Referat fra ordinær generalforsamling kreds 7, lokalforening Vordingborg den 21. feb 2024

Nyråd d. 220224

Ordinær generalforsamling 2024 afholdt onsdag den 21 feb. kl. 1500 i Kantinen i Vintersbølle Hallen.

Til stede: 27 medlemmer – vi er 43 i det hele.

1. Valg af dirigent – Kurt Løj valgt
Han oplyste, at GF var lovligt indkaldt.

2. Godkendelse af fuldmagter – ingen

3. Formandens beretning
Jeg kan starte med den gode nyhed, at vi i det forløbne år ikke har modtaget meddelelse om, at vi har mistet et af vores medlemmer.
Efter sidste års generalforsamling lagde vi, den 23. maj, ud med et besøg på Næstved Automobilmuseum og efterfølgende hyggeligt haveparty med grill og våde vare hos Annette og Knud Mathiesen.
Det blev ikke det store tilløbsstykke. Vi var i alt 12 – inclusive 3 partnere. Men vi havde en god dag på museet og jeg fandt ud af, at jeg også var kommet på museum. Ud over alverdens køretøjer var der også en masse fotos. På et par fotos var jeg med i forbindelse med Dronningens besøg i Vordingborg i sidste årtusinde. Det blev ikke til haveparty på grund af regnvejr. Men så var det heldigt, at vi ikke var så mange og vi hyggede os hos Annette og Knud.
Den 30. AUG holdt vi for første gang petanque ved Vintersbøllehallen og vi var 17 deltagere. Udmærket bane og en af de lokale forsøgte at lære os de ”rigtige” regler. Så må vi se, om vi kan huske dem i år. Afslutning i kantinen.
Den 09. OKT havde vi et af de sikre træf – Bowl & Spis. Vi skulle være 20 til bowling, men var kun 19. Ove Christoff havde glemt sin deltagelse og var nu på jagt i Sverige! 22 deltog i det stegte flæsk.
Ingolf toppede som sædvanlig i scoren.
Vores største hit – julefrokosten – samlede – efter 2 afbud på dagen 30 deltagere og vi havde en hyggelig aften Vintersbølle Hallens kantine, hvor vi føler os meget velkomne.
Vi har for nylig holdt bestyrelsesmøde og drøftede det kommende år aktivitet. Ove Møller foreslog et besøg hos Flådestation Korsør i maj måned og har rettet telefonisk henvendelse. Men grundet den militære situation tager de ikke mod besøg. De henviste til åbent hus den 24. aug.
Så måske bliver det til et nyt besøg hos Femern Projektet. Dernede sker der jo en masse ting.
Hvis nogen af jer har et forslag til aktivitet i maj måned, så sig endelig til efter min beretning.
I august bliver der et petanque-stævne
I oktober bowl & spis og november julefrokost.
Leif Nygaard er ikke på valg i år som kasserer, men han har meddelt, at han til næste generalforsamling ikke genopstiller til bestyrelsen. Så til næste år, skal vi have et nyt bestyrelsesmedlem og en ny kasserer.
I den forbindelse vil jeg lige gøre opmærksom på, at kun medlemmer i Politipensionisternes Landsforening kan vælges ind i vores bestyrelse. Det står i vores vedtægter og er en naturlig konsekvens af, at vi blev oprettet som en underafdeling i Politipensionisterne Kreds 7. Jeg er som formand automatisk med i kreds 7.s bestyrelse.
Endnu en gang skal jeg opfordre alle, der har mulighed for det, til at indmelde sig i Politipensionisternes Landsforening. Det koster kr. 200 og giver automatisk skattefradrag.
Det er Politipensionisterne, der via CO10 kan kæmpe for vores pension. Den mulighed har Politiforbundet ikke på vores vegne.
Ved de for nylig afsluttede lønforhandlinger i staten blev der vedtaget en lønstigning på 8,8 % over en 2 årig periode.
Det betyder, at såfremt anbefalingen følges, reguleres Tjenestemandspensioner samlet med 7,4%, fordelt således:

Pr. 1. april 2024 med i alt 5,89% (generelle stigninger 4,83% + reguleringsordning 1,06%)
Pr. 1. april 2025 med i alt 1,31% (generelle stigninger 1,27% + reguleringsordning 0,04%)
Pr. 1. november 2025 med i alt 0,20% (alene generel stigning)
De sidste 1,4 %, har vi som pensionister, desværre ikke glæde af.

