Referat fra generalforsamling kreds 4 den 21. feb. 2024

Referat fra den årlige generalforsamling i Politipensionisternes Landsforening Sydøstjylland onsdag 21. februar 2024 på Vejle politigård.

Formanden bød velkommen til forsamlingen.
Særlig velkomst til Niels Mørk fra politiforeningen som foredragsholder.
Der var 43 deltagere, heraf 32 stemmeberettigede medlemmer.
Formanden bad forsamlingen rejse sig og mindes den tidligere lpa. i Lindved, John Hansen, der var afgået ved døden.

Herefter overgik forsamlingen til den udsendte dagsorden.

1. Bestyrelsen foreslog Hans Erik Pedersen som dirigent. Enstemmigt valgt.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig jfr. Lovene.

2. Der var ingen fuldmagter.

3. Formandsberetning for året 2023, fremlagt således:
Endnu et år er forløbet med godt og ondt.
Vi kan konstatere, at tingene ikke altid udvikler sig, som forventet.
Som tidligere vil jeg først kommentere landsforeningen og derefter kredsarbejdet.

Forretningsudvalget og hovedbestyrelsen har blandt andet arbejdet ihærdigt med tre områder.
* Arbejdet i CO-10 med kravene til OK-24, hvor vi nåede frem til to krav, -primært at procentregulering af tjenestemandspensionen fastsættes efter den ramme, der afsættes til egentlige lønformål, og så ønsker vi regulering af det konstaterede efterslæb på 1,79%.
Vi fik fuld opbakning i CO-10, bl.a. af Politiforbundet, men ”Medarbejder- og Kompetencestyrelsen” har taget det med som pkt. 65 – Udenfor aftaleområdet.
Landsformanden har i sit ”Julenyhedsbrev” udtrykt en vis optimisme på baggrund af den opbakning vi har fået i CO-10.
Der er som bekendt indgået forlig, og de seneste oplysninger, jeg har modtaget, viser at tjenestemandspensionisterne får en samlet stigning på 7,4%, hvor de 5,89% tildeles allerede fra 1. april i år. – Aftaleforlige skal dog først godkendes af begge parter.

* Så er der samarbejdsaftalen med Politiforbundet som er blevet justeret.
Den er blevet forbedret, men efter min opfattelse er det helt nødvendigt, at den også indeholder forpligtelser og ikke kun hensigtserklæringer.

* Det tredje område drejer sig om en vedtægtsændring af optagelseskravene for medlemskab i vores forening – det er en ændring af § 3 og deraf nødvendige justeringer af § 2 og § 9.
På landsforeningens sidste generalforsamling opfordrede jeg til en ændring af § 3.
Jeg finder stadigvæk det er nødvendigt, at vi kan favne kollegerne allerede før de bliver pensioneret.
Ændringsforslaget – til det kommende landsmøde - går kun lidt af vejen – men er trods alt en stor forbedring. (- mulighed for medlemskab ved 63 års alderen).

Medlemstallet på landsplan er i årets løb faldet fra 2.487 til 2.449.
Årsagen er for mig at se, at mange kolleger forsætter med at arbejde efter de har nået den pensionsalder, der tidligere var obligatorisk.
En af mine ”kongstanker” er, at vores samarbejde med Politiforbundet kan udvikles, så aldrende politiansatte bevarer tilknytningen til Politiforbundet og på et realistisk grundlag vælger medlemskab af fagforening – afhængig af den pensionisttilværelse, de vælger, men det skal også omfatte Politipensionisternes Landsforening.

Der kan siges meget mere om landsforeningens arbejde, men det bliver let gentagelser og almindeligheder, så lad mig fortsætte med kredsarbejdet.

Om arbejdet i PL Sydøstjylland vil jeg først afrapportere det forløbne år og følge op med et lille kik ind i fremtiden.

Én af kredsforeningens opgaver er at være bindeled mellem medlemmerne og landsforeningen.
Vi har flere indgangsvinkler.
I årets løb har vi udsendt tre ”Info-skrivelser” i form af mails med aktuelle nyheder, og der er kun to af vores medlemmer, som ikke ønsker at modtage sådanne mails.
Endvidere er væsentlige oplysninger tilgængelige på vores hjemmeside – www.Politipensionisterne.dk
Endelig har vi et aktuelt indlæg i hver udgivelse af Politibladet. De medlemmer, som ikke modtager Politibladet kan finde det på hjemmesiden www.Politiforbudet.dk – nederst på siden er der et link med genvej til disse tidsskrifter.

