• Hjem
  • Referater
  • Møde mellem politiforeningen i Midt-ogVestjylland og seniorklubberne 22. nov. 2021

Møde mellem politiforeningen i Midt-ogVestjylland og seniorklubberne 22. nov. 2021

Herning, den 22. november 2021. Møde med politiforeningen i Midt- og Vestjylland og seniorklubberne onsdag den 17. november 2021.


Tak til tillidsværket formanden Henrik Skriver Jensen og næstformanden Niels Bohm for at imødekomme opfordringen til dette møde samt det efterfølgende møde med bestyrelsesmedlemmer fra de 7 seniorklubber i Politikredsen.

Henrik Skriver Jensen
var glad for dette initiativ. I forbindelse med politiforeningens arbejde er der nogenlunde samme medlemstilslutning, men de kunne ønske lidt større tilslutning fra de yngre kolleger. Tiden er nu til igen at planlægge medlemsarrangementer. Der gøres en indsat for at tiltrække de nye kolleger. På TR kurserne (tillidsrepræsentantkurserne) har det knebet lidt med yngre kolleger, men noget sker der. Henrik oplyste endvidere, at det var hans indtryk at flere beslutninger var lagt ud til ledelsen og at der var flere politifaglige drøftelser med ledelsen på kurserne. Rundvisningerne på politigården var indstillet indtil videre. Henrik tror ikke, der skal ske ret meget med mere med Corona, før der indføres yderligere restriktioner. Det kan mærkes allerede nu med nogle få sygemeldinger. Corona har givet og giver udfordringer i dagligdagen.

Formanden Hans Jørgen Blicher Lauritzen indledte med følgende orientering:
1. Politipensionisternes Landsforening har på generalforsamlingen valgt ny formand. Mogens Winding har afløst den tidligere formand Finn Baad. Mogens Winding er pensioneret fra Randers/Østjyllands Politikreds. Han har bl.a. været foreningsformand og medlem af Hovedbestyrelsen samt undervist på Forbundets tillidsmandskurser.
Der er p.t. registreret 2.580 medlemmer i Landsforeningen. Det er omkring halvdelen af samtlige politipensionister.

2. Kreds 3 har uændret bestyrelsen. Vores medlemstal er 206, hvilket har været uændret de sidste år. På grund af restriktionerne i persondatalovgivningen modtages ingen oplysninger om kolleger, som går på pension. Med disse oplysninger havde lokalkredsen mulighed for at kontakte kollegerne med information om lokalkredsen.
I 2021 måtte vi aflyse generalforsamlingen samt møde med seniorklubberne, ligesom det heller ikke var muligt at afholde møde med politiforeningen. Vi ser frem til den årlige generalforsamling i 2022, som er planlagt til torsdag den 10. februar hos Stauning Whisky. Vi håber, at politiforeningen kan deltage. Indbydelsen udsendes i JAN 2022.

3. På Forbundets kongres i maj måned blev det besluttet at tilbyde politipensionisterne 2 nye medlemstyper enten passiv+ eller passiv. Pensionisterne har modtaget skrivelse fra Forbundet med informationer om de 2 medlemstyper samt hvorledes man tilmelder sig. Såfremt man ikke tilmelder sig vil der ske automatisk sletning som passiv efter 3 mdr. fra modtagelse af skrivelsen.
I øjeblikket forhandler Landsforeningen og Forbundet om indholdet i en ny samarbejdsaftale, som forventes underskrevet til foråret. Det har gennem forhandlingerne været Landsforeningens mål, at opnå et tættere samarbejde med Forbundet, hvilket
imidlertid kræver ændringer i Forbundets vedtægter, hvilket skal vedtages på Forbundets Kongres.

Hans Jørgen Blicher Lauritzen.
Et spørgsmål er, kan man fortryde manglende tilmelding til et af de 2 medlemstyper.
Det var Henriks opfattelse, at det kunne man. Det var foreningens opfattelse, at pensionerede kolleger gerne ville have en tættere forbindelse til Politiforbundet. Prisen for de 2 forskellige medlemsordninger er efter Henriks opfattelse en beregning ud fra udgifterne i forbindelse med de fordele, der følger de enkelte ordninger. Bl.a. forsikringsdelen og udgifter til trykning og forsendelse af Politibladet, samt administration.
Formanden for politipensionisterne Mogens Vinding havde opfattelse af, at de var tæt på en konstruktiv samarbejdsaftale med Politiforbundet. Deres ønske om en repræsentant i forbundet krævede en lovændring.
Henrik oplyste, at der i år havde været afholdt en ekstraordinær kongres, 1 ordinær og igen 1 ekstra ordinær kongres i forbindelse med opsplitningen af Rigspolitiet.
Lokalt har vi endnu ikke nogen erfaring med tilslutning til Passiv+ eller Passiv.

Orientering om Politipensionisternes Landsforening – kreds 3 Midt- og Vestjylland.
Efter en god frokost på Politigården i Holstebro bød formanden for politipensionisterne i kreds 3 Hans Jørgen Blicher Lauritzen velkommen til de fremmødte. Desværre var der afbud fra 3 seniorklubber Skive, Thisted og Herning.
Formanden for politiforeningen i Midt og Vestjylland Henrik Skriver Jensen bød ligeledes velkommen.

