Referat fra ordinær generalforsamling 24. feb 2022 kreds 7

Politipensionisterne, kreds 7 Sydsjælland og Lolland-Falster
Referat fra Ordinær generalforsamling Torsdag 24. februar 2022 kl. 13.00 Rest. Mona Lisa Sct. Jørgen Park 34, 4700 Næstved

Endelig dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af fuldmagter. Hvert medlem kan kun møde med én fuldmagt
3. Formandens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Kassererens beretning.
6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
7. Valg:
a. Valg af formand: Arne Holdensen villig til genvalg
b. Valg af revisor. Knud Mathiesen på valg (valgt 2021 for 1 år)
c. Valg af 5 delegerede ud over kredsformanden til ”Politipensionisternes generalforsamling” i Odense 7. april 2022

8. Eventuelt.

Arne Holdensen, kredsformand

Bestyrelsen består i øvrigt af:
Hilmer Ringer, næstformand og sekretær, *
Jørgen Brædder kasserer,
Mogens Larsen,
Erik Næsager og
Gorm Pedersen.

------------------------------------------------------------

Efter spisning blev generalforsamlingen indledt kl. 1349. 18 deltog i generalforsamlingen.
Claus Vallentin, Politiforbundet var med som gæst.

ad. 1
Erik Næsager blev foreslået og valgt som dirigent.
Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Hilmer Ringer valgt som referent.

ad. 2
Ingen fuldmagter.

ad. 3
Beretning vedr. 2021

Beretningen for året 2021 er desværre en væsentlig kopi af den seneste beretning, men det er jo heller ikke længe siden vi har været sammen til generalforsamling.

Desværre har året 2021 været et hårdt år for vores kredsforening. Af opgørelsen fra Landsforeningen er 7 medlemmer afgået ved døden 2021:

Bodil Sonne Domenicali
Peter Larsen
Eric Friberg Døcker
Jørgen Nielsen-Ourø
Bent Jensen
Ole Torben Jensen
Poul Arne Carlsen
Jan Tetlak Hamann

Jeg vil gerne bede jer om at i stilhed at mindes dem. ÆRET VÆRE DERES MINDE.

Medlemssituationen i øvrigt
Heldigvis har vi fået nye medlemmer. I oversigten fra landsforeningen vedr. 2020 er registreret i alt 10 nye medlemmer. 5 medlemmer har meldt sig ud og ingen er blevet slettet.
I medlemskartoteket ser jeg, at vi i øjeblikket har i alt 217 medlemmer. Og det svarer til en tilbagegang på 3 fra 220.
Lokalt har de nye passive medlemsformer i Politiforbundet mig bekendt kun medført én udmeldelse af Landsforeningen.

På landsplan er der i alt 2548 medlemmer – en lille tilbagegang på i alt 3 medlemmer.

Coronaåret.
Forhåbentlig er det sidste år, beretningen skal præges af Corona. Men igen uundgåeligt for 2021. Ikke mange aktiviteter i lokalforeningen blev gennemført, og årets generalforsamlinger i såvel lokalforeninger, kredsen som Landsforeningen blev udskudt til eftersommeren eller efteråret.

E-mailadresser
Et lille hjertesuk:
Jeg ser i medlemskartoteket, at ikke alle medlemmer er registreret med E-mail adresser. Jeg skal opfordre til at medlemmerne får registreret eller opdateret adresserne via medlemssekretæren.
Det gør kommunikationen meget lettere…

Politipensionisternes Landsforening generalforsamling 2021
Landsforeningen fik ny landsformand på generalforsamlingen 19. august i Odense. Finn Baad havde af helbredsmæssige årsager meddelt sin afgang, og hovedbestyrelsen havde indstillet Mogens Winding fra Kreds 2.
Mogens er tidligere formand for Politiforeningen i Kreds 2 og flerårigt medlem af Politiforbundets hovedbestyrelse og før politireformen i Dansk Kriminalpoliti Forening. Det er således en erfaren foreningsmand, som overtog formandskabet.

Ny medlemsordning i Politiforbundet.
Politiforbundet udmøntede i efteråret de nye medlemsformer for passive og pensionister.
Vi fik alle et tilbud op at blive ”passive” medlemmer mod betaling af 422 kr. om året.
Eller Passiv+ med en månedlig betaling for forsikringsordning. Denne var kun attraktiv for medlemmer, som netop var blevet pensioneret.
Med de nye ordninger er der tilknyttet forskellige medlemsfordele, som vi har nævnt ved sidste generalforsamling.
Synligst er bibeholdelse af fagbladet Dansk Politi.
Mange har valgt at tilmelde sig ordningen – nok mest for det sidste. Men måske også for stadig at kunne føle sig med i ”familien” – Dansk Politi.
Havde man ikke tilknytte sig ordningen – så var man meldt ud af Politiforbundet og dermed ”rigtigt ude”.