Jeg vil afslutte beretningen og opfordrer til at I komme med bemærkninger.

Beretning godkendt uden bemærkninger

4. Kasseren aflagde regnskab – godkendt
Salto kr 11.942,29

5. Indkomne forslag - ingen

6. Fastsættelse af kontingent
Fastholdelse af 100 kr – hvis man er medlem af hovedforeningen (som er 200 kr) og kr. 150 for andre.

7. Valg til bestyrelse og suppleant
Hilmer valgt med applaus
Ove Møller valgt med applaus

8. Valg af revisor
Helge genvalgt med applaus

9. evt.
Der blev forespurgt, om nogen havde ønsker til en ”tur” til maj, da flådestationen ikke vil se os i krigstid.
Hørte 2 tale om Stevnsfortet.

Der blev drukket kaffe, spist kage – og hygget.

/ahy

Referat fra generalforsamling, kreds 7, lokalafdeling Næstved, den 27. februar 2024

Politipensionisterne i Næstved
Referat af generalforsamlingen d. 27. februar 2024

 Velkomst
Bonnie byder velkommen.

1 Valg af dirigent
Kjeld Ebsen med akklamation valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen, jf. reglerne, var lovligt indkaldt.

2 Godkendelse af evt. fuldmagter
Ingen fuldmagter.

3 Formandens beretning
Bonnie nævnte, at der p.t. er 64 medlemmer af foreningen. Hun nævnte de arrangementer, der havde været i det forgangne år. Det havde været nogle gode arrangementer. Julefrokosten, der blev holdt på Kanalkroen i Karrebæksminde havde været god. Der havde været 30 deltagere. Julefrokosten havde efterfølgende fået positive tilkendegivelser fra deltagerne.
Der er for det kommende år allerede planlagt arrangementer, hvoraf kan nævnes besøg på AMK på Næstved sygehus, foredrag af Ole Thöger, der i øjeblikket er udsendt på mission i Somaliland, besøg i Zehn Garten i Stenlille, sejlads med Lille Claus på Sorø sø, besøg på Holsteinborg Gods, bowling, foredrag af tidligere kollega Martin Quist og endelig julefrokost
Bonnie nævnte, at overenskomstforhandlingerne var faldet på plads. Som det ser ud nu, vil vi over en 2-årig periode incl. reguleringsordning få en stigning i pensionen på 7,40 procent, hvilket betyder en stigning på ca. 1.500,-/måned før skat.
Formandens beretning godkendt med akklamation.

4 Kassererens beretning
Regnskabet godkendt

5 Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen har foreslået en kontingentforhøjelse på kr. 50,-/år. Stigningen godkendt af forsamlingen. Kontingentet er herefter:
For medlemmer af Politipensionisternes Landsforening kr. 150,- årligt.
For IKKE medlemmer af Politipensionisternes Landsforening kr. 200,- årligt.
Kontingentet bedes indbetalt til foreningens konto: 0400-402 788 4658 senest 15/3 2024.

6 Valg af formand
Bonnie er villig til genvalg. Genvalgt med akklamation.

7 Valg af to bestyrelsessuppleanter
Anni Nørgård og Lars Tobiasen genvalgt med akklamation

8 Valg af 2 revisorer og en suppleant
På valg er Kurt Holm og Henrik Karlsen, samt suppleant Torben Christensen. Alle er villige til genvalg. Alle tre genvalgt med akklamation.

