• Hjem
  • Kreds 3 alt indhold

Informationsskrivelse til politipensionisterne i kreds 3

Herning, den 8. august 2021. Informationsskrivelse til Politipensionisterne i kreds 3.


Under Hovedbestyrelsesmødet i Politipensionisternes Landsforening torsdag den 5. august 2021 gav forbundsformand Heino Kegel og juridisk chef Stig Berthelsen fra Politiforbundet følgende orientering om Politiforbundets nye medlemstyper:

”Forbundsformand Heino Kegel orienterede om vedtagelser af lovændringerne på kongressen i maj måned. Det nye er, at pensionister for fremtiden enten skal være medlem som passiv+ eller som passiv. Ændringerne er gennemført, fordi der gennem de seneste år er opstået et større og større ønske om, at man efter pensioneringen kan opretholde en tæt tilknytning til Politiforbundet.

Passiv+ medlemskab koster 200,-kr. pr. måned. De 137,50 kr. kan fratrækkes i skat for tjenestemandspensionister. Dette medlemskab giver mulighed for få faglig rådgivning -en obligatorisk ulykkesforsikring – mulighed for at tilkøbe livsforsikring og helbredssikring – adgang til at benytte Politiforbundets læringsplatforme -mulighed for at leje ferieboliger på lige vilkår med tjenestegørende – adgang til rabatter med Forbrugsforeningen og med det nye tiltag PlusKort-app – mulighed for at gøre brug af politiforbundets øvrige samarbejdspartnere, herunder Lån & Spar bank, Politiets Sprogforbund og Tjenestemændenes Låneforening – adgang til Politiforbundets kommunikationsplatforme og til at modtage Dansk Politi.

Passiv medlemskab koster 422,-kr. pr. år. Det svarer til et alm. månedskontingent. Det er vurderingen, at hele kontingentet, 422,- kr. kan fratrækkes i skat.

Dette medlemskab giver adgang til at leje ferieboliger på de kendte vilkår (efter lodtrækningerne) -div. rabatter hos Forbrugsforeningen og det nye PlusKort-app-mulighed for at bruge øvrige samarbejdspartnere, Lån &Spar bank, Politiets Sprogforbund og Tjenestemændenes Låneforening – adgang til politiforbundets kommunikationsplatforme og til at modtage Dansk Politi.

Juridisk chef Stig Berthelsen, Politiforbundet oplyste, at ændringerne i politiforbundet love var begrundet dels i medlemshenvendelserne men også i økonomien. Politiforbundet har i de seneste år haft underskud på driften. Det indgik også i lovændringerne, at der for fremtiden skal betales for Politibladet. Det er situationen med det passive medlemskab og en af flere muligheder for at bringe balance i regnskabet.

Et andet problem har været – og eksisterer fortsat, at der ikke må udveksles oplysninger om medlemmerne uden at det enkelte medlem har givet sit tilsagn. Det er derfor ikke længere muligt at udveksle oplysninger om det enkelte medlem, når pgl. overgår fra aktiv tjeneste til pensionist.

Han oplyste, at der i august/september måned udsendes skrivelse til alle ”pensionistmedlemmer med en orientering om de nye former for medlemskab (passiv+ og passiv). Det vil også fremgå af skrivelsen af man indenfor 3 måneder fra modtagelsen af skrivelsen skal tilmelde sig det nye medlemskab. Gør man ikke det bliver man automatisk slettet som medlem.”

Bestyrelsen i kreds 3 har besluttet, at vores medlemmer bør være orienteret om ovenstående, således at man har mulighed for at være forberedt på henvendelse om evt. medlemskab i én af de nye medlemstyper for pensionister. Det vil være op til det enkelte medlem at træffe sit valg, når man modtager henvendelsen fra Politiforbundet.

Der vil ikke ske nogen organisatorisk ændring i Politipensionisternes Landsorganisation, som fortsat vil have forhandlingsretten i CO 10 gennem pensionistgruppen. Landsforeningen kontingent er fradragsberettiget i SKAT grundet forhandlingsretten.

Politiforbundet vil undersøge hos SKAT om deres kontingent også vil være fradragsberettiget!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i kreds 3

Ref fra møde med politiforeningen midt-og vestjylland 22. nov. 2023

REFERAT fra  Møde med politiforeningen i Midt- og Vestjylland og seniorklubberne onsdag den 22 november 2023

Bestyrelsen i Politipensionisterne – kreds 3 Midt- og Vestjylland indbød formænd og bestyrelsesmedlemmer fra de lokale seniorklubber i Midt- og Vestjyllands Politikreds til orienteringsmøde onsdag den 22. november 2023 kl. 1215 på Politigården, Stationsvej 74, 7500 Holstebro.

Dagsorden.