Landsforeningen eller for den sags skyld Kreds 7 har ingen tal for, hvor mange af vore medlemmer, der har valgt Forbundets nye medlemsformer.
Et forsigtigt skøn er ca. 1300-1400 i alt fordelt på ca. 800 passive og 5-600 passiv+.

Vi har nu fået forskellige tilknytningsformer for os politipensionister
⦁ Passiv+ og passive – som er medlemmer af Politiforbundet
⦁ Medlemmer af Politipensionisternes Landsforening
⦁ Politipensionister som alene er medlemmer af de lokale senior klubber / sociale klubber.
⦁ Og så kombinationer.

I sidste beretning var jeg bekymret for en mulig opsplitning af politipensionisterne. For hvor står de kommende ny pensionister, som ikke melder sig ind i Landsforeningen, men alene i Politiforbundet? De har ingen reel tilknytning eller forening at støtte sig til. Kun medlemsfordele, som måske kan høstes ad andre veje.

Forhandlingsretten er stadig hos Landsforeningen gennem sit virke i CO10 og ikke i Forbundet og Vi skal overbevise medlemmer af Forbundets pensionister, at Politipensionisterne har et velunderbygget fællesskab i form af møder, foredrag og festlige sammenkomster.

Vi skal måske gøre endnu mere..

Visioner for fremtiden
Landsforeningens formand har udtrykt ønske om et tættere samarbejde med Politiforbundet.
⦁ Vi ønsker Politipensionisterne bliver en del af Politiforbundet og skrevet ind i Forbundets love – evt. under et andet navn.
⦁ Denne gruppe skal således være den samlende for alle Forbundets pensionister.
⦁ Vi skal have foretræde for Forbundets hovedbestyrelse – og evt. FU i de spørgsmål, der relaterer sig til pensionsforhold
⦁ Vi skal have en stemme på Kongressen – i første omgang i 2025 alene taleret.
⦁ Alle nypensionerede kolleger overføres automatisk som medlem af Politipensionisterne og som Passiv+ medlem af Forbundet
⦁ Alle kontingenter skal opsamles af Forbundet, som herefter fordeler midlerne til hhv. Landsforeningen og til Forbundet.
⦁ Opgavemæssigt vil det i høj grad være Landsforeningen der varetager denne for alle pensionistmedlemmer, der er tilmeldt begge organisationer og vil i de fleste tilfælde ikke belaste Politiforbundets administration.
Med en evt. udmøntning af disse visioner kommer politipensionisternes organisering også til at ligne de andre samarbejdsrelationer i CO10.
Det er vigtigt for Landsforeningen fortsat at kunne være talerør for sine medlemmer, også de som vælger at melde sig ind i Politiforbundet og det er vigtigt at kunne bibeholde og helst øge medlemstallet, til gavn for Landsforeningens gennemslagskraft, en gennemslagskraft, der efter vores mening også kan gavne Forbundet gennem et mere formelt samarbejde.

Bestyrelsesmøder
Kredsbestyrelsen har holdt 3 møder i årets løb (eet møde 10. feb. i år). Vi har aftalt at mødes på skift, således ingen skal køre langt hver gang.
Bestyrelsen har dog besluttet at yde kørselsgodtgørelse efter billigste takst til møderne. Det har ikke været praktiseret før.

Hovedbestyrelsesmøder
Hovedbestyrelsen har heldigvis også kunne mødes fysisk. Forårsmødet var dog virtuelt. Her var hovedemnet den nyligt afsluttede overenskomstforhandling, hvor pensionisterne igen ikke fik fuldt udbytte. Reguleringsordningen var derfor til diskussion.
Efterårsmøde blev afholdt i Odense den 5. august.
Som det væsentligste hovedemne var Politiforbundets nye medlemsformer for pensionister og passive. Vi havde således besøg af Politiforbundets formand Heino Kegel og politiske chef Stig Berthelsen. De redegjorde for forbundets ønske om de nye medlemsformer.

