HVORFOR SKAL JEG VÆRE MEDLEM AF POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING, klik her

Find seneste Nyt Fra Kredsene nederst på siden, eller klik her

JEG VIL IND/UDMELDES AF POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING:
Kontaktformularer:
Indmeldelse, find det her
Udmeldelse, find det her
Adresseændring, find det her
Kontakt, find det her

 

Referat fra generalforsamling kreds 10, den 7. feb 2023

Politipensionisternes Landsforening Kreds 10
R E F E R A T
af ordinær generalforsamling i Politipensionisternes Landsforening Kreds 10, Vestegnen, tirsdag den 7. februar 2023 kl. 1600 - 1700 på Politigården i Albertslund, Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund.


Formand Jørgen Jensen bød velkommen til den ordinære generalforsamling. Der var mødt 11 medlemmer incl. Bestyrelsen.


Dagsorden ifølge vedtægten:
1: Valg af dirigent
2: Godkendelse af fuldmagter
3: Formandens beretning v/Jørgen Jensen
4: Indkomne forslag
5: Regnskab
6: Fastsættelse af kontingent
7: Valg
a) 1 kasserer for 2 år – Boye Nielsen modtager genvalg
b) 1 bestyrelsesmedlem for 2 år – Vagner Eliseholm modtager genvalg
c) 1 bestyrelsessuppleant – forslag modtages
d) 1 revisor – forslag modtages
e) 1 revisorsuppleant – forslag modtages
f) delegerede til Landsforeningens generalforsamling jf. PL`s vedtægt
8: Eventuelt

Ad 1: Valg af dirigent.
Generalforsamlingen godkendte, at formanden påtog sig dirigentrollen.

Ad 2: Godkendelse af fuldmagter.
Ingen fuldmagter

Ad 3: Formandens beretning v/Jørgen Jensen.
Formanden redegjorde indledningsvis for Politipensionisternes Landsforenings historie. Landsforeningen er opdelt i et antal kredse, svarende til politikredsene. Der er ca. 2500 medlemmer i alt. Formand er Mogens Vinding. I kreds 10 er der p.t. 90 medlemmer. Landsforeningen er medlem i Centralorganisation 10, der bl.a. også forhandler politipensionisternes pensionsforhold sammen med andre offentlige ansatte – politi, Skat, Sygeplejersker m. fl.

Derfor er det en god ide, at være medlem af politipensionisterne, således at vi kan fremsende krav via Politipensionisternes Landsforening.

Pr. 1. april 2023 reguleres tjenestemandspensionen med 1,62 %. De næste forhandlinger er i 2024. Der er lavet en tilbageregning over 10 år, der viser, at der er et efterslæb på 1,79 %. Den stigende inflation kommer også til at indgå i forhandlingerne.

Formanden omtalte samarbejdsaftalen mellem Politipensionisternes Landsforening og Politiforbundet. Når man går på pension, kan man ikke være fordelskunde i Lån & Spar. Man kan blive passivt medlem af Politiforbundet for et årligt kontingent på 422,- kr. Man kan så stadig få politibladet og søge på Politiforbundets sommerhuse.

Formanden nævnte, at Kreds 10 efter ansøgning kan yde tilskud til arrangementer til medlemmer, herunder også til IPA arrangementer. Der er 3 lokale pensionistforeninger under Kreds 10.
Der afholdes generalforsamling i Politipensionisternes landsforening den 20. april 2023 i Odense.

På opfordring fra Carsten Jansson vil formanden deltage i et orienteringsmøde med Gladsaxe pensionistforening.

Formanden oplyste, at der er ca. 1400 pensionerede medlemmer, der betaler 422,00 kr. i årligt kontingent til Politiforbundet. Der er derudover ca. 800 pensionerede medlemmer, der betaler 200,00 kr. om måneden i kontingent.

Poul Erik Andersen gjorde opmærksom på, at Politipensionisternes hjemmeside var mangelfuld vedrørende Kreds 10. Den mangler opdateringer.

Formanden vil få hjemmesiden opdateret med relevante oplysninger vedrørende kreds 10.

Ad 4: Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

Ad 5: Regnskab.
Kasserer Boye Nielsen redegjorde for regnskabet.
Kredstilskud: 4.980,00 kr.
Tilskud til arrangementer: -360,00 kr.
Årets overskud: 4.620,00 kr.
Balance: 23.952,44 kr.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 6: Fastsættelse af kontingent-
Årligt kontingent til Politipensionisternes Landsforening er 180,00 kr., heraf går 50,00 kr. til Kreds 10.

Ad 7: Valg:
a) 1 kasserer for 2 år – Boye Nielsen blev genvalgt.
b) 1 bestyrelsesmedlem for 2 år – Vagner Eliseholm blev genvalgt.
c) 1 bestyrelsessuppleant. Ingen valgt.
d) 1 revisor – Carsten Jansson blev valgt.
e) 1 revisorsuppleant. Ingen valgt.
f) delegerede til Landsforeningens generalforsamling jf. PL`s vedtægt.
Generalforsamlingen godkendte, at bestyrelsesmedlemmerne deltager som delegerede.

Ad 8: Eventuelt:
Harry Arnholtz nævnte, at politikredsen p.t. kan ansætte pensionerede politifolk som konsulenter. Hvis interesseret, så kontakt personalechef Steen Eskildsen.

Referent: Harry Arnholtz Hansen.

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...