• Hjem
  • Kreds 3 alt indhold

Informationsskrivelse til politipensionisterne i kreds 3

Herning, den 8. august 2021. Informationsskrivelse til Politipensionisterne i kreds 3.


Under Hovedbestyrelsesmødet i Politipensionisternes Landsforening torsdag den 5. august 2021 gav forbundsformand Heino Kegel og juridisk chef Stig Berthelsen fra Politiforbundet følgende orientering om Politiforbundets nye medlemstyper:

”Forbundsformand Heino Kegel orienterede om vedtagelser af lovændringerne på kongressen i maj måned. Det nye er, at pensionister for fremtiden enten skal være medlem som passiv+ eller som passiv. Ændringerne er gennemført, fordi der gennem de seneste år er opstået et større og større ønske om, at man efter pensioneringen kan opretholde en tæt tilknytning til Politiforbundet.

Passiv+ medlemskab koster 200,-kr. pr. måned. De 137,50 kr. kan fratrækkes i skat for tjenestemandspensionister. Dette medlemskab giver mulighed for få faglig rådgivning -en obligatorisk ulykkesforsikring – mulighed for at tilkøbe livsforsikring og helbredssikring – adgang til at benytte Politiforbundets læringsplatforme -mulighed for at leje ferieboliger på lige vilkår med tjenestegørende – adgang til rabatter med Forbrugsforeningen og med det nye tiltag PlusKort-app – mulighed for at gøre brug af politiforbundets øvrige samarbejdspartnere, herunder Lån & Spar bank, Politiets Sprogforbund og Tjenestemændenes Låneforening – adgang til Politiforbundets kommunikationsplatforme og til at modtage Dansk Politi.

Passiv medlemskab koster 422,-kr. pr. år. Det svarer til et alm. månedskontingent. Det er vurderingen, at hele kontingentet, 422,- kr. kan fratrækkes i skat.

Dette medlemskab giver adgang til at leje ferieboliger på de kendte vilkår (efter lodtrækningerne) -div. rabatter hos Forbrugsforeningen og det nye PlusKort-app-mulighed for at bruge øvrige samarbejdspartnere, Lån &Spar bank, Politiets Sprogforbund og Tjenestemændenes Låneforening – adgang til politiforbundets kommunikationsplatforme og til at modtage Dansk Politi.

Juridisk chef Stig Berthelsen, Politiforbundet oplyste, at ændringerne i politiforbundet love var begrundet dels i medlemshenvendelserne men også i økonomien. Politiforbundet har i de seneste år haft underskud på driften. Det indgik også i lovændringerne, at der for fremtiden skal betales for Politibladet. Det er situationen med det passive medlemskab og en af flere muligheder for at bringe balance i regnskabet.

Et andet problem har været – og eksisterer fortsat, at der ikke må udveksles oplysninger om medlemmerne uden at det enkelte medlem har givet sit tilsagn. Det er derfor ikke længere muligt at udveksle oplysninger om det enkelte medlem, når pgl. overgår fra aktiv tjeneste til pensionist.

Han oplyste, at der i august/september måned udsendes skrivelse til alle ”pensionistmedlemmer med en orientering om de nye former for medlemskab (passiv+ og passiv). Det vil også fremgå af skrivelsen af man indenfor 3 måneder fra modtagelsen af skrivelsen skal tilmelde sig det nye medlemskab. Gør man ikke det bliver man automatisk slettet som medlem.”

Bestyrelsen i kreds 3 har besluttet, at vores medlemmer bør være orienteret om ovenstående, således at man har mulighed for at være forberedt på henvendelse om evt. medlemskab i én af de nye medlemstyper for pensionister. Det vil være op til det enkelte medlem at træffe sit valg, når man modtager henvendelsen fra Politiforbundet.

Der vil ikke ske nogen organisatorisk ændring i Politipensionisternes Landsorganisation, som fortsat vil have forhandlingsretten i CO 10 gennem pensionistgruppen. Landsforeningen kontingent er fradragsberettiget i SKAT grundet forhandlingsretten.

Politiforbundet vil undersøge hos SKAT om deres kontingent også vil være fradragsberettiget!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i kreds 3

Aflysning af planlagt generalforsamling

POLITIPENSIONISTERNE
Kreds 3 Midt- og Vestjylland.

I anledning af de nuværende restriktioner under Corona pandemien med begrænsninger i forsamlinger har bestyrelsen drøftet muligheden for afvikling af den planlagte årlige generalforsamling hos virksomheden Stauning Whisky torsdag den 25. februar 2021.

Bestyrelsen har vurderet, at der grundet den nuværende smitterisiko og de forskellige varianter at muterende coronavirus, ikke vil være forsvarligt at afholde generalforsamlingen. Derfor er generalforsamlingen aflyst og vil ikke blive gennemført i år. Bestyrelsen forventer, at smitterisikoen vil falde i det kommende år, når vaccination af befolkningen er gennemført.

Foreningens næste generalforsamling planlægges afholdt i februar måned 2022. Nærmere meddelelse herom vil blive udsendt senere.

En konsekvens af aflysninger er gennemførelse af valg til bestyrelsen. På valg er formand H.J. Blicher Lauritzen, næstformand Niels Ove Jespersen, suppleant Per Ibsen og revisorsuppleant Poul Erik Møller. De pågældende er kontaktet og har accepteret at fortsætte i funktionen på et nyt mandat.

Såfremt kredsmedlemmer har kommentarer til ovenstående foranstaltning bedes dette indgivet skriftligt eller telefonisk snarest og senest den 1. februar 2021 til formanden. Emnet vil herefter blive behandlet af bestyrelsen.

Såfremt Landsforeningens generalforsamling gennemføres den 21. april 2021 i Odense vil vores delegerede blive indkaldt. Det vil så være op til hver enkelt om man ønsker at deltage eller afgive fuldmagt.

Kassereren oplyser, at vi har et ”sundt” regnskab. Revideret regnskabet foråret 2020 vil blive fremlagt på generalforsamlingen i 2022. Det skal i den forbindelse oplyses, at vores forening i lighed med andre foreninger af banken er blevet pålagt betaling af foreningsgebyr og administrationsomkostninger samt negative renter.