Overenskomstresultatet.
Ordningen er båret af procentregulering, og det betyder, at lavtlønnede sakker mere og mere bagud.
Konklusionen blev dog, at der ikke findes egnede andre alternativer, men ordningen kommer givetvis til diskussion i organisationerne frem mod næste overenskomstforhandling i 2024.
Vores pension hæves med 4,42% over de næste 3 år.
Sidste nye pr.- 1. april 2022 er:
Generel lønstigning = 1,19%
Reguleringsordning = 0,59%
Samlet lønstigning i tjenestemandspensionen pr. 1. april 2022 = 1,78%

Aktiviteter i lokalforeningerne
Det har som tidligere nævnt været et stille år i lokalforeningerne.

Slagelse
har kunne mødes på politigården, men også møder i områdets golfklubber.

Næstved
har nu igen også mulighed for at kunne mødes på politigården. Foreningen har besøgt kredsens store anlægsbyggerier på Storstrømmen og Femernsund.

Vordingborg
mødes i Firmaidrættens lokaler og har afviklet petanque og julefrokost. Og den traditionelle Bowl og Spis i det lokale bowlingcenter.

Nykøbing F
Mødes i Seniorklubben på Mercur Plads, hvor foreningen er medlem af huset.

Nakskov
har også besøgt Femernsund byggeriet og blev vist rundt af vores medlem Jørgen Prior Larsen

Hjemmesiden og nyhedsbrev
Jeg skal råde til, at medlemmerne af og til kigger på Landsforeningens hjemmeside. Her har lokalforeningerne også mulighed for at lægge aktiviteter op. Medlemmerne kan også abonnere på at få nyhedsbreve tilsendt – blot ved et enkelt eller to klik på hjemmesiden. Herved får man nyheder fra egen kreds, næsten med det samme de er lagt på Hjemmesiden.

Økonomi
Kassereren beretter om kredsens økonomi, men på Landsforeningens generalforsamling 19. august blev det vedtaget, at forhøje tilskuddet for 2020-2021 og 2022 til kredsene, da Landsforeningens beholdning havde vokset sig pænt stor.
Kredsbestyrelsen har vedtaget at kanalisere pengene videre ud til lokalforeningerne til aktiviteter der.
På det nyligt afholdte kredsbestyrelsesmøde har vi vedtaget, at vores midler overføres til Lån&Spar Bank. Det er sket i Næstved sidste år. Vi afventer til den endelige sammensætning af kredsbestyrelsen.
Bestyrelsens sammensætning
Vedtægterne er bygget op på intentionen om, at lokalforeningerne har afholdt generalforsamling og derved afgjort eller valgt formanden. Formanden indtræder automatisk ind i kredsbestyrelsen.
I år er vi desværre i den uheldige situation at ingen af lokalforeningerne har afholdt generalforsamlinger.
Derfor kender vi reelt ikke bestyrelsens sammen sætning efter de lokale generalforsamlinger i næste måned.
Både Gorm Petersen fra Slagelse og Erik Næsager fra Næstved har bebudet at ville aftræde som formænd i de lokale foreninger. Vi må med spænding se frem til valgene og vente med at tage afsked og byde velkommen til en anden lejlighed.
Hvis det går som bebudet vil jeg alligevel tillade mig her at takke Gorm og Erik for samarbejdet i kredsbestyrelse med gode inspirerende møder.
Arne Holdensen, kredsformand.

I forbindelse med formandens omtale af lokalklubbernes aktivitet, havde enkelte lokalformænd kortere supplerende indlæg.

John Hansen mente, at Landsforeningens nye formand Mogens Winding har fornuftige synspunkter i forbindelse med de nye tilknytninger til Politiforbundet - passiv og passiv+.
Lokalt er det fornuftigt at arbejde målrettet på, at alle melder sig ind i Landsforeningen, som har forhandlingsretten.

Ole Steffen har meldt sig ind i Politiforbundet som passiv, men er skuffet over ikke at få en bekræftelse på indmeldelsen.

Dick Henriksen spurgte om, hvordan spørgsmålet om passiv og passiv+ var opstået.
John Hansen oplyste, at initiativet kom fra Politiforbundet. Der er en naturlig økonomisk forklaring og så muligheden for at kunne bevare forsikringsordningerne som passiv+.