Modtagelse i hallen og udlevering af adgangstegn
Velkomst og praktiske bemærkninger
Frokost i kantinen
Orientering v/formand for MVJ politiforening.
Orientering om Politipensionisternes Landsforening:
– herunder revidering af samarbejdsaftale med Politiforbundet
- aftalekrav i forbindelse med overenskomstforhandlingerne(0K24)
- nye tiltag (forhandling om deltagelse på senkarrierekurser – link fra Forbundets hjemmeside til Politipensionisterne – ændring af PL.s vedtægter vedr. optagelse af medlemmer)
Bordet rundt (gerne indlæg om arbejdet i lokale seniorklubber) til inspiration for andre.
Kaffe.
Eventuelt
Afslutning senest kl. 15.
Bestyrelsen fra Kreds 3, Hans Jørgen Blicher Lauritsen og Per Ibsen afholdt forud for mødet med seniorklubberne et møde med formand og næstformand for MVJ politiforening.
Tak til formand Niels Brohm og næstformand Rikke Worsøe for at imødekomme opfordringen til dette møde samt det efterfølgende møde med bestyrelsesmedlemmer fra de 7 seniorklubber i Politikredsen.
Under det indledende møde, blev der udvekslet oplysninger om arbejdet i de respektive foreninger.

Derefter mødtes vi med deltagerne fra seniorklubberne jfv. dagens program.
Hans Jørgen bød velkommen og gav de praktiske informationer for forløbet af resten af dagen.
Frokosten blev derefter serveret i kantinen.

Til orienteringsmødet var der deltagere fra 5 af seniorklubberne i kreds 3.
Ialt deltog 12 medlemme, incl. Bestyrelsen samt Formand Niels Brohm og næstformand Rikke Worsøe.
Niels Brohm indledte mødet. Han oplyste, at MJV Politiforening har 589 medlemmer af Politiforbundet. Der er ”nogle få” der ikke er medlem af Politiforbundet.(Det kan have forskellige årsager)
Han oplever, at det bliver mere udpræget at nogle medlemmer bliver ramt af moralsk stress pga. af sagsantallet. Den økonomiske kriminalitet er stigende, og dermed mange sager.
Han nævnte også, at beredskaberne i kredsen er meget unge.
Rekrutteringen til politiet er et problem. Ud af 2500 ansøgere blev der kun ansat ca ¼.
Et problem for Midt- og Vestjyllands politikreds er de afgivelser, der er nødvendige fra kredsene til vagtcentralen. Der arbejdes på at finde en løsning på dette. Han nævnte en mulig løsning med specialkonsulenter?
Der er fremgang i tilslutningen, når kredsen arrangerer studiekreds, hvilket formanden så som et positivt tegn.
Hans Jørgen takkede formanden og næstformanden for deltagelse i mødet.

Hans Jørgen informerede derefter.
Han oplyste, at PL kreds 3 for tiden har 190 medlemmer. For at fremme antallet af medlemmer, har Hans Jørgen aftalt med Niels, at Niels giver information om PL til kolleger, der skal pensioneres, og om mulighed for, at henvende os til dem om medlemskab af PL. Der er lidt tvivl om det er ok fra Politiforbundet, men det bliver undersøgt.
Kreds Østjylland har en ordning, hvor de, der pensioneres, inviteres til en sammenkomst, hvor den lokale formand for PL kan informere og få tilladelse til henvendelse til dem.
PL Kreds 3 inviterede i august måned medlemmerne til et fagligt/ socialt arrangement i Virksund. Der var 20 deltager i dette møde, hvor formanden for Landsforeningen var tilstede.
Bestyrelsen i Kreds 3 er pt. uændret.
Der har været afholdt bestyrelsesmøde med hanblik på planlægning af generalforsamlingen 2024.

Politipensionisternes Landsforening har pt. 2449 medlemmer. Der er udarbejdet ny samarbejdsaftale med Politiforbundet. Pl. Vil gerne have oprettet link fra Politiforbundets hjemmeside til Pl.s hjemmeside. Ændring af brochure, som udleveres til kommende pensionister fra Politiforbundet.
Forslag til ændret formålsparagraf og forslag til ændrede optagelses regler for nye medlemmer. Vil foreslå, at man kan optages som medlem når man er fyldt 63 år, selv om man ikke er pensioneret.
OK 24. Der er rejst krav fra Pensionist sammenslutningen til CO 10 og derfra videre til CFU om at pensionisterne skal have fuld dækning af alle løndele ved overenskomsten samt dækket et efterslæb på 1,79%. Dette krav har støtte fra Politiforbundet.
PL har fremsat ønske om at måtte deltage i senkarriere kurserne, der afvikles af Rigspolitiet og Politiforbundet. Pt. Ikke mulighed.
Bordet rundt:
Skive : (oplyst til Hans Jørgen)Har pt. 48 medlemmer. De har oprettet en gavekasse. Afholder flere sociale arrangementer. De må komme på Politigården.
Herning: 102 medlemmer. Månedlig møde. Foredrag, besøg seværdigheder, vinsmagning og har arrangeret en 3 dages udflugt hvor der var 30 deltagere.
Viborg: 50 medlemmer. 3 foredragsaftner med god deltagelse, 1 forårstur og besøg på Politiskolen i Vejle.
Holstebro: 76 medlemmer, og 2 passive. Alle pensionerede.
Tur til brunkulslejren, Politiskolen i Vejle. Foreningen har 40 års jubilæum.
Silkeborg: 97 medlemmer herunder hustruer/samlevere. Afholder kaffemøde 1 gang om måneden. Har afholdt besøg på Politiskolen i Vejle. Besøgt Kokkeskolen i Silkeborg med 30 deltagere. Sommerudflugt til Tingbæk kalkmine. Årlig julefrokost med bankospil.
Ringkøbing: 40 medlemmer, Afholder 4-5 arrangementer. Nytårsparole, Firmabesøg og Grillfest.
Thisted: Afbud p.g.a. sygdom via e.mail.

