Ordinær kredsgeneralforsamling kreds 7 den 29. feb 2024

Referat fra ordinær generalforsamling kreds 7 den 29. februar 2024

Indkaldelse til ordinær kredsgeneralforsamling

Torsdag 29. februar 2024 kl. 14.00
Politigården, Parkvej 50, 4700 Næstved
i kantinen eller andet passende lokale

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af fuldmagter. Hvert medlem kan kun møde med én fuldmagt
3. Formandens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Kassererens beretning.
6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
7. Valg:
a. Valg af formand: Arne Holdensen villig til genvalg
b. Valg af revisor. Knud Mathiesen på valg
c. Valg af revisorsuppleant. Bjarne Simonsen på valg.
d. Valg af 5 delegerede ud over kredsformanden til ”Politipensionisternes generalforsamling” 18. april 2024 i Odense.

8. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal indsendes til formanden senest onsdag den 21. februar 2024

Af hensyn til adgangskontrol bedes man tilmelde sig hos kredsformanden, tlf. 2843 6572 eller helst på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest fredag den 23. februar 2024.

Arne Holdensen, kredsformand

Bestyrelsen består i øvrigt af: Mogens Larsen – næstformand, Jørgen Brædder – kasserer, Hilmer Ringer - sekretær , Bonnie Ludvigsen og Peter Møller Sørensen

12 medlemmer deltog i generalforsamlingen.
Som gæstetaler var indbudt Anders Kofoed fra Politiforeningen.

Ad 1.
Erik Næsager blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Ad 2.
Ingen fuldmagter

Ad 3.
Sydsjælland og Lolland-Falster

Beretning vedr. 2023

OK 24 har været i fokus i året 2023 i Politipensionistenes Landsforening. Hovedbestyrelsen har talt meget og vores landsformand har langt meget arbejde i sammenslutningen af statspensionister netop på dette spørgsmål. Når vi ser resultatet, er det ikke, hvad vi havde håbet. Det vil jeg vende tilbage til senere.
Her i Kreds 7 har bestyrelsen været mest fokuseret på det lokale arbejde, som mest udspiller sig i de 5 lokalforeninger.

Desværre har vores kredsforening igen måttet tage afsked med 5 medlemmer som, er afgået ved døden i årets løb. Det drejer sig om:

2023
Jørn Georg Faxø
Bjarne Sand Madsen
Simon Ole Jensen
Erling Anton Christensen
Knud Andersen

Jeg vil gerne bede jer om at rejse jer i stilhed at mindes dem.
ÆRET VÆRE DERES MINDE.

Medlemssituationen i øvrigt
Vi har i 2023 kun fået eet nyt medlem. Et medlem har meldt sig ud og et er blevet slettet.
I medlemsoversigten fra Landsforeningen ser jeg, at vi ved udgangen af 2023 har i alt 206 medlemmer mod 212 sidste år.
På den positive side: Vi har fået 3 nye medlemmer allerede i år – 2024.

På landsplan er der i alt 2416 medlemmer – en tilbagegang fra 2487 på i alt 71 medlemmer. Til sammenligning mistede vi i 2022 61 medlemmer. En tendens, som vi desværre nok kommer til at set fortsætte, set i lyset af Politiforbundets nye passiv+ medlemsordning.

Politipensionisternes Landsforening generalforsamling den 20. april 2023.
Kredsen var repræsenteret ved Hilmer Ringer, Peter Møller Sørensen, Mogens Larsen, Jørgen Brædder og Per Thomsen, som blev valgt på sidste års kredsgeneralforsamling. Mødet fandt sted som god tradition i Odense.