Formandens beretning godkendt med akklamation.

ad. 4
Bestyrelsen fremlagde 2 forslag til ændring af foreningens vedtægt.
Formanden redegjorde for årsagerne til forslagene.

a. § 7, nr 6: ”Fastsættelse af kontingent”
Foreslås slettet, da vi aldrig fastsætter kontingent.
Enstemmigt vedtaget.

b. Ny § 8: ”Tegningsret og forpligtigelse.
Foreningen tegnes af kredsformanden og kassereren i forening
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forplig-
telser, der påhviler foreningen”.
Enstemmigt vedtaget.

ad. 5
Jørgen Brædder fremlagde det reviderede og omdelte regnskab.
Han gennemgik regnskabets tal, som viste et overskud på kr. 6.809,81 og en bankbeholdning på kr. 9.714,38.
Han oplyste, at der i nærmeste fremtid vil blive overført kr. 70 til lokalforeningerne pr. medlem i Landsforeningen.
Regnskab gav ikke anledning til spørgsmål og blev godkendt.

ad. 6
Udgår ad vedtægtsændring.
ad. 7
a. Formand Arne Holdensen blev genvalgt med akklamation.
b. Revisor Knud Mathiesen blev genvalgt på samme positive måde.
c. Besluttet, at de 5 delegerede er de 5 lokalforeningsformænd. Hvis det af en eller anden grund ikke kan lade sig gøre, er det lokalforeningens opgave at finde en suppleant.

ad. 8
Der var lidt debat om det kedelige ved, at vi mange steder lokalt ikke har mulighed for at mødes i politiets lokaler.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 1440.

Hilmer Ringer
referent

Erik Næsager
dirigent

Ref fra ordinær generalforsamling kreds 7. 12. aug. 2021

Referat fra ordinær kredsgeneralforsamling Politipensionisterne, Kreds 7, Torsdag 12. august 2021 kl. 13.00 på Rest. Mona Lisa Sct. Jørgen Park 34, 4700 Næstved

Generalforsamlingen afholdes efter følgende dagsprogram:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af fuldmagter. Hvert medlem kan kun møde med én fuldmagt
3. Formandens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Kassererens beretning.
6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
7. Valg:
a. Kredskasserer – Jørgen Brædder er villig til genvalg
b. Valg af revisor – Erik Næsager på valg – modtager ikke genvalg
c. Valg af revisorsuppelant – Knud Matthiesen på valg
d. Valg af delegerede til Landsforeningens generalforsamling jfr. PL´s vedtægt § 11.
8. Eventuelt.

Ved generalforsamlingen deltog 14 medlemmer.
Som gæst deltog Troels Jespersen fra Politiforbundet.
Handlingen indledt med at vi spiste biksemad med spejlæg og efterfølgende kaffe ad libitum med småkager.
Generalforsamlingen indledt kl. 1350.

ad 1.
Erik Næsager valgt med akklamation

ad 2.
Ingen fuldmagter

ad 3.
Beretning vedr. 2020
Desværre har året 2020 været et hårdt år for vores kredsforening. Alt for mange er faldet fra. Jeg har kendskab til hele 6 i 2020 og allerede i første kvartal 2021 har vi fået meddelelse om mindst 7 medlemmer som er afgået ved døden.

2020: Birger Nordahl Norsund, Peter Gredal, Bente Engkebølle, Jørn Hansen Madelung, Rejnar Sørensen og Jesper Kristian Jespersen.
2021: Bodil Sonne Domenicali, Eric Friberg Døcker, Bent Jensen, Poul Arne Carlsen, Ole Torben Jensen, Jan Tetlak Hamann og Peter Larsen.
Jeg vil gerne bede jer om at i stilhed at mindes dem. ÆRET VÆRE DERES MINDE.

Coronaåret.
Coronapandemien satte sit store præg på rigtigt mange aktiviteter i samfundet og foreningslivet. Også for Politipensionisterne på landsplan, kredsene og de lokale sociale klubber. Som én af de få kredse nåede vi sidste år at afholde vores kredsgeneralforsamling, men kort efter lukkede landet. Ikke alle lokalforeninger nåde sidste år at afholde generalforsamling og heller ikke Landsforeningen fik afholdt generalforsamling.

Medlemssituationen.
Heldigvis har vi fået nye medlemmer. I oversigten fra landsforeningen vedr. 2020 er registreret i alt 8 nye medlemmer. Og for første kvartal i 2021 eet nyt medlem. I medlemskartoteket ser jeg, at vi i øjeblikket har i alt 220 medlemmer. Dette er ifølge beretningen fra sidste år det samme antal medlemmer. På landsplan i alt 2551 medlemmer – en lille tilbagegang på i alt 25 medlemmer.
Vi har fortsat udfordringer med hensyn til direkte rekruttering af medlemmer. Vi får jo ikke længere besked fra Politiforbundet – de lokale politiforeninger - eller kredsenes HR afdelinger om nye pensionister. Vi fik fremstillet en lille folder, som vi sendte til Politiforeningen i det håb, at man udleverer dem til afgående medlemmer. Jeg har endnu ikke set et konkret resultat heraf….

