• Hjem
  • Kreds 4 alt indhold

Formandsberetning vedr. den aflyste generalforsamling 2021

Formandsberetning for året 2020.

Som en følge af, at årets generalforsamling ikke kan afholdes p.g.a. regeringens restriktioner, vil beretningen omfatte driftsåret 2020, samt de nødvendige oplysninger, der skulle være fremført på generalforsamlingen.

Kredsforeningens sidste arrangement var den generalforsamling, der blev afviklet 19. februar 2020. Referatet kan ses på hjemmesiden www.politipensionisterne.dk

Seniorklubberne udnyttede sommermånederne til meget begrænsede arrangementer. Vi har ikke fået melding om ”nogen smittede”, så arrangementerne må være afholdt med omtanke.

Mødevirksomheden har også været begrænset. Bestyrelsen i kredsforeningen har valgt kun at mødes, hvis det er nødvendigt, og vi har ”holdt gryden i kog” via telefoniske kontakter.

Landsforeningen har afviklet to HB-møder og to FU-møder, som jeg har deltaget i.

Referaterne kan ses på PLs hjemmeside, og desuden har vi forsøgt at holde medlemmerne a´jour ved udsendelse af syv info-skrivelser.

Medlemstallet var på landsplan i september 2.613 – en netto-tilgang på 28.

I vores kreds var medlemstallet her ved årsskiftet 169, hvilket dækker over en tilgang på 7 og et frafald på 3 medlemmer i årets løb.

PL – altså landsforeningen – nåede ikke at afholde generalforsamling sidste år, før myndighederne indførte et forsamlingsforbud, hvorfor HB besluttede en udsættelse.

I skrivende stund er det planen at gennemføre dette års generalforsamling den 15. april. Om det lykkes er uvist, men nogle beslutninger nødvendiggør, at der afvikles en eller anden form for møde.

Kredsgeneralforsamlingen i februar 2021

er aflyst som meddelt pr. mail til medlemmerne den 15. januar.

Ingen har gjort indsigelser eller har fremsendt forslag til behandling.

Årsregnskabet for 2021 blev afsluttet den 6. januar og er siden forelagt for revisorerne og behørigt godkendt.

Efter tur er bestyrelsesmedlemmerne Leif Åsholm og Svend Nommesen på valg i år, samt bestyrelsessuppleanten, den ene revisor og revisorsuppleanten.

De har alle indvilliget i at fortsætte på deres respektive poster indtil næste generalforsamling, hvor alle foreningens tillidsrepræsentanter følgelig er på valg.

De fire delegerede til landsforeningens generalforsamling i år bliver valgt af bestyrelsen,  hvis det bliver aktuelt.

Fremtiden

Vi kan kun gætte på, hvad tiden vil bringe. Men optimistisk set, vil de indførte restriktioner i løbet af foråret og sommeren blive ophævet – og pessimistisk set, vil der gå 1 – 2 år, før vi igen kan leve nogenlunde normalt.

Så snart vi får mulighed for det, vil kredsforeningen tage initiativ til at medlemmerne kan mødes til hyggeligt samvær under en eller anden form.

Seniorklubberne har ligget i dvale det sidste årstid, og det er ønskeligt, at de også snart får mulighed for at samle deres medlemmer.

Landsforeningens formand og næstformand deltog den 18. januar i et virtuelt møde med den fungerende ledelse i Politiforbundet.

Politiforbundet lagde op til, at der blev skabt mulighed for, at kolleger efter pensionering kan bevare tilknytningen til forbundet.

Der blev skitseret to modeller, som ”deres” organisationsudvalg havde udarbejdet. Og forbundet havde ønske om, at en ordning kan vedtages på Politiforbundets kongres i maj.

Spørgsmålet er endnu ikke drøftet i vores landsforenings hovedbestyrelse.

Men min personlige indstilling er, at vi ikke skal modsætte os, at Politiforbundet fremsætter tilbud til kolleger, der går på pension – eller som er pensioneret.

