Formandsberetning vedr. den aflyste generalforsamling 2021

Formandsberetning for året 2020.

Som en følge af, at årets generalforsamling ikke kan afholdes p.g.a. regeringens restriktioner, vil beretningen omfatte driftsåret 2020, samt de nødvendige oplysninger, der skulle være fremført på generalforsamlingen.

Kredsforeningens sidste arrangement var den generalforsamling, der blev afviklet 19. februar 2020. Referatet kan ses på hjemmesiden www.politipensionisterne.dk

Seniorklubberne udnyttede sommermånederne til meget begrænsede arrangementer. Vi har ikke fået melding om ”nogen smittede”, så arrangementerne må være afholdt med omtanke.

Mødevirksomheden har også været begrænset. Bestyrelsen i kredsforeningen har valgt kun at mødes, hvis det er nødvendigt, og vi har ”holdt gryden i kog” via telefoniske kontakter.

Landsforeningen har afviklet to HB-møder og to FU-møder, som jeg har deltaget i.

Referaterne kan ses på PLs hjemmeside, og desuden har vi forsøgt at holde medlemmerne a´jour ved udsendelse af syv info-skrivelser.

Medlemstallet var på landsplan i september 2.613 – en netto-tilgang på 28.

I vores kreds var medlemstallet her ved årsskiftet 169, hvilket dækker over en tilgang på 7 og et frafald på 3 medlemmer i årets løb.

PL – altså landsforeningen – nåede ikke at afholde generalforsamling sidste år, før myndighederne indførte et forsamlingsforbud, hvorfor HB besluttede en udsættelse.

I skrivende stund er det planen at gennemføre dette års generalforsamling den 15. april. Om det lykkes er uvist, men nogle beslutninger nødvendiggør, at der afvikles en eller anden form for møde.

Kredsgeneralforsamlingen i februar 2021

er aflyst som meddelt pr. mail til medlemmerne den 15. januar.

Ingen har gjort indsigelser eller har fremsendt forslag til behandling.

Årsregnskabet for 2021 blev afsluttet den 6. januar og er siden forelagt for revisorerne og behørigt godkendt.

Efter tur er bestyrelsesmedlemmerne Leif Åsholm og Svend Nommesen på valg i år, samt bestyrelsessuppleanten, den ene revisor og revisorsuppleanten.

De har alle indvilliget i at fortsætte på deres respektive poster indtil næste generalforsamling, hvor alle foreningens tillidsrepræsentanter følgelig er på valg.

De fire delegerede til landsforeningens generalforsamling i år bliver valgt af bestyrelsen,  hvis det bliver aktuelt.

Fremtiden

Vi kan kun gætte på, hvad tiden vil bringe. Men optimistisk set, vil de indførte restriktioner i løbet af foråret og sommeren blive ophævet – og pessimistisk set, vil der gå 1 – 2 år, før vi igen kan leve nogenlunde normalt.

Så snart vi får mulighed for det, vil kredsforeningen tage initiativ til at medlemmerne kan mødes til hyggeligt samvær under en eller anden form.

Seniorklubberne har ligget i dvale det sidste årstid, og det er ønskeligt, at de også snart får mulighed for at samle deres medlemmer.

Landsforeningens formand og næstformand deltog den 18. januar i et virtuelt møde med den fungerende ledelse i Politiforbundet.

Politiforbundet lagde op til, at der blev skabt mulighed for, at kolleger efter pensionering kan bevare tilknytningen til forbundet.

Der blev skitseret to modeller, som ”deres” organisationsudvalg havde udarbejdet. Og forbundet havde ønske om, at en ordning kan vedtages på Politiforbundets kongres i maj.

Spørgsmålet er endnu ikke drøftet i vores landsforenings hovedbestyrelse.

Men min personlige indstilling er, at vi ikke skal modsætte os, at Politiforbundet fremsætter tilbud til kolleger, der går på pension – eller som er pensioneret.