9 Indkomne forslag
Ingen

10 Eventuelt
Vedrørende arrangementer foreslog flere, at man igen skulle holde årets julefrokost på Kanalkroen i Karrebæksminde.
Henrik Karlsen foreslog foredrag med tidligere anklager Jeanette Wincentz Andersen ligesom Jens Rasmussen foreslog bådtur fra Skælskør.

Formanden takkede for god ro og orden.

Bestyrelsen består herefter af:
Formand Bonnie Ludvigsen
Kasserer Troels Haugsted
Sekretær Finn Mogensen

Kjeld Ebsen
Dirigent

Bent Ludvigsen
Referent

Referat af generalforsamling kreds 7, Næstved afd den 14. februar 2023

VELKOMST
Efter en vel overstået frokost bød formanden velkommen til de 20 fremmødte, heraf 15 stemmeberettigede medlemmer af Landsforening og Lokalforening.

1 VALG AF DIRIGENT
Formanden foreslog valg af Kurt Holm som dirigent. Kurt valgt med akklamation.

2 GODKENDELSE AF EVT. FULDMAGTER
Dirigenten konstaterede generalforsamling lovlig varslet med udsendelse af indkaldelse med dagsorden den 5. januar 2023. Der var ingen fuldmagter.

3 FORMANDENS BERETNING
Formanden berettede, at vi I august måned måtte tage afsked med Henning Nerup Rasmussen. Forsamlingen mindedes Henning ved et minuts stående stilhed.
I kredsen er vi 212 medlemmer i alt, og heraf er de 65 i Næstved. Arne Holdensen (formand kredsforeningen) arbejder på at få info om nye pensioneringer. Anders Kofoed arbejder for sagen med udlevering af en flyer. I Næstved er vi klart den mest aktive lokalforening.
Berettede om året. Besøg i UKA. Besøg på Gunderslevholm. Vinsmagning. Henrik Karlsen foredrag om valgobservatør arbejdet. Foredrag om Forhandleren v/Torben Godskesen. Julefrokost. Gennemsnitlig ca. 20 personer pr. arrangement. I den forbindelse har bestyrelsen besluttet at gennemførelse af et arrangement kræver mindst 10 tilmeldte deltagere. Det handler om forsvarlighed overfor foreningens økonomi.
I januar i år forsøg med besøg på Politimuseet, som der ikke var tilslutning til. Se evt. punkt 10.
Organisationsmæssigt er der intet at berette ud over en forestående lønstigning pr. ¼ 23 på 1,48% plus 0,14% i reguleringsordning. Pr. 1/10 en pensionsstigning på 0,35%.
I det kommende år byder foreningen på aktiviteter som besøg på Stevns Klint Experience, i samarbejde med sygeplejerskernes pensionistforening et foredrag med Martin Quist om de stjålne dokumenter fra bl.a. Rigsarkivet, en kredsfælles udflugt på Maribosøerne, gavlmalerier i Næstved, en rundvisning på Herlufsholm og endelig naturligvis en julefrokost.
Formanden afsluttede med at takke den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde.
Der var ingen bemærkninger, hvorfor beretningen blev godkendt.

 

4 KASSERERENS BERETNING
Troels Haugsted er pt. på ferie, så sekretæren udleverede og gennemgik regnskabet, som er revideret uden bemærkninger af vores to revisorer. Året betød et driftsunderskud på ca. 1.300 kr., men der er stadig et indestående på ca. 14.000 kr.
Der var ingen bemærkninger, hvorfor regnskabet blev godkendt.