Coronaen driller fortsat og det har givet andre tryghedsskabende opgaver og herunder også minksagen. Den nuværende 3 bølge rammer også på politigården. Vi har nok heller ikke set det sidste endnu. Vi tager en dag ad gangen.
Overenskomsten 2021 var mere en vedligeholdelsesoverenskomst på 3 år. Der er tilsyneladende ikke de store udfordringer med rekruttering. Det er dog kun ca 25 % ud af 2500-2800 ansøgere, der kommer igennem nåleøjet. Forbundet vil arbejde på igen at nye elever kommer med under en form for løn under uddannelse. (Betalt uddannelse). Forbundet ser så småt frem mod overenskomsten 2024.

Flerårsaftalen på 33 sider tekst med ganske få billeder viste igen detailstyring med politisk fingeraftryk Nærpolitistationer, politigarantier med at nå frem på inden for faste tidsrammer.
Der er blevet ansat andre personalegrupper ved politiet. Psykologer og flere andre behandlere.
Den økonomiske kriminalitet udvikler sig eksplosivt – kompetencevolumen kan ikke følge med. Det er en stor udfordring med IT-kriminalitet. Der har været ganske få røverier, men en del indbrud.

Der er kommet en ny politidirektør Helle Kyndesen. Der er et godt samarbejde med politidirektøren, den øverste ledelse og juristerne.
På Foreningssiden er der kommet ny formand i Forbundet. Henrik oplyste, at han er med i forhandlingsudvalget, det retspolitiske udvalg og det personalepolitiske. Alt det gør, at Henrik bruger mere tid i København med forbundsarbejdet. Fra Rigspolitichefen er der sent 125 årsværk ud til kredsene. Det er nok ikke helt faglig funderet
Henrik oplyser, det er dejligt med en god næstformand Niels på kontoret.

Niels oplyste, at som daglig leder på politikontoret – dog ikke helt på fuld tid. Niels har enkelte weekendvagter. Da der er ca. 500 ansatte går meget tid med bistand til kolleger, bisidderrollen. Har en del sager som bisidder i Duppen. (En nyere institution i forbindelse med klager over politiansatte). Der er fundet et niveau med Duppen og godt samarbejde med advokater. Der går megen tid med de strafferetlige sager. Hvis sagen er godkendt af Forbundet dækkes udgiften herfra. Der er få sager om vold og voldsom anholdelse formentlig på grund af coronaen, men en del sager om ulovlig opslag på PC.en. Med mere end 400 forskellige EDB systemer, er der noget for kollegerne at sætte sig ind i, og der er meget sjældent nogen oplæring i disse nye systemer. Med hensyn til hastighedssager (fotovogne med mere) er der kommet en ny udrykningscirkulære. (Formodningscirkulæret) Det betyder, at ikke alle sager skal undersøges minutiøs og ikke som tidligere undersøges af en byretsdommer. Alt skal dog som hidtil dokumenteres.

Politiet er ved at indføre nye uniformer, som er noget bedre. Blandt andet en jakke der består af 3 dele, der hver især kan benyttes. Benklæderne er også af en bedre kvalitet.
Der er sket ændringer med hensyn til køretøjer nye og større gruppevogne (kræver stor kørekort) og ny hundepatruljevogn – Volvo XV90. Der har været en større øvelse i Fredericia med rigtig mange politifolk og køretøjer..

Per Ibsen, Silkeborg havde flere bemærkninger bl.a. om tilknytningen til Politiforbundet via Silkeborg Politiforeningen / klubben. Relation mellem forbundet og politiforeningerne / klubberne. Der mangler insitament.
Spørgsmålet om tilknytningen Passiv+ og Passiv. Betydningen for forsikringsordningen. Betydningen for medlemskab af sprogforbundet og speciel relation til ens tidligere arbejdsplads for politipensionisterne.
Hvis man tegner sig for Passiv+ og betaler kr. 200,- pr måned. Hvem indberetter den fradragsberettigede del på kr. 137,- er det forbundet eller er det en selv. Hvis ikke det er anført på forskudsopgørelsen, så opfordres til selv at skrive det på.

Hans Jørgen Blicher Lauritzen

Vores aktiviteter har som mange andre foreninger også været påvirket af corona-situationen med restriktioner og aflysninger, Derfor er det tilfredsstillende, at vi kan afholde dette møde med bestyrelsesmedlemmer fra vores lokale seniorklubber.
Indledningsvis et historisk tilbageblik, hvor jeg kan fortælle, at Politipensionisternes Landsforening som er stiftet i 1993 og afløste Dansk Politi. s Pensionistforening af 1948.

