• Hjem
 • Kreds 8 alt indhold

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. februar 2020, kreds 8

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. februar 2020 på Hjemmeværnsgården i Køge.

Dagsorden:

 1. Referat fra mødet september 2019
 2. Formanden orienterer:
 • Vi er pr. 31/12 2019 161 medlemmer, det giver 5 delegerede. Der er 3 døde Carsten Riis, Bent Bjerregård Mikkelsen og Bent Mølgård Jensen. På grund af sygdom stopper Finn Baad som formand til generalforsamlingen. På næste HB møde 26/2 2020 skal vi finde en anden.
 • Har fået afbud til generalforsamlingen fra Tommy Jørgensen, da han ikke kunne komme til Køge!
 • Også afbud fra Bjarne Lassesen
 • Der er pt ingen indkomne forslag
 1. Orientering fra kassereren
 2. Generalforsamling kreds 8
 • På valg er formanden, Carl Emil, Bruno og suppleanten Tommy Jørgensen
 • Fremtidens bestyrelse
 1. Generalforsamling i Landsforeningen 1. april 2020 i Odense
 2. Forårstur 2020 – Kastellet i København. Hvad skal der betales mv?
 3. Næste møde
 4. Eventuelt

Deltagere: Christa Zabel – Lene Machholdt – Hans Draabe Jensen – Carl Emil Nielsen – Christian Harre.

Afbud fra Bjarne Lassesen og suppleant Tommy Jørgensen.

Læs mere ...

Referat fra generalforsamling, kreds 8, den 30. januar 2024

Referat fra generalforsamlingen i kreds 8 tirsdag den 30. januar 2024 Afholdt på hjemmeværnsgården i Køge.

Formanden bød velkommen til de 21 fremmødte. Oplyste samtidig, at der havde været en del afbud grundet en samtidig generalforsamling i en lokal pensionistforening i kreds 8.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af fuldmagter
3. Formandens beretning for 2023
4. Indkomne forslag / Forslag fra bestyrelsen
5. Regnskab
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsen:
a) Formanden – Christa Zabel ikke på valg for 2 år – villig til genvalg.
b) Næstformanden Bjarne Lassesen ikke på valg.
c) Kassereren Peter Ludvig ikke på valg.
d) Bestyrelsesmedlem Niels Mogensen overtog bestyrelsespost efter Christian Harre, og er derfor på valg for 1 år – villig til genvalg.
e) Bestyrelsesmedlem Carl Emil Nielsen er på valg for 2 år – villig til genvalg.
f) 1. suppleant Niels Mogensen blev medlem af bestyrelsen, hvorfor der skal vælges en suppleant for 1 år.
g) 2. suppleant Lars Bay Vrist er på valg for 2 år – villig til genvalg.
h) Revisor Bruno Juul på valg – villig til genvalg.
i) Revisorsuppleant Hans Draabe er ikke på valg.
8. Valg af delegerede til PL’s generalforsamling jf. PL’s vedtægter.
9. Eventuelt
Ad: 1:
Formanden gik over til dagsordenens punkt 1 – valg af dirigent. Formanden foreslog Bruno Juul, som blev valgt med akklamation.
Den valgte dirigent takkede for valget, og konstaterede – jf. vedtægterne – at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og derfor beslutningsdygtig.

Dirigenten overlod herefter ordet til formanden.

Ad 2:
Der var ingen fuldmagter.

Ad 3:
Formandens beretning for året 2023.

Formanden startede med at oplyse, at vi i årets løb havde mistet 5 medlemmer, der var afgået ved døden.

De 5 medlemmer der var afgået ved døden var, Carsten Simonsen – Per Damgaard – Leo Veie – Johnni Søren Michaelsen og Børge Nielsen.

Formanden bad generalforsamlingen rejse sig for at mindes/ære de 3 medlemmer.

Formanden takkede for fremmødet til generalforsamlingen og oplyste, at foreningen pr. 31.12. 2023 havde 154 medlemmer samme antal som sidste år, hvilket betyder at vi må stille med 5 delegerede til Landsforeningens generalforsamling i Odense den 18. april 2024 inklusive formanden, som vi plejer.