5 FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT
Sekretæren fremlagde bestyrelsens forslag til kontingent som følger: For de af os som er medlem af Landsforeningen foreslår bestyrelsen fastholdelse af kontingentet til vores lille forening på kr. 100,00. Hertil kommer et forventet tilskud fra Landsforeningen på 50,00 pr. næse. Det betyder så, at for de af vore medlemmer som IKKE er medlemmer af Landsforeningen vil det nye års kontingent andrage 150,00 kr. Det vil altså være en reduktion i forhold til 2022 på 20,00 kr.
Kontingentet bedes indbetalt på vores bankkonto: 0400 4027884658.
Der var ingen bemærkninger, hvorfor kontingentet blev godkendt.

6 VALG AF KASSERER OG SEKRETÆR.
På valg er kasserer Troels Haugsted, som er villig til genvalg. Troels valgt med akklamation.
På valg er sekretær Finn Mogensen, som er villig til genvalg. Finn valgt med akklamation.

7 VALG AF TO BESTYRELSESSUPPLEANTER
Anni Nørgaard er en af de to nuværende suppleanter, og Anni er villig til genvalg. Anni blev valgt med akklamation. Kurt Holm er den anden af de nuværende suppleanter. Kurt ønskede på mødet ikke genvalg. Lars Tobiasen erklærede sig villig til at stille op. Lars valgt med akklamation.

8 VALG AF 2 REVISORER OG EN REVISORSUPPLEANT
På valg er revisor Ole Baad, og Ole ønskede ikke genvalg. Henrik Karlsen erklærede sig villig til opstilling. Henrik herefter valgt med akklamation. På valg er også revisor Kurt Holm. Kurt genvalgt med akklamation.
På valg er revisorsuppleant Torben Christensen. Torben genvalgt med akklamation.

9 INDKOMNE FORSLAG
Der er ikke indkommet forslag.

 

10 EVENTUELT
Umiddelbart ønskede ingen ordet.
Sekretæren efterlyste forsamlingens holdning til at genoptage et besøg på Politimuseet. Forsamlingen gav tydeligt udtryk for, at næsten alle havde været på stedet. Derfor ingen grund til at prøve igen.
Finn: Orientering om kommende arrangementer og herunder de relevante datoer:
Den 14/3 Stevns Klint Experience i Boesdal Kalkbrud. Invitation kommer i dag/morgen.
Den 11/4 sammen med sygeplejerskernes forening. Foredrag med Martin Quist
Den 9/5 fællesudflugt for hele kredsen. En sejltur på Maribosøerne. MÅSKE…..
Byvandring med guide om gavlmalerierne.
Besøg på Herlufsholm.
Julefrokost på politigården.

Kjeld Ebsen foreslog at formændene for personaleforeningerne i huset går sammen om et fælles sommerarrangement i haven omkring politigården. Både socialt og hvervemæssigt interessant. Formanden vil bringe forslaget videre til de øvrige.

Frode Ziebell Olsen orienterede om at Interpol fylder 100 år i år. I den anledning er Interpol repræsenteret på udstillingen Historiske Dage i Øksnehallen 18-19. marts. Et kæmpe arrangement som er et besøg værd. Se nærmere på https://fuau.dk/emdrup/historiske-dage-2023/

Til oplysning holder kredsforeningen generalforsamling d. 23/2 2023 på Politigården i Næstved.

GENERALFORSAMLINGEN AFSLUTTES KL.: 15:36

Referat fra generalforsamling kreds 7, Næstved lokalforening den 8. marts 2022

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN kreds 7, Næstved Lokalforening den 8. marts 2022 kl. 14:00 PÅ REST. MONA LISA, NÆSTVED.


Formand Erik Næsager bød velkommen til generalforsamlingen.
Der deltog i alt 23 personer.

1: VALG AF DIRIGENT
Formanden foreslog valg af Kurt Holm som dirigent. Kurt blev valgt med akklamation. Kurt takkede for valget og konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen er sket med lovligt varsel.

2: GODKENDELSE AF FULDMAGTER
Der var ingen fuldmagter.