Formandens beretning om kredsforeningens status i året 2020 vil blive afgivet i forbindelse af afviklingen af generalforsamlingen i 2022.

Bestyrelsen har vedtaget, at der skal ske yderligere skriftlige informationer til medlemmerne om nyheder under overenskomstforhandlinger OK 21.

P.t. er vi 203 medlemmer i kreds 3 – Midt- og Vestjylland. På grund af persondataloven modtager vi ikke længere underretning om kolleger som går på pension. Derfor anmoder bestyrelsen om, at man lokalt er opmærksom på nye pensionerede kolleger også melder sig ind i foreningen.

Pas godt på jer selv og de nærmeste.

Med venlig hilsen

p.b.v.

H.J. Blicher Lauritzen
formand

Indkaldelse til generalforsamling den 10. februar 2022 . Kreds 3

Indkaldelse til Generalforsamling i Politipensionisterne kreds 3 - torsdag den 10 . februar 2022 kl. 10.00 hos virksomheden Stauning Whisky, Stauningvej 38, 6900 Skjern.


Program:
Kl. 10.00 – ankomst samt kaffe og brød.
Kl. 10.30 - orienteres om virksomhedens historie samt rundvisning og smagsprøver.
Kl. ca. 12 - frokost med drikkevarer
⦁ orientering ved Politiforeningen
⦁ afvikling af generalforsamling jf. vedtægter
Kl. ca. 15 - Afslutning med kaffe og kage.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af fuldmagter.
3. Formandens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Regnskab.
6. Fastsættelse af kontingent.

6a. Godkendelse af bestyrelsen mv. som skulle være sket ved valg i 2021 (Generalforsamlingen blev aflyst p.g.a. Corona):
- formand for 2 år Hans Jørgen Blicher Lauritsen.
- bestyrelsesmedlem for 2 år Niels-Ove Jespersen.
- suppleant for 1 år Per Ibsen.
- revisorsuppleant for 2 år Poul Erik Møller.

7a. Valg til bestyrelsen mv. i 2022:
b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år. Børge Sørensen er på valg og modtager evt. genvalg.
c. Valg af suppleant for 1 år. Per Ibsen er på valg og modtager evt. genvalg.
d. Valg af revisor for 2 år. Thomas Christiansen er på valg og modtager evt. genvalg.
e. Valg af delegerede til politipensionisternes generalforsamling 2019, jfr. landsforeningens vedtægter § 10.

8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal tilstilles formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Af hensyn til bestilling af frokost mv. anmodes om tilmelding til formanden snarest og senest torsdag den 3. februar 2022 gerne på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. (evt. anvend svar- og send knapperne) eller ring på mobil 26 81 97 17.

Generalforsamlingen afholdes i henhold til COVID 19 restriktioner.

p.b.v.

H.J. Blicher Lauritzen

Referat fra bestyrelsesmøde kreds 3 den 13. januar 2022

POLITIPENSIONISTERNE  Kreds 3 Midt- og Vestjylland.
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 13. januar 2022 kl.10 hos formanden.

Dagsorden
1. Velkomst.
2. Seneste nyt fra Landsforeningen.
3. Udfærdigelse af svarskrivelse til formand Mogens Winding.
4. Opfølgning af møderne med Politiforeningen og Seniorklubberne.
5. Status for afvikling af generalforsamlingen 100222.
6. Økonomi v/kassereren.
7. Eventuelt.
ad. pkt. 3 – det være praktisk at man har orienteret sig om udkastet til samarbejdsaftalen samt visionsskrivelse og har forberedt kommentarer hertil!
Der vil under mødet være en lettere forplejning.

Ad 1: Formanden bød velkommen og gennemgik dagsorden. Til stede: Børge Sørensen, N.O Jespersen og H.J. Blicher Lauritsen.

Ad 2: Senest nyt fra Landsforeningen: Der er tegn på et faldende medlemstal i foreningen på landsplan, hvilket også har vist sig her i kreds 3. Uanset vores medlemskab af Politiforbundet fastholdes vores forhandlingsorganisation via CO-10. En eventuel sammenslutning af Landsforeningen og Politiforbundet kan først vedtages på næste kongres der er planlagt afholdt i 2025, medmindre der afholdes ekstraordinær kongres i Politiforbundet. P.g.a. persondataforordningen har vi ikke adgang til et medlemsregister, ligesom vi ikke bliver orienteret fra Politiforbundet når kollegerne går på pension.

Ad 3: Udfærdigelse af svarskrivelse: Der er udfærdiget en svarskrivelse til vores formand Mogens Winding i forbindelse med samarbejdsaftale med Politiforbundet. Vi har i kreds 3 godkendt udkast til samarbejdsaftalen samt indholdet i visionsskrivelsen. Bestyrelse har skrevet til Mogens Winding at vi mener at landsforeningen skal være en integreret del af forbundet i lighed med lokale foreninger og det vil kræve, at vi får en repræsentant i Hovedbestyrelsen. Dette vil naturligvis kræve en ændring af forbundets love som beskrevet under pkt. 2.
Vi mener også, at der bør udfærdiges en brochure der omtaler de fordele der er ved at være medlem af Politipensionisterne samt Politiforbundet som politipensionist. Kontingentet til Politipensionisterne kunne opkræves sammen med opkrævning til Politiforbundet for passiv og passiv+ medlemmer.

Ad 4: Opfølgning af møderne med Politiforeningen og Seniorklubberne: Formanden og BS deltog i mødet, p.g.a. sygdom kunne jeg ikke deltage i mødet. Det var et godt og konstruktivt møde, (der er udfærdiget referat fra mødet). I fremtiden bør der holdes et møde hvert år med Politiforeningen i Midt-og Vestjylland samt de lokale seniorklubber.

Ad 5: Status for afviklingen af generalforsamling i 2022: BS forslog at Egon Horsager blev dirigent. Bestyrelsen vedtog dette. BS tager ud til Stauning Whisky for at undersøge hvor vi kan spise m.v. Der er udfærdiget et notat med forskellige arbejdsopgaver til bestyrelsen. Bestyrelsen møder kl. 0900 på dagen.

Ad 6: Økonomi: BS Fremlagde regnskab og oplyste, at vi havde en god økonomi i foreningen. I 2021 har vi fået et ekstra kredstilskud. Regnskabet for 2019 og 2020 skal fremlægges under generalforsamlingen.