Eventuelt. Intet .
Mødet afsluttet med kaffe og kage.
Hans Jørgen bragte en tak til deltagerne for fremmødet.

Referent.
Per Ibsen.

Referat fra bestyrelsesmøde kreds 3 den 13. januar 2022

POLITIPENSIONISTERNE  Kreds 3 Midt- og Vestjylland.
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 13. januar 2022 kl.10 hos formanden.

Dagsorden
1. Velkomst.
2. Seneste nyt fra Landsforeningen.
3. Udfærdigelse af svarskrivelse til formand Mogens Winding.
4. Opfølgning af møderne med Politiforeningen og Seniorklubberne.
5. Status for afvikling af generalforsamlingen 100222.
6. Økonomi v/kassereren.
7. Eventuelt.
ad. pkt. 3 – det være praktisk at man har orienteret sig om udkastet til samarbejdsaftalen samt visionsskrivelse og har forberedt kommentarer hertil!
Der vil under mødet være en lettere forplejning.

Læs mere ...

Møde mellem politiforeningen i Midt-og Vestjylland og seniorklubberne 22. nov. 2021

Herning, den 22. november 2021. Møde med politiforeningen i Midt- og Vestjylland og seniorklubberne onsdag den 17. november 2021.


Tak til tillidsværket formanden Henrik Skriver Jensen og næstformanden Niels Bohm for at imødekomme opfordringen til dette møde samt det efterfølgende møde med bestyrelsesmedlemmer fra de 7 seniorklubber i Politikredsen.

Henrik Skriver Jensen
var glad for dette initiativ. I forbindelse med politiforeningens arbejde er der nogenlunde samme medlemstilslutning, men de kunne ønske lidt større tilslutning fra de yngre kolleger. Tiden er nu til igen at planlægge medlemsarrangementer. Der gøres en indsat for at tiltrække de nye kolleger. På TR kurserne (tillidsrepræsentantkurserne) har det knebet lidt med yngre kolleger, men noget sker der. Henrik oplyste endvidere, at det var hans indtryk at flere beslutninger var lagt ud til ledelsen og at der var flere politifaglige drøftelser med ledelsen på kurserne. Rundvisningerne på politigården var indstillet indtil videre. Henrik tror ikke, der skal ske ret meget med mere med Corona, før der indføres yderligere restriktioner. Det kan mærkes allerede nu med nogle få sygemeldinger. Corona har givet og giver udfordringer i dagligdagen.

Læs mere ...

Referat fra generalforsamling kreds 3 den 14. februar 2024

Referat fra generalforsamling, Politipensionisterne Kreds 3, Midt og Vestjylland, onsdag d. 14. februar 2024 med virksomhedsbesøg på Dan Kalk, Aggersundvej 50, Løgstør og generalforsamling på Cafe Bondestuen, Over Aggersund 49, Løgstør.


Dagen startede med besøg på Dan Kalk, hvor der blev serveret morgenkaffe.

Hans Jørgen Blicher Lauritzen bød velkommen til alle deltagerne samt takkede direktør Jens Søndergaard, for muligheden for at besøge virksomheden.
Efter morgenkaffen fortalte direktør Jens Søndergaard om virksomhedens opbygning ,indvinding af kalk og produktion af diverse kalkprodukter. Efter denne gennemgang fik vi forevist virksomhedens garage og værkstedsafdeling for ”de mega store” maskiner, de anvender til produktionen. Et fantastisk syn af maskiner, man ikke ser til daglig.
Efter besøget på Dan Kalk kørte deltagerne vider til Cafe Bondestuen, hvor vi startede med at indtage dagen frokost.

Fællestillidsmand Niels Brohm, Midt- og Vestjyllands politi var inviteret til at orientere deltagerne om nuværende forhold i Politiet, set ud fra Politiforbundets side.
Han startede med at fortælle om den netop overståede overenskomst forhandling, OK 24, set fra Politiforbundets side. Han fortalte, at der nu skulle forhandles om særlige puljer.
Ud over dette, orienterede han om en ny Politiuddannelses forløb. Herunder, at ansøger antallet til ledige stillinger, giver store udfordringer med at få fyldt holdende op.
Et stort problem er medierne: Det fylder meget med de store mediesager. Konsekvenserne efter medieomtale, er katastrofalt for de kolleger, der er involveret.