I 2007 blev det besluttet at oprette lokale afdelinger i de 12 politikredse, som blev dannet i forbindelse med Politikredsreformen.
Kreds 3 - Midt- og Vestjylland blev etableret på stiftende generalforsamling i Viborg den 5. februar 2008.
Landsforeningen har ca. 2580 medlemmer (ca. ½-delen af alle politipensionister). I kreds 3 Midt- og Vestjylland er registreret 206 medlemmer som er fordelt således:
Ringkøbing 20 – Herning 32 – Holstebro 37 – Thisted 26 – Skive 15 – Viborg 43 – Silkeborg 33.
Af vedtægterne fremgår, at foreningen er partipolitisk uafhængig og har til formål at varetage medlemmernes interesser vedrørende pensions- og andre sociale forhold i nært samarbejde med Politiforbundet.

Vores pensionsforhold varetages af Pensionistfraktionen under CO 10 (forhandlingspart under overenskomstforhandlingerne med Finansministeriet).
Som følge af OK 21 vil der ske stigninger i pensionerne i de næste 3 år på 4,42%
Reguleringsordningen er under stor debat og en arbejdsgruppe under CO 10 skal udarbejdet et oplæg om reguleringsordningen inden næste OK.
Som medlemmer kan optages pensionerede medlemmer fra Politiets og Domstolenes Tjenestemandsforening og disses ægtefæller/samlevere.
Det årlige kontingent er p.t. kr. 180,00 som indbetales til Landsforeningen. Kontingentet er fradragsberettiget på selvangivelsen og indberettes automatisk fra Landsforeningen til Skat. En del af kontingentet tilgår de lokale foreningen i forhold til antal medlemmer og anvendes til lokale arrangementer.
På Landsforeningens generalforsamling blev Mogens Winding valgt til ny formand. Mogens er tidligere tillidsmand i Randers og Østjylland og har været medlem af hovedbestyrelsen i Forbundet.
På grund af Covid 19 blev generalforsamlingen i 202 1aflyst. Vi forventer at kunne afholde generalforsamling hos Stauning Whisky torsdag den 10. februar 2022.
På Politiforbundets Kongres i foråret blev det vedtaget at optage politipensionisterne som enten passiv+ eller passiv medlemmer. Forbundet har i løbet af august og september måned udsendt skrivelse til politipensionisterne med oplysninger om de 2 medlemstyper (indhold og pris) og tilmeldelse inden 3 måneder fra modtagelse af brevet. Ellers vil man blive slettet i Forbundet.
Der pågår i øjeblikket forhandlinger mellem Forbundet og Landsforeningen om udarbejdelse af ny samarbejdsaftale. Det er mit indtryk, at Forbundet ikke er særlig imødekommende under disse forhandlinger.

På Landsforeningens hjemmeside www.politipensionisterne.dk findes orientering om Landsforeningen arbejde samt de 12 lokalforeninger.
Det er muligt at lægge seniorklubbernes arrangementer på hjemmesiden.
Hvis nogen ønsker medlemskab kan dette ske ved henvendelse til bestyrelsen eller direkte på Landsforeningens hjemmeside.

Hans Jørgen orienterede nærmere om Politipensionisternes planlagte generalforsamling i 2022 der er planlagt til Stauning Whisky den 10. februar 2022.

Bordet rundt:
Søren Pilgaard Silkeborg gav en orientering om situationen i Silkeborg. På grund af Corona var flere møde aflyst. Nu er der igen startet op med kaffemøderne den første torsdag efter tilladelse til at benytte parolesalen, hvor der er god luft / plads. Det har været sværere at samles. Tilslutning til julearrangement er lav i år. Har søgt og fået bevilget tilskud på kr. 3500,- fra Politiforeningen.
Spørgsmålet er om Politiforeningen / klubben skal til at udfærdige 2 regnskaber. ! regnskab for tilskud fra Politiforeningen og et andet regnskab omkring medlemskontingent.

Villy Hald, Holstebro orienterede om situationen i Holstebro. Afviklede GF før nedlukningen. Ingen GF i år, Et enkelt arrangement den 10/6 til Præstbjerg. Der er planlagt julefrokost i Holstebro og torsdagsmøderne er genoptaget 1. gang om mdr.
Kontingent kr. 200 frafaldet under coronaen.
Villy kører rundt med gaver til medlemmers runde fødselsdage.

Poul Verner Nørgaard, Ringkøbing – havde et besøg på PG i Herning med ca. 25 deltagere og en sommerfest med ca. 30 deltagere. Der er planlagt GF i år. Sidste år aflyst. Ingen kontingent for det seneste år.
Fællesspisning starter op igen.

Viborg - også Viborg har været ramt af flere aflysninger. Kontingent er her kr. 250,- men med tilskud til arrangementer. Der er kommet en del nye medlemmer. Har CVR konto. Der er planlagt julearr. 8/12, et arr. Med Karen Godsted 10/1, i februar med Søren Pape og et forårsarr. – tur til Søby brunkulslejre og forsorgshjem.Der er ingen faste møder, men 4 årlige frokostmøder.

Hans Jørgen opfordrede til at bruge hjemmeside til orientering om arrangementer til inspiration for andre klubber. I Herning afholder de GF på Ældrecenter + julefrokost.

Kreds 3.s bestyrelsen er:
Formand H.J. Blicher Lauritzen, Herning
Næstformand/sekretær Niels-Ove Jespersen, Viborg
Kasserer Børge Sørensen, Ringkøbing.

For referat Børge Sørensen.

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...