Referat fra landsforeningens generalforsamling 18. april 2024

Referat fra POLITIPENSIONISTERNES LANDFORENING.s GENERALFORSAMLING
Torsdag den 18. april 2024 kl. 1030 i Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense.

 

Dagsorden:

1. Generalforsamlingens åbning
2. Valg af dirigent
3. Godkendelse af delegerede
4. Godkendelse af fuldmagter
5. Stemmeudvalg
6. Godkendelse af forretningsorden
7. Beretning
8. Fremtidig virksomhed
9. Behandling af indkomne forslag
10. Regnskab v/Hovedkasseren
11. Fastsættelse af kontingent
12. Fastsættelse af tilskud til Kredsforeningerne
13. Fastsættelse af diæter og rejsegodtgørelse
14. Valg
a. Formand (Mogens Winding, villig til genvalg)
b. Medlemssekretær (Finn Knudsen, villig til genvalg)
c. Revisor (Flügge er på valg, villig til genvalg)
d. Revisorsuppl. (Leif Christensen villig til genvalg, ?)
15. Næste års Generalforsamling, (forslag torsdag den 10. april 2025)
16. Eventuelt.

Ad pkt. 1-2-3-4-5 og 6.
Formanden bød alle delegerede velkommen til generalforsamlingen og oplyste, at der desværre var afbud fra de indbudte gæster, hvorfor vi må klare os selv.
Han oplyste, at der netop var modtaget meddelelse om, at vores tidl. formand og nuv., æresmedlem John Jensen var afgået ved døden d. 17. april efter en sygdomsperiode.
Forsamlingen iagttog 1 minuts stilhed. Formanden udtalte et: Ære være hans minde.
Formanden oplyste også, at der er 61 medlemmer, der er afgået ved døden siden sidste generalforsamling.
Forsamlingen mindedes de afdøde. Formanden udtalte: Æret være deres minde.

Formanden roste i sin velkomst det store arbejde, der udføres ude i kredsene og fandt at det var vigtigt, at vi er flest mulige medlemmer. Han henviste til det netop vedtagne aftaleresultat for OK-24 og sagde, at selv om vi ikke fik vore krav gennemført, er det vigtigt, at vi fortsætter arbejdet med henblik på at opnå vore målsætninger. Men nærmere herom i beretningen under OK-24.

Han gennemgik den praktiske plan for afvikling af generalforsamlingen. Som dirigent forslog han, Søren D. Sørensen, kreds 11.
Der var ingen andre forslag.

Søren D. Sørensen takkede for valget. Han lovede, at gøre sit bedste for at få afviklet generalforsamlingen i god ro og orden.
Han oplyste, at generalforsamling var indkaldt i Politiblad nr. 6 fra december 2023 og dagsorden var lagt ud på PL.s hjemmeside. Dermed var generalforsamlingen lovligt indvarslet. Forsamlingen tilsluttede sig konklusionen.

Dirigenten gennemgik listen over delegerede. 68 var til stede. Han gjorde opmærksom, at der senere på dagsorden kom forslag til ændring i vedtægterne. Det kræver et flertal på 2/3 dele af de delegerede. Med 68 delegerede skal der være mindst 45 delegerede for at vedtage ændringer i vedtægten.
Han konstaterede også, at der ikke var modtaget nogen fuldmagter.
Han foreslog et stemmeudvalg med: Knud Høfler, kr. 1, Henning Dyhr. kr. 2. Eliseholm, kr. 10 og Torben Krog. Kr. 11. De foreslåede valgtes med akklamation.
Han henviste også til den udsendte forretningsorden, som blev godkendt af forsamlingen.
Dirigenten gav herefter ordet til formanden for aflæggelse af beretning.

Ad pkt. 7.
Formanden omtalte de afholdte møder med Politiforbundet, i Sammenslutningen samt i CO10.
Vi var ved årsskiftet 2416 medlemmer ( 2486 i 2023) hvilket er en ret stor nedgang i medlemstallet.
Han nævnte, at der er nyvalgt kredsformand i kredsene 2 og -5 -samt i kreds 11 og 12. Han takkede de afgåede formænd for deres store indsats for foreningen og bød de nyvalgte kredsformænd, Oluf Bak, kr. 2. Niels Hedeager, kr.5. Annette Nielsen kr. 11 og Ole Skræddergaard Jensen, kr. 12 velkommen til arbejdet.
Han omtalte samarbejdet med Politiforbundet. Der har været 2 møder i perioden samt et møde i OK-24 udvalget. Han oplyste, at der er udarbejdet et indstillingsnotat med forslag til forbedring af samarbejdet og udveksling af medlemsoplysninger mellem organisationerne. Det er hensigten, at notatet skal behandles på mødet med Politiforbundet d. 12. september.
Han omtalte også møderne og samarbejdet i CO10, hvor repræsentantskabsmødet vedtog Sammenslutningens forslag til ændring af vedtægterne, sådan at CO10 nu kan udøve forhandlingsret for tjenestemandspensionisterne.