Ad 7: Et medlem havde spurgt om at tage en chauffør med til generalforsamlingen ved Stauning Whisky. Der vil naturligvis blive uddelt minimale smagsprøver under rundvisningen. Formanden ville skrive til medlemmet, at vi ikke ønsker flere deltagere end de tilmeldte medlemmer. Det er op til kollegerne at sige nej tak til smagsprøverne.
Tak til Lisbeth for en god arbejdsfrokost.

N.O. Jespersen, sekretær.

Møde mellem politiforeningen i Midt-ogVestjylland og seniorklubberne 22. nov. 2021

Herning, den 22. november 2021. Møde med politiforeningen i Midt- og Vestjylland og seniorklubberne onsdag den 17. november 2021.


Tak til tillidsværket formanden Henrik Skriver Jensen og næstformanden Niels Bohm for at imødekomme opfordringen til dette møde samt det efterfølgende møde med bestyrelsesmedlemmer fra de 7 seniorklubber i Politikredsen.

Henrik Skriver Jensen
var glad for dette initiativ. I forbindelse med politiforeningens arbejde er der nogenlunde samme medlemstilslutning, men de kunne ønske lidt større tilslutning fra de yngre kolleger. Tiden er nu til igen at planlægge medlemsarrangementer. Der gøres en indsat for at tiltrække de nye kolleger. På TR kurserne (tillidsrepræsentantkurserne) har det knebet lidt med yngre kolleger, men noget sker der. Henrik oplyste endvidere, at det var hans indtryk at flere beslutninger var lagt ud til ledelsen og at der var flere politifaglige drøftelser med ledelsen på kurserne. Rundvisningerne på politigården var indstillet indtil videre. Henrik tror ikke, der skal ske ret meget med mere med Corona, før der indføres yderligere restriktioner. Det kan mærkes allerede nu med nogle få sygemeldinger. Corona har givet og giver udfordringer i dagligdagen.

Formanden Hans Jørgen Blicher Lauritzen indledte med følgende orientering:
1. Politipensionisternes Landsforening har på generalforsamlingen valgt ny formand. Mogens Winding har afløst den tidligere formand Finn Baad. Mogens Winding er pensioneret fra Randers/Østjyllands Politikreds. Han har bl.a. været foreningsformand og medlem af Hovedbestyrelsen samt undervist på Forbundets tillidsmandskurser.
Der er p.t. registreret 2.580 medlemmer i Landsforeningen. Det er omkring halvdelen af samtlige politipensionister.

2. Kreds 3 har uændret bestyrelsen. Vores medlemstal er 206, hvilket har været uændret de sidste år. På grund af restriktionerne i persondatalovgivningen modtages ingen oplysninger om kolleger, som går på pension. Med disse oplysninger havde lokalkredsen mulighed for at kontakte kollegerne med information om lokalkredsen.
I 2021 måtte vi aflyse generalforsamlingen samt møde med seniorklubberne, ligesom det heller ikke var muligt at afholde møde med politiforeningen. Vi ser frem til den årlige generalforsamling i 2022, som er planlagt til torsdag den 10. februar hos Stauning Whisky. Vi håber, at politiforeningen kan deltage. Indbydelsen udsendes i JAN 2022.

3. På Forbundets kongres i maj måned blev det besluttet at tilbyde politipensionisterne 2 nye medlemstyper enten passiv+ eller passiv. Pensionisterne har modtaget skrivelse fra Forbundet med informationer om de 2 medlemstyper samt hvorledes man tilmelder sig. Såfremt man ikke tilmelder sig vil der ske automatisk sletning som passiv efter 3 mdr. fra modtagelse af skrivelsen.
I øjeblikket forhandler Landsforeningen og Forbundet om indholdet i en ny samarbejdsaftale, som forventes underskrevet til foråret. Det har gennem forhandlingerne været Landsforeningens mål, at opnå et tættere samarbejde med Forbundet, hvilket
imidlertid kræver ændringer i Forbundets vedtægter, hvilket skal vedtages på Forbundets Kongres.

Hans Jørgen Blicher Lauritzen.
Et spørgsmål er, kan man fortryde manglende tilmelding til et af de 2 medlemstyper.
Det var Henriks opfattelse, at det kunne man. Det var foreningens opfattelse, at pensionerede kolleger gerne ville have en tættere forbindelse til Politiforbundet. Prisen for de 2 forskellige medlemsordninger er efter Henriks opfattelse en beregning ud fra udgifterne i forbindelse med de fordele, der følger de enkelte ordninger. Bl.a. forsikringsdelen og udgifter til trykning og forsendelse af Politibladet, samt administration.
Formanden for politipensionisterne Mogens Vinding havde opfattelse af, at de var tæt på en konstruktiv samarbejdsaftale med Politiforbundet. Deres ønske om en repræsentant i forbundet krævede en lovændring.
Henrik oplyste, at der i år havde været afholdt en ekstraordinær kongres, 1 ordinær og igen 1 ekstra ordinær kongres i forbindelse med opsplitningen af Rigspolitiet.
Lokalt har vi endnu ikke nogen erfaring med tilslutning til Passiv+ eller Passiv.

Orientering om Politipensionisternes Landsforening – kreds 3 Midt- og Vestjylland.
Efter en god frokost på Politigården i Holstebro bød formanden for politipensionisterne i kreds 3 Hans Jørgen Blicher Lauritzen velkommen til de fremmødte. Desværre var der afbud fra 3 seniorklubber Skive, Thisted og Herning.
Formanden for politiforeningen i Midt og Vestjylland Henrik Skriver Jensen bød ligeledes velkommen.

Coronaen driller fortsat og det har givet andre tryghedsskabende opgaver og herunder også minksagen. Den nuværende 3 bølge rammer også på politigården. Vi har nok heller ikke set det sidste endnu. Vi tager en dag ad gangen.
Overenskomsten 2021 var mere en vedligeholdelsesoverenskomst på 3 år. Der er tilsyneladende ikke de store udfordringer med rekruttering. Det er dog kun ca 25 % ud af 2500-2800 ansøgere, der kommer igennem nåleøjet. Forbundet vil arbejde på igen at nye elever kommer med under en form for løn under uddannelse. (Betalt uddannelse). Forbundet ser så småt frem mod overenskomsten 2024.

