• Hjem
  • Kreds 11 alt indhold

Kreds 11

Kredsbestyrelsen

Kredsbestyrelsen

Kreds 11,København

  • Navn og adresse på bestyrelsen

Hurtig kig til navnene på bestyrelsen? Klik her

Egen hjemmeside her

Find det her...

Arrangementer

Arrangementer

Arrangementer i din kreds. Møder, udflugter, middage osv

Find det her...

Indkaldelser

Indkaldelser

Indkaldelse til møde, forsamlinger og lign.

Find det her...

Referater

Referater

Find diverse referater fra din kreds

Find det her...

Referat fra generalforsamling kreds 11, den 7. februar 2024

Referat fra generalforsamling, Kreds 11 den 7. februar 2024


Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af fuldmagter
3. Formandens beretning
4. indkomne forslag
5. regnskabet forelægges til godkendelse
6. fastsættelse af kontingent
7. valg:
a. Bestyrelse
b. Revisor
c. Valg af delegerede til PL’s generalforsamling,, jfr. PL*s vedtægt § 10
8. Eventuelt.
Ad 1: Formanden åbnede generalforsamlingen og bød velkommen. Han foreslog Hans Agerbo Jensen som dirigent. Han blev valgt med akklamation. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet indkaldelsen er bragt i bladet Dansk Politi nr. 6 fra december, og på politipensionisternes hjemmeside d. 12-1-23, så det er mere end de foreskrevne 3 uger. Der var ingen indsigelser mod det.
Ad 2: Der var ingen fuldmagter.
Ad 3: Formanden startede med nogle generelle betragtninger.
Han orienterede derefter om, at kreds 11 består af Kbh, Frederiksberg og PET’s seniorforening. Det er også prøvet at få foreningen i Politiskolen med, men de har ikke vendt tilbage på henvendelsen.
Det næste punkt, han orienterede om, var samarbejdsaftale med Politiforbundet. Det er bl.a. aftalt, at 2 repræsentanter kan deltage som observatører ved politiforbundets kongres som observatører og med taleret i pensionsspørgsmål, ligesom det er aftalt et tættere samarbejde med at skaffe flere medlemmer til vores forening. Det er i form af opfordring til afholdelse i de lokalepolitiforeninger af et lokalt arrangement med kommende pensionister, evt. med en arbejdsfrokost kort tid før, de går på pension.
Formanden orienterede om status for forhandlingerne ved OK 24, herunder behandlingen af de krav, vi er kommet med gennem landsforeningen. Vores hovedprioritet er, at alle løndannelser skal indgå i reguleringen af pensionen. Vi ville også gerne have kompenseret for vores efterslæb på 1,79%, men dette punkt er henvist til behandling i lønningsrådet. Forhandlingerne er endnu ikke afsluttet, men vi håber, det lander på ca. 10%. Stor tak til Hans Agerbo og Mogens Winding for deres store arbejde for at få vores krav med.

Han omtalte derefter forslaget til ny ældrelov.
Formanden sluttede med et tak til bestyrelsen for arbejdet i de forløbne år. Han afsluttede sin beretning med et citat fra Churchill. Herefter overdrog han beretningen til debat.
Bo Jonassen savnede et punkt med vilkår i L og S bank. Han nævnte, at han havde resoneret sig frem til, at det åbenbart er Politiforbundet, der har fundet på forholdet om, at man ikke kunne fortsætte som fordelskunde i L og S, hvis man ikke har meldt sig ind i Politiforbundet i den nye ordning.
Hans Agerbo fortalte, at man i PL har valgt at holde lav profil, da det ikke har haft reel betydning, da ingen pt er ramt af det. Man tager det op igen, når OK24 er overstået.
Jørgen Fischer omtalte, at han ikke var i tvivl om, at PL har gjort alt for at få vores krav med. Han var dog overrasket over, at vores krav om indhentning af efterslæb er taget af bordet ved overenskomstforhandlingerne og henvist til behandling i lønningsrådet. Der skulle have været forhandlet først ved OK, og derefter lønningsrådet, hvis man ikke kunne opnå enighed.
Formanden replicerede, at det er et eksempel på, at vi langsomt glider tilbage i indflydelse.

Ad 4: Der var ingen indkomne forslag.

