Referat fra generalforsamlingen i kreds 8 den 18. feb 2020

Referat fra generalforsamlingen i kreds 8 den 18. feb 2020 Afholdt på hjemmeværnsgården i Køge.

Formanden bød velkommen til de 28 fremmødte og gik straks over til dagsordenens punkt 1 – valg af dirigent. Formanden foreslog Bruno Juul, som blev valgt med akklamation.

Den valgte dirigent takkede for valget, og konstaterede  – jf. vedtægterne – at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig. Dirigenten gennemgik dagsordenen, og oplyste, at bestyrelsen ønskede en redaktionel ændring til foreningens vedtægter under § 8, 7, e, således at der vælges 2 suppleanter (1 i lige år og 1 i ulige år). Begge vælges for 2 år.

Nærmere under punkt 4.

Dirigenten gennemgik dagsordenen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  Godkendelse af fuldmagter
  3. Formandens beretning
  4. Indkomne forslag / Forslag fra bestyrelsen
  5. Regnskab
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg til bestyrelsen:
  a) Formanden Christa Zabel på valg – villig til genvalg.
  b) Næstformanden Bjarne Lassesen ikke valg.
  c) Kassereren Lene Machholdt ikke på valg.
  d) 1 bestyrelsesmedlem på valg – Carl Emil Nielsen villig genvalg
  e) 1 suppleant er på valg
  f) Revisor på valg – Bruno Juul villig til genvalg.
  g) Revisorsuppleant Peter Dangkel er ikke på valg.
  8. Valg af delegerede til PL’s generalforsamling jf. PL’s vedtægter
  9. Eventuelt

Ad 2: Der var ingen fuldmagter.

Ad 3: Formandens beretning for året 2019.

Formanden oplyste, at der i 2019 havde været 3 dødsfald, og bad generalforsamlingen rejse sig og mindes de afdøde med et øjebliks stilhed.

Formanden takkede for det pæne fremmøde til generalforsamlingen og oplyste, at foreningen pr. 31.12. 2019 havde 161 medlemmer mod 150 samme tid sidste år, hvilket formanden fandt var en positiv udvikling, selvom der også havde været medlemmer, som havde meldt sig ud af forskellige årsager – flytning – sygdom.

Vi har afholdt 3 bestyrelsesmøder i løbet af året samt generalforsamlingen. Der skulle være afholdt et bestyrelsesmøde i november, men grundet sygdom og indlæggelse på sygehuset dagen før, blev resten af  bestyrelsen enige om at holde mødet som en julefrokost i stedet. Derfor er der intet referat fra dette møde.

Det store arbejde Hans Draabe lavede sidste år med at finde mailadresser på medlemmerne har gjort, at der nu kun er 15 uden mailadresser. Der af har flere tilkendegivet, at de ikke har og ikke ønsker en mailadresse. Disse er forsøgt kontaktet telefonisk uden resultat.

Vi har modtaget kr. 45 i tilskud pr medlem fra Landsforeningen mod normalt kr. 25.

På HB-møde i september 2019 blev vi orienteret om, at Skattestyrelsen havde henvendt sig til Landsforeningen og anmodet om indsendelse af foreningens vedtægter samt referater for mødevirksomhed de seneste 3 år.

De ønskede et indledende møde vedr. året 2018 angående indberetning af kontingent. Det ønskede materiale blev indsendt forud for mødet.

På mødet viste det sig at et meget lille antal medlemmer (25) ikke havde ret til fradrag på selvangivelsen for kontingent. Medlemssekretæren har efterfølgende haft kontakt med de pågældende medlemmer. Enkelte er henvist til direkte kontakt med Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen gjorde opmærksom på, at det er PL, der har pligt til at skaffe oplysninger om dødsfald, så afdøde personer ikke kom med i indberetningen til Skat.

Vi kan derfor fortsat fratrække kontingentet på selvangivelsen , kr. 180 som fagforeningskontingent.

Den nye hjemmeside er i drift. Alle opslag skal sendes til webmasteren på adressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Sammenslutningen af Senior-pensionistforeninger i CO10 er ved at undersøge udviklingen i løn og pension på det statslige område. Der foreligger ikke for nuværende en sådan opgørelse.

CO10 afholder den 13. marts et forberedelsesseminar omkring tiltag i forbindelse med OK21. Sidste frist for indsendelse af krav til OK21 er den 1. september 2020

Landsforeningen har hidtil modtaget et tilskud fra Politiforbundet på kr. 15000 (som skal søges hvert år). Vi har nu søgt om et forhøjet beløb på kr. 20000, da vi bliver flere medlemmer.

Sammenslutningen af Senior-pensionistforeninger i CO10 er ved at undersøge udviklingen i løn og pension på det statslige område. Der foreligger ikke for nuværende en sådan opgørelse.

CO10 afholder den 13. marts et forberedelsesseminar omkring tiltag i forbindelse med OK21. Sidste frist for indsendelse af krav til OK21 er den 1. september 2020

Landsforeningen har hidtil modtaget et tilskud fra Politiforbundet på kr. 15000 (som skal søges hvert år). Vi har nu søgt om et forhøjet beløb på kr. 20000, da vi bliver flere medlemmer.

På Landsforeningens generalforsamling den 1. april 2020 i Odense skal vi desværre have valgt en ny formand.

Finn Baad har fået konstateret hudkræft og hans immunforsvar en helt i bund, hvorfor han ikke kan deltage i den store mødevirksomhed. Derfor er han heller ikke med til vores generalforsamling i år.

Formanden  skal hilse fra ham og ønsker alle en god generalforsamling.

Forårsturen i 2019 blev afviklet den 14. maj 2019 og gik til Det Kongelige Teaters gamle scene. Det var en meget vellykket tur med helt fantastisk vejr, rigtig god mad og mange deltagere  -   52 inkl. ledsagere.

Denne fantastiske tilslutning gjorde også, at vi havde forregnet os vedr. tilskud fra foreningen. Vi havde ikke underskud, men heller ikke mange penge på bundlinien ved årets udgang. Kassereren vil komme nærmere ind på dette.

Forårsturen 2020 bliver til Kastellet i København med rundvisning og spisning på den nærliggende Cafe Petersborg den 13. maj 2020 kl. 1000. Turen er under planlægning og så snart vi er klar, vil der blive sendt invitation ud på mail og på hjemmesiden.

Formanden takkede bestyrelsen for et godt samarbejde i det forgangne år.

Formanden overgav herefter beretningen til forsamlingen.   

Beretningen blev godkendt med akklamation.

Ad 4. Forslaget fra bestyrelsen om, at det i vedtægterne anføres, at der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen blev vedtaget uden kommentarer.

Ad 5: Kassereren gennemgik regnskabet, som blev godkendt uden kommentarer.

Ad 6: Der betales ikke kontingent, hvilket er uændret. Vedtaget uden kommentarer.

Ad 7: Valgt blev formanden Christa Zabel og bestyrelsesmedlem Carl Emil Nielsen. Som ny suppleant blev valgt Niels Mogensen. Revisor Bruno Juul genvalgt.

Ad 8: Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at udpege delegerede til PL.s generalforsamling.

Ad 9: Intet til eventuel.

Generalforsamlingen afsluttet.

                                                                                                                                   /Ref. CEN

Bruno Juul, dirigent                                      Christa Zabel, formand

 

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...