En anden væsentlig opgave er at støtte det kollegiale sammenhold og virke som samlingspunkt ved sociale arrangementer.
Her i kredsen har det udviklet sig i tre seniorklubber med vedtægter og hver med et beundringsværdigt årsprogram, samt i hvert fald to klubber, der har traditionelle arrangementer.
Kredsforeningen ønsker ikke at konkurrere om arrangementerne, så vi begrænser os til to om året og forsøger at placere dem, så de ikke falder sammen med seniorklubbernes.
Det kræver jo, at vi informerer hinanden, men det lykkes ikke altid lige godt.
* Sidste år havde vi først i september efter generalforsamlingen et medlemsbesøg på ”Danmarks Industrimuseum” i Horsens og fællesspisning på Restaurant Dollys.

* Endvidere lykkedes det også at få aftaler om en Julekoncert først i december og en traditionel julefrokost på Horsens Politistation.
Desværre måtte vi aflyse p.g.a. for lille tilslutning. Årsagen var bl.a. rigtig mange foreningsarrangementer omkring samme tidspunkt. Der var kun 12 tilmeldte – men det varmede lidt, at 10-15 medlemmer ringede eller skrev, at de desværre var optaget til anden side. - Som sagt, vi valgte at aflyse.

Medlemstallet i Sydøstjylland er stadigvæk stabilt. Vi havde ved årsskiftet 161 medlemmer, og det omfatter en tilgang af to nye medlemmer.
Men hvordan slår vi på tromme for medlemskab?
* Forretningsudvalget har udarbejdet en ny og overskuelig skrivelse om vores forening. Den udleveres af Politiforbundet til alle, der afskediges med pension.
* Så arbejdes der på to tiltag, der måske vil få en større betydning.
Vi forsøger at få et input under Politiforbundets Senkarrierekurser. Noget uforstående er det hidtil blevet afvist med begrundelsen, at det var der ikke tid til.
* Og i flere kredsforeninger er det lykkedes for en PL-repræsentant at blive inviteret med for at komme med et indlæg om foreningen, når de i kredsen tager afsked med de kolleger, der bliver pensioneret.
Der arbejdes således på sagen – om det vil have en effekt vil tiden vise.

Det er selvfølgelig et stort spørgsmål om alle vores medlemmer får det ud af deres medlemskab, de forventer.
Pensionsmæssigt kan man altid opstille et regnestykke, så vi ikke får det som vi har krav på – eller kunne ønske os. Det er så nemt at kritisere!
I min pensionstid – altså siden 2011 – er jeg steget godt 33.000 kr. i tjenestemandspension før skat. Det svarer til ca. 1,3% om året.
Spørgsmålet er om vi havde nået det samme uden vores forening, - og om det er tilfredsstillende.

Det mere positive er de arrangementer og sammenkomster, hvor vi mødes og kan genopfriske de gamle røverhistorier.
Snakken går altid livligt, og det er mit indtryk, at det er en rigtig god måde at mødes.

På et bestyrelsesmøde sidst i januar drøftede vi programmet for i år.
Vi var enige om at droppe det julearrangement, som var lige ved at blive en tradition.
Og grunden er som nævnt, at der i området afholdes rigtig mange sammenkomster i tiden op til jul.
I stedet planlægger vi en naturpræget sammenkomst i juni, hvor der gerne skulle blive noget både til øjet og til ganen.
Til september er det planen med et virksomhedsbesøg, som gerne skulle blive aktuelt og oplysende.

 

Landsforeningens arbejde har jeg omtalt, men hvad angår OK-24 befinder vi os i ”vadestedet”.
Resultatet bliver først meldt ud i disse dage, og bliver ikke en realitet, før parterne godkender de nye aftaler.
For vores vedkommende har jeg ikke sat forventningerne særlig højt, men mit ønske og håb er, at vi får en anstændig behandling.

Til sidst vil jeg takke jer for det store fremmøde, som sikkert også skyldes forventningerne til Niels Mørks indlæg i aften.
En særlig tak for samarbejdet i bestyrelsen og tak fordi I tålmodigt lyttede.

I er velkomne til at stille spørgsmål, så vil jeg besvare dem så godt som muligt.

Beretningen herefter sat til debat og afstemning.
Da ingen havde bemærkninger eller spørgsmål blev beretningen godkendt.

4. Ingen indkomne forslag modtaget.

5. Kassereren fremlagde herefter det reviderede regnskab.
Ved regnskabsårets begyndelse var beholdningen 30.490,29 kr.
Ved regnskabsårets afslutning sås beholdningen svundet til 28.640,59 kr.
Dette indebærer et underskud for året på i alt 1.849,70 kr.
Øvrige oplysninger vedr. regnskabet kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.
Regnskabet sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.

6. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for kommende regnskabsår – altså ingen lokalkontingent. Vedtaget.

7. Valg jfr. vedtægtens § 7.
a) På valg til 2 års periode var formanden og bestyrelsesmedlem Leif Aasholm.
Begge genvalgt.

b) Som suppleant til bestyrelsen blev Kurt Rønne genvalgt for en 1 årig periode.

c) Revisor Andreas Bryld Hansen genvalgt som revisor for de næste 2 år.

d) Som revisorsuppleant blev Hans Erik Pedersen genvalgt for det kommende år.

e) Følgende personer valgt som delegerede på PL Landsmøde i 0dense den 18. april:
Bestyrelsen, samt Andreas Bryld Hansen deltager.

8. Under eventuelt blev følgende fremlagt.
Vinterarrangementet ønskes flyttet til sommerhalvåret, da alle lokalforeninger har aktiviteter sidst på året.
Bestyrelsen medtager dette ønske i den videre planlægning for det kommende år.

Et medlem henledte opmærksomheden på Kristian Medom der holder foredrag .

Forsamlingen havde følgende ideer til aktiviteter for foreningen.
Vadehavsmuseet, og Oksbøllejrens krigsmuseum.

Bestyrelsen medtager ønskerne til planlægning.

Da ingen havde yderligere under eventuelt blev generalforsamlingen afsluttet med Tak til dirigenten for god ro og orden.

Herefter fortsatte snakken over den ventende flæskesteg….

Mødet sluttede med, at formand for Politiforbundet i Sydøstjylland, Niels Mørk levende og realistisk fortalte om de politiforretninger i Vejle, der i slutningen af 2023 førte til DRs dokumentarudsendelse og en meget negativ pressedækning.

Thomas Jensen
Referent.

Referat fra generalforsamling, kreds 4, den 22. februar 2023

Referat fra generalforsamling i PL, kreds 4, Sydøstjylland, afholdt onsdag den 22. februar 2023 på Politistationen, Skolegade 3, 7100 Vejle.

Formanden bød velkommen til de 28 fremmødte deltagere, hvoraf 24 var stemmeberettigede.
Aftenens foredragsholder, Carsten Weber, formand for Politiforeningen i Kres 4, kom lidt senere.

Forsamlingen mindedes 6 medlemmer, som i 2022 er gået bort.

1. Valg af dirigent.
Hans Erik Pedersen valgtes til dirigent uden modkandidat – generalforsamlingen konstateredes lovligt indkaldt.

2. Godkendelse af fuldmagter
Ingen fremlagt.

3. Formandens beretning.
Formanden fremhævede, at det er væsentligt, vi får så stor indflydelse som muligt ved de 3-årige overenskomstforhandlinger.
Men uden et samarbejde med Dansk Politiforbund – begrænses vores indflydelse i CO-10 til samarbejdet med Sammenslutningen af senior-pensionistforeninger. Spørgsmålet er om det er optimalt!
Arbejdet med at opstille CO-10s krav til OK-24 er allerede startet i et samarbejde med Politiforbundet.

Noget andet væsentligt er samarbejdet med Politiforbundet.
Et flertal i vores hovedbestyrelse har hidtil ikke ønsket, at vi skal være repræsenteret i Politiforbundet med den begrundelse, at uden den nødvendige indflydelse, ville vi miste muligheden for at være et talerør for pensionerede politifolk – spørgsmålet er om vi kan få en sådan indflydelse!
Vi skal selvfølgelig kun have indflydelse på pensionisternes forhold, og den nye samarbejdsaftale er et godt forum til at løse det problem.

Medlemstallet i Sydøstjylland er stabilt og ved årsskiftet havde vi 159 medlemmer.
Men i landsforeningen er medlemstallet i løbet af 2022 faldet fra 2.548 til 2.487. Det svarer stort set til det antal der er gået bort.
Et skøn tilsiger, at der er et potentiale på ca. 5.000 pensionister, men kun ca. halvdelen er medlem af Politipensionisternes Landsforening.
En opgørelse i januar viste, at 2.260 pensionister havde indmeldt sig i Politiforbundet som enten ”passiv” eller som ”passiv +” medlem. Hvor mange af dem, der samtidig er medlem af PL vides ikke.
Kolleger, der går på pension, forlænger ofte deres ansættelse i politiet som konsulent eller specialist, og mange vil gerne bevare tilknytningen til Politiforbundet.
Men det er formandens opfattelse, at de ikke altid sætter sig ind i, hvordan de er stillet fagforeningsmæssigt.
Det er Politipensionisternes Landsforening, der via engagementet i CO-10 er talerør for pensionisterne og sikrer den bedst mulige udvikling af pensionen, og som også er et socialt samlingspunkt i den 3. alder.