Landsforeningen har mistet 70 medlemmer i 2023, 59 var afgået ved døden og de sidste 11 har meldt sig ud af forskellige årsager.
Landsforeningen har pr. 31.12.2023 i alt 2416 medlemmer.

Kreds 12 Bornholm, som havde varslet en nedlukning, fandt i sidste time en løsning, idet gode pensionistkolleger trådte til og påtog sig arbejdet.

De har fået valgt en bestyrelse og fortsætter arbejdet med foreningen til glæde for de 29 medlemmer, der er i foreningen.
Stort tillykke og god vind fremover.

Årets sensommertur gik til Stevns Experience med rundvisning. Det var utrolig spændende at se og høre om så mange år tilbage i tiden.
Efterfølgende var der spisning på restaurant Højeruplund ved Stevns Klint.

Der var 48 deltagere, og det var dejligt, at der var mange medlemmer, der normalt ikke deltager i turene.

Efterfølgende har bestyrelsen fået en meget positiv tilbagemelding for arrangementet, hvor der var en rigtig god stemning.

Det lægger et stort pres på bestyrelsen for at finde et godt emne til turen i 2024, som vi stadig er i planlægningsfasen.
Så snart vi kender tid og sted melder vi ud.

Samarbejdsaftalen.

Der er indgået en ny samarbejdsaftale mellem Politiforbundet og Politipensionisternes Landsforening i oktober 2023.

Der er ikke sket de store ændringer i forhold til den oprindelige, men det kan nævnes, at der skal afholdes møde mellem parterne mindst 2 gange om året samt efter behov.

2 repræsentanter fra Landsforeningen kan deltage i Politiforbundets kongres som observatører. Observatørerne kan anmode om ordet under eventuelt.
Parterne samarbejder omkring de økonomiske interesser i CO10, specielt forud for de periodiske aftaleforhandlinger.

Der udbetales et årligt tilskud til Politipensionisternes Landsforening efter forlæggelse og godkendelse i Politiforbundets Hovedbestyrelse.

Landsforeningen har søgt om tilskud til 2024 på kr. 20.000,00kr. På Landsforeningens generalforsamling den 18. april 2024, håber vi på et positivt tilbagesvar.

Begge parter kan opsige aftalen til bortfald med en måneds varsel.

OK24
Overenskomstforhandlingerne OK24 står for døren. Politipensionisterne Landsforening har i den forbindelse arbejdet hårdt for at få vores krav om en mere retfærdig regulering af tjenestemandspensionen gennemført. Dette er blandt andet sket i samarbejde med andre organiserede pensionistgrupper i CFU.

Forhandlingerne gennemføres for Landsforeningen vedkommende gennem vores tilknyttede centralorganisation CO10, og går i gang i foråret 2024.

Kravene har været fremført ved tidligere overenskomstforhandlinger uden at blive imødekommet, men vi har en klar forventning om, at chancen for succes i forhandlingerne denne gang er større end tidligere.

Vi sætter vores lid til at vores modpart, Medarbejder – og Kompetencestyrelsen, er mere lydhøre overfor for vores krav denne gang, og at forhandlingerne med CFU fører til et godt resultat for tjenestemands-pensionister.

Vi er så heldige, at Politiforbundet bakker op om vores krav.

Lån og Spar.
Nogle af vores medlemmer har modtaget skrivelse fra Lån & Spar med besked om, at de ikke kan være en del af bankens fordelskundeprogram, da banken har erfaret (via Politiforbundet), at de ikke længere er medlem af Politiforbundet.

Landsforeningen har derfor ført en dialog, først med CO10, dernæst med Lån & Spar og sluttelig med Politiforbundet i et forsøg på at finde en løsning på problemet.

Ingen af de implicerede parter har imidlertid ønsket, Politipensionisterne Landsforenings medlemmer kunne blive en del af fordelskundeprogrammet, medmindre man samtidig var medlem af Politiforbundet.

Det er så åbenbart Lån & Spars holdning, at de ikke ønsker 2500 potentielle kunder fra Politipensionisternes Landsforening som nye kunder/fordelskunder.

