Et historisk tilbageblik

Artikelindeks

ET HISTORISK TILBAGEBLIK
af tidl. næstformand Niels Christensen.

Den 29. april 1993 afholdt Dansk Politi´s Pensionistforening sin årlige generalforsamling i København. Foreningen er stiftet den 18. december 1948.
Formanden nævnte i sin beretning tilhørsforholdet til Statspensionisternes Centralforening(SC), hvor man havde 3 medlemmer i repræsentantskabet, ligesom SC havde 5 repræsentanter i CO 2.

Foreningens næstformand og sekretær, Harald Gravers Olesen, orienterede om bestyrelsens initiativer til oprettelse af en egentlig landsdækkende pensionistforening og indgåelse af samarbejde med Dansk Politiforbund(DP) og Dansk Kriminalpolitiforening(DK). I sit indlæg fastslog næstformanden, at foreningen i.h.t. sin vedtægt også i dag er en landsforening, men i praksis fungerer som en rent københavnsk forening uden særlig forbindelse med medlemmer ude omkring i landet. Et forhold som bestyrelsen fandt uacceptabelt og som snarest måtte ændres, hvis medlemstallet skal fastholdes og forhåbentligt øges. Bestyrelsen tog derfor initiativ til udarbejdelse af vedtægtsændringer, der bl. a. betyder oprettelse af lokalklubber over hele landet. Dansk Politiforbund(DP) og Dansk Kriminalpolitiforening(DK) har lovet at støtte dette arbejde, hvorfor der også er handlet en samarbejdsaftale på plads.
Formanden, Christian Søjberg afgik og i stedet blev valgt Preben Eriksen. Bent Cavour Nielsen og Arne Klintbøl blev valgt som bestyrelsessuppleanter.


Den 21. oktober 1993 blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling med henblik på vedtagelse af forannævnte vedtægtsændringer. Forslaget om en landsforening blev vel modtaget af mødedeltagerne. Der have været en udgift på kr. 8.750.- til materialer. Beløbet blev af betalt af PD og DK i fællesskab. Den nye vedtægt blev udsendt til samtlige medlemmer med opfordring til at medvirke til hvervning af nye medlemmer til landsforeningen, hvor man satsede på en første ordinær generalforsamling på Fredericia Politigård den 21. april 1994. Vedtægten åbnede mulighed for at oprette valgkredse.

POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING AFHOLDT SIN FØRSTE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 21. APRIL 1994 PÅ POLITIGÅRDEN I FREDERECIA.

Formanden, Preben Eriksen meddelte, at fjernelsen af samordningsfradraget havde vakt røre. Valgkredsene havde problemer med mødedeltagelse til delegeretmøder. Alexandersen, Aarhus var uforstående over for den ringe tilslutning til Landsforeningen i Aarhus.
Harald Olesen, Assens, var enig med flere i, at pensionerede kollegaer ved afgang fra PD og DK automatisk skulle overføres til Landsforeningen.
Der var gang i oprettelse af nye lokalklubber i hele landet.

Der blev vedtaget, at indmeldelse kunne ske direkte og ikke nødvendigvis via en lokalforening.
Formanden, Preben Eriksen, blev genvalgt, og Bent Cavour Nielsen blev valgt som ny kasserer.
Landsforeningens første bestyrelse var herefter: Formand, Preben Eriksen, Søborg, næstformand, Harald Gravers Olesen, Assens, kasserer, Bent Cavour Nielsen, København, sekretær, Arne Klintbøl, Frederiksberg, bestyrelsesmedlemmer, Hans Kloch, København, Erling Keller, Ribe og Hans Jørgen Poulsen, Aalborg.
Valgkredsene: 1-Hans Kloch, 2+3-Arne Klintbøl, Frederiksberg, 4+5-Harald Olesen, Assens, 6+7-Erling Keller, Ribe, 8+9-Hans Jørgen Poulsen, Aalborg.
Medlemstallet den 22. marts 1994 var 1156 tjenestemandspensionister og 225 ægtefæller, ialt 1381 medlemmer.