Politikreds Midt/Vest indgår i forsøg med kropskamera/hjelmkamera. Og der skal starte forsøg med andre magtmidler. Kredsen deltager også i forsøg med el biler i politiet.
Politiforeningen skal have forhandling med ledelsen ,om at finde en løsning på et stadigt stort problem, afgivelser til tjeneste i Holstebro, hvor kolleger, der bliver ”prikket”, kan havde store problemer, med familielivet mv.
Der var efterfølgende mulighed for svar på opfølgende spørgsmål.
Hans Jørgen bragte derefter en tak til Niels Brohm for at komme til vores møde.

Herefter startede vi på den egentlige generalforsamling.

Hans Jørgen åbnede derefter generalforsamlingen med velkomst til alle fremmødte.
Han foretog navneopråb. Der var deltagere fra alle 7 kredse med 26 medlemmer til generalforsamlingen.
Generalforsamlingens dagsorden ifølge vedtægterne:

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af fuldmagter.
3. Formandens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Regnskab.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg til bestyrelsen mv. i 2024 :
- valg af bestyrelsesmedlem for 2 år.
- valg af suppleant for 1 år. Per Ibsen er på valg og modtager evt. genvalg.
- valg af revisor for 2 år. Thomas Christiansen er på valg og modtager ikke genvalg.
- valg af delegerende til Politipensionisterne Landsforenings generalforsamling 2024 jf. Landsforeningens vedtægter § 10.
8. Eventuelt.

Pkt. 1: Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Egon Horsager Nielsen. Egon valgt .
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovlig indvarslet. Gennemgik dagsordenen.
Pkt 2: Ingen fuldmagter.
Pkt. 3: Formanden, Hans Jørgen Blicher Lauritzen fremførte derefter sin beretning for året 2023.

Jeg vil indlede min beretning for året 2023 med de begivenheder som har haft stor indflydelse på Danmarks politik og vores hverdag. Det er den forsatte krig i Ukraine samt konflikten i Mellemøsten mellem Israel og terrororganisationen Hamas. Med årets udgang fik vi alle en overraskelse, da H.M. Dronningen meddelte at hun abdicerede og overlod monarkiet til tronfølgeren kronprins Frederik.

Vi er alle i den aldersgruppe, som i efteråret er blevet tilbudt vaccinen mod Corona og influenza. Vaccinen forhindre ikke smitte, men dæmper sygdommens følger.
I det forløbne år har vi mistet 6 kolleger:
Anders Eg, Erik Falck Damborg, Klaus Jensen, Erland Mikkelsen, Børge Sørensen og Karl Werge.

 Med 1 min. stilhed vil vi mindes de afdøde.
Æret være deres minde.

Kredsforeningens medlemstal er faldet i 2023 fra 196 til 188 – heri er indregnet døde, udmeldte, slettede samt nye indmeldte.
Vores medlemstal har været faldende de seneste år, hvilket skyldes en svigtende tilgang af nye medlemmer. Årsagen hertil kan være flere bl.a. en faldende interesse for medlemskab efter Politiforbundets optagelse af pensioneret kolleger som passiv – og/eller passiv+ medlemmer.
Landsforeningens generalforsamling i 2023 blev afviklet i Odense den 20. april med 66 antal delegerede fra de 12 kredsforening.

Der skete genvalg af:
Næstformand Hans Agerbo Jensen for 2 år
Hovedkasserer Poul Erik Jørgensen for 2 år
Nyvalg af:
Kristian Rosborg (kreds 11) som revisor for 2 år
Torben Krogh (kreds 11) som revisorsuppleant for 1 år
Kontingentet blev ændret til kr. 200,00 gældende fra 2024.
Landsforeningen har 2416 medlemmer samt 3 æresmedlemmer. Det er en tilbagegang på 71 medlemmer.
Landsforeningen har i årets løb afholdt ?? møder med Politiforbundet og herunder bl.a. revideret samarbejdsaftalen, således at aftalen også omtaler økonomi, som er aktuel i forbindelse med vores pensioner under de kommende OK 24 forhandlinger.
Referater fra generalforsamlingen, HB – møderne og møder i FU kan ses i sin fulde ordlyd på hjemmesiden www.politipensionisterne.dk
Landsforeningen har planlagt afvikling af generalforsamling torsdag den 18. april 2024 i Mødecentret i Odense. Vores kreds kan stille med 5 delegerede.

 På generalforsamlingen skal bl.a. vedtages forslag til ændringer af vedtægtens § 2 (justering af ordlyd) - § 3 (optagelse af tjenestemænd i politiet, der er fyldt 63 år uanset om de er pensionere eller i arbejde) - § 9 (såfremt § 3 vedtages skal § 9 justeres med fjernelse af ”pensionerede”).

