Vedtægter kreds 5

POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING

Kreds 5, Syd – og Sønderjylland

VEDTÆGTER FOR Kreds 5, Syd – og Sønderjylland

§ 1: NAVN og HJEMSTED. Foreningens navn er Politipensionisternes Landsforening, Kreds 5, Syd – og Sønderjylland Dens hjemsted er formandens bopæl.

§ 2: FORMÅL. Foreningen er en partipolitisk uafhængig sammenslutning af pensionerede polititjenestemænd fra Politiforbundet samt pensionerede medlemmer fra Politiets og Domstolenes Tjenestemandsforening og deres ægtefæller/samlevere.

Foreningen har blandt andet til formål:

1) at fastholde et nært tilhørsforhold til faglige organisationer,

2) at varetage medlemmernes økonomiske interesser i henseende til pension og andre sociale forhold i et nært samarbejde med Politiforbundet og andre statslige pensionistforeninger,

3) at udøve forhandlingsret over for medlemmerne i pensionistspørgsmål gennem en forhandlingsberettiget organisation,

4) at virke for en ensrettet optræden fra de tilsluttede lokalforeningers side,

5) at koordinere og aktivere foreningsarbejdet ved blandt andet meddelelser i Dansk Politi og fremme indlæg fra medlemmerne til optagelse i samme medlemsblad.

6) at søge etableret et kredsdækkende net af pensionistforeninger/klubber til opretholdelse og fremme af et fortsat godt kammeratskab ved afholdelse af møder og selskabelige sammenkomster.

§ 3: ORDINÆRE MEDLEMMER. Pensionerede medlemmer og deres ægtefæller er berettiget til optagelse i foreningen gennem en lokalforening/klub eller ved direkte indmeldelse i kredsforeningen.

§ 4: ÆRESMEDLEMMER. Æresmedlemmer kan efter indstilling fra bestyrelsen udnævnes på den ordinære generalforsamling og er fritaget for kontingent. Grundlaget for et æresmedlemskab er en ekstraordinær og uegennyttig indsats for foreningens medlemmer. Motiverede forslag indgives af foreningens medlemmer til bestyrelsen. Forslaget kræver 2/3 tilslutning på generalforsamlingen. Forslaget kan ikke gøres til genstand for debat på generalforsamlingen.

§ 5 UDMELDELSE. Enkeltmedlemmers udmeldelse skal ske med mindst 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Udmeldelse af kredsforeningen sker i henhold til deres vedtægter. Udmeldelse af landsforeningen og lokalforeningen/klubben registreres ved gensidig underretning.

§ 6: EKSKLUSION AF MEDLEMMER. Eksklusion af medlemmer, der ikke vil efterleve denne vedtægt eller som har økonomiske mellemværender med andre faglige organisationer, kan kun finde sted med generalforsamlingens samtykke.

§ 7: KONTINGENT. Kontingent betales til Politipensionisternes Landsforening, som fastsætter det årlige kontingent på foreningens årlige generalforsamling. Kontingent til Politipensionisterne Landsforening betales helårligt forud og skal være foreningen i hænde senest den 15. januar. Er kontingentet ikke efter en skriftlig påmindelse modtaget senest med udgangen af februar måned, slettes medlemmet uden yderligere varsel og lokalforeningen/klubben underrettes. Lokalforeningerne modtager del af kontingentet retur til aktiviteter i lokalforeningen.

§ 8, stk. 1: KREDSFORENINGEN Foreningen etableres i nært samarbejde med medlemmerne og de stedlige tillidsrepræsentanter fra politiorganisationen. Lokalforeningerne vælger selv deres bestyrelse og tilrettelægger selv deres arbejde, fastsætter evt. lokalkontingent m.v. Politiorganisationen kan udpege en eller flere kontaktmænd til støtte for forenings-/klubarbejdet og som bindeled til de faglige organisationer.

§ 8, Stk. 2: Foreningen tegnes af Formand, Næstformand / Sekretær, Kasserer i forening.

§ 9: OPGAVER. Kredsen har blandt andet til opgave:

1) at opsøge og inddrage så mange pensionister og ægtefæller som muligt i det kammeratlige samvær.