3: FORMANDENS BERETNING
Formanden indledte med en konstatering af, at det har været en både sær og svær tid at drive forening i, men nu er der heldigvis lys forude.
Siden seneste – også udskudte – generalforsamling i august 2021 har der været følgende aktiviteter:
14/9 2021. Besøg på samlermuseum Thorsvang i Stege, frokost der og efterfølgende en guidet rundvisning på Nyord.
13/10 2021. Besøg på tunnelbyggeriet i Rødbyhavn. En eftermiddagstur, hvor tidligere kollega Prior Larsen holdt et glimrende foredrag med besøg på bl.a.udsigtsposten på byggepladsen. Et helt fantastisk projekt. Efterfølgende middag på rest. La Sevillana.
9/11 2021 besøg på politigården i Næstved, hvor chefpolitiinspektør Lars Harvest holdt et interessant foredrag under titlen ”Aktuelt og specielt om Sydsjællands og Lollands Falsters politi”.
23/11 2021 bestyrelsesmøde med planlægning af julefrokost, udflugt til Gunderslevholm og den næste generalforsamling. Bestyrelsen holdt efterfølgende nødvendig kontakt via mail og sms.
Vi har skiftet bank fra Sydbank til Lån og Spar på grund af førstnævntes gebyrpolitik. En stor tak til Troels for arbejdet med dette projekt.
Julefrokosten blev aflyst pga for få deltagere. Gunderslevholm og generalforsamlingen begge aflyst pga coronasituationen.
Det har til dagens generalforsamling ikke været muligt at få adgang til Politigården.

Politipensionisternes Landsforening har fået ny landsformand Mogens Vinding. Den nye formand vil især arbejde for Landsforeningen og forholdet til Politiforbundet, herunder en plads i forbundets bestyrelse.
Også Politiforbundet har fået ny formand – Heino Kegel. Tidligere har vi kvit og frit modtaget politibladet, men vil man fortsat modtage bladet, skal man melde sig ind i Politiforbundet. Særlig interesse for os har medlemsskaberne ”Passiv” og ”Passiv+” til en pris af henholdsvis 422,- årligt og 200,- månedligt. Personligt har jeg tegnet et ”Passiv” medlemskab og får dermed bladet. Beløbet er formentlig fradragsberettiget som et fagligt kontingent. I øvrigt trækker jeg også kontingentet til Politipensionisternes Landsforening fra i skat. Det drejer sig om 180,- kr. årligt.
Kontingentet til vores egen forening har hidtil været kr. 100,- for de, der også er medlem af landsforeningen, og ellers kr. 170,- for de, der ikke er det. Differencen på 70,- er det tilskud som et medlemskab af landsforeningen udløser til vores kasse. På den måde betaler alle lige meget til vores forening. Det nye kontingent for vores forening fastsættes under punkt 7.

Velfærdsforeningen er for de der er/har været ansat på Næstved Politigård. Her er det årlige kontingent kr, 120,-. Her må den enkelte selv sørge for kontakt til Velfærdsforeningens kasserer, Louise Götze Petersen. Denne forening afholder generalforsamling d. 6/4 22 i kantinen på Politigården. Formand er Jeppe Viggers og næstformand er Maria Ravnshøj Marland.

Pensionistforeningen for hele kredsen – kreds 7 afholdt generalforsamling d. 24/2 22. Her blev Arne Holdensen genvalgt, og Knud Mathiesen blev valgt som revisor. Denne forening er kontingentløs og modtager i stedet penge fra landsforeningen.

Den 7/4 2022 afholder Pensionisternes Landsforening generalforsamling i Odense. Arne Holdensen vil deltage, og vi har mulighed for at sende i alt 6 delegerede.

Formandens beretning godkendt med akklamation.

4: KASSERERENS BERETNING
Kassereren omdelte det reviderede regnskab. Han gennemgik regnskabet detaljeret og konstaterede et overskud på knap 900,-som årets resultat. Foreningen har herefter en formue på ca. kr. 15.000,-
Der var ingen spørgsmål. Beretningen godkendt med akklamation.