Overenskomstforhandlingerne på det offentlige arbejdsmarked er gået i gang mellem de 2 forhandlingspartner Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (Staten). CFU har fremsendt de generelle krav som bl. a. omhandler de Generelle lønstigninger til forbedring af reallønnen – En reguleringsordningen til sikring af reel parallel lønudvikling i forhold til det private arbejdsmarked - på det private arbejdsmarked. Som pkt. nr. 65 er anført procentregulering af tjenestemandspensioner til den del af af rammen ved OK 24, der afsættes til egentlige lønformål ( generelle lønstigninger – puljer til lokale lønforhandlinger mm.) Kravet om vores efterslæb på 1.79 (OK 2008 – 2018) jf. arbejdsgruppe under CO 10 er ikke medtaget. Seneste ekstraordinære forhøjelse af pensionerne skete i 2015 med 1%.

Formanden PL er gjort opmærksom på dette og har meddelt, at det er af taktiske årsager!!! Det bliver spændende at se resultatet af OK 24 forhandlingerne, idet Finansministeriet har meddelt, at man går til overenskomstforhandlingerne med en ambition om at aftale en økonomisk ansvarlig ramme. Ved OK 21 steg vores pensioner med 4,42 % over 3 år + reguleringsordningen på 0,72 %.

Aftalemæssigt ligger forhandlingsretten hos Landsforeningen gennem Tjenestemandsloven og Hovedaftalen fra 1969 og udøves gennem sammenslutningen af seniorafdelingerne i Dansk Told og Skatteforbund, Teknisk og Administrative Tjenestemænd samt Centralforeningen af Stampersonel. Sammenslutningen er repræsenteret i CO 10 (på lige fod med Politiforbundet). Se hjemmesiden www.sammenslutningenico10.dk

Seneste nyt: Finansministeren er den 11. februar 24 blevet enig med CFU og AC om et 2 årigt statsligt overenskomstforlig med en samlet økonomisk ramme på 8,8 prc. pr. 31. marts 2024. Vi får ikke andel af løndel til andre formål samt reststigning – hvorfor vores samlede stigning vil være 7,4 prc. (fordelt med 5,89 % pr. ¼-24 og 1,31% pr. ¼-25 samt 0,20% pr. 1/11-25). Forligspartiernes medlemmer skal dog først godkende aftalen!
Landsforeningen har i årets løb afholdt møder med Politiforbundet og herunder drøftet ændring/redigering af samarbejdsaftalen – link til Landsforeningen på Forbundets hjemmeside – Senkarrierer Kurser – deltagelse i Forbundets nyoprettede pensionsudvalg – køreplanen for OK 24 forhandlinger – tilladelsesblanket til kommende pensionister.

Kredsforening:
Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder i 2023 – henholdsvis i Herning, Virksund og Løgstør. Desværre blev bestyrelsesmedlem og kasserer Børge Sørensen ramt af en alvorlig og uhelbredelig kræft i spiserøret. Under sygdommen meddelte Børge, at han ikke længere kunne deltage i bestyrelsesarbejdet samt varetage funktionen som kasserer. I den anledning trådte vores suppleant Per Ibsen med kort varsel ind i bestyrelsen. Som formand har jeg adgang til kredsforeningens konto i Lån og Spar og har kunnet administrere kontoen samt efter aftale med revisor udarbejdet regnskabet for året 2023.

Grundet den gode økonomi i kredsforeningen besluttede bestyrelsen at afholde et medlemsmøde med socialt og fagligt indhold. Arrangementet blev afviklet den 24.august 2023 på Virksund Havn. I alt 20 medlemmer deltog i arrangementet. N.O. Jespersen og 4 lokale bådførere stillede med deres både og gav medlemmerne sejltur på fjorden inden frokost. Medlemmer som ikke ønske at sejle vandrede rundt i området og besøgte Virksund Sluse, hvor slusemesteren gennemgik proceduren for sejlads mellem Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord, ligesom han demonstrerede åbning af broklappen med aktivering af signaler og bomme. Efter frokost blev Landsforeningens formand Mogens Winding budt velkommen. Mogens gav en præsentation af sig selv og hans arbejde i politiet samt hans hidtidige organisationsarbejde. Han omtalte de nye medlemskaber, som forbundet tilbyder Politipensionisterne samt justeringen af samarbejdsaftalen mellem Landsforeningen og Politiforbundet. Han fortalte herefter om de kommende OK 24 forhandlinger. Til afslutningen opfordrede han de fremmødte på mødet til at orientere venner og bekendte inden for kredsen af potentielle medlemmer om Landsforeningen og til at melde sig ind.

I lighed med tidligere år har bestyrelsen afholdt møde på Politigården i Holstebro med Politiforeningen og bestyrelserne fra 5 af de 7 seniorklubber onsdag den 22. november 2023. Der var i alt 12 medlemmer fra seniorklubberne samt formand Niels Brohm og næstformand Rikke Worsøe. Politiforeningen har 589 medlemmer af Politiforbundet. Nogle få er ikke medlem af Forbundet. (det kan have forskellige årsager). Han nævnte det stærkt stigende sagsantal og medlemmer som rammes af moralsk stress. Rekrutteringen til politiet er et generelt problem. Ud af 2500 ansøgere blev der kun ansat ca. ¼. Repræsentanterne fra Seniorklubberne omtalte egne aktiviteter, som er blevet afholdt i løbet af året. Intern udvekslede seniorklubber erfaringer med de afholdte aktiviteter.