Flerårsaftalen på 33 sider tekst med ganske få billeder viste igen detailstyring med politisk fingeraftryk Nærpolitistationer, politigarantier med at nå frem på inden for faste tidsrammer.
Der er blevet ansat andre personalegrupper ved politiet. Psykologer og flere andre behandlere.
Den økonomiske kriminalitet udvikler sig eksplosivt – kompetencevolumen kan ikke følge med. Det er en stor udfordring med IT-kriminalitet. Der har været ganske få røverier, men en del indbrud.

Der er kommet en ny politidirektør Helle Kyndesen. Der er et godt samarbejde med politidirektøren, den øverste ledelse og juristerne.
På Foreningssiden er der kommet ny formand i Forbundet. Henrik oplyste, at han er med i forhandlingsudvalget, det retspolitiske udvalg og det personalepolitiske. Alt det gør, at Henrik bruger mere tid i København med forbundsarbejdet. Fra Rigspolitichefen er der sent 125 årsværk ud til kredsene. Det er nok ikke helt faglig funderet
Henrik oplyser, det er dejligt med en god næstformand Niels på kontoret.

Niels oplyste, at som daglig leder på politikontoret – dog ikke helt på fuld tid. Niels har enkelte weekendvagter. Da der er ca. 500 ansatte går meget tid med bistand til kolleger, bisidderrollen. Har en del sager som bisidder i Duppen. (En nyere institution i forbindelse med klager over politiansatte). Der er fundet et niveau med Duppen og godt samarbejde med advokater. Der går megen tid med de strafferetlige sager. Hvis sagen er godkendt af Forbundet dækkes udgiften herfra. Der er få sager om vold og voldsom anholdelse formentlig på grund af coronaen, men en del sager om ulovlig opslag på PC.en. Med mere end 400 forskellige EDB systemer, er der noget for kollegerne at sætte sig ind i, og der er meget sjældent nogen oplæring i disse nye systemer. Med hensyn til hastighedssager (fotovogne med mere) er der kommet en ny udrykningscirkulære. (Formodningscirkulæret) Det betyder, at ikke alle sager skal undersøges minutiøs og ikke som tidligere undersøges af en byretsdommer. Alt skal dog som hidtil dokumenteres.

Politiet er ved at indføre nye uniformer, som er noget bedre. Blandt andet en jakke der består af 3 dele, der hver især kan benyttes. Benklæderne er også af en bedre kvalitet.
Der er sket ændringer med hensyn til køretøjer nye og større gruppevogne (kræver stor kørekort) og ny hundepatruljevogn – Volvo XV90. Der har været en større øvelse i Fredericia med rigtig mange politifolk og køretøjer..

Per Ibsen, Silkeborg havde flere bemærkninger bl.a. om tilknytningen til Politiforbundet via Silkeborg Politiforeningen / klubben. Relation mellem forbundet og politiforeningerne / klubberne. Der mangler insitament.
Spørgsmålet om tilknytningen Passiv+ og Passiv. Betydningen for forsikringsordningen. Betydningen for medlemskab af sprogforbundet og speciel relation til ens tidligere arbejdsplads for politipensionisterne.
Hvis man tegner sig for Passiv+ og betaler kr. 200,- pr måned. Hvem indberetter den fradragsberettigede del på kr. 137,- er det forbundet eller er det en selv. Hvis ikke det er anført på forskudsopgørelsen, så opfordres til selv at skrive det på.

Hans Jørgen Blicher Lauritzen

Vores aktiviteter har som mange andre foreninger også været påvirket af corona-situationen med restriktioner og aflysninger, Derfor er det tilfredsstillende, at vi kan afholde dette møde med bestyrelsesmedlemmer fra vores lokale seniorklubber.
Indledningsvis et historisk tilbageblik, hvor jeg kan fortælle, at Politipensionisternes Landsforening som er stiftet i 1993 og afløste Dansk Politi. s Pensionistforening af 1948.

I 2007 blev det besluttet at oprette lokale afdelinger i de 12 politikredse, som blev dannet i forbindelse med Politikredsreformen.
Kreds 3 - Midt- og Vestjylland blev etableret på stiftende generalforsamling i Viborg den 5. februar 2008.
Landsforeningen har ca. 2580 medlemmer (ca. ½-delen af alle politipensionister). I kreds 3 Midt- og Vestjylland er registreret 206 medlemmer som er fordelt således:
Ringkøbing 20 – Herning 32 – Holstebro 37 – Thisted 26 – Skive 15 – Viborg 43 – Silkeborg 33.
Af vedtægterne fremgår, at foreningen er partipolitisk uafhængig og har til formål at varetage medlemmernes interesser vedrørende pensions- og andre sociale forhold i nært samarbejde med Politiforbundet.

Vores pensionsforhold varetages af Pensionistfraktionen under CO 10 (forhandlingspart under overenskomstforhandlingerne med Finansministeriet).
Som følge af OK 21 vil der ske stigninger i pensionerne i de næste 3 år på 4,42%
Reguleringsordningen er under stor debat og en arbejdsgruppe under CO 10 skal udarbejdet et oplæg om reguleringsordningen inden næste OK.
Som medlemmer kan optages pensionerede medlemmer fra Politiets og Domstolenes Tjenestemandsforening og disses ægtefæller/samlevere.
Det årlige kontingent er p.t. kr. 180,00 som indbetales til Landsforeningen. Kontingentet er fradragsberettiget på selvangivelsen og indberettes automatisk fra Landsforeningen til Skat. En del af kontingentet tilgår de lokale foreningen i forhold til antal medlemmer og anvendes til lokale arrangementer.
På Landsforeningens generalforsamling blev Mogens Winding valgt til ny formand. Mogens er tidligere tillidsmand i Randers og Østjylland og har været medlem af hovedbestyrelsen i Forbundet.
På grund af Covid 19 blev generalforsamlingen i 202 1aflyst. Vi forventer at kunne afholde generalforsamling hos Stauning Whisky torsdag den 10. februar 2022.
På Politiforbundets Kongres i foråret blev det vedtaget at optage politipensionisterne som enten passiv+ eller passiv medlemmer. Forbundet har i løbet af august og september måned udsendt skrivelse til politipensionisterne med oplysninger om de 2 medlemstyper (indhold og pris) og tilmeldelse inden 3 måneder fra modtagelse af brevet. Ellers vil man blive slettet i Forbundet.
Der pågår i øjeblikket forhandlinger mellem Forbundet og Landsforeningen om udarbejdelse af ny samarbejdsaftale. Det er mit indtryk, at Forbundet ikke er særlig imødekommende under disse forhandlinger.

