Bestyrelsesmøde kreds 3 tirsdag den 19. marts 2024.

Bestyrelsesmøde hos formanden H.J. Blicher Lauritsen i kreds 3, tirsdag den 19. marts 2024.

Tilstede: Formanden HJ, Jørgen Fisker, JF, Niels-Ove Jespersen, NO og Per Ibsen, PI.

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.
2. Konstituering af bestyrelsen.
3. Gennemgang af generalforsamlingen d. 140224.
4. Nyt fra HB-mødet 050324.
5. Status på OK 24 forliget.
6. Optakt til Landsforeningens generalforsamling.
7. Kommende arrangementer?
8. Eventuelt

Kaffe/brød ved mødets start og en lettere arbejdsfrokost.

1: Formanden bød velkommen og dagsorden blev godkendt.

2. Konstituering af bestyrelsen: Formand, HJ, Kasserer, JF, næstformand og sekretær, NO, suppleant til bestyrelsen PI.

3. Generalforsamling: Stor tilfredshed fra bestyrelsen og medlemmer for besøget hos Dan kalk. Direktøren Jens Søndergaard startede med at give en gennemgang af virksomheden og fortalte om eksport af virksomhedens produkter, hvorefter vi fik forevist diverse store maskiner som blev brugt til produktionen af kalk.
Efter en god frokost blev generalforsamlingen afholdt på cafe Bondestuen i Løgstør. Referat fra generalforsamlingen er opdateret på hjemmesiden. Bestyrelsen gav udtryk for stor tilfredshed med afviklingen af dagen.

4 – 5.
Da HJ var forhindret deltog JF i HB-mødet. JF oplyste at der var mange ting på dagsordenen og at der havde været en god debat på mødet, bl.a. blev ok 24 forliget debatteret og hvilket giver en stigning i år til medlemmerne på 5,89 prc. Vores efterslæb på 1,79 prc., blev ikke forhandlet. Aftaleforliget blev drøfter og herunder at de aftalte lønstigninger ikke helt dækkede prisudvikling og omkostningerne i de sidste 2 år. Endvidere var der kritik af vores krav om at få pension af alle midler der var afsat til lønformål. En enig hovedbestyrelse tilsluttede sig at der den 20. marts stemmes ja til forliget. Hele referatet kan læses på hjemmesiden.

6.
Ved den kommende generalforsamling 18. april i Odense skal der stemmes om nogle vedtægtsændringer ligesom der er forslag om en ny kørselsordning til vores møder. Bestyrelsen blev enige om at stemme ja til de foreslåede ændringer og med tydeliggørelsen af km. godtgørelsen.

7. Kommende arrangementer: Bestyrelsen blev enige om 3 årlige arrangementer, 2 i efteråret og 1. i februar.

8: Eventuelt: Nyt om PFA-pension. Mogens Winding har via notat oplyst, at der ikke optjenes PFA-pension af den pensionsgivende løn, men derimod af diverse tillæg såsom lokalløn og funktionstillæg.

Tak til Lisbeth for god forplejning.
Ref. Niels-Ove.

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...