Fagligt.
Det har på det faglige område været et stille år. Aftaleforhandlingerne i CO10 løb noget ud i sandet. Desværre viste procentreguleringen sig fra sin lidt grimme side i år. Vi fik en nedgang i pensionen. Men set over en årrække har det været en fordel, om end ikke fuld kompensation. Jeg ved Landsforeningens forhandlere vil tage kravet om stigning af pensionen med til næste forhandlings runde, med krav om regulering af efterslæbet, som sidste år udgjort 1,79 %. Den regulering kom heller ikke med i overenskomsten for i år.

Ny medlemsordning i Politiforbundet.
Som det måske allerede er mange bekendt, vedtog Politiforbundet på den sidste kongres, at der nu findes:
• Ordinære medlemmer – aktive tjenestegørende
• Passiv+ - medlemmer orlov eller pensionister og endelig
• Passive
Sidste gruppe har vi traditionelt hørt til, men nu kræves det, at der betales kontingent. Dette udgør 422 kr. pr. år med lovning på skattefradrag, men dette er usikkert og undersøges.
De nuværende passive (pensionerede) medlemmer vil her til efteråret modtage tilbud om at blive optaget som betalende medlemmer. Dette giver de samme medlemsfordele som er gældende i dag: Fagbladet Dansk Politi, leje af Politiforbundets ferieboliger (efter lodtrækningerne), rådgivning. Tilknytning til div. rabatter hos Forbrugsforeningen og det nye PlusKort-app-mulighed og for at bruge øvrige samarbejdspartnere, Lån &Spar bank, Politiets Sprogforbund og Tjenestemændenes Låneforening samt adgang til Politiforbundets kommunikationsplatforme.
Tilmelder man sig ikke ordningen vil medlemskabet af Politiforbundet ophøre.
Vi får altså nu flere tilknytningsformer for politipensionister
• Passiv+ og passive – som er medlemmer af Politiforbundet
• Medlemmer af Politipensionisternes Landsforening
• Politipensionister som alene er medlemmer af de lokale senior klubber / sociale klubber.
• Og så kombinationer.

Fremover er det fortsat Politipensionisternes Landsforening som er forhandlingsberettigede med sæde i CO10. Det er værd at vide for de kommende pensionister, men får næppe nogen betydning, da de jo får samme pension, som os andre. Det er også værd at vide, at de passive medlemmer fortsat ikke har nogen indflydelse i Politiforbundet, da man jo er passiv. Derimod har man indflydelse i sit medlemskab i Politipensionisternes organer og i de lokale klubber.
Jeg frygter, at der en gang ude i fremtiden bliver mange nye betalende passive medlemmer, som ikke er medlemmer af Politipensionisternes Landsforening, men alene beholder deres medlemskab af Politiforbundet.

Hvor står PL så i spørgsmålet om forhandlingsretten??? Skal vi omorganisere os med en mere direkte tilknytning til Politiforbundet??
Det vil fremtiden vise. Der er aftalt et møde mellem Politiforbundet og Landsforeningen om det videre samarbejde. Lokalt har vi stadig en opgave med at få samlet de nye pensionister op i vores foreninger. Jeg håber, at vores folder vil blive uddelt til de kolleger, som vælger at gå på pension. Det er også vigtigt, at vi fremover styrker kontakten til Politiforeningen.
Mødeaktivitet

Kredsbestyrelsen har holdt 2 møder i årets løb. Vi har forsøgt at fordele møderne ud geografisk, så kørselsbyrden bliver lidt bedre fordelt. Vi besøgte således Gorm i Slagelse i august måned. Da samfundet efterfølgende lukkede ned har vi ikke mødtes fysisk, men afholdt et virtuelt møde den 20. april 2021.

Hovedbestyrelsen mødtes også i august måned i Fredericia. Det planlagte møde i foråret blev også erstattet af virtuel løsning. Her løb vi ind i flere tekniske problemer. Endeligt holdet hovedbestyrelsen et møde den 5. august 2021, hvor vi mødte Politiforbundets formand Heino Kegel og politiske chef Stig Berthelsen. De redegjorde for forbundets ønske om de nye medlemsformer.