Ad 5: Regnskabet blev fremlagt af kassereren. Han redegjorde for tallene og fordelingen mellem de 3 tilsluttede klubber. Der blev udtrykt ønske om at få regnskabet sendt ud inden generalforsamlingen, når det er revideret, det blev der givet tilsagn om. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Ad. 6: Kontingent er stadig 0 kr. og det var der ingen indvendinger mod.
Ad. 7: Valg til bestyrelsen: Der blev foreslået valg af Annette Nielsen til ny formand. Hun blev valgt, Torben Krog var på valg, og han blev genvalgt. Derudover består bestyrelsen af Hans Flûgge, Peer Withagen (udpeget af foreningen for Frederiksberg) og Keld Rasmussen, (for foreningen i PET). Torben Randrup er suppleant og Søren D Sørensen er ny suppleant..
Valg af revisor: Alfred Gavnholt var på valg og blev genvalgt. Derudover er Kristian Rosborg også revisor.
Valg af revisorsuppleant: Niels Rasmussen blev foreslået og valgt.
Valg af delegerede: Der er 13 pladser til LP’s generalforsamling d. 20-4-23, og der blev foreslået:
⦁ Torben Krog
⦁ Annette Nielsen
⦁ Christian Ehlert Jensen
⦁ Søren D
⦁ Mads Iversen
⦁ Keld Rasmussen
⦁ Per Lund Sørensen
⦁ Torben Randrup
⦁ Bo Jonassen
⦁ Alfred Gavnholt
⦁ Mogens Voigt
⦁ Per Leo Jepsen
⦁ Jørgen Fischer.
Der blev givet carte blanche til at udpege nye, hvis der skulle være frafald.
Ad. 8: Der lød en stor tak til Søren D. Sørensen for hans mangeårige virke, hvor han flittigt har delt ud af sit vid. Forsamlingen kvitterede med en klapsalve.
Formanden takkede dirigenten for god og myndig mødeledelse og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

For referat
Annette Nielsen

Beretning til kreds 11’s generalforsamling den 7. februar 2024

Beretning til kreds 11’s generalforsamling den 7. februar 2024

Velkomst:
Velkommen til årets generalforsamling – heldigvis kan vi fortsat mødes her i færdselshuset i Valby.

Dirigent: Bestyrelsen foreslår Hans Agerbo Jensen.

Verden af i dag:
I år kan vi mødes uden Corona – men med et nyt kongepar – der blev til i en fest. Og godt for det – når man oplever en verden med stadig flere autokratiske regimer – der virker ved vold og ballade.
Igen i år må vi leve med krig i Ukraine – ligesom også mellem østen er i brand – det er som om den verdensorden – vores generationen så blomstre op efter anden verdenskrig har fået svære vilkår.

Vores egen verden:
Kreds 11 udgøres fortsat af Københavns politis pensionistklub, Frederiksberg politis pensionistklub og PET’s pensionistklub. Vi har forsøgt at inddrage Politiskolens pensionistklub – men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Politipensionisternes landsforening med formanden Mogens Winding og næstformand Hans Agerbo Jensen i spidsen har igen i den forløbne år udbygget samarbejdet med Politiforbundet – der har udmøntet sig i en ny samarbejdsaftale – således kan to repræsentanter fra landsforeningen fremover deltage som observatører ved politiforbundets kongresser. Observatørerne kan anmode om ordet under eventuelt. – En positiv udvikling for nuværende og kommende pensionister.


I forlængelse af det tættere samarbejde mellem PL og PID – er der aftalt et tættere lokalt samarbejde om rekruttering af nye medlemmer til PL fra kommende pensionister. – Således hedder det i et indstillingsnotat fra PID’s forhandlingsudvalg til PID’s hovedbestyrelsen ”Politiforeningerne gennemfører i samarbejde med ledelsen og en lokal repræsentant for PL et arrangement for politikredsens kommende tjenestemandspensionister kort før deres pensionering. – Det foreslås – at der bliver serveret en mindre arbejdsfrokost – hvorunder de kommende pensionister takkes for deres medlemskab af Politiforbundet – ligesom de eventuelt kan få overrakt en erindringsgave. – Det kan overvejes om arrangementet skal gennemføres med deltagelse af ledelsen – hvilket kan bevirke – at der kan gives tjenestetid til formålet.”

Overenskomst 2024:

Medens vi er samlet her – er man på vej ind i de afgørende forhandlinger af foråret 2024 overenskomsten for alle offentlig ansatte. – Med baggrund i overenskomsten på de private arbejdsmarked i 2023 – som endte i en ramme på omkring 10 % - må vi forvente noget tilsvarende på det offentlige arbejdsmarked. – Nu har en højt placeret kilde til mig ganske vist sagt – at de offentlige arbejdsgivere vil skele meget til udviklingen i minimallønområdet på det private arbejdsmarked.
Under alle omstændigheder er det positivt – at landsforeningen har fået stor opbakning til sine krav – der er fremført via CO10 – fra Politiforbundet – der denne gang helt anderledes har engageret sig i – også pensionisternes vilkår. – Man har således krævet – at alle lønandele skal danne grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tjenestemandspension.
For så vidt angår det udregnede efterslæb i tjenestemandspensionerne på 1,79 % - skal dette afgøres af Lønningsrådet.
Under alle omstændigheder skal der herfra lyde en stor tak til formanden Mogens Winding og næstformand Hans Agerbo Jensen for en intens indsats omkring den kommende overenskomst.
Og så ikke et ord om regeringen – der med sin gavepakke på 6,2 milliarder kroner ti særligt udvalgte grupper – var ved at knuse sammenholdet mellem organisationerne.

