Referat fra generalforsamling, kreds 8, den 30. januar 2024

Referat fra generalforsamlingen i kreds 8 tirsdag den 30. januar 2024 Afholdt på hjemmeværnsgården i Køge.

Formanden bød velkommen til de 21 fremmødte. Oplyste samtidig, at der havde været en del afbud grundet en samtidig generalforsamling i en lokal pensionistforening i kreds 8.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af fuldmagter
3. Formandens beretning for 2023
4. Indkomne forslag / Forslag fra bestyrelsen
5. Regnskab
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsen:
a) Formanden – Christa Zabel ikke på valg for 2 år – villig til genvalg.
b) Næstformanden Bjarne Lassesen ikke på valg.
c) Kassereren Peter Ludvig ikke på valg.
d) Bestyrelsesmedlem Niels Mogensen overtog bestyrelsespost efter Christian Harre, og er derfor på valg for 1 år – villig til genvalg.
e) Bestyrelsesmedlem Carl Emil Nielsen er på valg for 2 år – villig til genvalg.
f) 1. suppleant Niels Mogensen blev medlem af bestyrelsen, hvorfor der skal vælges en suppleant for 1 år.
g) 2. suppleant Lars Bay Vrist er på valg for 2 år – villig til genvalg.
h) Revisor Bruno Juul på valg – villig til genvalg.
i) Revisorsuppleant Hans Draabe er ikke på valg.
8. Valg af delegerede til PL’s generalforsamling jf. PL’s vedtægter.
9. Eventuelt
Ad: 1:
Formanden gik over til dagsordenens punkt 1 – valg af dirigent. Formanden foreslog Bruno Juul, som blev valgt med akklamation.
Den valgte dirigent takkede for valget, og konstaterede – jf. vedtægterne – at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og derfor beslutningsdygtig.

Dirigenten overlod herefter ordet til formanden.

Ad 2:
Der var ingen fuldmagter.

Ad 3:
Formandens beretning for året 2023.

Formanden startede med at oplyse, at vi i årets løb havde mistet 5 medlemmer, der var afgået ved døden.

De 5 medlemmer der var afgået ved døden var, Carsten Simonsen – Per Damgaard – Leo Veie – Johnni Søren Michaelsen og Børge Nielsen.

Formanden bad generalforsamlingen rejse sig for at mindes/ære de 3 medlemmer.

Formanden takkede for fremmødet til generalforsamlingen og oplyste, at foreningen pr. 31.12. 2023 havde 154 medlemmer samme antal som sidste år, hvilket betyder at vi må stille med 5 delegerede til Landsforeningens generalforsamling i Odense den 18. april 2024 inklusive formanden, som vi plejer.

Landsforeningen har mistet 70 medlemmer i 2023, 59 var afgået ved døden og de sidste 11 har meldt sig ud af forskellige årsager.
Landsforeningen har pr. 31.12.2023 i alt 2416 medlemmer.

Kreds 12 Bornholm, som havde varslet en nedlukning, fandt i sidste time en løsning, idet gode pensionistkolleger trådte til og påtog sig arbejdet.

De har fået valgt en bestyrelse og fortsætter arbejdet med foreningen til glæde for de 29 medlemmer, der er i foreningen.
Stort tillykke og god vind fremover.

Årets sensommertur gik til Stevns Experience med rundvisning. Det var utrolig spændende at se og høre om så mange år tilbage i tiden.
Efterfølgende var der spisning på restaurant Højeruplund ved Stevns Klint.

Der var 48 deltagere, og det var dejligt, at der var mange medlemmer, der normalt ikke deltager i turene.

Efterfølgende har bestyrelsen fået en meget positiv tilbagemelding for arrangementet, hvor der var en rigtig god stemning.

Det lægger et stort pres på bestyrelsen for at finde et godt emne til turen i 2024, som vi stadig er i planlægningsfasen.
Så snart vi kender tid og sted melder vi ud.

Samarbejdsaftalen.

Der er indgået en ny samarbejdsaftale mellem Politiforbundet og Politipensionisternes Landsforening i oktober 2023.

Der er ikke sket de store ændringer i forhold til den oprindelige, men det kan nævnes, at der skal afholdes møde mellem parterne mindst 2 gange om året samt efter behov.

2 repræsentanter fra Landsforeningen kan deltage i Politiforbundets kongres som observatører. Observatørerne kan anmode om ordet under eventuelt.
Parterne samarbejder omkring de økonomiske interesser i CO10, specielt forud for de periodiske aftaleforhandlinger.

Der udbetales et årligt tilskud til Politipensionisternes Landsforening efter forlæggelse og godkendelse i Politiforbundets Hovedbestyrelse.

Landsforeningen har søgt om tilskud til 2024 på kr. 20.000,00kr. På Landsforeningens generalforsamling den 18. april 2024, håber vi på et positivt tilbagesvar.

Begge parter kan opsige aftalen til bortfald med en måneds varsel.

OK24
Overenskomstforhandlingerne OK24 står for døren. Politipensionisterne Landsforening har i den forbindelse arbejdet hårdt for at få vores krav om en mere retfærdig regulering af tjenestemandspensionen gennemført. Dette er blandt andet sket i samarbejde med andre organiserede pensionistgrupper i CFU.