Referater fra møderne fremgår af hjemmesiden www.politipensionisterne.dk
Foreningens korrespondance sker næsten udelukkende pr. e.mail. Der er p.t. 3 medlemmer som ikke har e. mail. Disse får tilsendt breve.
Men en opfordring herfra skal være, at man husker at meddele ændring af mail adr., hvis man får ny.
De lokale Seniorklubber i Midt- og Vestjyllands Politikreds er orienteret om muligheden for at få bragt lokale informationer/arrangementer på Politipensionisternes Landsforenings hjemmeside.

Bestyrelsen vil gerne modtage evt. forslag til emner der evt. skal arbejde med eller på i den kommende periode. Dette er min beretning som jeg nu overlader til forsamlingens debat.
Tak for året der er gået.
Tak til Niels Ove Jespersen, Per Ibsen for godt samarbejdet i årets løb.
Dirigenten gennemgik i store træk beretningen og udbad sig evt. bemærkninger.
Der var ingen bemærkninger til beretningen. Den blev derfor enstemmigt godkendt.

Pkt.4: Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.
Pkt. 5: Regnskab: Hans Jørgen, der pga. af Børge Sørensens dødsfald, har fuldført regnskabet, gennemgik dette.
Han oplyste, at han af banken var informeret om, at han personligt skal betale skal af renteindtægten.
Dirigenten udbad sig evt. bemærkninger. Mogens Rubeck foreslog, at kassereren skulle have skattebeløbet refunderet. Revisor Thomas Christiansen roste regnskabet.
Dirigenten satte derefter regnskabet til afstemning. Det blev enstemmigt godkendt.
Pkt. 6: Fastsættelse af kontingent: Forslag fra bestyrelsen: Ingen kontingent: Vedtaget.
Pkt. 7: Valg til bestyrelsen mv. 2024:
Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år. Bestyrelsen foreslog Jørgen Fisker. Jørgen Fisker valgt.
Valg af suppleant for 1 år. Per Ibsen genvalgt.
Valg af revisor for 2 år. Egon Horsager Nielsen foreslået. Egon Horsager Nielsen valgt.
Valg af delegerede til PL.s generalforsamling 2024: Valgt blev: Hans Jørgen Blicher
Lauritzen, Niels Ove Jespersen, Jørgen Fisker, Per Ibsen og Egon Horsager Nielsen
Pkt 8: Eventuelt: Forslag om at afvikle gf. uden for uge 7. Det blev lovet af bestyrelsen.

Dirigenten takkede for god ro og orden. Overlod generalforsamlingen til formanden.
Hans Jørgen afslutte generalforsamlingen med at hædre afgående revisor Thomas Christiansen for arbejdet som revisor siden foreningen blev stiftet.

Tak til Dirigenten
Tak til alle fremmødte.

Referent: Per Ibsen.

 

Bestyrelsesmøde kreds 3 tirsdag den 19. marts 2024.

Bestyrelsesmøde hos formanden H.J. Blicher Lauritsen i kreds 3, tirsdag den 19. marts 2024.

Tilstede: Formanden HJ, Jørgen Fisker, JF, Niels-Ove Jespersen, NO og Per Ibsen, PI.

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.
2. Konstituering af bestyrelsen.
3. Gennemgang af generalforsamlingen d. 140224.
4. Nyt fra HB-mødet 050324.
5. Status på OK 24 forliget.
6. Optakt til Landsforeningens generalforsamling.
7. Kommende arrangementer?
8. Eventuelt

Kaffe/brød ved mødets start og en lettere arbejdsfrokost.

1: Formanden bød velkommen og dagsorden blev godkendt.

2. Konstituering af bestyrelsen: Formand, HJ, Kasserer, JF, næstformand og sekretær, NO, suppleant til bestyrelsen PI.

3. Generalforsamling: Stor tilfredshed fra bestyrelsen og medlemmer for besøget hos Dan kalk. Direktøren Jens Søndergaard startede med at give en gennemgang af virksomheden og fortalte om eksport af virksomhedens produkter, hvorefter vi fik forevist diverse store maskiner som blev brugt til produktionen af kalk.
Efter en god frokost blev generalforsamlingen afholdt på cafe Bondestuen i Løgstør. Referat fra generalforsamlingen er opdateret på hjemmesiden. Bestyrelsen gav udtryk for stor tilfredshed med afviklingen af dagen.

4 – 5.
Da HJ var forhindret deltog JF i HB-mødet. JF oplyste at der var mange ting på dagsordenen og at der havde været en god debat på mødet, bl.a. blev ok 24 forliget debatteret og hvilket giver en stigning i år til medlemmerne på 5,89 prc. Vores efterslæb på 1,79 prc., blev ikke forhandlet. Aftaleforliget blev drøfter og herunder at de aftalte lønstigninger ikke helt dækkede prisudvikling og omkostningerne i de sidste 2 år. Endvidere var der kritik af vores krav om at få pension af alle midler der var afsat til lønformål. En enig hovedbestyrelse tilsluttede sig at der den 20. marts stemmes ja til forliget. Hele referatet kan læses på hjemmesiden.