Til gengæld vil jeg opfordre til, at tilbuddene bliver gennemskuelige i henseende til, hvad de omfatter og hvad medlemskabet koster.

Og så vil jeg fraråde, at vi afgiver den indflydelse og respekt, som vi gennem årene har opbygget, bl.a. vedrørende forhandlingsretten gennem CO-10.

Sluttelig en tak til alle medlemmer for jeres tålmodighed og forståelse for vores lille forenings udfordringer. Også tak til bestyrelsen for samarbejdet, der har fungeret fint, selvom vi ikke har kunnet mødes.

Horsens, den 16. februar 2021

Svend Sandberg,

formand

Bestyrelsesmøde 27. aug 2019

Referat

Bestyrelsesmøde i ”Politipensionisternes Landsforening Sydøstjylland” tirsdag den 27. august 2019 hos Svend Nommesen i Vejle.

Bestyrelsens medlemmer, Svend Sandberg, Svend Flugt, Svend Nommesen og Leif Aasholm til stede.

Sidstnævnte optager referat.

  1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (20. maj).

Referatet godkendt.

Med henblik på vedtægtsændring ved næste generalforsamling ønsker vi præciseret foreningens navn samt foreslår sletning af § 4a.

  1. Status for kredsens årsarrangement på Uldum Kro.

Der er til dato 42 tilmeldte.

  1. PLs FU-møde den 30. aug. - dagsorden er tilgået bestyrelsen.

Pkt. 2, PLs hovedbestyrelsesmøde på Bornholm i 2020.

Enighed om at støtte mødet på Bornholm, men fokus skal være selve mødet.

                 Pkt. 7, Emner til drøftelse med forbundsformanden.

Mere tydelig meddelelse til kommende pensionister vedrørende foreningens eksistens.

  1. PLs HB-møde den 4. sep.

Formanden anmodede om en liste over afholdte arrangementer fra de enkelte seniorklubber.

Kommende generalforsamling fastsat til onsdag den 19. februar 2020 – Svend Nommesen bestiller om muligt lokale på Vejle Politistation.

Formanden undersøger muligheder for underholdning.

For referent

Leif Aasholm.

Ref fra bestyrelsesmøde kreds 4 den 20. maj 2019

Referat

Bestyrelsesmøde i ”Politipensionisternes Landsforening, Kreds 4” mandag den 20. Maj 2019 hos Leif Aasholm i Kolding.

Bestyrelsens medlemmer, Svend Sandberg, Svend Flugt, Svend Nommesen og Leif Aasholm til stede.

  1. Konstituering efter årets generalforsamling.

Svend Nommesen blev nyvalgt og konstitueret som sekretær.

Leif Aasholm blev genvalgt og konstitueret uden portofølge.

  1. Resultat af LM den 2. april i Odense.

Landsforeningens vedtægter blev justeret uden sværdslag, og årets tilskud til kredsforeningerne bliver 40,- kr. pr. medlem (vi er pt. 168 medlemmer i Kreds 4).

  1. Justering af Kreds 4s vedtægter.

Bestyrelsen drøftede to ændringer, som udskydes til behandling ved næste generalforsamling.

  1. Kredsarrangement 2019.

Vedrørende et kommende kredsarrangement blev der drøftet flere muligheder for et foredrag med efterfølgende spisning.

Der vil snarest blive meldt ud herom, når det er endeligt på plads.

PL's hjemmeside – www.politipensionisterne.dk – har med den nye webmaster fået et moderne tilsnit, og er i højere grad anvendelig til kommunikation med medlemmerne.

Som noget nyt kan alle medlemmer tilmelde sig et nyhedsbrev, som sendes til inboxen.

Seniorklubberne i kredsene opfordres til også at benytte hjemmesiden til annoncering af deres arrangementer m.v.

For referat

Svend Nommesen.

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...