Til gengæld vil jeg opfordre til, at tilbuddene bliver gennemskuelige i henseende til, hvad de omfatter og hvad medlemskabet koster.

Og så vil jeg fraråde, at vi afgiver den indflydelse og respekt, som vi gennem årene har opbygget, bl.a. vedrørende forhandlingsretten gennem CO-10.

Sluttelig en tak til alle medlemmer for jeres tålmodighed og forståelse for vores lille forenings udfordringer. Også tak til bestyrelsen for samarbejdet, der har fungeret fint, selvom vi ikke har kunnet mødes.

Horsens, den 16. februar 2021

Svend Sandberg,

formand

Bestyrelsesmøde 27. aug 2019

Referat

Bestyrelsesmøde i ”Politipensionisternes Landsforening Sydøstjylland” tirsdag den 27. august 2019 hos Svend Nommesen i Vejle.

Bestyrelsens medlemmer, Svend Sandberg, Svend Flugt, Svend Nommesen og Leif Aasholm til stede.

Sidstnævnte optager referat.

  1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (20. maj).

Referatet godkendt.

Med henblik på vedtægtsændring ved næste generalforsamling ønsker vi præciseret foreningens navn samt foreslår sletning af § 4a.

  1. Status for kredsens årsarrangement på Uldum Kro.

Der er til dato 42 tilmeldte.

  1. PLs FU-møde den 30. aug. - dagsorden er tilgået bestyrelsen.

Pkt. 2, PLs hovedbestyrelsesmøde på Bornholm i 2020.

Enighed om at støtte mødet på Bornholm, men fokus skal være selve mødet.

                 Pkt. 7, Emner til drøftelse med forbundsformanden.

Mere tydelig meddelelse til kommende pensionister vedrørende foreningens eksistens.

  1. PLs HB-møde den 4. sep.

Formanden anmodede om en liste over afholdte arrangementer fra de enkelte seniorklubber.

Kommende generalforsamling fastsat til onsdag den 19. februar 2020 – Svend Nommesen bestiller om muligt lokale på Vejle Politistation.

Formanden undersøger muligheder for underholdning.

For referent

Leif Aasholm.

Ref fra bestyrelsesmøde kreds 4 den 20. maj 2019

Referat

Bestyrelsesmøde i ”Politipensionisternes Landsforening, Kreds 4” mandag den 20. Maj 2019 hos Leif Aasholm i Kolding.

Bestyrelsens medlemmer, Svend Sandberg, Svend Flugt, Svend Nommesen og Leif Aasholm til stede.

  1. Konstituering efter årets generalforsamling.

Svend Nommesen blev nyvalgt og konstitueret som sekretær.

Leif Aasholm blev genvalgt og konstitueret uden portofølge.

  1. Resultat af LM den 2. april i Odense.

Landsforeningens vedtægter blev justeret uden sværdslag, og årets tilskud til kredsforeningerne bliver 40,- kr. pr. medlem (vi er pt. 168 medlemmer i Kreds 4).

  1. Justering af Kreds 4s vedtægter.

Bestyrelsen drøftede to ændringer, som udskydes til behandling ved næste generalforsamling.

  1. Kredsarrangement 2019.

Vedrørende et kommende kredsarrangement blev der drøftet flere muligheder for et foredrag med efterfølgende spisning.

Der vil snarest blive meldt ud herom, når det er endeligt på plads.

PL's hjemmeside – www.politipensionisterne.dk – har med den nye webmaster fået et moderne tilsnit, og er i højere grad anvendelig til kommunikation med medlemmerne.

Som noget nyt kan alle medlemmer tilmelde sig et nyhedsbrev, som sendes til inboxen.

Seniorklubberne i kredsene opfordres til også at benytte hjemmesiden til annoncering af deres arrangementer m.v.

For referat

Svend Nommesen.