Forbundssekretær Claus Redder Madsen fra Politiforbundet var inviteret han holdt et aktuelt indlæg om at for politipersonalet vil afsked som 60-årig fra 2019 koste et fradrag på 12 % (tidl. var fradraget 4 %). Som 63-årig er det nye fradrag 1% (tidl. 0 %) og den lavere pligtige afgangsalder på 63 år for polititjenestemænd er afskaffet.
Han oplyste, at der også med virkning fra 1. januar 2019 er indført en ordning med optjening af engangsydelse, såfremt man fortsætter i tjenesten. Denne ydelse optjenes for hvert kvartal, man udfører tjeneste, når der er optjent 37 pensionsår. Ydelsen udgør 15 % af lønnen og udbetales som et engangsbeløb ved afskedigelsen. Ydelsen er naturligvis skattepligtig.
Han oplyste også, at den gennemsnitlige afgangsalder for politipersonalet p.t. er 63,4 år.
Der blev afholdt 6 senkarriere kurser i 2022 og planlagt 6 kurser i 2023.

Fra landsformandens beretning skal her nævnes, at aftalen fra OK21 om, at statspensionister pr. 1. juni 2022 skal ansættes på den organisationsaftale eller fællesoverenskomst, der findes på det område man ansættes indenfor.
Politiforbundet har oplyst, at der p.t. er genansat 122 pensionerede politifolk, men da disse ikke kan komme ind under ovenstående aftale, er de alle ansat på HK-lignende vilkår.
Regulering af folkepensionen blev også nævnt. Et borgerforslag fra Faglige Seniorer har opnået de nødvendige 50.000 stemmer og har derfor været drøftet i Folketinget. Regeringen har ikke taget sagen op, da den mener, at den nuværende regulering er rigtig god.

Ud fra en konkret situation på Bornholm behandlede og vedtog generalforsamlingen et forslag om at medlemmer, som står uden for en kredsforening kan være organiseret direkte under Landsforeningen.
Heldigvis udviklede situationen sig positivt og kredsforeningen blev ikke nedlagt alligevel.
Derudover godkendte generalforsamlingen, at andre politi-relevante organisationer kan benytte vores hjemmeside.
Generalforsamlingen godkendte ligeledes en forhøjelse af det årlige kontingent til 200 kr. med virkning fra 1. januar 2024.

Næstformanden Hans Agerbo og landskasserer Poul Erik Christensen blev begge genvalg ved akklamation

OK 24
Som nævnt i indledningen blev resultatet for vores vedkommende ikke som forventet.
Vi fik 7,4%, fordelt således:
⦁ Pr. 1. april 2024 med i alt 5,89% (generelle stigninger 4,83% + reguleringsordning 1,06%)
⦁ Pr. 1. april 2025 med i alt 1,31% (generelle stigninger 1,27% + reguleringsordning 0,04%)
⦁ Pr. 1. november 2025 med i alt 0,20% (alene generel stigning)
De resterende 1,4% i forliget er fordelt som følger:
⦁ 1% afsættes til andre formål (organisationsforhandlinger)
⦁ 0,4% afsættes til den såkaldte reststigning (lønglidning, anciennitets stigninger m.v.)
De to sidste formål får tjenestemandspensionister ikke del i, fordi kravet om regulering af pensioner med den fulde ramme desværre blev afvist af finansministeriet under forhandlingerne.
Vi fik heller ikke efterslæbet fra tidligere år på 1,79 %
Til sammenligning fik de arbejdsaktive 8,8 %.
Man kan stadig under sig over, at pensionisterne ikke får den samme procentvise stigning, da vores leveomkostninger jo også er steget med inflationen.

En del af puljen til andre formål (1%), blev øremærket til lavtlønsgrupper inden for forskellige faggrupper. Hvorfor blev Sammenslutningen af Senior/Pensionsgruppen i CO10 ikke i samme forbindelse tilgodeset med vores dokumenterbare efterslæb for tidligere overenskomster.
Desværre har finansministeren den holdning at statstjenestemænds pension er rigelig nok i forvejen.
Her viser det sig, at vi godt nok har forhandlingsret gennem CO10, men ikke aftaleret.