Formandens beretning blev godkendt med akklamation.

4. Indkomne forslag.
Ingen til forelæggelse.

5. Regnskab.
Kassereren fremlagde regnskabet for 2022, der viste et planlagt underskud på 5.455,99 kr. – godkendt med akklamation.

6. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet uændret med 0,- kr. til kredsforeningen.
Landsforeningen opkræver 180,- kr. årligt, som er fradragsberettiget.

7. Valg jfr. §7.
a. Johannes Larsen genvalgt for 2 år.
Svend Nommesen ønskede ikke genvalg.
Seniorklubben i Vejle kunne på nuværende tidspunkt ikke opstille en kandidat.
Traditionelt er alle seniorklubber repræsenteret i kredsbestyrelsen, hvorfor general-
forsamlingen besluttede, at posten skal være vakant, men åben for et medlem, der
vælges af Seniorklubben i Vejle og straks kan indtræde i bestyrelsen.
b. Kurt Rønne, Skanderborg genvalgt for 1 år som suppleant for bestyrelsen.
c. Svend Erik Nielsen genvalgt for 2 år som revisor.
d. Hans Erik Pedersen genvalgt for 1 år som revisorsuppleant.
e. Som delegerede til PLs Landsmøde torsdag den 20. april 2023 i Odense. Valgtes
Johannes Larsen, Leif Aasholm, Svend Nommesen og Svend Flugt.

8. Eventuelt
Repræsentanter fra de lokale seniorklubber redegjorde kort for det forløbne års arrangementer.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med en tak for et godt møde, hvorefter deltagerne nød den planlagte fællesspisning.
Efter spisningen fortalte Carsten Weber Hansen om sit arbejde som tillidsmand for de politiansatte i Sydøstjylland.
Han oplyste, at der på det seneste var en mindre interesse for at søge stilling i politiet, og det var ikke lykkedes helt at opfylde de sidste hold politiaspiranter. Årsagen er ikke helt klar.
Men politifolk finder i højere grad end tidligere anden beskæftigelse. Det er dog ikke særligt udbredt og glædeligvis vender de ofte tilbage til politiet igen.
Carsten forklarede også om fordelene ved at fortsætte medlemskabet i Politiforbundet som passivt medlem efter pensioneringen.
Han forventede et godt samarbejde med Politipensionisternes Landsforening.

Ref.
Svend Sandberg

Referat fra bestyrelsesmøde kreds 4, den 12. september 2023

Beslutningsreferat Fra PL. Sydøstjyllands bestyrelsesmøde 12. September 2023 i Seest.

I mødet deltog bestyrelsen.

1. Velkomst.
Formanden bød velkommen.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referatet godkendt uden ændringer.

3. Drøftelse af dagsorden til HB møde den 14. september
Dagsorden vedlagt indkaldelsen til dette møde.
Formanden gennemgik dagsordenen bestående af 18 punkter.
Vedr. senkarierekurser ønskes at PL får adgang med et indlæg på kurserne.
Vedr. det procentvise tillæg på 1,79% som er helt tilbage til perioden 2008 – 2018 ønskes medtaget ved OK 2024.
Den samlede bestyrelse bakker op om formanden for HB Mogens Winding.

4. Aktivitetsoversigt fra seniorklubberne.
Da bestyrelsesmedlemmerne ikke havde forstået indholdet af dette punkt blev man opfordret til at sende mail til Formanden med aktiviteter i seniorklubberne for indeværende år, så formanden kan medtage disse oplysninger til HB mødet.

5. Generalforsamling for 2024.
Generalforsamling afholdes på Vejle Politigård (kantinen) den 21. Februar 2024.
Formanden indkalder, og undertegnede tager kontakt til relevante omkring mad, reservation af lokaler mv.
Som vanligt prøver vi på at menuen står på Flæskesteg med tilbehør.

6. Næste bestyrelsesmøde
Formanden indkalder til kommende møde Tirsdag den 30. Januar 2024 kl. 1400.
Formanden sørger for mødested.

7. Eventuelt.
Kassereren orienterede om den økonomiske situation i foreningen, da udgifter og indtægter ikke stod i forhold til hinanden.
Emnet debatteret, og da der ikke blev holdt arrangementer under corona nedlukningen fandt bestyrelsen det ok at bruge lidt af kassebeholdningen.
De faktiske tal vil fremgå af regnskabet.

FORENINGEN HAR FÅET CVR NUMMER.:
Nummeret er 44215098 og kræves af samtlige foreninger jfr. Skat.

Thomas Jensen
Referent.Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...