Resultatet af OK-24 forhandlinger blev endeligt godkendt mandag d. 15. april. Vi kan derfor forvente, at de aftalte stigninger kan udmøntes pr- 1 juni og med virkning fra 1. april. Vort krav om regulering af vore pensioner med den fulde ramme, der anvendes til lønformål, blev afvist i finansministeriet. Det beregnede efterslæb på 1,79 % kom ikke til behandling.
Formanden fandt det meget skuffende, men vi må og skal arbejde videre med problemerne. Der er vi allerede i gang med planerne og forberedelserne til OK26. Hovedbestyrelsen har besluttet at nedsætte et udvalg og første møde er aftalt til 22. oktober 2024.
Formanden nævnte reguleringsordningen, hvor det ved OK 24 blev aftalt, at der fra 2025 skal benyttes et standardberegnet lønindeks. Der har hidtil været benyttet implicitte lønindeks i beregningen. Den nye beregnings metode skulle være en fordel for os.
Formanden nævnte, at et borgerforslag om at ændre på beregningerne af Folkepensionen ikke kunne samle flertal i Folketinget. Derfor reguleres Folkepensionen fortsat med 2 års forsinkelse i forhold til lønindekset på arbejdsmarkedet.
Han omtalte også Hjemmesiden, hvor der sidste år blev åbnet mulighed for, at andre politirelaterede organisationer kan gøre brug af vor hjemmeside. Det har blandt andre Begravelsesforeningen gjort.
Formanden gav også udtryk for, at det fortsat var hans opfattelse, at vi kan få noget ud af bestræbelserne på at øge vores synlighed og indflydelse.
Han fandt, at dagens store fremmøde samt det store arbejde og engagement, der foregår i kredsene er et rigtig godt tegn herpå. Han afsluttede beretningen med at takke medlemmerne, alle vore tillidsfolk. Kredsformænd, forretningsudvalg samt revisorer og suppleanter for det store arbejde, der er udført i det forgangne år.

( Beretningen er gengivet i uddrag. Hele beretningen på 6½ side er lagt på hjemmesiden og udsendt til samtlige kredsformænd.)

Dirigenten åbnede for debat om beretningen.
Jørgen Fischer, kr.11, roste det store arbejde, der var gjort i forbindelse med OK24. Han fandt ikke, at CO10 havde gjort alt hvad en Centralorganisation kunne eller have mulighed for. Henviste til at CO10 havde mulighed for at fremlægge aftaleresultatet for Lønningsrådet. Det er ikke gjort.
Han fandt det meget beklageligt, at Politiforbundet ikke kunne finde tid til at vi (PL) kunne medvirke på Senkarrierekurserne.
Formanden svarede, at det naturligvis var skuffende, at OK24 resultatet ikke er forelagt Lønningsrådet samt at vi ( pensionisterne) fik del i de ca. 0,6 % af lønrammen, der er afsat til organisationsforhandlingerne. Sammenslutningen har derfor tilskrevet CO10 om forløbet af aftaleforhandlingerne. Der er også modtaget svar på henvendelsen. Da svaret indeholder nogle misforståelser i forhold til de rejste problemer, har Sammenslutningen anmodet om et møde med formandskabet i CO10. Det møde er aftalt til d. 23. maj. Her søger vi en afklaring vedr. Lønningsrådet og hvordan vort krav med efterslæbet på 1,79 % er behandlet.
Til Senkarrierekurserne har vi udarbejdet et oplæg, som er afleveret til Politiforbundet, men svaret er fortsat, at der ikke er mulighed for at indpasse oplægget på ca. 20 minutter i det samlede kursusprogram. Kursuslederen, Claus Redder Madsen, omtaler og udleverer materiale om PL på alle kurserne.