På Landsforeningens hjemmeside www.politipensionisterne.dk findes orientering om Landsforeningen arbejde samt de 12 lokalforeninger.
Det er muligt at lægge seniorklubbernes arrangementer på hjemmesiden.
Hvis nogen ønsker medlemskab kan dette ske ved henvendelse til bestyrelsen eller direkte på Landsforeningens hjemmeside.

Hans Jørgen orienterede nærmere om Politipensionisternes planlagte generalforsamling i 2022 der er planlagt til Stauning Whisky den 10. februar 2022.

Bordet rundt:
Søren Pilgaard Silkeborg gav en orientering om situationen i Silkeborg. På grund af Corona var flere møde aflyst. Nu er der igen startet op med kaffemøderne den første torsdag efter tilladelse til at benytte parolesalen, hvor der er god luft / plads. Det har været sværere at samles. Tilslutning til julearrangement er lav i år. Har søgt og fået bevilget tilskud på kr. 3500,- fra Politiforeningen.
Spørgsmålet er om Politiforeningen / klubben skal til at udfærdige 2 regnskaber. ! regnskab for tilskud fra Politiforeningen og et andet regnskab omkring medlemskontingent.

Villy Hald, Holstebro orienterede om situationen i Holstebro. Afviklede GF før nedlukningen. Ingen GF i år, Et enkelt arrangement den 10/6 til Præstbjerg. Der er planlagt julefrokost i Holstebro og torsdagsmøderne er genoptaget 1. gang om mdr.
Kontingent kr. 200 frafaldet under coronaen.
Villy kører rundt med gaver til medlemmers runde fødselsdage.

Poul Verner Nørgaard, Ringkøbing – havde et besøg på PG i Herning med ca. 25 deltagere og en sommerfest med ca. 30 deltagere. Der er planlagt GF i år. Sidste år aflyst. Ingen kontingent for det seneste år.
Fællesspisning starter op igen.

Viborg - også Viborg har været ramt af flere aflysninger. Kontingent er her kr. 250,- men med tilskud til arrangementer. Der er kommet en del nye medlemmer. Har CVR konto. Der er planlagt julearr. 8/12, et arr. Med Karen Godsted 10/1, i februar med Søren Pape og et forårsarr. – tur til Søby brunkulslejre og forsorgshjem.Der er ingen faste møder, men 4 årlige frokostmøder.

Hans Jørgen opfordrede til at bruge hjemmeside til orientering om arrangementer til inspiration for andre klubber. I Herning afholder de GF på Ældrecenter + julefrokost.

Kreds 3.s bestyrelsen er:
Formand H.J. Blicher Lauritzen, Herning
Næstformand/sekretær Niels-Ove Jespersen, Viborg
Kasserer Børge Sørensen, Ringkøbing.

For referat Børge Sørensen.

Referat fra generalforsamling kreds 3 den 10. feb 2022

Generalforsamling i Politipensionisterne kreds 3, torsdag den 10. februar 2022 kl. 10.00 hos virksomheden Stauning Whisky, Stauningvej 38, 6900 Skjern.


34 medlemmer var mødt og efter at have indtaget kaffe og brød blev vi budt velkommen af vores guide, Mette Stengaard Jensen, der startede med at fortælle om hvordan 9 venner startede det hele i et nedlagt slagteri og hvordan det var gået fra et hobbyprojekt til en stor produktionsvirksomhed med mange ansatte og med eksport af whisky til flere lande. Hun fortalte om maltning på gulvet, brug at naturen og mentaliteten ved Vesterhavet, hvor man kunne smage vinden, kornet, jorden og lyngen. Der var 3 smagsprøver af den gode whisky.
På grund af den spændende og gode whisky som var blevet produceret gennem årene havde de fået et tilskud på 100 mill. fra en stor whiskyproducent i Skotland og hvilket betød at de kunne bygge nogle nye haller til den oprindelige gård.

Efter en spændende rundvisning og frokost fortalte formanden for Politiforeningen for Midt-og Vestjyllands politi, Henrik Skriver Jensen om kredsens tilstand. Mange kolleger er stadig ramt af Corona og det kniber derfor flere steder med at få besat de forskellige vagter. Efter at samfundet igen er åbnet er der flere store arrangementer, som kræver politiets tilstedeværelse.
Henrik fortalte, at de fik mange sager med digitalt kriminalitet og at kollegerne manglede uddannelse til disse sager. Endvidere krævede eks. Efterforskning af voldtægtssager mange resurser og især til ofrene. I dag bliver der ansat civile efterforskere bl.a. revisorer og de får en højere løn end kollegerne. Der er stor søgning til politiskolen i Jylland, men det kniber med ansøgere til politiskolen på Sjælland.

Politiet skal have nye magtmidler, bl.a. pistol. Der er skåret i uniformsbeklædning og det er kun visse grupper der får udlevet ”Uniform fin”.
Herefter afholdt vi generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af fuldmagter.
3. Formandens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Regnskab.
6. Fastsættelse af kontingent.
6a Godkendelse af bestyrelsen m.v. som skulle være sket ved valg i 2021, men blev aflyst på grund af Corona.
Formand: Hans Blicher Lauritsen og bestyrelsesmedlem Niels-Ove Jespersen, valgt for 2 år. Suppleant for 1 år Per Ibsen valgt. Revisorsuppleant for 2 år Poul Erik Møller valgt.
7a. Valg af bestyrelsen m.v. i 2022
b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år, Børge Sørensen er på valg og modtaget genvalg.
c. Valg af suppleant for 1 år, Per Ibsen er på valg og modtager genvalg.
d. Valg af revisor for 2 år, Thomas Christiansen er på valg og modtager genvalg.
e. Valg af delegerede til Politipensionisternes generalforsamling 2022, jfr. vedtægternes § 10.
Ad 1: Egon Horsager Nielsen valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig.
Ad 2: Godkendelse af fuldmagter, ingen medbragte fuldmagter.