Kredsbestyrelsen Kreds 4

Kredsformand Kreds 4:
henriksandbergSVEND SANDBERG
E.mail:Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
​Tlf.: 26 72 37 81


Øvrige bestyrelse:

Kasserer:
Svend Ole Flugt,
tlf. 2092 9833,
Email.: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bestyrelsesmedlem:
Leif Aasholm,
tlf. 2042 1801,
Email.: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sekretær:
Svend Nommesen, Hornemansvej 2, 7100 Vejle,
Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vedtægter kreds 4

VEDTÆGTER FOR KREDSFORENING 4 UNDER POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING
Vedtægter for kredsforening 4
Politipensionisternes Landsforening Sydøstjylland


1. Navn og hjemsted.
Foreningens navn er "Politipensionisternes Landsforening Sydøstjylland" med formandens adresse som hjemsted.

2. Formål.
Foreningen er partipolitisk uafhængig og har til formål at varetage medlemmernes interesser vedrørende pensions- og andre sociale forhold i nært samarbejde med Politiforbundet, Politipensionisternes Landsforening og de stedlige repræsentanter fra politiorganisationen, samt at virke som samlingspunkt for foreningens medlemmer i henseende til sammenkomster, turarrangementer m.v.

3. Opgaver.
Kredsforeningen skal
være bindeled til Landsforeningen gennem kredsrepræsentanten.
hjælpe og vejlede i økonomiske og sociale spørgsmål.
søge at styrke samarbejdet mellem lokalforeningerne i kredsen.

4. Medlemskab.
Som medlemmer kan optages alle, der opfylder kravene til et medlemskab af Politipensionisternes Landsforening.

5. Kontingent.
Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

6. Ledelse.
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, der er kredsrepræsentant og 3 bestyrelsesmedlemmer.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

7. Generalforsamling.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes med 3 ugers varsel.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Formanden vælges på generalforsamlingen i lige år for en periode af 2 år.
3 bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år, således at 1 af dem afgår samme år som formanden.
1 suppleant for bestyrelsen vælges for en periode af 1 år.
Der vælges 2 revisorer, hvoraf 1 afgår i lige år og 1 afgår i ulige år, samt 1 revisorsuppleant der vælges for et år.

Generalforsamlingens dagsorden er:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af fuldmagter
3. Formandens beretning
4. Indkomne forslag
5. Regnskab
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg: Til bestyrelsen
     b. Af revisorer
     c. Valg af delegerede til PL's generalforsamling jfr. PL`s vedtægt.
8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilstilles formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Til et forslags vedtagelse kræves almindeligt stemmeflertal.
Til vedtægtsændringer kræves dog 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede.

Afstemningen foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer kræver skriftlig afstemning.
Hvert medlem kan højest møde med 2 fuldmagter.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det påkrævet, eller når mindst 1/8 af medlemmerne skriftligt over for formanden fremsætter krav derom.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest en måned efter begæringen og indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden senest 14 dage før afholdelsen.

8. Regnskab.
Regnskabsåret er kalenderåret.
Kassereren har ansvaret for at regnskabet føres efter de af bestyrelsen og revisorerne fastsatte retningslinjer.
Hver post i regnskabet skal være ledsaget af tilsvarende bilag.
Det reviderede regnskab forelægges på den årlige generalforsamling eller efter bestyrelsens begæring.


9. Foreningens opløsning.
Foreningens opløsning kan kun finde sted på en i samme anledning indkaldt generalforsamling.
Opløsningen kan kun ske, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Ved opløsningen tilfalder foreningens midler Politipensionisternes Landsforening. Udmeldte medlemmer har intet krav på foreningens midler.

Foreningens vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling i Vejle den 28. august 2007. Ændring af §6 og §7 vedtaget på generalforsamlingen den 23. februar 2011. Præcisering af navn og sletning af § 4a vedtaget på generalforsamlingen den 19. februar 2020.

Svend Sandberg/formand                           Leif Aasholm/Bestyrelsesmedlem

Svend Flugt/Bestyrelsesmedlem               Svend Nommesen/Bestyrelsesmedlem


 

UNDERSKRIFT:

kreds 4 underskrift

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...