Referat fra generalforsamling, kreds 8, den 15. feb 2022

Referat fra generalforsamlingen i kreds 8 den 15. feb 2022 Afholdt på hjemmeværnsgården i Køge.


Formanden bød velkommen til de 24 fremmødte og gik straks over til dagsordenens punkt 1 – valg af dirigent. Formanden foreslog Bruno Juul, som blev valgt med akklamation.

Den valgte dirigent takkede for valget, og konstaterede – jfr. vedtægterne – at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Dirigenten overlod herefter ordet til formanden.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af fuldmagter
3. Formandens beretning for 2020 og 2021
4. Indkomne forslag / Forslag fra bestyrelsen
5. Regnskab
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsen:
a) Formanden for 2 år – Christa Zabel villig til genvalg.
b) Næstformanden for 1 år – Bjarne Lassesen villig til genvalg.
c) Kassereren for 1 år - NY
d) Sekretæren for 2 år – Carl Emil Nielsen villig til genvalg.
e) Bestyrelsesmedlem for 1 år – Hans Draabe Jensen villig til genvalg.
f) 1. suppleant for 1 år - Christian
g) 2. suppleant for 2 år – Niels Mogensen villig til genvalg.
h) Revisor for 2 år – Bruno Juul villig til genvalg.
i) Revisorsuppleant for 1 år – Peter Dangkel villig til genvalg.
8. Valg af delegerede til PL’s generalforsamling jf. PL’s vedtægter – 5 deltagere
9. Eventuelt
Ad 2: Der var ingen fuldmagter.

Ad 3: Formandens beretning for året 2020 og 2021.

Formanden startede med at konstatere, at det grundet coronaepidemien nu var 2 år siden vi sidst havde afholdt generalforsamling, men at det var dejligt igen at se kollegaer, selvom fremmødet ikke var så stort som sædvanligt.
Formanden takkede for fremmødet til generalforsamlingen og oplyste, at foreningen pr. 31.12. 2019 havde 163 medlemmer, hvilket betyder at vi må stille med 5 delegerede til Landsforeningens generalforsamling inklusive formanden, som vi plejer.

Formanden oplyste, at der siden sidste generalforsamling havde været 6 dødsfald, og bad generalforsamlingen rejse sig og mindes de afdøde med et øjebliks stilhed.
Mindet blev Alf Keldal Nielsen – Jens Peter Glerup – Preben Günther – Jørgen Elias Sørensen – Jørgen Erik Christiansen og Jens Poul Larsen.

Vi var heldige at få afholdt Generalforsamling februar 2020, så vi er kun 1 bagud. Det vil så sige, at denne beretning gælder for årene 2020 og 2021.
Vi har på grund af diverse nedlukninger og mange restriktioner ikke afviklet vores forårstur hverken i 2020 eller 2021. Vi satser på, at det vil lykkes i år.

Turen går til Kastellet den 19. maj 2022. Nærmere vil sendes ud på mail, ligesom arrangementet lægges på hjemmesiden Politipensionisterne.dk, når planlægningen er faldet på plads.
Der har ikke været afholdt særlig mange bestyrelsesmøder af samme årsag, hvorfor der ikke er meget at berette. Vi håber i bestyrelsen på et normalt år 2022.
Vi har senest i august 2021 afholdt generalforsamling i Landsforeningen. Det blev besluttet, at kredsenes tilskud bliver forhøjet til kr. 50. PÅ grund af ikke afholdte møder mv. vil der i 2020-2021 og 2022 blive udbetalt et ekstra tilskud til lokalforeningerne på kr. 20 pr medlem.

På Landsforeningens generalforsamling blev Mogens Winding valgt som ny formand uden modkandidater. Han startede sin karriere i Glostrup i 1975 og gik på pension i 2013. Han har været medlem af Dansk Kriminalpoliiforenings hovedbestyrelse og senere medlem af Politiforbundets hovedbestyrelse indtil sin pensionering.

Den afgående formand Finn Baad, som er medlem hos os, blev efter indstilling udnævnt til æresmedlem med akklamation.

Som I nok alle har opdaget, har Politiforbundet ændret i reglerne om medlemskab. Der er udsendt brev / mail enten via post eller e-boks til samtlige medlemmer.
Der er to medlemsformer PASSIV+ til kr. 200 per måned med diverse fordele og PASSIV til kr. 422 pr år med lidt færre rabatordninger e.t.c.
Formanden ville ikke gå dybere ind i de forskellige medlemsformer, da det udelukkende er et personligt valg eller fravalg.

Det kan anbefales at gå ind på www.politipensionisterne.dk Her kan der læses om de mange tiltag, der er fra Landsforeningen. Det kan også anbefales at tilmelde sig nyhedsbrevet, som holder os ajour med de sidste nyheder.
Uanset hvilket medlemskab man vælger, kan man stadig være medlem af Politipensionisterne, der er en selvstændig forening med selvstændig forhandlingsret. Det koster fortsat kr. 180 om året og er fradragsberettiget.

Landsforeningens nye formand har haft travlt med at arbejde for en ny samarbejdsaftale mellem Politiforbundet og Politipensionisterne. Det tegner for nuværende til at ende med en god og positiv aftale, som ikke er vedtaget endnu.
Landsforeningens generalforsamling skal afholdes i Odense den 7. april 2022.

Formanden overgav herefter beretningen til forsamlingen.
Beretningen blev godkendt med akklamation.

Ad 5: Kassereren gennemgik regnskabet. Foreningen har p.t. 19.369,67kr. på sin konto. Regnskabet var revideret og godkendt af revisor Bruno Juul.
Regnskabet godkendt af generalforsamlingen.

Ad 6: Fastsættelse af kontingent. Der betales ikke kontingent. Vedtaget uden kommentarer.

Ad 7: Valgt blev formanden Christa Zabel og bestyrelsesmedlem Carl Emil Nielsen. Begge for 2 år.
Næstformand Bjarne Lassesen og bestyrelsesmedlem Hans Draabe Jensen blev begge valgt for 1 år.
Da kasserer Lene Machholdt ønskede at udtræde fra bestyrelsen og som kasserer, blev Christian Hare valgt til begge dele for 1 år.
Niels Mogensen blev valgt som suppleant for 2 år.
Som ny suppleant blev valgt Lars Poulsen for 1 år.
Revisor Bruno Juul blev genvalgt for en periode på 2 år. Revisorsuppleant Peter Dangkel blev valgt for 1 år.

Ad 8: Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at udpege delegerede til PL.s generalforsamling.

Ad 9: Eventuelt. En deltager oplyste, at medlemskab af Politipensionisterne Landsforening gav mulighed for at være med i Forbrugs Foreningen.
Formanden benyttede lejligheden til at takke kassereren Lene Machholdt for hendes virke og arbejde i foreningen og i bestyrelsen.

Generalforsamlingen afsluttet.

REF/CEN

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...