Samarbejdet med Politiforbundet
Samarbejdet med Politiforbundet fungerer fint. Også selv om nogle mener, at Forbundet har snigløbet os ved de nye medlemsordninger med passiv/ passiv+ ordningen.
Samarbejdsaftalen revideres årligt.
Forbundet støttede Landsforeningen i genoptagelse af kravet om regulering af pensionen med 1,79 % som efterslæb fra tidligere år til OK 24.
Vedr. vores deltagelse i Senkarriere-kurserne er der stadig ikke noget nyt. Der er for lidt tid, påstås det fra Forbundets side.
Det skal retfærdigvis nævnes, at Forbundet årligt støtter Landsforeningen med 20.000 kr. efter ansøgning.

Lokalt samarbejde med Politiforeningen
Vi har et stort naturligt ønske om et godt samarbejde med Sydsjællands og Lolland-Falsters Politiforening. Ikke mindst når det drejer sig om medlemmernes interesser og selvfølgelig også om at få rekrutteret medlemmer til Politipensionisterne.
Vi har i året 2023 ikke afholdt et fælles møde, men heldigvis deltog Anders Kofoed ved vores sidste generalforsamling og deltager også i dag som gæst.
Vi blev også inviteret til Politiforeningens generalforsamling, men desværre kom invitationen så sent, at nogen i kredsbestyrelsen ikke kunne nå at afse tid deltagelse.
Det er ikke lykkes os endnu at finde en god løsning på den lokale information til nye pensionister, men jeg har et dybfølt håb, om at vores lille lokale folder om Landsforeningen og de lokale klubber bliver uddelt til pensionisterne.
Der er også forslag i Hovedbestyrelsen om, at Kredsene fik adgang til de møder som Politiforeningerne holder med de nye pensionister. Det kunne være et ønske herfra.
Det falder også helt i tråd med det indstillingsnotat, som Politiforbundet har udsendt til Politiforeningerne. (30-10-2023)

Hovedbestyrelsesmøder
I årets løb har der været afholdt 3 hovedbestyrelsesmøder.
Forårsmøde i marts havde fokus på generalforsamlingen og økonomien, som var lidt stram, og det blev aftalt at nedsætte tilskuddet til kredsene.
Hovedkassereren og et par hovedbestyrelsesmedlemmer var dog kommet på gode tanker og på et ekstraordinært HB-møde lige før sidste års generalforsamling vedtog Hovedbestyrelsen at indstille til forhøjelse af kontingentet til de nævnte 200 kr. Det var ”rettidig omhu”, da vi også fremover vil løbe ind i prisstigninger på flere fronter.
På efterårsmødet drøftede vi OK 24 med de krav, vi fremsætter gennem pensionistgruppen under CO10.
Hovedbestyrelsen var også enig i at ændre vedtægterne, så man kan blive medlem af Landsforeningen ved en alder af 63 år uanset pensionering eller ej. Forslaget vil blive fremlagt på den kommende generalforsamling.

Kredsbestyrelsesmøder
Kredsbestyrelsen har holdt 3 møder i årets løb. Møderne holdes på skrift og vores hovedtema er koordinering af aktiviteterne i lokalforeningerne.
Vi forsøgte at lave en fælles udflugt, men da vi blev mere konkrete, løb vi ind i bl.a. tvivl om opbakning fra medlemmerne. Det drejede sig om en sejltur med Anemonen på Maribosøerne.

Aktiviteter i lokalforeningerne
Det meste af kredsens aktiviteter foregår i lokalforeningerne. Vi har stadig 5 lokale klubber baseret på de gamle stationer i Slagelse, Næstved, Vordingborg, Nykøbing F og Nakskov

De fleste lokalforeninger mødes 2-4 gange om året. Der er tale om en bred vifte af arrangementer med kulturelle og sociale indslag. Julefrokost er et gennemgående fast arrangement med traditionelt mange deltagere.
Næstved tilstræber dog én gang om måneden.

Der har været afholdt generalforsamlinger i de 4 klubber og vi afventer Lolland Seniorklub.

