Bestyrelsesmøde 27. aug 2019

Referat

Bestyrelsesmøde i ”Politipensionisternes Landsforening Sydøstjylland” tirsdag den 27. august 2019 hos Svend Nommesen i Vejle.

Bestyrelsens medlemmer, Svend Sandberg, Svend Flugt, Svend Nommesen og Leif Aasholm til stede.

Sidstnævnte optager referat.

  1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (20. maj).

Referatet godkendt.

Med henblik på vedtægtsændring ved næste generalforsamling ønsker vi præciseret foreningens navn samt foreslår sletning af § 4a.

  1. Status for kredsens årsarrangement på Uldum Kro.

Der er til dato 42 tilmeldte.

  1. PLs FU-møde den 30. aug. - dagsorden er tilgået bestyrelsen.

Pkt. 2, PLs hovedbestyrelsesmøde på Bornholm i 2020.

Enighed om at støtte mødet på Bornholm, men fokus skal være selve mødet.

                 Pkt. 7, Emner til drøftelse med forbundsformanden.

Mere tydelig meddelelse til kommende pensionister vedrørende foreningens eksistens.

  1. PLs HB-møde den 4. sep.

Formanden anmodede om en liste over afholdte arrangementer fra de enkelte seniorklubber.

Kommende generalforsamling fastsat til onsdag den 19. februar 2020 – Svend Nommesen bestiller om muligt lokale på Vejle Politistation.

Formanden undersøger muligheder for underholdning.

For referent

Leif Aasholm.

Ref fra bestyrelsesmøde kreds 4 den 20. maj 2019

Referat

Bestyrelsesmøde i ”Politipensionisternes Landsforening, Kreds 4” mandag den 20. Maj 2019 hos Leif Aasholm i Kolding.

Bestyrelsens medlemmer, Svend Sandberg, Svend Flugt, Svend Nommesen og Leif Aasholm til stede.

  1. Konstituering efter årets generalforsamling.

Svend Nommesen blev nyvalgt og konstitueret som sekretær.

Leif Aasholm blev genvalgt og konstitueret uden portofølge.

  1. Resultat af LM den 2. april i Odense.

Landsforeningens vedtægter blev justeret uden sværdslag, og årets tilskud til kredsforeningerne bliver 40,- kr. pr. medlem (vi er pt. 168 medlemmer i Kreds 4).

  1. Justering af Kreds 4s vedtægter.

Bestyrelsen drøftede to ændringer, som udskydes til behandling ved næste generalforsamling.

  1. Kredsarrangement 2019.

Vedrørende et kommende kredsarrangement blev der drøftet flere muligheder for et foredrag med efterfølgende spisning.

Der vil snarest blive meldt ud herom, når det er endeligt på plads.

PL's hjemmeside – www.politipensionisterne.dk – har med den nye webmaster fået et moderne tilsnit, og er i højere grad anvendelig til kommunikation med medlemmerne.

Som noget nyt kan alle medlemmer tilmelde sig et nyhedsbrev, som sendes til inboxen.

Seniorklubberne i kredsene opfordres til også at benytte hjemmesiden til annoncering af deres arrangementer m.v.

For referat

Svend Nommesen.

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...