Situationen har været genstand for en del drøftelser i såvel FU som i Hovedbestyrelsen, hvor forskellige muligheder har været drøftet.
Hovedbestyrelsen har på baggrund af drøftelserne besluttet, at sagen indtil videre sættes i bero.

De medlemmer, som Landsforeningen er bekendt med, som er ramt af sagen, er alle blevet underrettet personligt af Landsforeningen, og de har erklæret sig indforstået med Hovedbestyrelsens beslutning.

Der har været stillet spørgsmålstegn ved, om Lån & Spar og Politiforbundet uden at bryde GDPR reglerne, kan udveksle oplysninger om medlemskab m.v.
Ifølge Lån & Spar forholder det sig sådan, at hver enkelt fordelskunde, ved kontraktens oprettelse giver samtykke til, at sådanne oplysninger må udveksles.

Tak til bestyrelsen for det gode samarbejde i årets løb.

Også tak til Christian Harre, der i årets løb valgte at udtræde af bestyrelsen.

Dirigenten Bruno Juul satte herefter Formandens beretning til debat blandt de fremmødte til generalforsamlingen.
Han nævnte bl.a. efterårsturen til Stevns – tilskud fra Politiforbundet – problematikken om fordelskunde i Lån & Spar – GDPR problematikken.

Christian Harre Nævnte problematikken om, at Lån & Spar af Politiforbundet blev oplyst om kollegaers ophør/udmeldelse af Politiforbundet. Han mente ikke, at han havde givet skriftlig tilladelse til dette.

Søren Sørensen havde også en kommentar til samme emne om Lån & Spar.

Formanden oplyste, at Lån & Spar en gang om året rettede henvendelse til Lån & Spar om medlemskab, men kunne ikke komme med yderligere oplysninger end det nævnte i beretningen.

Formandens beretningen herefter godkendt med akklamation.

Ad 5:

Kassereren Peter Ludvig Ladegaard gennemgik regnskabet. Regnskabet var revideret og godkendt af revisor Bruno Juul.
Kassereren nævnte bl.a. det høje gebyr/beløb, som det kostede foreningen at have en konto i Nordea.
Regnskabet godkendt af generalforsamlingen.

Ad 6:

Der betales ikke kontingent. Vedtaget uden kommentarer.

Ad 7:

a: Formanden Christa Zabel på valg for en 2-årig periode. Villig til genvalgt og valgt.

d: Bestyrelsesmedlem Niels Mogensen overtog bestyrelsespost efter Christian Harre,
og er derfor på valg for 1 år. Villig til valg og valgt.
e: Bestyrelsesmedlem Carl Emil Nielsen på valg for 2 år – villig til genvalg – Valgt.
f: Som 2. suppleant for 1 år blev valgt Søren Sørensen
g: Lars Bay-Vrist valgt som 1.suppleant for 2 år.

Ad 8:

Generalforsamlingen gav bemyndigelse til, at bestyrelsen udvalgte medlemmer til Landsforeningens generalforsamling i Odense den 20. april 2023.

Ad 9:

Eventuelt. Der blev rejst spørgsmål om foreningens ”kasse”, der måske umiddelbart så lidt ”slunken” ud.
Det blev oplyst, at bestyrelsen havde undervurderet antallet af medlemmernes tilmelding til sensommerturen til Stevns, hvilket resulterede i et noget større tilskud en planlagt.

På næste Hovedbestyrelsesmøde ville Christa Zabel stille spørgsmål om evt. større tilskud fra Landsforeningen.

Christa rundede af med at takke for fremmødet

Ref/CEN

Referat fra generalforsamling, kreds 8, den 15. feb 2022

Referat fra generalforsamlingen i kreds 8 den 15. feb 2022 Afholdt på hjemmeværnsgården i Køge.


Formanden bød velkommen til de 24 fremmødte og gik straks over til dagsordenens punkt 1 – valg af dirigent. Formanden foreslog Bruno Juul, som blev valgt med akklamation.