Forhandlingerne gennemføres for Landsforeningen vedkommende gennem vores tilknyttede centralorganisation CO10, og går i gang i foråret 2024.

Kravene har været fremført ved tidligere overenskomstforhandlinger uden at blive imødekommet, men vi har en klar forventning om, at chancen for succes i forhandlingerne denne gang er større end tidligere.

Vi sætter vores lid til at vores modpart, Medarbejder – og Kompetencestyrelsen, er mere lydhøre overfor for vores krav denne gang, og at forhandlingerne med CFU fører til et godt resultat for tjenestemands-pensionister.

Vi er så heldige, at Politiforbundet bakker op om vores krav.

Lån og Spar.
Nogle af vores medlemmer har modtaget skrivelse fra Lån & Spar med besked om, at de ikke kan være en del af bankens fordelskundeprogram, da banken har erfaret (via Politiforbundet), at de ikke længere er medlem af Politiforbundet.

Landsforeningen har derfor ført en dialog, først med CO10, dernæst med Lån & Spar og sluttelig med Politiforbundet i et forsøg på at finde en løsning på problemet.

Ingen af de implicerede parter har imidlertid ønsket, Politipensionisterne Landsforenings medlemmer kunne blive en del af fordelskundeprogrammet, medmindre man samtidig var medlem af Politiforbundet.

Det er så åbenbart Lån & Spars holdning, at de ikke ønsker 2500 potentielle kunder fra Politipensionisternes Landsforening som nye kunder/fordelskunder.

Situationen har været genstand for en del drøftelser i såvel FU som i Hovedbestyrelsen, hvor forskellige muligheder har været drøftet.
Hovedbestyrelsen har på baggrund af drøftelserne besluttet, at sagen indtil videre sættes i bero.

De medlemmer, som Landsforeningen er bekendt med, som er ramt af sagen, er alle blevet underrettet personligt af Landsforeningen, og de har erklæret sig indforstået med Hovedbestyrelsens beslutning.

Der har været stillet spørgsmålstegn ved, om Lån & Spar og Politiforbundet uden at bryde GDPR reglerne, kan udveksle oplysninger om medlemskab m.v.
Ifølge Lån & Spar forholder det sig sådan, at hver enkelt fordelskunde, ved kontraktens oprettelse giver samtykke til, at sådanne oplysninger må udveksles.

Tak til bestyrelsen for det gode samarbejde i årets løb.

Også tak til Christian Harre, der i årets løb valgte at udtræde af bestyrelsen.

Dirigenten Bruno Juul satte herefter Formandens beretning til debat blandt de fremmødte til generalforsamlingen.
Han nævnte bl.a. efterårsturen til Stevns – tilskud fra Politiforbundet – problematikken om fordelskunde i Lån & Spar – GDPR problematikken.

Christian Harre Nævnte problematikken om, at Lån & Spar af Politiforbundet blev oplyst om kollegaers ophør/udmeldelse af Politiforbundet. Han mente ikke, at han havde givet skriftlig tilladelse til dette.

Søren Sørensen havde også en kommentar til samme emne om Lån & Spar.

Formanden oplyste, at Lån & Spar en gang om året rettede henvendelse til Lån & Spar om medlemskab, men kunne ikke komme med yderligere oplysninger end det nævnte i beretningen.

Formandens beretningen herefter godkendt med akklamation.

Ad 5:

Kassereren Peter Ludvig Ladegaard gennemgik regnskabet. Regnskabet var revideret og godkendt af revisor Bruno Juul.
Kassereren nævnte bl.a. det høje gebyr/beløb, som det kostede foreningen at have en konto i Nordea.
Regnskabet godkendt af generalforsamlingen.

Ad 6:

Der betales ikke kontingent. Vedtaget uden kommentarer.

Ad 7:

a: Formanden Christa Zabel på valg for en 2-årig periode. Villig til genvalgt og valgt.

d: Bestyrelsesmedlem Niels Mogensen overtog bestyrelsespost efter Christian Harre,
og er derfor på valg for 1 år. Villig til valg og valgt.
e: Bestyrelsesmedlem Carl Emil Nielsen på valg for 2 år – villig til genvalg – Valgt.
f: Som 2. suppleant for 1 år blev valgt Søren Sørensen
g: Lars Bay-Vrist valgt som 1.suppleant for 2 år.

Ad 8:

Generalforsamlingen gav bemyndigelse til, at bestyrelsen udvalgte medlemmer til Landsforeningens generalforsamling i Odense den 20. april 2023.

Ad 9:

Eventuelt. Der blev rejst spørgsmål om foreningens ”kasse”, der måske umiddelbart så lidt ”slunken” ud.
Det blev oplyst, at bestyrelsen havde undervurderet antallet af medlemmernes tilmelding til sensommerturen til Stevns, hvilket resulterede i et noget større tilskud en planlagt.

På næste Hovedbestyrelsesmøde ville Christa Zabel stille spørgsmål om evt. større tilskud fra Landsforeningen.

Christa rundede af med at takke for fremmødet

Ref/CEN

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...