Kreds 3 Vedtægter

VEDTÆGTER FOR KREDSFORENING 3 under politipensionisternes landsforening

§ 1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er ”Politipensionisterne Midt- og Vestjylland” med formandens adresse som hjemsted.

 § 2. Formål. Foreningen er partipolitisk uafhængig og har til formål at varetage medlemmernes interesser vedrørende pensions- og andre sociale forhold i nært samarbejde med Politiforbundet, Politipensionisternes Landsforening og de stedlige repræsentanter fra politiorganisationen samt at virke som samlingspunkt for foreningens medlemmer i henseende til sammenkomster, turarrangementer m.v.

 § 3. Opgaver. Kredsforeninger skal - være bindeled til Landsforeningen gennem kredsrepræsentanten, - hjælpe og vejlede i økonomiske og sociale spørgsmål, - søge at styrke samarbejdet mellem lokalforeningerne i kredsen, samt arrangere udflugter o. lign.

 § 4. Medlemskab. Som medlemmer kan optages alle, der opfylder kravene til et medlemskab af Politipensionisternes Landsforening.

 

 § 5. Kontingent. Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

 § 6. Ledelse. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, der også er kredsrepræsentant og 2 bestyrelsesmedlemmer.

 § 7. Generalforsamling. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved annoncering i Dansk Politi. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Formanden vælges på generalforsamlingen for en periode af 2 år, i ulige år. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år, således at 1 afgår i lige år og 1 afgår i ulige år. 1 suppleant for bestyrelsen vælges for en periode af 1 år. Der vælges 1 revisorer og en revisorsuppleant, hvoraf 1 afgår i lige år og 1 afgår i ulige år. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv.

 Generalforsamlingens dagsorden er:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af fuldmagter

3. Formandens beretning

4. Indkomne forslag

5. Regnskab

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg

a. Formand

b. Til bestyrelsen og suppleant.

c. Som revisor og suppleant.

d. Valg af delegerede til Politipensionisternes Landsforenings generalforsamling jfr. Landsforeningens vedtægt § 10.

8. Eventuelt.

 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilstilles formanden senest 8 dage før Generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Til et forslags vedtagelse kræves almindeligt stemmeflertal. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer kræver skriftlig afstemning. Hvert medlem kan højest møde med 1 fuldmagt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det påkræver, eller når mindst 1/8 af medlemmerne skriftligt over for formanden fremsætter krav derom. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest en måned efter begæringen og indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden senest 14 dage før afholdelsen.

 § 8. Regnskab.

Regnskabsåret er kalenderåret. Kassereren har ansvaret for at regnskabet føres efter de af bestyrelsen og revisorerne fastsatte retningslinjer. Hver post i regnskabet skal være ledsaget af tilsvarende bilag. Det reviderede regnskabet forelægges på den årlige generalforsamling eller efter bestyrelsens begæring. Formand og kasserer i forening har tegningsretten.

 § 11. Foreningens opløsning. Foreningens opløsning kan kun finde sted på en i samme anledning indkaldt generalforsamling. Opløsningen kan kun ske, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor Ved opløsningen tages bestemmelse om foreningens midler. Udmeldte medlemmer har intet krav på foreningens midler.

 Foreningens vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 5. februar 2008.

 Per Ibsen Andy Gren

Formand Dirigent

 Vedtægtens § 7 og § 8 ændret ved generalforsamling 24. februar 2009.

Per Ibsen Formand

Vedtægtens overskrift samt §§ 2, 3, 4 og § 7 ændret ved generalforsamlingen 8. februar 2012.

Per Ibsen Formand

Vedtægtens overskrift samt §§ 2, 3, 4 og § 7 ændret ved generalforsamlingen 27. februar 2014.

Per Ibsen Formand