6.
Ved den kommende generalforsamling 18. april i Odense skal der stemmes om nogle vedtægtsændringer ligesom der er forslag om en ny kørselsordning til vores møder. Bestyrelsen blev enige om at stemme ja til de foreslåede ændringer og med tydeliggørelsen af km. godtgørelsen.

7. Kommende arrangementer: Bestyrelsen blev enige om 3 årlige arrangementer, 2 i efteråret og 1. i februar.

8: Eventuelt: Nyt om PFA-pension. Mogens Winding har via notat oplyst, at der ikke optjenes PFA-pension af den pensionsgivende løn, men derimod af diverse tillæg såsom lokalløn og funktionstillæg.

Tak til Lisbeth for god forplejning.
Ref. Niels-Ove.

Referat fra bestyrelsesmøde kreds 3 den 7. november 2023

Referat fra kredsbestyrelsesmødet kreds 3, tirsdag den 7. november 2023 hos virksomheden Dan Kalk i Løgstør.


Dagsorden

Mødet indledes med aftale om virksomhedsbesøget – herunder det praktiske arbejde med modtagelse af deltagere, rundvisning, forplejning samt afvikling af generalforsamlingen mv.
1. Planlægning af generalforsamling 2024:
- fastsættelse af dato
- dato for udsendelse af indbydelse
- dato for tilmeldelse
- aftale om forplejning og mødelokale
- økonomi!
2. Orientering v/kassereren.
3. Gennemgang af ændringsforslag til Landsforeningens vedtægter samt samarbejdsaftale med Politiforbundet..
4. Møde med Politiforeningen MVJ d. 22/11
5. Eventuelt.

Fra bestyrelsen mødte formand H.J. Blicher Lauritzen (HJ) og bestyrelsesmedlem N.O. Jespersen (N.O.) samt suppleant Per Ibsen (PI). Afbud fra bestyrelsesmedlem Børge Sørensen.
Der var arrangeret samkørsel fra Viborg til Løgstør.

Direktør Jens Søndergaard, Dan Kalk modtog i firmaets mødelokale og så frem til foreningens virksomhedsbesøg. Han forklarede firmaets historie og produkter samt produktionsapparat. Det aftales, at besøget skulle finde sted onsdag den 14. februar 2024 kl. 10. Da rundvisning sker udendørs anbefales praktisk fodtøj evt. støvler samt påklædning efter vejret. Frokost og generalforsamlingen henvises til Bondestuen eller Løgstør Parkhotel.

Herefter blev følgende emner behandlet:
ad. pkt. 1 – Generalforsamlingen afholdes onsdag den 14. februar 2024 med besøg hos Dan Kalk. Tidspunktet annonceres i bladet Dansk Politi og skriftlig indbydelse udsendes til medlemmer i løbet af januar måned 2024. Tilmelding skal ske senest fredag den 2. februar 2024. N.O. holder kontakten til Dan Kalk samt undersøger mulighed for forplejning/lokale i Løgstør/Aggersund til et rimeligt prisleje.

ad. pkt. 2 – grundet kassererens fravær kunne HJ oplyse, at kredsforeningens har en fornuftig økonomi.

ad. pkt. 3 – Det udsendte materiale med ændringsforslag til Landsforeningen vedtægter og nyt udkast til samarbejdsaftalen med Politiforbundet samt de udmeldte krav i forbindelse med OK 24 blev drøftet uden yderligere bemærkninger. Regeringens oplæg til et kommende skattefradrag til lønmodtagere og enlige forsørgere fandtes uretfærdigt, idet folk på pensioner ikke er omfattet. Det blev besluttet, at HJ skriver til formanden Landsforeningen og gør opmærksom på problemet.

ad. pkt. 4 – HJ omtalte mødeindkaldelse til formændene i Seniorklubberne på de 7 Lokal-politistationerne samt aftalen med formanden for Politiforeningen MVJ. Det aftaltes at PI vil være referent under mødet.

ad. pkt. 5 – Mødet sluttede med en lettere arbejdsfrokost i pølsevogn.

Referent
H.J. Blicher Lauritzen

Nyheder fra Politiets Seniorklub, Herning. 20. jan 2022

 Politiets Seniorklub, Herning , den 20. januar 2022

                                            Konstituering af bestyrelsen

På bestyrelsesmøde, den 13. januar 2022 har bestyrelsen konstitueret sig således:

                      Formand: Erik Larsen
                      Kasserer:  Steen Christensen
                      Sekretær: Ingelise Zaulich
                      Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
                      Finn Moesgaard og Jørgen Fisker

Følgende arrangementer er under planlægning – notèr i kalenderen:

                      3. marts 2022 :  Biograftur, hvor vi skal se Hvidstengruppen II – De efterladte.