Den valgte dirigent takkede for valget, og konstaterede – jfr. vedtægterne – at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Dirigenten overlod herefter ordet til formanden.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af fuldmagter
3. Formandens beretning for 2020 og 2021
4. Indkomne forslag / Forslag fra bestyrelsen
5. Regnskab
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsen:
a) Formanden for 2 år – Christa Zabel villig til genvalg.
b) Næstformanden for 1 år – Bjarne Lassesen villig til genvalg.
c) Kassereren for 1 år - NY
d) Sekretæren for 2 år – Carl Emil Nielsen villig til genvalg.
e) Bestyrelsesmedlem for 1 år – Hans Draabe Jensen villig til genvalg.
f) 1. suppleant for 1 år - Christian
g) 2. suppleant for 2 år – Niels Mogensen villig til genvalg.
h) Revisor for 2 år – Bruno Juul villig til genvalg.
i) Revisorsuppleant for 1 år – Peter Dangkel villig til genvalg.
8. Valg af delegerede til PL’s generalforsamling jf. PL’s vedtægter – 5 deltagere
9. Eventuelt
Ad 2: Der var ingen fuldmagter.

Læs mere ...

Referat fra generalforsamlingen i kreds 8 den 18. feb 2020

Referat fra generalforsamlingen i kreds 8 den 18. feb 2020 Afholdt på hjemmeværnsgården i Køge.

Formanden bød velkommen til de 28 fremmødte og gik straks over til dagsordenens punkt 1 – valg af dirigent. Formanden foreslog Bruno Juul, som blev valgt med akklamation.

Den valgte dirigent takkede for valget, og konstaterede  – jf. vedtægterne – at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig. Dirigenten gennemgik dagsordenen, og oplyste, at bestyrelsen ønskede en redaktionel ændring til foreningens vedtægter under § 8, 7, e, således at der vælges 2 suppleanter (1 i lige år og 1 i ulige år). Begge vælges for 2 år.

Nærmere under punkt 4.

Dirigenten gennemgik dagsordenen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  Godkendelse af fuldmagter
  3. Formandens beretning
  4. Indkomne forslag / Forslag fra bestyrelsen
  5. Regnskab
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg til bestyrelsen:
  a) Formanden Christa Zabel på valg – villig til genvalg.
  b) Næstformanden Bjarne Lassesen ikke valg.
  c) Kassereren Lene Machholdt ikke på valg.
  d) 1 bestyrelsesmedlem på valg – Carl Emil Nielsen villig genvalg
  e) 1 suppleant er på valg
  f) Revisor på valg – Bruno Juul villig til genvalg.
  g) Revisorsuppleant Peter Dangkel er ikke på valg.
  8. Valg af delegerede til PL’s generalforsamling jf. PL’s vedtægter
  9. Eventuelt

Ad 2: Der var ingen fuldmagter.

Ad 3: Formandens beretning for året 2019.

Læs mere ...

Referat fra bestyrelsesmøde den 11. december 2020. Kreds 8

Referat fra bestyrelsesmøde den 11. december 2020 kreds 8 på Skolevej 38, 4000 Roskilde

 1. Velkomst
 2. Formanden orienterer
 3. Økonomi
 4. Generalforsamling kreds 8 16. februar 2021 på Køge Hjemmeværnsgård
 5. Forårstur 2021
 6. Næste møde
 7. Eventuelt

Deltagere: Christa Zabel – Lene Machholdt – Hans Draabe Jensen – Carl Emil Nielsen – Christian Harre.

Afbud fra Bjarne Lassesen og suppleant Niels Mogensen

Læs mere ...

Referat fra bestyrelsesmøde den 9. marts 2022, Kreds 8

Referat fra bestyrelsesmøde den 9. marts 2022 kreds 8 på Ørnekærs Vænge 182, Ishøj

Dagsorden:

Til bestyrelsesmøde onsdag den 09. marts 2022 kl. 1100 hos Carl Emil Nielsen på Ørnekærs Vænge 182, 2635 Ishøj. 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
 2. Orientering fra formanden
 3. Hvem stiller op 2023
 4. Orientering fra kassereren
 5. Forårsturen 2022 - Kastellet
 6. Vedtægter – justering/ ændringer
 7. Landsforeningens generalforsamling 07. april 2022
 8. Næste møde
 9.  Eventuelt

Deltagere: Christa Zabel (CZ) – Christian Harre(CH)  – Hans Draabe Jensen(HD) – Bjarne Lassesen(BL) – Carl Emil Nielsen(CEN) samt suppleanten Niels Mogensen(NM).