Ad 3: Formandens beretning for 2020/2021 under generalforsamlingen i kreds 3, torsdag den 10. februar 2022.

Vores kredsforening har i lighed med andre foreninger samt befolkningen generelt været påvirket af corona pandemien samt de afledte restriktionerne. Generalforsamlingen i 2021 kunne ikke gennemføres som planlagt og bestyrelsen besluttede helt at aflyse. Beslutningen blev truffet på de foreliggende udmeldelser om pandemiens udvikling samt den forestående vaccinering af befolkningen.

I de forløbne 2 år har vi mistet 7 kolleger:
Henrik Sletting Jensen, Leif Lønborg Andersen, Poul Emil Øland, Aage Kjærgaard Olsen, Christian Warming, Willy Thulstrup Veise, Gunnar Ladefoged Pedersen.
Ære være deres minde.

Kredsforeningens medlemstal er faldet fra 206 til 202 – heri er indregnet døde, udmeldte, slettede samt nye indmeldte.
Landsforeningens generalforsamling i 2020 blev ligeledes aflyst på grund af restriktioner med forsamling. Generalforsamlingen i 2021 blev gennemført men udskudt til den 19. august 21 med 57 delegerede. Formanden Finn Baad ønskede at fratræde og Mogens Winding blev valgt som ny formand. Mogens er mangeårigt tillidsrepræsentant og medlem af Hovedbestyrelsen i Forbundet, ligesom han har undervist på tillidsmandskurser.

Genvalg af:
Næstformand Hans Agerbo Jensen for 2 år
Hovedkasserer Poul Erik Jørgensen for 2 år
Medlemssekretær Finn Knudsen for 1 år
Revisor Hans Flügge for 1 år
Revisor Hans Jensen for 2 år
Revisorsuppleant Erik Reher for 2 år
Revisorsuppleant Leif Christensen for 1 år
Kontingentet på kr. 180,00 blev fastsat uændret.
Landsforeningen har 2568 medlemmer samt 3 æresmedlemmer.
Referater fra generalforsamlingen, HB – møderne samt møder i FU kan ses i sin fulde ordlyd på hjemmesiden www.politipensionisterne.dk

Landsforeningen har planlagt afvikling af generalforsamling den 7. april 2022 i Odense. Vores kreds kan stille med 6 delegerede.
Det er sikkert alle bekendt, at Politiforbundet i forbindelse med kongressen i 2021 indførte 2 nye medlemskaber for politipensionister – passiv+ og passiv. Kommende politipensionister overflyttes automatisk fra aktiv til et passivt medlemskab, medmindre man aktivt melder fra.
Tilbuddet er også gældende for kolleger på tjenestefrihed og politielever på SU.

Dette har også betydning for de nuværende pensionister, som i Forbundet har været registreret som ”passiv” med modtagelse af bladet Dansk Politi og mulighed for at booke ferieboliger. Pensionisterne er ved skrivelse fra Forbundet tilbudt et passiv+ og/eller passiv medlemskab mod betaling af kontingent. Såfremt man ikke melder sig i én af ordningerne vil man blive slettet i Forbundet med udgang 2021 og vil ikke længere modtage bladet Dansk Politi.
Det skal dog bemærkes, at forhandlingsretten for politipensionisterne ligger hos Landsforeningen jf. lovgivningen, hvilket er vigtigt at kommende politipensionister modtager oplysning om og med anbefaling om at melde sig ind i Landsforeningen.
Grundet Forbundets nye medlemstyper er samarbejdsaftalen med Landsforeningen under revidering. Landsforeningen ønsker på sigt et ligeværdigt samarbejde med mulighed for repræsentation i Hovedbestyrelsen og på kongressen. Vi har i bestyrelsen behandlet og svaret på de forskellige forslag til en kommende samarbejdsaftale.
Landsforeningens seneste udkast til samarbejdsaftale skal forhandles med Forbundet den 2. marts 2022.

Hermed Landsforeningens vurdering af Forbundets medlemsfordele:

Lån & Spar Bank – som fordelskunde er omtalt. Det har som udgangspunkt været vor opfattelse, at alle, der er medlem kan fortsætte som fordelskunde. Han påpegede dog, at vi ikke står anført som selvstændig organisation på Lån & og Spar.s hjemmeside. Det er heller ikke tilfældet for Sammenslutningen, som er medlem i CO10. Det sidste opfatter vi som et teknisk problem fra oprettelsen i 2015-16, da Statspensionisternes Centralforening ( SC) blev nedlagt.

Forbrugsforeningen
er nævnt. Formanden påpegede, at det absolut ikke kunne give ikke problemer. Her er det direkte nævnt, at Sammenslutningen af Senior/Pensionistforeninger i CO10, som Landsforeningen er en del af, er en de tilsluttede organisationer.

Der koster i øvrigt 132,-kr. årligt at være medlem i Forbrugsforeningen. Han oplyste samtidig, at medlemskab her også giver adgang til at være fordelskunde i Lån & Spar.
Plus-Kortet er nævnt. Det er rabatmuligheder i et stort antal forretninger landet over. Rabatten afregnes i forbindelse med købet og der skal ikke betales nogen årlig afgift på kortet.
Den mulighed vil vi være udelukket fra, medmindre man vælger et af de nye passiv-medlemskaber.
Under den efterfølgende debat blev det nævnt fra flere, at der fandtes mange andre rabatordninger, f.eks, ved at være medlem hos Ældresagen.

Tjenestemændenes Låneforening hvor pensionister også kan optage lån, men kun indtil man er fyldt 75 – efter vedtægterne. Efter en kort drøftelse var der enighed om, at der rettes en skriftlig henvendelse til Låneforeningen.
(Låneforeningen v/ direktør Kim Østerbye har efterfølgende pr. mail oplyst, at Politipensionisterne ikke kan optage lån, hvis de ikke er medlem i Politiforbundet. Det gælder alene for nye medlemmer, da nuværende låntagere ikke smides ud af foreningen. Han vil i øvrigt orientere sit forretningsudvalg om denne henvendelse.)