                                                     Derefter spisning – nærmere !!!!!

                      5. maj 2022   :    Forårstur i bus. Vi tar den planlagte tur op fra 2020.

                                                     Fjordenhus Vejle, frokost Hopballe Mølle og slutter af med kaffe

                                                     på Jelling kro.

                      30. juni 2022   :  Grill og vinsmagning hos Exellent Wine i Lind.

                      ?? Sept. 2022   :  Planlægger bustur med 2 overnatninger – hjemme i skønne Danmark.

                      Oktober 2022   :  Der er pt ikke planlagt evt. Bowl og spis aften

                      17. novb. 2022   :   Generalforsamling med efterfølgende julefrokost.

                                            Ret til ændringer forbeholdes

Vi ønsker alle et godt nytår og ser frem til 2022, - forhåbentlig uden aflysninger

                                                                  Bestyrelsen

Kredsbestyrelsen kreds 3

Kreds 3 Vedtægter

VEDTÆGTER FOR KREDSFORENING 3 under politipensionisternes landsforening

§ 1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er ”Politipensionisterne Midt- og Vestjylland” med formandens adresse
som hjemsted.

§ 2. Formål.
Foreningen er partipolitisk uafhængig og har til formål at varetage medlemmernes interesser vedrørende pensions- og andre sociale forhold i nært samarbejde med Politiforbundet, Politipensionisternes Landsforening og de stedlige repræsentanter fra politiorganisationen samt at virke som samlingspunkt for foreningens medlemmer i henseende til sammenkomster, turarrangementer m.v.

§ 3. Opgaver.
Kredsforeninger skal
- være bindeled til Landsforeningen gennem kredsrepræsentanten,
- hjælpe og vejlede i økonomiske og sociale spørgsmål,
- søge at styrke samarbejdet mellem lokalforeningerne i kredsen, samt arrangere udflugter o. lign.

§ 4. Medlemskab.
Som medlemmer kan optages alle, der opfylder kravene til et medlemskab af Politipensionisternes Landsforening.

§ 5. Kontingent.
Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 6. Ledelse.
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, der også er kredsrepræsentant og
2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 7. Generalforsamling.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved annoncering i Dansk Politi samt ved udsendelse af skriftlig indkaldelse med dagsorden til medlemmer.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Formanden vælges på generalforsamlingen for en periode af 2 år, i ulige år.
2 bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år, således at 1 afgår i lige år og 1 afgår i
ulige år.
1 suppleant for bestyrelsen vælges for en periode af 1 år.
Der vælges 1 revisorer og en revisorsuppleant, hvoraf 1 afgår i lige år og 1 afgår i ulige år.
Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv.

Generalforsamlingens dagsorden er:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af fuldmagter
3. Formandens beretning
4. Indkomne forslag
5. Regnskab
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg
a. Formand
b. Til bestyrelsen og suppleant.
c. Som revisor og suppleant.
d. Valg af delegerede til Politipensionisternes Landsforenings generalforsamling jfr. Landsforeningens vedtægt § 10.
8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilstilles formanden senest 8 dage før
Generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
Til et forslags vedtagelse kræves almindeligt stemmeflertal.
Afstemningen foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 5
medlemmer kræver skriftlig afstemning.
Hvert medlem kan højest møde med 1 fuldmagt.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det påkræver, eller når
mindst 1/8 af medlemmerne skriftligt over for formanden fremsætter krav derom.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest en måned efter begæringen og indkaldes
skriftligt med angivelse af dagsorden senest 14 dage før afholdelsen.

§ 8. Regnskab.
Regnskabsåret er kalenderåret.
Kassereren har ansvaret for at regnskabet føres efter de af bestyrelsen og revisorerne fastsatte retningslinjer.
Hver post i regnskabet skal være ledsaget af tilsvarende bilag.
Det reviderede regnskabet forelægges på den årlige generalforsamling eller efter bestyrelsens begæring.
Formand og kasserer i forening har tegningsretten.

§ 11. Foreningens opløsning.
Foreningens opløsning kan kun finde sted på en i samme anledning indkaldt generalforsamling.
Opløsningen kan kun ske, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor
Ved opløsningen tages bestemmelse om foreningens midler.
Udmeldte medlemmer har intet krav på foreningens midler.

Foreningens vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 5. februar 2008.

Per Ibsen Andy Gren

....................................... .........................................
Formand Dirigent

 Vedtægtens § 7 og § 8 ændret ved generalforsamling 24. februar 2009.

Per Ibsen
Formand

Vedtægtens overskrift samt §§ 2, 3, 4 og § 7 ændret ved generalforsamlingen 8. februar 2012.

Per Ibsen
Formand

Vedtægtens overskrift samt §§ 2, 3, 4 og § 7 ændret ved generalforsamlingen 27. februar 2014.

Per Ibsen
Formand

Vedtægtens ordlyd i § 7 ændret ved beslutning på generalforsamlingen 14. februar 2023.


H.J. Blicher Lauritzen Egon Horsager Nielsen
Formand Dirigent

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...