningen af kravet som et nederlag. Det kan godt være, at I gør det. Jeg gør ikke. Jeg opfatter det som en proces, et projekt vi er i gang med.
Eller rettere sagt, som vi fortsætter med, for rent faktisk har vi jo kæmpet for, at få disse krav gennemført ved mange overenskomstforhandlinger.
Så at det skulle lykkes denne gang var vel – hånden på hjertet – ønsketænkning.
Men dermed ikke sagt, at vi skal give op, for det er min opfattelse, at der denne gang har været så meget gejst fra vores forhandleres side, at troen på, at det vil lykkes, fortsat er der. Vi skal kæmpe videre og det har vi i sinde at gøre.
Vi vil kæmpe ikke kun for tjenestemandspensionen, men også for folkepensionen, som jo også er en del af os alle. Det vil jeg komme ind på under et andet punkt på dagsordenen (FREMTIDEN).

Når dette er sagt, blev der jo indgået en OK24-aftale, som betyder en samlet stigning over en 2-årig periode på 8,8%, fordelt på generelle stigninger på 6,3%, midler til andre formål på 1%, reguleringsordning på 1,1% og den såkaldte reststigning på 0,4%.
Sammenlagt betyder det, at vi som tjenestemandspensionister får en samlet stigning på 7,4% over den 2-årige periode.
For en tjenestemandspensionist, der som uchargeret er pensioneret i lrm. 29, skalatrin 42 betyder det en lønstigning før skat på ca. kr. 1500,- pr. mdr.
Det er ligeledes aftalt, at der i slutningen af 2025 skal være opfølgende forhandlinger, såfremt lønudviklingen på det private arbejdsmarked er stukket af i forhold til udviklingen på det offentlige arbejdsmarked. Det kan resultere i ændringer både i positiv eller negativ retning.
En anden del af aftalen er, at der fra 2025 indføres et nyt, og efter CO10,s opfattelse, bedre lønindeks til udregning af reguleringsordningsprocenten.
Herudover en række aftaler, som ikke har betydning for os.
Aftaleresultatet blev forelagt og drøftet på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i CO10 den 20. marts 2024, hvor det blev enstemmigt godkendt.
En række af CO10,s organisationer ønskede resultatet udsendt til ur-afstemning, og resultatet heraf foreligger den 15. april 2024, hvorefter OK24-forliget kan endelig underskrives.
Det betyder, at udmøntningen formentlig først vil være synlig på lønsedlen pr. 1. juni 2024, naturligvis med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2024.
Vi havde forinden drøftet aftaleresultatet i Hovedbestyrelsen, som godkendte det, til trods for, at vi ikke fik vores krav igennem.

Som tidligere nævnt kæmper vi videre frem mod OK26 og vi har i den forbindelse allerede aftalt et opfølgningsmøde med formand og næstformand i CO10 den 23. maj 2024, hvor vi vil drøfte vores fremtidige krav, og hvor vi har stillet en række spørgsmål til den nuværende aftale, herunder bl.a. beregning af den fremtidige reguleringsordningsprocent, som jeg nævnte, fremover vil blive udregnet efter et nyt lønindeks.

Reguleringsordningen
Som jeg nævnte vil reguleringsordningsprocent i den kommende aftaleperiode blive udregnet efter andre principper end hidtil.
Uden at blive for teknisk, er procenten hidtil udregnet efter det implicitte lønindeks, der bl.a. er påvirket af hvem og til hvilken løn man ansætter. Det betyder bl.a. at ansættelse af mange højtlønnede vil påvirke den samlede gennemsnitlige lønudvikling på et område.
Dette vil ikke være tilfældet for det nye standardberegnede lønindeks, hvis udregning baseres på hvilken sektor og branche man arbejder inden for.
Jeg må indrømme, at jeg har svært ved at gennemskue disse udregningsmetoder – for at sige det rent ud – jeg har ikke en disse forstand på det, men jeg forleder mig til dem, der siges at have forstand på det, og de siger, at det ny standardberegnede lønindeks er en fordel for os, når reguleringsprocenten skal udregnes.
Og det kan jo kun tiden vise.
Jeg er stadig tilhænger af, at vi har en reguleringsordning, og som det kan ses, bliver den jo også videreført.

Folkepension:
Jeg omtalte også folkepensionen sidste år, og jeg nævnte, at organisationen Faglige Seniorer frembragte et borgerforslag til Folketinget om en retfærdig og rettidig regulering af Folkepensionen samt indfrielse af et efterslæb af samme. Det vil jeg gerne lige følge op på.
Borgerforslaget var ikke behandlet i Folketinget det tidspunkt, men det er det nu.
Det kommer nok ikke som nogen overraskelse.
Det blev afvist af regeringen sammen med en række andre partier.
Andre partier, som bl.a. Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten stemte for forslaget, men de har jo som bekendt ikke flertallet.

Som Jacob Haugaard siger:” parlamentarisme er når man kan tælle til 90”, citat slut.

Jeg redegjorde sidste år for indholdet i forslaget, bl.a. det uretfærdige i, at Folkepensionen reguleres med 2 års forsinkelse i forhold til stigninger i lønindekset på arbejdsmarkedet, hvilket jo bl.a. betyder, at folkepensionister hele tiden halter bagefter i forhold til købekraft.
Det er ganske enkelt en uhørt forskelsbehandling og mangel på rettidig omhu.
Disse og andre uretfærdigheder, der rammer mennesker, nå de pensioneres synes jeg, at også vi skal gøre noget ved. Det vil jeg også komme ind på under et fremtidigt punkt på dagsordenen (FREMTIDEN).

Hjemmesiden
Jeg nævnte sidste år, at vi via hjemmesiden forsøger at gøre opmærksom på det arbejde vi gør for vores medlemmer, herunder bl.a. skrivelsen

HVORFOR SKAL JEG VÆRE MEDLEM AF POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING.

Jeg vil igen opfordre til, at vi alle gør en indsats for at synliggøre hjemmesiden, også overfor de pensionister vi kender, men som ikke er medlemmer.
Sidste år havde som bekendt et forslag om ændring af hjemmesiden, således at andre politirelaterede foreninger får mulighed for at benytte siden. Det har en anden organisation, Københavns Begravelsesforening benyttet sig af.

Fremtiden
Til slut vil jeg sige, som jeg også sagde sidste år, at fremtiden for Politipensionisternes Landsforening tegner lys. Jeg synes, at vi i året som er gået, er blevet sat på landkortet, særlig i forbindelse med OK24 og i CO10,s organisation. Jeg tror og håber på, at vi kan få noget ud af det potentiale vi rent medlemsmæssigt har, ligesom jeg tror på resultater i forhold til de forskellige forhandlinger vi har gang i, og selv om jeg også nogle gange kan have min tvivl, beholder jeg min optimisme i alle disse forhold.
Jeg håber og tror på, at vi får noget ud af vores bestræbelser på at øge vores synlighed og indflydelse.
Fremmødet i dag og det store arbejde og engagement der foregår i Kredsene er også et godt tegn.
Jeg vil på Landsforeningens vegne takke vores medlemmer, alle vores tillidsfolk ude i kredsene, Kredsformændene, forretningsudvalget samt revisorer og revisorsuppleanter for det store arbejde I har gjort i det forgangne år.

Og med disse ord overgiver jeg beretningen til Generalforsamlingen.

 Mogens Winding
Formand for Politipensionisternes Landsforening