5: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT.
Kontingent foreslås uændret på kr. 100,- for medlemmer af Landsforeningen og 170,- kr. øvrige medlemmer.
BEMÆRK: Pga. skifte af pengeinstitut skal fremtidigt kontingent betales til konto 0400 4027884658.
Der var ingen bemærkninger.

6: VALG AF FORMAND
På valg er Erik Næsager, som har tilkendegivet, at han ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår Bonnie Ludvigsen.
Bonnie Ludvigsen accepterede opstillingen og blev valgt med stor akklamation.

7: VALG AF TO BESTYRELSESSUPPLEANTER.
På valg er 1) Anni Nørgård og 2) Bent Ludvigsen. Bestyrelsen foreslår genvalg.
Anni er villig til genvalg og vælges med akklamation.
Bent Ludvigsen takker nej. Formanden foreslår Kurt Holm, som accepterer og som vælges med akklamation.

8: VALG AF TO REVISORER OG EN REVISORSUPPLEANT
På valg er revisorerne Kurt Holm og Ole Baad, og som suppleant Torben Christensen. Alle er villige til genvalg. Alle tre valgt med akklamation som anført.

9: INDKOMNE FORSLAG
Der var ikke indkommet nogen forslag.

10: EVENTUELT
Frode Ziebel Olsen berettede fra besøg på den nye politiskole i Vejle. Foreslår stedet som et emne til en udflugt. Skolechefen er Erik Bjørn, som vi alle kender fra kredsen.
Debat om medlemskab af kredsens Velfærdsforening. Der rundsendes en liste, hvor de der ønsker det, kan skrive sig på til orientering for bestyrelsen. Det er op til det enkelte medlem selv at kontakte Velfærdsforeningen i alle spørgsmål – inklusiv kontingentbetaling.
På spørgsmål oplyser formanden, at fordelen ved at være medlem af Velfærdsforeningen er/var, at der bl.a. blev uddelt jubilæums- og fødselsdagsgaver ved runde dage. Velfærdsforeningen har ligget helt stille pga. den særlige situation vedr. corona på politigården. Foreningen forventes at genoptage sine arrangementer med bl.a. biografture m.v.

Finn Mogensen takkede på foreningens vegne Erik for et særdeles veludført formandsarbejde. Ved næste arrangement i foreningen vil vi overbringe en yderligere tak.

Da ikke yderligere ønskede ordet, afsluttede dirigenten generalforsamlingen kl. 14:50.
Formanden takkede for veludført arbejde og takkede for fremmødet. Han ønskede med stor glæde den nye formand velkommen i foreningens ledelse. Tak til Bent Ludvigsen for medvirken så langt, og tak til Annie Nørgaard for at hun igen stiller sig til rådighed som suppleant. Yderligere velkommen til Kurt Holm som ny suppleant. Endelig også en tak til foreningens revisorer, Ole Baad og Kurt Holm, og revisorsuppleant Torben Christensen.

Bestyrelsen består herefter pr. d.d. af formand Bonnie Ludvigsen, kasserer Troels Haugsted og sekretær Finn Mogensen. Førstesuppleant til bestyrelsen er Anni Nørgaard, og 2. suppleant er Kurt Holm. Revisorerne Kurt Holm og Ole Baad, suppleant Torben Christensen.
Næstved den 8. august 2022.

Kurt Holm, dirigent
Finn Mogensen, sekretær

Forslag til ændring af vedtægtens § 3, Næstved Lokalforening

Forslag til ændring af Vedtægtens § 3.

