Referat fra generalforsamling - kreds 5 - 4. feb 2020

Referat af generalforsamling i politipensionisterne i Kreds 5 Den 4. februar 2020 kl. 1300.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af fuldmagter
  3. Formandens beretning
  4. Fremtidige aktiviteter
  5. Kasserens Regnskab
  6. Indkomne forslag
  7. Valg
  8. Evt.

Formanden bød 20 medlemmer velkommen

1. Valg af dirigent. Chr. Moos foreslået. Ikke andre forslag. Valgt
2. Godkendelser af fuldmagter. Ingen fuldmagter.
3. Formanden aflagde beretning.


 

Formandens beretning for året 2019.

Politipensionisterne i Danmark har i alt 2589. Kreds 5 har 172, som er på niveau med sidste år. Der er sket 10 indmeldelser og 5 udmeldelser i løbet af året. Så medlemsantallet må sige at være tilfredsstillende, dog kan vi altid ønske flere.

Politipensionister i kreds 5 afholdt den 29. januar 2019 kl. 1300 på Politigården i Haderslev med 21 deltagere – hvilket var meget flot idet man året før kun havde været 5.

Ved generalforsamlingen var der flere nyvalg og foreningen fik ny næstformand, Benny Kristensen og ny kasser, Børge Hansen Thomsen. Erling Karlsen blev regnskabskontrollant og Bjarne Davidsen  - suppleant.

Bestyrelsen har afholdt 2 bestyrelsesmøder i løbet af året. Det første i begyndelsen af året med henblik på planlægning af aktiviteter og det andet for planlægning af denne generalforsamling.

Bestyrelsen forsøgte at få planlagt forskellige aktiviteter, men der var mange forhindringer.

Vi ville gerne have haft et besøg på Esbjerg Politigård, så man kunne se, hvad der var sket der siden mange af os er blevet pensionister.  Det viste sig at man endnu engang var ved at bygge om, at de bad os om at vente her til foråret 2020, hvor de skulle være ”færdige”.

Det holder vi dem fortsat op på og så snart der er noget nyt – vil det blive meldt ud.

Vi havde også planlagt en tur til Flyvestation Skrydstrup med en rundvisning. Det viste ikke at være sådan ligetil, idet de kun tager imod en rundvisning om måneden og der var lang ventetid. Det er dog lykkedes os at få booket på Fighter Wing – Flyvestation, Skrydstrup onsdag d. 3. juni 2020 kl. 0930 til kl. 1200, hvor vi kan komme med en gruppe på 30 personer.

Vi har også talt om en tur til København – en dags tur med besøg i Folketinget. Det vil vi da gerne høre om der er stemning for ved generalforsamlingen.

Jeg vil også opfordre alle til at huske at melde ind, når man skifter adresse / mailadr. Eller tlf. så vi kan havde vores medlemskartotek ajourført.

Slutteligt vil jeg opfordre Jer alle til at i jeres respektive lokalforeninger/ seniorklubber / pensionistklubber – eller hvad man kalder dem forsøger at skaffe flere medlemmer til foreningen.

Bent Frandsen
Kredsformand


4. Fremtidige aktiviteter i foreningen.
Et møde på flyvestation Skrydstrup afholdes den 3. juni i tidsrummet 0930 til 1200. Der er plads til 30 personer. Nærmere tilgår. Det undersøges om der er interesse til en tur til folketinget. Måske i april. Horsens statsfængsel (museet)blev foreslået. Der arbejdes videre med forslaget. Der blev stillet spørgsmål, om det var denne forenings formål at lave arrangementer, der konkurrerende med andre foreninger. Det står som formål med foreningen. Der vil også komme arrangementer vedr. 100 året for genforeningen. Tages muligvis op senere, når man kender tid og sted.

5. Kassereren aflagde revideret regnskab. Godkendt
6. Der var ikke indkommet forslag.
7. Er behandlet under punkt 4.
8. Valg Formanden på valg. Villig til genvalg - Genvalgt
Bestyrelsesmedlem på valg. Finn Knudsen villig til genvalg - Genvalgt
. Revisor på valg. Leo Aamand foreslået. Ikke andre forslag - Valgt.
Revisorsuppleant på valg. Bjarne Davidsen villig til genvalg --- Genvalgt

9. Evt.
Der blev foreslået at give kilometerpenge for medlemmer til arrangementer.
Formanden svarede, at så ville kassen hurtigt blive tømt.
Der blev forespurgt om mere information om foreningens virke. Formanden ville udsende et nyhedsbrev når der var nyt. Ligeledes henvises til nyhedsbrev man kan tilmelde sig på hjemmesiden.
Der blev forespurgt, hvorfor man skulle melde sig ind i foreningen.
Formanden forklarede, at man havde forhandlingsretten vedr. vores pension. Man hørte ikke ind politiforbundet. Her fik man ingen hjælp.
Nye medlemmer: Det var endnu ikke i orden med, at vi fik at vide hvornår nogen gik på pension. Man håber det snart lykkes. Flere forslag blev fremsat. bl.a. hvad gør man andre steder. Hvad kan medlemmerne gøre: Forsøg at hverve ved senior- frokoster m.v.

Benny Kristensen
sekretær/næstformand

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...