Politiets Sprogforbund
er også nævnt blandt medlemsfordelene. Formanden fandt ikke, at der var problemer i at fortsætte i Sprogforbundet, hvis man var medlem ved pensioneringen. Den situation, at man har været udmeldt af Sprogforbundet og gerne ønsker at blive medlem igen undersøges i Sprogforbundet, da man i dag ikke kan blive genoptaget i Sprogforbundet. Er man udmeldt af sprogforbundet kan man ikke blive medlem på et senere tidspunkt.

Popermo er omtalt. Hovedbestyrelsen var enig i, at det absolut ikke kan give problemer at fortsætte her, når man i dag er medlem i Popermo. De er for nærværende meget aktive på nettet for at skaffe sig nye medlemmer, der er ansat i ”den offentlige administration”.
Evt. spørgsmål til medlemsfordele kan rettes til Forbundet.

Ved OK 21 blev resultatet en stigning i vores pension de næste 3 år på 4,42% +/- resultatet af reguleringsordningen. Reguleringsordningen er under stor debat og en arbejdsgruppe under CO 10 skal udarbejde et oplæg om justering af ordningen inden OK 24. Alt tyder dog på at ordningen fortsætter.
Det bemærkes, at reguleringsordningen pr. ¼-22 går i plus og udløser 0,58 %.

Kredsforening:
I perioden 2020/2021 har vi afholdt 3 bestyrelsesmøde. Et Planlagt møder med Politiforeningen Midt- og Vestjylland samt ligeledes et planlagt møde med bestyrelserne i de 7 seniorklubber måtte aflyses i 2020 p.g.a. pandemien. Det er glædeligt, at det lykkedes at afholde begge møder den 17. november 21 på Politigården i Holstebro. Der var 12 deltagere fra Seniorklubber samt formand og næstformand fra Politiforeningen. Vi modtog en bred orientering om arbejdet i politiforeningen og en god debat om aktiviteterne i seniorklubberne. Der blev rettet mange spørgsmål til Forbundets medlemstilbud i passiv+ og passiv. Der er et udtalt ønske om gentagelse af disse møder.
Referater fra møderne fremgår af hjemmesiden www.politipensionisterne.dk

Foreningens korrespondance sker næsten udelukkende pr. e.mail. Der er p.t. 3 medlemmer som ikke har e. mail. Disse får tilsendt breve.
Men en opfordring herfra skal være, at man husker at meddele ændring af mail adr., hvis man får ny.

På Landsforeningens hjemmeside kan man tilmelde modtagelse af nyhedsbreve fra Landsforeningen og lokalkredsene. Jeg opfordre til at benytte denne mulighed.

De lokale Seniorklubber i Midt- og Vestjyllands Politikreds er orienteret om muligheden for at få bragt lokale informationer/arrangementer på Politipensionisternes Landsforenings hjemmeside.
Bestyrelsen vil gerne modtage evt. forslag til emner der evt. skal arbejde med eller på i den kommende periode.

Dette er min beretning som jeg nu overlader til forsamlingens debat.
Tak for året der er gået.

Tak til Niels Ove Jespersen, Børge Sørensen og Per Ibsen for godt samarbejdet i årets løb.
H.J. Blicher Lauritzen, Formand kreds 3.

Ove Bagøe Hansen forespurgte ind til ulykkesforsikringen og formanden oplyste, at den tegnede ulykkesforsikring i Popermo stadig vil være gældende.
Børge Sørensen oplyste, at han stadig havde en tro på at medlemstallet igen vil være stigende.

Dirigenten oplyste, at vedtægterne bl.a. med hensyn til politibladet skulle ændres, taget til efterretning af formanden.

Beretningen godkendt med akklamation.

Ad 4: Ingen indkomne forslag.

Ad 5: Regnskab for 2019, 2020 og 2021 underskrevet af revisor og godkendt. Der var ingen spørgsmål til regnskabet.
Ad 6: Ingen kontingent til kredsen.
Ad 6a: Valgene til bestyrelsen i 2021 godkendt.
Ad 7 b: Børge Sørensen valgt.
Ad 7 c: Per Ibsen valgt.
Ad 7 d: Thomas Christiansen valgt.
Ad 7 e: Foruden bestyrelsen blev Ove Baagøe Hansen, Per Ibsen og Tommy Kahl valgt.
Formanden afsluttede generalforsamlingen og takkede dirigenten. Han ønskede alle en god hjemrejse.

Ref. Niels-Ove Jespersen.

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. sep 2021 kreds 3

Herning, den 16. september 2021.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 28. september 2021 kl. 1000 hos formanden.


Dagsorden
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.
2. Nyt fra HB-mødet i Odense den 270921 – herunder de nye medlemstyper i Politiforbundet.
3. Orientering om økonomi ved kassereren.
4. Planlægning af generalforsamling 2022:
- sted og dato samt skrivelse til Stauning Whisky
hvem gør hvad (program - indkaldelse – modtagelse – kaffe/brød – frokost/drikkevarer – generalforsamling – afslutning/kaffe)
5. Kontakt til seniorklubberne.
6. Eventuelt.
Der serveres en lettere arbejdsfrokost under mødet.

H.J. Blicher Lauritzen
Formand.

Referat:
Ad 1: Dagsorden godkendt.

Ad 2: Alle medlemmer af PL havde eller ville få brev om de nye medlemstyper i Politiforbundet. Det er op til det enkelte medlem af melde sig ind og hvilket type medlemskab der ønskes, - passiv eller passiv +, (se sidste politiblad). Medlemsfordelene under passive+ og passiv blev drøftet. Mange af disse fordele kan også opnås på anden vis og gennem andre foreninger. Da der er stadig nogle uafklarede punkter i den forbindelse, blev det besluttet at HJ tager kontakt til vores formand Mogens Winding med henblik for at få afklaret disse punkter.
Landsforeningens udkast til ny samarbejdsaftale mellem Landsforeningen og Politiforbundet blev gennemgået.

Ad 3: Kassereren oplyste, at det efterhånden kostede mange penge i gebyr på de forholdsvis få midler vi har stående i Sydbank, eks. Koster det 1.000 kr. at skifte kasserer, det koster 300,00 kr. pr. kvartal af have kontoen, ligesom det koster gebyrer for hver transaktion. Aftalt at HJ tager kontakt til hovedkassereren for eventuel at få en aftale om en hovedkonto og underkt. til de forskellige kredse med henblik for at spare nogle gebyrer.