Politipensionisternes Landsforening generalforsamling 2020 og 2021
Kredsforeningen er berettiget til 6 delegerede inkl. kredsformanden. Dem vælger vi senere. Foreningen skulle have ny landsformand. Allerede sidste år meddelte Finn Baad at han ønskede at gå af af helbredsmæssige årsager. Hovedbestyrelsen indstillede Mogens Winding fra Kreds 2. Indstillingen er stadig gældende. Mogens er tidligere formand for Politiforeningen i Kreds 2 og flerårigt medlem af Politiforbundets hovedbestyrelse og før politireformen i Dansk Kriminalpoliti Forening. Det er således en erfaren foreningsmand, som formentlig overtager formandskabet.

Aktiviteter i lokalforeningerne.
Som jeg er orienteret nåede kun Vordingborg at afholde et enkelt arrangement – petanque eftermiddag i efteråret. Herefter lukkede samfundet igen ned. Vi har lokalt mange gode aktiviteter til gode. Heldigvis ser det i øjeblikket ud til at lokalforeningerne kan komme i gang med aktiviteterne igen. Der har været afholdt generalforsamling i Næstved, Vordingborg og Nykøbing F. Slagelse og Nakskov er ved at planlægge. Det hører vi nærmer om under lokalforeningernes indlæg senere….
Et fællestræk for foreningerne er, at vi er nødsaget til at finde nye mødesteder – det oplever vi også i dag. Vi må håbe, at vi igen kan få lov til at mødes på politigårdene, så vi også på den måde kan bibeholde en vis tilknytning til vores gamle arbejdsplads.

Hjemmesiden.
Jeg skal råde til, at medlemmerne af og til kigger på Landsforeningens hjemmeside. Her har lokalforeningerne også mulighed for at lægge aktiviteter op. Men det kræver jo også at nogen søger oplysningerne.

Økonomi.
Kassereren beretter om kredsens økonomi, men på landsplan er der tilsyneladende så god økonomi, at der bliver mulighed for forhøjelse af tilskuddene til kredsene i et par år fremover. Det gør, at vi forhåbentlig bliver i stand til at dele lidt flere penge ud til lokalforeningerne for i år. Denne forhøjelse skal dog først godkendes på generalforsamlingen 19. august.
Til både kredsens men også foreningernes orientering kan jeg oplyse, at foreninger med tilknytning til Politiforbundet – hvilket vi stadig har – er berettigede til at have konti i Løn&Spar Bank. Dette også uden gebyr for indestående. Derfor skal jeg opfordre til at vi flytter midlerne dertil i stedet for at betale gebyrer i vores lokale banker, som i visse foreninger svarer til 10 medlemskontingenter.

Arne Holdensen, kredsformand.

ad 4.
Ingen forslag

ad 5.
Jørgen Brædder fremlagde et netop godkendt årsregnskab for 2020.
Indtægt på kr. 10.035
Udgift på kr. 12.459,84
Underskud på kr. 2.424,84
Bankbeholdning på kr. 2.904,57
Regnskab godkendt uden opklarende spørgsmål.

ad 6.
Uden debat blev bestyrelsens forslag om kr. 0 i kontingent vedtaget.

ad 7.
a. Kredskasserer Jørgen Brædder genvalgt med akklamation
b. Som revisorer blev Per Thomsen valgt for 2 år og Knud Mathiesen valgt for 1 år.
c. Som revisorsuppleant blev Bjarne Simonsen valgt for 2 år.
d. Preben Madsen, Bjarne Simonsen, Jørgen Brædder og Hilmer Ringer valgt som delegerede ved Landsforeningens generalforsamling den 19. AUG 2021 i Odense.

ad 8.
Troels Jespersen fra Politiforbundet præsenterede sig. Han var valgt ind i kredsens bestyrelse i AUG 2020 for 4 år. Som noget nyt, var bestyrelsen nu sammensat, så halvdelen blev valgt med 2 års mellemrum.
Han bekræftede i store træk indholdet i formandens beretning om det nye med passivt medlemskab i Politiforbundet.
Politikredsen har naturligvis haft påvirkning af Covid 19, men ikke afgørende. Kreds 7 var en af de første kredse, hvor personalet 1 gang om ugen kunne blive testet i arbejdstiden.
Kredsen desværre haft 3 politiforretninger, hvor der er blevet afgivet skud mod personer. I kredsen er der gjort meget for at hjælpe de involverede kolleger videre i tjenesten. Herunder fra den frivillige humanitære forening Thin Blue Line.

Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden afsluttede generalforsamlingen kl. 1443.

Hilmer Ringer
referent

 

 

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.