Jeg endnu en gang opfordre lokalforeningerne til at invitere evt. naboforening med til arrangementer i det omfang det kan lade sig gøre rent praktisk. Det giver jo en god mulighed for at opleve noget nyt og møde en god tidligere kollega.

Hjemmesiden og nyhedsbrev
Jeg skal råde til, at medlemmerne af og til kigger på Landsforeningens hjemmeside. Her har lokalforeningerne også mulighed for at lægge aktiviteter op. Medlemmerne kan også abonnere på at få nyhedsbreve tilsendt – blot ved et enkelt eller to klik på hjemmesiden. Herved får man nyheder fra egen kreds, næsten med det samme de er lagt på Hjemmesiden.
Vi har i Hovedbestyrelsen drøftet ulempen i, at alle referater og kontaktoplysninger ligger offentligt til gængeligt. Det skal undersøges om der skal et login til at læse referater.

Vi har været ramt af svindlere som har misbrugt landsformandens mailadresse til at samle penge ind.

Økonomi
Kassereren beretter om kredsens økonomi, men jeg skal allerede nu nævne, at kredsens økonomi ender ud i et lille overskud, især da vi sidste år besluttede at sløjfe ”frokosten” til bestyrelsesmøderne og at vi sidste år holdt en meget beskeden generalforsamling. Vi takker Politiforeningen for at have været vært ved kaffe / kage ved den lejlighed.
Bestyrelsens sammensætning
Der er ikke sket ændringer i bestyrelsens sammensætning i årets løb.
Bestyrelsen udgør Peter Møller Sørensen - - Slagelse, Bonnie Ludvigsen – Næstved, Hilmer Ringer – Vordingborg og sekretær, Mogens Larsen – Nykøbing F. blev nykonstitueret som næstformand og Jørgen Brædder – Lolland kasserer.

Jeg slutter beretningen med at takke bestyrelsen for et godt og givende samarbejde i årets løb.

Arne Holdensen, kredsformand.

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 4
Ikke indkommet forslag.

Ad 5
Jørgen Brædder fremlagde det reviderede årsregnskab.
Det viste en indtægt på kr. 10.632,08 og en udgift på kr. 9.226,26.
Det gav et overskud på kr. 1.405,82.
Bankbeholdningen er kr. 4.013,04

Regnskabet godkendt uden bemærkninger.

Ad 6.
Udgår. Der bliver ikke opkrævet kontingent til kredsforeningen.

Ad 7.
a. Arne Holdensen genvalgt som formand med akklamation
b. Knud Mathisen genvalgt som revisor på samme måde
c. Bjarne Simonsen blev genvalgt som revisorsuppleant (var ikke til stede)
d. Som deltagere ved Politipensionisternes generalforsamling” 18. april 2024 i Odense blev den siddende bestyrelse i kreds 7 valgt. Bonnie Ludvigsen meldte dog fra p.g.a. ferie. Hun vil snarest søge at finde en afløser.

Ad 8.
Politiforeningen ved Anders Kofoed fik herefter ordet og kom med en meget bred og dækkende beretning om Politiforbundets gøren og laden. Forinden havde han uddelt kuglepenne og en lille sort æske med en smart polet til indkøbsvognens lås og bolsjer.
Han har her tirsdag og onsdag været til hovedbestyrelsesmøde på Kobæk Strand.
Den overståede men endnu ikke godkendte OK24 blev nøje beskrevet..
Hvis den bliver godkendt vil en politiassistent pr. 01.04.24 få 1.500 til 2.000 om måneden og pr. 01.04.25 yderligere kr. 500.
I kreds 7 får de hvert år ca. 70 unge kollegaer til oplæring og ingen af dem har en hjemadresse syd for Storstrømmen!
Efter den fyldige orientering tilbød han igen at betale for vores kaffebord. Tak for det!

Dirigenten gav derefter ordet til formanden, der afsluttede generalforsamlingen kl. 1545.

Hilmer Ringer
referent

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.