Ad 1: Formanden bød velkommen og referaterne fra bestyrelsesmødet og generalforsamlingen 15. februar 2022 blev godkendt.

Herunder ønskede BL dog anført, at der ved sidste bestyrelsesmøde i forbindelse med Lene Machholdts afgang fra bestyrelsen og som kasserer blev aftalt, at deltagerne ved generalforsamlingen, herunder specielt 3 navngivne personer, skulle spørges om nogen ønskede valg til denne post.

BL fandt ikke, at dette tydeligt nok blev fremført på generalforsamlingen, inden CH blev valgt.

Dette taget til efterretning.

Ad 2: Formanden orientere om, at der i forbindelse med bestyrelsesmøde i Landsforeningen var drøftet om deltagerne til generalforsamlingen i Landsforeningen i Odense skulle kompenseres efter statens takster ved kørsel i egen bil, og ikke som hidtil efter transport i offentlig transport DSB e.t.c.

Dette var endnu ikke endelig afgjort.

Ad 3: Formanden ønskede, at vi allerede nu begyndte at tænke på evt. emner til valg til bestyrelsen ved næste generalforsamling, såfremt nogle ønskede at udtræde.

Ad 4: Formanden oplyste, at der p.t. var 26032,87kr. På foreningens saldo.

I forbindelse med underretning om saldo forespurgte formanden om ikke det var rimeligt og hensigtsmæssigt, at såfremt bestyrelsesmøder blev afholdt privat, at afholder fik et beløb fra foreningen til diverse udgifter kaffe – øl – vand e.t.c.

Det var der enighed om, og beløbet blev fastsat til 150kr. Beløbet udbetales uden fremvisning af bon og lignende..

Ad 5: Det blev aftalt, at egenbetaling til forårsturen skulle være 150kr. pr. deltager. CEN skulle gå videre med den endelige udfærdigelse af indbydelsen, samt undersøge om der var et evt. maks. på antal deltagere ved rundvisningen på Kastellet.  

Ad 6: Formanden oplyste, at hun havde vendt problematikken med valg ikke valg af kassereren på generalforsamlingen med Hans Agerbo.

Hans Agerbo anbefalede, at vi fortsatte med at vælge kassereren på generalforsamlingen.

Dette under henvisning til vedtægternes § 5 hvoraf fremgår, at det er formand, næstformand og kasserer, der tegner foreningen ved alle økonomiske beslutninger.

Formanden ville ved næste hovedbestyrelsesmøde spørge de øvrige lokalforeninger om deres holdning/fremgangsmåde ved valg af kasserer.

Der var enighed om ikke at vælge en kasserer uden for bestyrelsen.

Der var også enighed om næste gang at være i god tid m.h.t., hvem der spørger hvem.

Ad 7: Landsforeningens generalforsamling blev drøftet. NM, der deltager i generalforsamlingen, ønskede at deltagerne til generalforsamlingen, fik aftalt en fælles holdning til evt. emner, som skulle op på generalforsamlingen inden dennes afholdelse.

Alle fandt, at dette var en god ide.

Ad 8: Næste møde blev fastsat til tirsdag den 07. juni kl. 1100 hos Christian Harre.

Ad 9: Eventuelt. CH luftede om det var en ide, at deltager til bestyrelsesmøder fik kompensation efter statens tariffer for transport i egen bil.

Dette var der umiddelbart ikke tilslutning til.

                                                                                                                                   REF/CEN

På tur i Det Kgl Teater den 14. maj 2019

unnamed 1.jpg3På tur i det Kongelige

(Hvordan ser jeg foto i stor format)

 Solen skinnede på en dejlig forårsdag tirsdag den 14. maj 2019 hvor små 50 politipensionister var sat stævne ved det Kongelige teater for at få en "rejse bag facaden".