Ad 4: Planlægning af generalforsamling 2022: Generalforsamlingen planlægges afholdt hos Stauning Whisky, 6900 Stauning. Generalforsamling afholdes torsdag den 10/2 eller som alternativ dato torsdag den 24/2. HJ underretter Stauning Whisky. Bestyrelsen medbringer drikkevarer og fortæring i løbet af dagen. Medlemmerne møder kl. 1000 til velkomst og rundvisning med smagsprøver. Bestyrelsen møder kl. 0900. Forslag til indkaldelse til generalforsamling 2022 udfærdiget.

Ad 5: Der planlægges et møde med de forskellige bestyrelser i seniorklubberne sidst i november måned. Mødet tænkes afholdt på Politigården i Holstebro og med efter følgende møde med formand og næstformand i Politiforeningen Midt-og Vestjylland.

Ad 6: Intet.

Ref. Niels-Ove Jespersen.

Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. oktober 2019

Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 0930 på Hernings lokalpolitistation.


Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.
2. Møde med Vicepolitiinspektør Niels Kristian Larsen og planlægning/afvikling af generalforsamlingen i 2020.
3. Nyt fra HB-møde i Odense den 040919.
4. Orientering om økonomi ved kassereren.
5. Kontakt til seniorklubberne.
6. Eventuelt.

Ad 1: Tilstede ved mødet fm. H.J. Blicher Lauritsen, kasserer Børge Sørensen, sekretær N.O. Jespersen.

Ad 2: Vpi NK bød velkommen og oplyste, at den nye politigård i Herning vil være klar til indflytning først i januar 2020. Han oplyste, at vi var velkommet til at holde vores generalforsamling på den nye politigård. Der vil være kantine, men ikke mulighed for at købe mad.
Der blev aftalt følgende program for generalforsamlingen: Kl. 10.00 kaffe og velkomst ved NK, herefter rundvisning på pg. Frokost kl. 1200, BS vil sørge for en frokostpakke. Kl. 1300 orientering ved Henrik Skriver, Politiforeningen. Kl. 1330 afvikles generalforsamlingen og afsluttes med kaffe/brød.

Ad 3: Mødet blev herefter fortsat på fm.s bopæl.
Der havde været møde med skat, bl.a. om vores fradrag på medlemskontingentet. Der var p.t. ikke kommet nogen afgørelse fra skat.
Ligeledes havde der været et møde i CO-10 om bl.a. vores efterslæb til pensionen.
Generalforsamlingen i landsforeningen afholdes den 1/4-20 i Odense.

Ad 4: BS oplyste, at vi havde fået tilskud til kredsen fra landsforeningen og at vi har en god og stabil økonomi i kredsen.

Ad 5: I foråret 2020 vil der blive indkaldt til et møde for alle bestyrelsesmedlemmer i Midt-Vestjyllands seniorforeninger.
Mødet holdes et centralt sted i vores område.

Ad 6: Medlemmerne vil blive forespurgt om forslag til afholdes af generalforsamling i 2021. BS orienterede om et nyt naturområde i Ringkøbing med fokus på vand/vind kraft.
NO undersøger et centralt sted for afholdelse af møde med bestyrelserne i seniorklubberne.

Referat N.O. Jespersen.

Elektronisk Bestyrelsesmøde juli 2019

Bestyrelsesmøde: Elektronisk bestyrelsesmøde via e-mails mellem bestyrelsesmedlemmerne: Hans Jørgen Blicher Lauritsen, Børge Sørensen og Niels-Ove Jespersen.

Foreningen modtog nedennævnte henvendelse fra Viborg Politi.s Seniorklub v/formand Henning Elstrup:

Hej Hans Jørgen.

Under henvisning til vores telefonsamtale d.d. forespørger jeg, om kredsforeningen vil/kan give tilskud til Viborg Politi`s Seniorklubs 35 års jubilæum.

Jubilæet er planlagt til afholdelse/markering sammen med klubbens generalforsamling den 4. oktober d.å. , hvor der serveres en god ret mad.

Arrangementet er endnu ikke planlagt i detaljer og pris, idet vi først skal se, hvad der er penge til.

M.v.h.

Henning Elstrup

formand

Viborg Polit`s Seniorklub.

Læs mere ...

Formand Viborg Seniorklub

Peder Byskov
Skovbakkevej 77
8800 Viborg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
42 60 90 71

Nyheder fra Politiets Seniorklub, Herning. 20. jan 2022

 Politiets Seniorklub, Herning , den 20. januar 2022

                                            Konstituering af bestyrelsen

På bestyrelsesmøde, den 13. januar 2022 har bestyrelsen konstitueret sig således:

                      Formand: Erik Larsen
                      Kasserer:  Steen Christensen
                      Sekretær: Ingelise Zaulich
                      Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
                      Finn Moesgaard og Jørgen Fisker

Følgende arrangementer er under planlægning – notèr i kalenderen:

                      3. marts 2022 :  Biograftur, hvor vi skal se Hvidstengruppen II – De efterladte.

                                                     Derefter spisning – nærmere !!!!!

                      5. maj 2022   :    Forårstur i bus. Vi tar den planlagte tur op fra 2020.

                                                     Fjordenhus Vejle, frokost Hopballe Mølle og slutter af med kaffe

                                                     på Jelling kro.

                      30. juni 2022   :  Grill og vinsmagning hos Exellent Wine i Lind.

                      ?? Sept. 2022   :  Planlægger bustur med 2 overnatninger – hjemme i skønne Danmark.

                      Oktober 2022   :  Der er pt ikke planlagt evt. Bowl og spis aften

                      17. novb. 2022   :   Generalforsamling med efterfølgende julefrokost.

                                            Ret til ændringer forbeholdes

Vi ønsker alle et godt nytår og ser frem til 2022, - forhåbentlig uden aflysninger

                                                                  Bestyrelsen

Formand Herning Seniorklub

Erik Larsen
Præstehaven 14B, 2.th.,
7400 Herning
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
20 20 71 23

Formand Holstebro Seniorklub

Willy Hald
Webersvej 35
7500 Holstebro
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
97 40 25 35

  • 1
  • 2

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...