I tiden omkring oprettelsen af Landsforeningen afholdtes der ganske mange bestyrelsesmøder. Medlemshvervningen var et stort emne, og der blev arbejdet på at oprette lokale klubber. Hvor svært det var, kunne Harald Olesen fortælle om. Han lavede en aftale med Odenses Politiforening om et orienteringsmøde for pensionister. Han mødte troskyldigt op til den aftalte tid. Den eneste, der var mødt, var enken efter en pensioneret politimand. De drak en kop kaffe sammen, og så rejste han hjem igen.
Københavns Politiforening ville ikke overføre vores medlemskartotek til PC. Man ville i stedet sende skrivelser ud til pensionister, hvor man anbefalede indmeldelse i Landsforeningen. En tilsvarende ordning blevet aftale med DK på landsplan. Der blev derfor besluttet at anskaffe EDB-udstyr samt konsulentbistand til et beløb af kr. 35.000.- Kontingentet var kr. 80.- ved indmeldelse før første, kr. 60.- fra 1. april til 1. juli og kr. 40.- fra 1. juli til 31.12. Fremover ville alle girokort blive udskrevet i det ny EDB-system og beløbet vil være skattefrit.
Diæter blev fastsat til kr. 150.- pr. døgn. Rejseudgifter til billigste rejse med DSB på II klasse.

Ordinær generalforsamling den 3. maj 1995 i Rigspolitiets marketenderi. Der var oprette nye lokalklubber i Svendborg, Lolland-Falster og Esbjerg var stærkt på vej. Harald Olesen havde været rundt i kredsene for at skabe interesse om Landsforeningen, men kunne fortælle, at det var svært at få pensionisterne til at melde sig ind.
Der blev vedtaget kontingentstigning til kr. 120.-

SC fyldte 50 år den 22. september 1995.

Vedtægtens § 3 blev ændret, så der nu kunne optages medlemmer tjenestemænd fra politi – og domstolsforeningen.
I anledning af Dansk Politis Pensionistforening Jubilæumsreception den 18. december 1998 på Københavns Politigård var 55 navngivne personer og organisationer var indbudt.
På et bestyrelsesmøde den 26. maj 1999 meddeltes det, at formanden, Preben Eriksen, var død den 6. maj 1999. Bestyrelsen konstituerede sig herefter således. Formand, Hans Jørgen Poulsen, Aalborg – Næstformand, Erling Keller, Ribe, – kasserer, Bent Cavour Nielsen, København, – sekretær, Arne Klintbøl, Frederiksberg, – bestyrelsesmedlemmer, Hans Kloch, København, – Henrik Prier Jensen, Lolland/Falster, – Børge Barret Thomsen, Aarhus.


Ordinær generalforsamling den 12. april 2000 på politigården i København. Medlemstallet var nu 1326. Vedtægten var nu ændret så valgkredsene var repræsenteret i Landsforeningens bestyrelse.

Samarbejdsaftalen med Politiforbundet blev fornyet i forbindelse med sammenslutningen af Politiforbundet og Kriminalpolitiforeningen, så vi kunne få kontorhjælp, skrivekapacitet og lokaler stillet til rådighed for mindre møder, ligesom der blev udpeget en kontaktmand. Endvidere en aftale om et årligt tilskud til Landsforeningens drift.
På et bestyrelsesmøde i Roskilde den 10. januar 2001 ses bestyrelsen nu også at bestå af formænd fra valgkredsene, så bestyrelsen nu var formand Hans Jørgen Poulsen, Aalborg , næstformand Erling Keller, Ribe, kasserer Bent Cavour Nielsen, København, sekretær Arne Klintbøl, Frederiksberg, Kurt Robdrup, København, Leif Nielsen, Helsingør, Jørgen Nielsen-Ourø, Nykøbing Falster, Mogens Lintrup, Svendborg, Børge Barret Thomsen, Aarhus, Erik Rasmussen, Thisted, Johannes Hansen, Aabenraa(syg). Preben Stormfeldt, valgkreds 6, havde afholdt valgkredsmøde, hvor kun han var mødt op.

