• Hjem
  • Referater
  • Referat fra bestyrelsesmøde kreds 3 den 13. januar 2022

Referat fra bestyrelsesmøde kreds 3 den 13. januar 2022

POLITIPENSIONISTERNE  Kreds 3 Midt- og Vestjylland.
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 13. januar 2022 kl.10 hos formanden.

Dagsorden
1. Velkomst.
2. Seneste nyt fra Landsforeningen.
3. Udfærdigelse af svarskrivelse til formand Mogens Winding.
4. Opfølgning af møderne med Politiforeningen og Seniorklubberne.
5. Status for afvikling af generalforsamlingen 100222.
6. Økonomi v/kassereren.
7. Eventuelt.
ad. pkt. 3 – det være praktisk at man har orienteret sig om udkastet til samarbejdsaftalen samt visionsskrivelse og har forberedt kommentarer hertil!
Der vil under mødet være en lettere forplejning.

Ad 1: Formanden bød velkommen og gennemgik dagsorden. Til stede: Børge Sørensen, N.O Jespersen og H.J. Blicher Lauritsen.

Ad 2: Senest nyt fra Landsforeningen: Der er tegn på et faldende medlemstal i foreningen på landsplan, hvilket også har vist sig her i kreds 3. Uanset vores medlemskab af Politiforbundet fastholdes vores forhandlingsorganisation via CO-10. En eventuel sammenslutning af Landsforeningen og Politiforbundet kan først vedtages på næste kongres der er planlagt afholdt i 2025, medmindre der afholdes ekstraordinær kongres i Politiforbundet. P.g.a. persondataforordningen har vi ikke adgang til et medlemsregister, ligesom vi ikke bliver orienteret fra Politiforbundet når kollegerne går på pension.

Ad 3: Udfærdigelse af svarskrivelse: Der er udfærdiget en svarskrivelse til vores formand Mogens Winding i forbindelse med samarbejdsaftale med Politiforbundet. Vi har i kreds 3 godkendt udkast til samarbejdsaftalen samt indholdet i visionsskrivelsen. Bestyrelse har skrevet til Mogens Winding at vi mener at landsforeningen skal være en integreret del af forbundet i lighed med lokale foreninger og det vil kræve, at vi får en repræsentant i Hovedbestyrelsen. Dette vil naturligvis kræve en ændring af forbundets love som beskrevet under pkt. 2.
Vi mener også, at der bør udfærdiges en brochure der omtaler de fordele der er ved at være medlem af Politipensionisterne samt Politiforbundet som politipensionist. Kontingentet til Politipensionisterne kunne opkræves sammen med opkrævning til Politiforbundet for passiv og passiv+ medlemmer.

Ad 4: Opfølgning af møderne med Politiforeningen og Seniorklubberne: Formanden og BS deltog i mødet, p.g.a. sygdom kunne jeg ikke deltage i mødet. Det var et godt og konstruktivt møde, (der er udfærdiget referat fra mødet). I fremtiden bør der holdes et møde hvert år med Politiforeningen i Midt-og Vestjylland samt de lokale seniorklubber.

Ad 5: Status for afviklingen af generalforsamling i 2022: BS forslog at Egon Horsager blev dirigent. Bestyrelsen vedtog dette. BS tager ud til Stauning Whisky for at undersøge hvor vi kan spise m.v. Der er udfærdiget et notat med forskellige arbejdsopgaver til bestyrelsen. Bestyrelsen møder kl. 0900 på dagen.

Ad 6: Økonomi: BS Fremlagde regnskab og oplyste, at vi havde en god økonomi i foreningen. I 2021 har vi fået et ekstra kredstilskud. Regnskabet for 2019 og 2020 skal fremlægges under generalforsamlingen.

Ad 7: Et medlem havde spurgt om at tage en chauffør med til generalforsamlingen ved Stauning Whisky. Der vil naturligvis blive uddelt minimale smagsprøver under rundvisningen. Formanden ville skrive til medlemmet, at vi ikke ønsker flere deltagere end de tilmeldte medlemmer. Det er op til kollegerne at sige nej tak til smagsprøverne.
Tak til Lisbeth for en god arbejdsfrokost.

N.O. Jespersen, sekretær.

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...