2) at hjælpe og vejlede medlemmerne i økonomiske og sociale spørgsmål,

3) at arrangere møder, udflugter, sammenkomster og andre aktiviteter for medlemmerne til styrkelse af sammenholdet.

4) At være bindeled mellem medlemmerne og foreningen.

5) at deltage i udpegning/valg af delegerede til landsforeningens generalforsamlinger. Meddelelse om udpegning/valg af delegerede til generalforsamlingen samt oplysning om navn, adresse og kreds skal være landsforeningen i hænde senest den 15. marts. Valgte delegerede kan afgive fuldmagt til anden delegeret fra samme kreds.

6) At søge samarbejde med andre lokalforeninger under landsforeningen og eventuelt med andre stedlige pensionistforeninger.

§ 10: GENERALFORSAMLING. Generalforsamlingen afholdes hvert år senest i januar måned. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes med mindst 2 måneders varsel ved annoncering i Dansk Politi eller ved skriftlig indkaldelse på mail. Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Godkendelse af fuldmagter

3) Formandens beretning

4) Kassererens beretning

5) Fremtidig virksomhed

6) Behandling af indkomne forslag

7) Forslag til aktiviteter under kredsforeningen

8) Valg: Formanden vælges på lige år for en 2 årig periode Næstformand/Sekretær vælges på ulige år for en 2 årig periode Kasserer vælges på ulige år for en 2 årig periode Et bestyrelsesmedlem vælge på lige år for en 2 årig periode 1 Regnskabskontrollant vælges for en 2 årig periode på lige år. 1 Regnskabskontrollant vælges for en 2 årig periode på ulige år 1 Regnskabskontrollantsuppleant vælges for 1 år.

9) Eventuelt Ethvert medlem er berettiget til at deltage og tage ordet på en generalforsamling, og alle har stemmeret og er valgbare. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være kredsforeningen i hænde senest 2 uger før dens afholdelse. Generalforsamlingens beslutninger træffes i almindelighed ved simpelt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når mindst 1 delegeret stiller forslag herom.

En fuldmagt skal være dateret, ikke over 2 uger gammel, og kan kun anvendes af den person, der er anført som befuldmægtiget. Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen begærer det, eller mindst 1/8 af medlemmerne skriftligt til formanden indsender begæring derom og fremsender forslag, der ønsker behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 2 mdr. efter forslagets modtagelse. Indkaldelsen bekendtgøres via mail til medlemmerne.

§ 11. Forhandlingsprotokol. Der føres i foreningen en forhandlingsprotokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Protokollen føres af Sekretæren og i dennes fravær af Formanden eller et andet bestyrelsesmedlem. Protokollen kan enten være skriftlig eller elektronisk.

§ 12: REGNSKAB. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet er underlagt bestyrelsens tilsyn og revideres af de på generalforsamlingen valgte regnskabskontrollanter. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse på den førstkommende generalforsamling. Regnskabet skal være forsynet med regnskabskontrollanternes underskrift og eventuelle bemærkninger.

Kassereren har ansvaret for, at regnskabet føres efter de af bestyrelsen og regnskabskontrollanternes fastlagte retningslinier.

Hver post i regnskabet skal være ledsaget af tilsvarende bilag.

Kassereren godkender og attesterer samtlige bilag. UNDERSKRIFTBERETTIGET: Kassereren tegner kredsforeningen ved alle økonomiske beslutninger overfor pengeinstitutter. I kassererens fravær tegnes foreningen af formanden.

§ 13: FORENINGENS OPLØSNING. Opløsning af Kredsforeningen kan kun ske, såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen stemmer herfor. Generalforsamlingen træffer samtidig beslutning om afvikling af foreningens aktiver.

§ 14: SAMARBEJDSAFTALE. I forbindelse med oprettelse af Politipensionisterne Landsforening er indgået en samarbejdsaftale med Politiforbundet. Der henvises til denne aftale. Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen i Haderslev den 29. Januar 2019.

Bent Frandsen Benny Kristensen Formand Næstformand/ Sekretær Børge Hansen Thomsen Finn Knudsen Kasserer Bestyrelsesmedlem Christen Moos Dirigent .