På et Bestyrelsesmøde den 17. november 2004 på St. ”City” København blev det bestemt, at bestyrelsen skulle bestå af en repræsentant fra de 7 valgkredse, og at formand, kasserer og en sekretær skulle vælges på generalforsamlingen.

Generalforsamling den 6. april 2005 på Odense Politigård. Medlemstallet var steget til 1578. Harald Gravers Olesen, en af PL.`s stiftere blev udnævnt til æresmedlem.
Ændringsforslaget om omlægning af Valgkredsene til regioner blev vedtaget.

Bestyrelsesmøde den 14. november 2005 på ”Tobaksgården” i Assens. Hjemmesiden var nu kommet i gang, og det blev henstillet, at man i videst muligt omfang benyttede den og gjorde opmærksom på den.


På den ordinær generalforsamling den 5. april 2006 på Aalborg Politigård blev John Jensen, Odense, formand for Landsforeningen. Bestyrelsen er herefter John Jensen, formand -Niels Christensen, næstformand/sekretær – Bent Cavour Nielsen, kasserer – Anton Jensen(repr. Jens Bent Christensen) – Børge Barret Thomsen – Preben Stormfeldt – Ejner Jensen(repr. Henning Skov-Hansen) – Jørgen Nielsen Ourø – Jens Holm Rasmussen – Fin Vesterdahl. Kontingentet blev hævet til kr. 160.-

På den ordinære generalforsamling den 11. april 2007 i København på station ”Bellahøj” blev det bestemt, at Landsforeningen fulgte Politiforbundets nye kredsinddeling, hvorfor der nu skulle oprettes 12 nye kredse i stedet fore de 6 nuværende. Formanden havde nu sæde i SC`s hovedbestyrelse samt i CO II´s repræsentantskab.

Forretningsudvalgsmøde den 26. juni 2007 i Politiforbundet med John Jensen – Niels Christensen – Bent Cavour Nielsen – Per Kjærsgaard Ibsen. Der blev udarbejdet vejledning til vedtægter for kredsforeningerne. Vi er nu over 2000 medlemmer, hvorefter vi vil have yderligere en repræsentant i SC´s repræsentantskab. Netbank er nu taget i anvendelse i forbindelse med udbetalinger af diæter m.v.

På et hovedbestyrelsesmøde 10. marts 2009 i Odense besluttede Lærernes fraktion at melde sig ud af SC ved udgangen af 2009. Det betød et medlemstab på 16.000 medlemmer og en kraftig belastning af økonomien.

Ordinær generalforsamling den 31. marts 2009 på Roskilde brandstation. Det blev bestemt, at der skulle fastsættes regler for tilskud til regionerne således: 0-100 medlemmer kr. 500.-, 100-200 kr. 1000.-, 200-300 kr. 2000.-, 300-400 kr. 3000.-, 400-500 kr. 4000. 500-600 kr. 5000.-, 600-700 kr. 6000.-, derudover kr. 10.- pr. medlem. Yderligere kan kredsene søge tilskud, der ydes efter godkendelse i FU. Kontingentet blev hævet til kr. 180.- kr.


På et forretningsudvalgsmøde den 8. marts 2010 orienterede John Jensen om sammenlægningen af CO II og OC til CO 10 med Peter Ibsen som formand. HB blev forelagt, at kredsformændene skulle have et beløb på kr. 1000.- til udgifter i foreningssammenhæng.