Vi blev delt op i 2 hold der blev ført rund i det gamle hus der siden 1748 har ligget på stedet. Teateret blev ombygget flere gange og det nuværende teater er fra 1857. Turen gik bl.a. forbi balkonsalen, der indeholder fantastiske lysekroner og et spejl i hver ende af salen - så synsforvirringen virker som uendelig. Balkonnen åbner et flot blik på det pt. meget rodede Kongens Nytorv og D'angleterre.

Vi fik en lang fortælling om selve teatersalen mens vi fra balkonnen så mod scenen, kongelogen og skuespillernes loge. Imponerende og flot. Videre gik turen ned og området bag scenen en gigantisk elevator, der kunne transportere de meget lange scenetæpper op og ned på lager, garderober, der kunne klappes ud til hurtig omskiftning, såfremt man havde forskellige roller eller blot skulle have en anden hat eller andet på, og ikke mindst "bag tæppet", hvor de forskellige dekorationer stod klar til at køre ud og ind.

Turen gik også forbi skrædderne, der sidder i to afsnit - et til herretøj og et til dametøj - til flere forestillinger bliver der som oftest syet 2/3 nye kostumer og 1/3 er genbrug - alt bliver syet unnamed 1.jpg 2med store lægge - så man nem og effektivt kan lægge ud eller ind afhængig af skuespilleren. 

Over alt i huset er der et leben - skuespillere og dansere løber rundt - der trænes og øves i små rum, der sys på tøj, der forberedes kulisser, der opsættes lys, der planlægges scene og og og - på de mange små kontorer administreres, planlægges og skrives - så man fornemmede at der skete noget forskelligt over alt.

Vores tur gik også ind på selv scenen - vildt at stå der og hvor må det være hårdt med spots osv. i ansigtet at skulle koncentrere sig og måske endda bare se noget ud mod publikum - spændende oplevelse og de gigantiske tæpper der kører frem og tilbage og op og ned.

unnamedVi kom også op i de kongelige gemakker. Huset er jo gammelt - men i det kongelige opholdsrum er en royal elevator. Elevatoren blev sat ind i 1942 efter kongen var faldet af sin hest og ikke kunne gå op ad trapperne - det var ikke særligt royalt at blive båret op - så elevatoren kom i stand. I kongelogen ses også en lille sideloge med 2 stole vendende mod publikum - et levn fra "gamle dage" hvor kongens kuske mv. var med i teateret - så skulle de agere "bodyguards" under forestillingen og sidde og kigge ud på publikum om der var god ro og orden - var der ikke det skulle de hurtigst muligt få kongen ud. Kong Frederik den 9 var meget orkesterinteresseret og selv dirigent - han kom ofte når orkesteret trænede - og så sad han skjult inde i den lille sideloge, lukkede det lille vindue op og nød orkesteret samtidig med han gav små tegn til dirigenten om han dirigeren.

Tak til det kongelige for en spændende rundvisning i et stykke dansk kulturhistorie - som vi alle skyllede ned med en frokost i Nyhavn i Fyrtøjet hvorefter alle kunne gå en tur i det dejlige vejr inden næsen atter gik hjemover.

God sommer til jer alle

Kredsbestyrelsen kreds 8

Formand:
christinazabel

Formand: Christa Zabel,
Tlf.: 42 42 33 55
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Solbærvænget 27, 4660 Store Heddinge

Næstformand: Bjarne Villy Lassesen
Tlf.:25 50 00 74
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kasserer: Peter Ludvig Ladegaard 
Tlf: 22 43 54 45
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bestyrelsesmedlem: Carl Emil Nielsen
Tlf.: 29 90 45 92
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bestyrelsesmedlem: Niels Mogensen
Tlf.:26 29 53 44
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

1. Suppleant: Lars Bay-Vrist Poulsen
Tlf: 40 85 27 26
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

2. Suppleant: Søren Sørensen,
Tlf.: 25 42 63 03
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Store Heddinge, den 1. marts 2024
Christa Zabel, formand

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...