Ny ældrelov:
Nu arbejde vi normalt ikke med ældre omsorg – men ikke desto mindre må vi håbe – at forslaget til en ny ældre lov er mere en blot fine planer.

Bestyrelsen:
Mange tak til bestyrelsen – som består af repræsentanter for Københavns politis seniorklub, Frederiksberg politis seniorklub og PET Klubben. – Tak for indsatsen i det forløbne år.

Dette var min sidste beretning til kreds 11 – som jeg vil afslutte med et citat af Winston Churchill.
”Politisk tæft er at forudsige, hvad der vil ske i morgen, næste uge, næste måned og næste år. Og bagefter at kunne forklare, hvorfor det ikke skete”.
Udtalelsen faldt, da Churchill sammen med Montgomery besøgte britiske tropper i Normadiet 22. juli 1944.

Søren D. Sørensen

Beretning generalforsamling kreds 11, den 5. februar 2023

Taastrup den 05-02-2023
Att. Kreds 11. Beretning – kredsgeneralforsamlingen 09-02-2023.

BERETNING.
Velkommen
Vi mindes de af vore medlemmer – der er døde siden sidst – æret være deres minde

Dirigent – bestyrelsen foreslår Hans Agerbo Jensen.

Endelig er vi ude af Corona pandemien – sådan da.

Den verden der er vores hverdag:
Krig i Ukraine
Inflation
Energikrise.
Bededag
Overenskomst på de private arbejdsmarked – vil være retningsgivende for de offentlig ansattes overenskomster i 2024 – med den høje inflation vi lever med – kan det blive svært at lande en overenskomst – der på den ene side forsøger at dække lønmodtagerne ind mod de værste virkninger af inflationen – men som på den anden side ikke river tæppet væk under dansk økonomi.

Pensionerne pr. 1. april 2023 - + 1,48 % - reguleringsordningen udløser 0,14 % - igen pr. 1. oktober 2023 + 0,35 %. –
I alt 1,97 % i 2023 – det kan ingenlunde dække en inflation på 8 %!!!!!!
Og så ikke et ord om hjælpepakker– det er fordelingspolitik – som vi med tjenepensioner ikke har særlig megen glæde af.
Overenskomster for de offentlig ansatte – herunder vores pensioner – i 2024 – det bliver ikke nogen nem omgang – eftersom nogle grupper (sygeplejersker m.fl.) håber på ekstraordinære store stigninger.

Vores pensionsinteresser varetages af Pensionisternes landsforening via CO10 – hvor man er i fuld gang med at udtage krav og ønsker til de kommende overenskomster – det er et stort ønske fra os – at alle elementer i den kommende løndannelse skal indgå som grundlag for beregningen af vores pensioner.
Samarbejdsaftale mellem Politipensionisternes landsforening og Politiforbundet i Danmark: Der er indgået en ny samarbejdsaftale – som knytter os tættere til Politiforbundet – det er vigtigt også for Politiforbundet – eftersom de og deres medlemmer en dag selv bliver pensionister.

Rekruttering af nye medlemmer til PL – herunder kredsene – er et vigtig emne – som vi i januar mødet rejste overfor Københavns Politiforeningen – som gerne i et samarbejde med politiledelsen må styrke aftrædelsessamtalerne for kommende pensionister med henblik på at blive medlem af PL – og de lokale pensionistklubber.
Lån og Spar: PL har forsøgt at sikre pensionisternes vilkår i Lån og Spar – her har Politiforbundet ikke været behjælpelige.
Politipensionisternes landsforening: Generalforsamling i Odense den 20. april 2024 – hvor vi bl.a. skal behandle to ændringsforslag til vedtægterne – Andre politirelaterede foreningen foreslås at kunne have indlæg på LP’s hjemmeside – og nedlægges en kredsforening (Bornholm vil nedlægge sig) kan medlemmerne blive medlemmer af en anden kredsforening.

ÆLDREBYRDE:
Tid efter anden hører man udtryk som ældrebryde – men er det rigtigt?
Ifølge en økonomiprofessor ved Århus universitet – er vi tvært imod nettobidragsydere til samfundsøkonomien i kraft af betalte personskatter – moms – afgifter – ejendomsværdiskatter – ejendomsskatter m.m.

BESTYRELSEN:
Tak til bestyrelsen – som består af repræsentanter fra Politiets seniorklub København – PET klubben – og Frederiksberg. Vi forsøger også at inddrage seniorklubben på politiskolen – for arbejdet i det forløbne år.

Ref. Søren D. Sørensen
Formand.