Jørgen Jensen, kr. 10, omtalte OK24 forliget og pegede på, at der af den samlede ramme på 8,8 % var afsat 1,0 % til andre formål. Heraf går de ca. 0,6 % til lønformål til forhandling internt i de pågældende organisationer. Han henviste til, at disse midler indgår i beregningerne for løn til alle offentligt ansatte og indvirker dermed på reguleringsordningen. Så aftalen er meget dyr for pensionisterne, der ikke får andel i midlerne men mærker den negative virkning på reguleringsordningen. Han henviste til oversigten i finansloven for 2024, hvoraf det fremgår, at der er ca. 130.000 personer, der modtager en statspension hver måned. Det må da på et tidspunkt gøre at flere organisationer/pensionister stiller krav om, at få pensionerne reguleret med den samlede procentsats, som indgår i aftaleforliget.
Han var meget tilfreds med, at vi allerede nu havde nedsat et OK26 udvalg, sådan at vi var klar til at arbejde videre, uagtet vi ikke fik opfyldt vore krav ved OK24.
Formanden takkede for redegørelsen og oplyste, at efterslæbet på de 1,79 % opstod i årene
2008 til 2018 netop fordi, der blev afsat midler til organisationsforhandlinger med lønforbedringer til medlemmer. Han var enig i, at vi skal kæmpe videre.
Børge K. Nielsen, kr. 1, fandt ikke, at OK24 var noget at råbe hurra for. Han gav udtryk for det var CO10 og CFU, der ikke havde været gode nok i forhandlingerne.
Han pegede på, at en stigning på ca. 1487,-kr. pr. måned for en pension på skalatrin 42 gav et negativt resultat, når indkomstskat – ca. 580,-kr. blev fratrukket samt modregning for inflationen i år samt i 2025. Hertil kommer også, at der bliver modregnet i tillægget til folkepensionen på ca. 500,-kr. pr. måned. Med de anførte modregninger fandt han, at der samlet var tale om en forringelse på ca. 500,-kr. pr. måned for os pensionister. Han rådede derfor til, at der blev sparet på indkøbene i supermarkedet.
Formanden var enig i, at det var meget utilfredsstillende, at der fortsat blev modregnet
I tillægget til Folkepensionen. Det var jo blevet ændret for arbejdsindtægter i et forsøg på at holde flere pensionister på arbejdsmarkedet. Men der var ikke ændret noget for tjenestemandspensionisterne. Han havde ikke kommentarer til inflationen, da det alene bygger på prognoser – specielt tallene for 2025.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere indtegnede talere.
Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad pkt. 8.
Formanden oplyste, at den fremtidige virksomhed primært vedrører 3 områder:
1)medlemspleje, hvor vi vil gøre alt for at være tilstede ved møder/receptioner
i forbindelse med pensionering og gøre opmærksom på PL – samt arbejde videre
med planerne om at medlemmerne kan overføres direkte til PL ved pensionering
2)styrke samarbejdet med Politiforbundet
3)OK26 gruppen påbegynder arbejdet i oktober måned. Da denne aftaleperiode kun
er 2-årig skal aftalekrav mv. afleveres i efteråret 2025. Gruppen består af: formand, næstformand, Jørgen Jensen og Børge K. Nielsen.
Dirigenten konstaterede, at ingen -ønskede ordet.
Generalforsamlingen tog redegørelsen til efterretning.

Ad pkt. 9.
Dirigenten oplyste, at der var forslag til ændringer i vedtægten og gav ordet til formanden.
Formanden henviste til det udsendte materiale vedr. forslag til ændring i §3:
§3 ordinære medlemmer
Som medlemmer kan optages pensionerede tjenestemænd fra
politiet og deres ægtefælle/samlever ved direkte indmeldelse i
Landsforeningen med heraf følgende tilknytning til en kredsfor-
ening, jfr. dog § 8, stk. 2.
Stk.2.
Det samme gælder for tjenestemænd i politiet, som ved udgangen
af et kalenderår er fyldt 63 år, uanset de er gået på pension eller
ikke, jfr. dog Tjenestemandslovens § 45 og § 49 om aftale-og forhand-
lingsret.
Dirigenten konstaterede, at ingen ønskede ordet til forslaget. Han meddelte, at en vedtagelse af forslaget krævede 2/3 flertal. Her mindst 45 stemmer.
De valgte stemmetællere blev aktiveret.
Forslaget ved vedtaget enstemmigt.
Dirigenten gav ordet til formanden.
Formanden henviste til det udsendte materiale igen og oplyste, at der var konsekvensrettelser i § 2 og i § 9.
De foreslåede konsekvensrettelser blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten gav herefter ordet til hovedkassereren.’
Hovedkassereren foreslog, at kredsformandsrepræsentanten i FU honoreres som øvrige medlemmer i FU ( 5.000,-kr. årligt) i stedet for som kredsformand (2.000.-kr.) Forslaget har virkning umiddelbart efter generalforsamlingen.
Dirigenten oplyste, at forslaget krævede alm. flertal. Ingen ønskede ordet til forslaget.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Hovedkassereren henviste til det fremlagte forslag vedr. transportgodtgørelse og oplyste, at rejsegodtgørelse ved møder i PL for fremtiden ydes efter følgende regler:
”Offentlig transport svarende til DSB-standard billet plus pladsbillet. Dog kan egen
bil anvendes såfremt man har et handicap, der besværliggør anvendelse af offent-
lig transport eller man har uforholdsmæssig lang rejsetid med offentlig transport.
’ Ved anvendelse af egen bil, skal så vidt muligt flere køre sammen i bilen. Afregning
sker efter laveste takst for kilometerpenge.”
Forslaget har virkning umiddelbart efter generalforsamlingen.
Dirigenten konstaterede, at ingen ønskede ordet til forslaget.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Ad pkt. 10.
Hovedkassereren gennemgik det fremlagte og reviderede regnskab for 2023.
Der var samlede indtægter for 708.912,25 kr. men udgifter for 759.582,49 kr. Altså et underskud på 50.670,24. Da alt -også afholdelse af møder var blevet dyrere de sidste par år fandt han det ærgerligt, at kontingentforhøjelsen i 2023 og gældende fra indeværende år, kun var på 20,-kr. årligt.
Dirigenten konstaterede, at ingen ønskede ordet til regnskabet. Det blev vedtaget enstemmigt.
Hovedkassereren fremlagde budget for 2024. Det viste et overskud på 9.700,-kr. Der var taget udgangspunkt i samme udgifter/indtægter som i indeværende år. Han fandt det nærmeste umuligt at gennemføre det uden, at året 2024 også ville give underskud på driften på grund af prisudviklingen. Han kunne desværre ikke pege på forslag til besparelser.
Ole Skræddergaard, kr. 12 var enig i at budgettet
var meget stramt. Han fandt, at der kunne spares på den største udgift, generalforsamlingen, såfremt, der kun blev afholdt generalforsamling hvert 2. år.
Formanden svarede, at der skulle gøres noget og bestyrelsen ville overveje situationen.
Generalforsamlingen tog budgettet til efterretning.