På generalforsamling den 4. april 2011 i Ældre Centret i Odense blev der for første gang afholdt foredrag ved militæroverlæge Arne Skipper.
På hovedbestyrelsesmøde den 25. oktober 2011 i Ældre Centret i Odense blev det meddelt at alle 12 kredse nu havde dannet foreninger. Økonomien tillod, at hver kreds blev tildelt kr. 1200.- til kredsens arbejde.

Hovedbestyrelsesmøde den 22. og 23. oktober 2012 på Bogense hotel. Svend Sandberg startede debatten om ændring af kørekortreglerne vedr. 70-års grænsen.
Hovedbestyrelsesmøde den 16. februar 2015 i Ældre Centret i Odense. Formanden meddelte, at kassereren, Bent Cavour Nielsen, var afgået ved døden i december 2014.
Til generalforsamlingen 2015 vil der blive fremsat forslag om at opdele kassererposten i 2 dele, 1 kassererdel og en medlemsdel.

Den 24. februar 2015 besluttede SC på et repræsentant- skabsmøde at lukke foreningen med udgangen af 2015, da så mange af de tilsluttede organisationer besluttede at melde sig ud, at det ikke kunne svare sig økonomisk at opretholde foreningen. På et repræsentantskabsmøde i november 2015 vil der ske en fordeling af formuen i forhold til medlemstal for de p.t. tilsluttede foreninger.

Generalforsamling den 23. marts 2015 i Odense. Kassererposten blev opdelt i en post som hovedkasserer, hvortil Poul Erik Jørgensen, kreds 11 blev valgt, mens Finn Steen Baad, kreds 8, blev valgt som medlemssekretær. Kreds 3 fik ny formand, Hans Jørgen Blicher Lauritzen. Der var foredrag om H.C. Andersen og Odense, af skuespiller, Torben Iversen.
Den 31. december 2015 lukkede SC definetivt og formuen blev fordelt mellem de tilbageværende foreninger.


Pr. 1 januar 2016 blev der dannet en ny pensionistfraktion under CO 10, bestående af Seniorforeningen Told og Skat, Politipensionisterne, Seniorgruppen i foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd, Pensionistgruppen under Forsvarets Civil-Etat, Statspensionistforeningen af 1945, enkeltmedlemmer og små etatsorganisationer og Pensionistgruppen i Centralforeningen af Stampersonel, ialt 6321 medlemmer.

Bjørn Wikkelsøe, Told og Skat, blev valgt som formand, næstformand John Jensen, Politipensionisterne, øvrige bestyrelses -medlemmer, Arne Haugaard, Forsvarets Civil Etat, Flemming Schandorff, Statspensionistforeningen af 1945 og Steffen Lund, tekniske og administrative tjenestemænd.
Kontingentet til CO 10,kr. 55.-kr administreres for alle af Politipensionisterne. Ingen yderligere kontingenter. Administrative udgifter afholdes af de enkelte foreninger.
Fraktionen har 4 repræsentanter i CO 10´s repræsentantskab.

Hovedbestyrelsesmøde den 15.3.2016 i Odense. I sekretærens fravær skrev formanden konklusionsreferat. Medlemstilgangen havde kun været 26 i 2015. Ny kredsformand for kreds 8, Christa Zabel, blev budt velkommen. Der blev vedtaget ændring af medlemstilskud til kr. 40.-kr Der blev udarbejdet forslag til ændring af honorarer til forelæggelse på generalforsamlingen 2016.

Generalforsamling den 11. april 2016 i Odense.
Formanden, John Jensen, medlemsekretæren, Finn Baad, revisor, Hans Flügge og revisorsuppleant, Leif Christensen blev genvalgt. Et forslag om, at der skulle optages en suppleant fra en kreds, hvor kredsformanden havde fået en særlig post i hovedbestyrelse, blev trukket til yderligere overvejelse. Ændring af diæter fra kr. 190.- til 200, kredsformændenes tilskud fra kr 1000.- til kr. 1500.- og formandens, næstformandens, kassererens og medlemssekretæren fra kr. 4000.- til kr. 5000.- blev vedtaget.