Har vi en ældrebyrde

Taastrup den 08-10-2022

Ref. Søren D. Sørensen

Politipensionisternes landsforening.

Kreds 11.

HAR VI EN ÆLDREBYRDE?

Gennem mange år har nogle talt om den såkaldte ældrebryde, som om det forhold, at vi fra 2002, hvor der var 750.000 borgere over 66 og til i dag, hvor tallet er 1,1 million borgere over 66 år. Især for så vidt angår ”belastningen” for samfundsøkonomien skulle det være eller blive et problem hævder nogle. Men ikke desto mindre har en økonom var Århus universitet for flere år siden regnet sig frem til, at takket  være pensionisternes betaling af personskat, ejendomsskatter, energiafgifter (topaktuelt i tiden), moms (endnu mere aktuelt i tiden, hvor staten øger sine indtægter fra momsen fordi den beregnes som en fastprocentdel af den stigende grundpris på energien), moms på fødevarer (også her tjener staten på de stigende grundpriser), kopskat af private pensionsordninger og formueskat, er pensionisterne rent faktisk nettobidragydere til samfundsøkonomien.

Med andre ord behøver vi pensionister ikke at gå rundt med hovedet under armen i forhold til de øvrige befolkningsgrupper, men kan med fuld ret kræve vores andel af velfærdssamfundets servicetilbud.

Desværre udvikler vilkårene for pensionistgenerationerne sig ikke helt så positivt, når det gælder de basale velfærdsydelser. Således fik ældre p 80 eller derover i 2008, som har behov for både personlig pleje (hjælp til bad, komme ind og ud af sengen, blive klædt på etc.) og praktisk hjælp (rengøring, tøjvask og hjælp til mad) i gennemsnit tildelt to timer og tre kvarters hjælp om ugen, men nu er der skåret ca. en time om ugen af hjælpen. Hertil kommer at andelen af ældre over 80 år, der er visiteret til hjemmehjælp, er faldet markant. Ændring i procent: +80-årige hjemmehjælpsmodtagere – 17 pct. +80-årige som udelukkende modtager praktisk hjælp – 12 pct. + 80-årige som udelukkende er modtager af personlig pleje – 12 pct. + 80-årige modtagere af både praktisk hjælp og personlig pleje – 22 pct.

Men hvorfor nu denne udvikling, når Århus økonomen har regnet sig frem til, at vi pensionister er nettobidragyder til samfundsøkonomien. Svaret findes i omprioriteringen af samfundsøkonomien, hvor reguleringen er taget til i en grad, så bøde borgere og sagsbehandlere farer vild i reglerne og bureaukratiet er udvidet, så papirer og processer suger tiden og økonomien fra de varme hænder, der skulle yde der borgervendte service i dette tilfælde til pensionisterne.

Desuden har samfundet måtte dirigere en del af samfundsøkonomien over mod nye områder man helst ikke vil debattere. Når hertil kommer de afledte effekter af den pandemi vi har været/er udsat for, samt den eskalerende sikkerhedssituation i Europa, som kræver forøgede forsvarsudgifter over de kommende år, ja så udfordrer det den samlede samfundsøkonomi, der skal kunne bære velfærden.

Løsningen er måske at vende tilbage til en værdidiskussion og finde ud af, hvad velfærdsstaten skal og ikke skal. Hvis vi synes, at den skal en hel masse, så vil det koste en hel masse. Det ligger måske i kortene, at borgerne bliver nødsaget til at klare flere ting selv. Ikke kun på grund af manglende samfundsøkonomi, men i høj grad fordi der mangler arbejdskraft til de varme hænder. Det er en kendt sag, at der mangler sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, folkeskolelærere og børnepædagoger blandt andet fordi antallet af bureaukrater er steget og fordi erhvervsfrekvensen blandt nogle nye befolkningsgrupper er lavere en for den øvrige befolkning.

PENSIONEN.

Derfor betyder den pension som vi skal afholde de fremtidige udgifter med meget, som er godt beskrevet af landsformanden for Danske Politipensionisters landsforening i sidste nummer af Dansk Politi. Vi glæder os i den sammenhæng over det tættere samarbejde, som er etableret mellem Politiforbundet og Politipensionisternes landsforening, der via CO 10 har forhandlingsretten til de fremtidige pensioner.

Min opfordring til alle nuværende tjenestegørende i Politiet, at de, når de bliver pensionister, melder sig ind i Politipensionisternes landsforening for herigennem at have indflydelse på deres fremtiden pensions vilkår, Ydermere, at man melder sig ind i den lokale politipensionist klub, hvor man kan pleje sit lokale netværk og have hyggelige timer sammen med kolleger.

Kredsbestyrelsen kreds 11

584411Kredsformand

Annette Nielsen
tlf: 40 52 16 87
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...