Ad pkt. 11-12 og 13.
Hovedkassereren foreslog uændret kontingent på 200,-kr. årligt.
Børge K. Nielsen, kr. 1, sagde, at alle aktiviteter koster penge. Der skal også være penge til det nye OK26 udvalg. Han var ikke sikker på, om kontingentet skulle være 230 -240 el. 250,-kr. årligt. Men det var nødvendigt med en kontingent forhøjelse for at holde orden i økonomien. Han foreslog derfor et kontingent på 250,-kr. fra år 2025.
Dirigenten satte forslaget om et årligt kontingent på 250,.kr. under afstemning, som det mest vidtgående forslag. Stemmeudvalget blev aktiveret.
Kontingent forslaget på 250,-kr. blev vedtaget med 64 stemmer for 3 stemmer imod og 1 blank stemme.
Hovedkassereren foreslog uændret kredstilskud på 40,-kr. pr. medlem.
Børge K. Nielsen, kr.1, foreslog på baggrund af det forhøjede kontingent, at kredstilskuddet blev ændret. Han mente bestemt, at der basis for at få de 10,-kr. tilbage til kredsene.
Hovedkassereren ændrede forslaget om kredstilskud til 50,-kr. pr. medlem.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere indtegnede talere.
Forslaget med et årligt kredstilskud fra 2025 på 50,-kr. pr. medlem blev vedtaget enstemmigt.
Hovedkassereren foreslog uændrede diæter på 200,-kr. pr-. møde. Han henviste også til de netop vedtagne regler for rejsegodtgørelse.
Generalforsamlingen godkendt enstemmigt uændrede diæter på 200,-kr.

Ad pkt. 14.
Dirigenten konstaterede, at formanden var på valg og var villig til genvalg.
Der var ikke andre forslag. Formanden blev genvalgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede, at medlemssekretæren var på valg og var villig til genvalg.
Der var ikke andre forslag. Medlemssekretæren blev genvalgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede, også, at revisor Hans Flügge og revisorsuppleant Leif Christensen var på valg. Der var ikke andre forslag. Begge blev genvalgt med akklamation.

Ad pkt. 15 og 16.
Generalforsamlingen i 2025 foreslås afholdt torsdag d. 10. april 2025 samme sted.
Forslaget blev vedtaget uden afstemning.
Per Leo Jepsen spurgte under eventuelt, hvorfra PL fik oplysningerne om dødsfald i medlemskredsen.
Medlemssekretæren oplyste, at der naturligvis kommer oplysninger fra familie og venner samt kolleger. Vi har endvidere abonnement på CPR-oplysningerne, som søges flere gange årligt. Han oplyste på forespørgsel, at hver søgning koster 0,40 kr. pr. stk.

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

Formanden takkede for genvalget og gav tilsagn om fortsat at arbejde for foreningens ve og vel. Han takkede også dirigenten for et særdeles vel udført arbejde.
Han afsluttede generalforsamlingen med en stor tak for en god og saglig debat. Han foreslog, at der blev udråbet et 3-foldigt leve for Politipensionisternes Landsforening.
Han afsluttede med at ønske alle en god hjemrejse.

Ref./ Mogens Winding/Hans Agerbo Jensen Søren D. Sørensen
dirigent