Nuværende:

§3 Medlemmerne
Som medlem kan optages enhver, der har gjort tjeneste i Næstved eller som har bopæl i Næstved eller Faxe kommune samt deres ægtefæller/samlevere, som vil efterleve denne vedtægt og som er medlemmer af Politipensionisterne.
Passive medlemmer
Som passive medlemmer i foreningen kan optages eller tjenestemænd, der er fyldt 55 år og som er medlem af PID.
Passive medlemmer har ikke stemmeret og kan ikke modtage valg til tillidsposter.
Passive medlemmer kan pålægges et kontingent til foreningen.

Ændringsforslag til § 3.


”Som medlem kan optages pensionerede tjenestemænd i Politiet samt pensionerede medlemmer af Domstolenes Tjenestemandsforening og deres ægtefæller/samlever, som vil efterleve denne vedtægt og som er medlemmer af Politipensionisterne Landsforening.
Stk. 2
som passive medlemmer kan optages tidligere ansatte i politiet, og som er fyldt 55 år.
Passive medlemmer har ikke stemmeret og kan ikke modtage valg til tillidsposter.
Passive medlemmer betaler kontingentet til foreningen reguleret med det tilskudsbeløb, der modtages til medlemmerne af Politipensionisternes Landsforening”.

 

Vedtægter Næstved lokalforening

Vedtægter for Politipensionisterne Næstved.


§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn og hjemsted er Politipensionisterne, Næstved.
Foreningens hjemsted er formanden bopæl.

§2 Formål
Foreningen er en partipolitisk uafhængig sammenslutning af pensionerede tjeneste-
mænd fra Politiforbundet i Danmark samt pensionerede medlemmer af politiet og domstolenes tjenestemandsforening og deres ægtefæller/samlevere.
Foreningen har blandt andet til formål at:
⦁ være bindeled mellem medlemmerne og Politipensionisterne,
⦁ varetage medlemmernes økonomiske interesser i henseende til pension og andre sociale forhold i nært samarbejde med Politipensionisterne og      andre statslige pensionistforeninger,
⦁ fastholde et nært tilknytningsforhold til de faglige organisationer,
⦁ koordinere og aktivere foreningsarbejdet ved blandt andet meddelelser i DANSK POLITI og STATSPENSIONISTEN og fremme indlæg fra medlemmerne til optagelse i samme medlemsblade,
⦁ opretholde og fremme et fortsat godt kammeratskab ved afholdelse af møder, selskabelige sammenkomster og andre aktiviteter for medlemmerne til styrelse af sammenholdet og til fjernelse af ensomhedsfølelse.

§ 3 Medlemmerne
Som medlem kan optages pensionerede tjenestemænd i Politiet samt pensionerede medlemmer af Domstolenes Tjenestemandsforening og deres ægtefæller/samlever, som vil efterleve denne vedtægt og som er medlemmer af Politipensionisterne Landsforening.
Stk. 2 som passive medlemmer kan optages tidligere ansatte i politiet, og som er fyldt 55 år.
Passive medlemmer har ikke stemmeret og kan ikke modtage valg til tillidsposter.
Passive medlemmer betaler kontingentet til foreningen reguleret med det tilskudsbeløb, der modtages til medlemmerne af Politipensionisternes Landsforening.

 § 4 Tilslutning til Politipensionisterne Indmeldelse i Politipensionisternes Landsforening kan ske gennem herværende forening eller ved direkte henvendelse til landsforeningen.

§ 5 Udmeldelse
Et medlem kan udmelde sig af foreningen med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

§ 6 Kontingent
Kontingentet til foreningen fastsættes på foreningens årlige generalforsamling.
Kontingentet dækker et kalenderår og betales helårligt forud og skal væres foreningen i hænde senest d. 15. marts.

§ 7 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling, således at formanden afgår lige år og kasserer og sekretær på ulige år.
Desuden vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Bestyrelsesarbejde
Kassereren fører foreningen regnskab.
Foreningen pengebeholdning placeres efter bestyrelsens skøn.
Regnskabet følger kalenderåret.
Sekretæren fører bestyrelsens forhandlingsprotokol og medlemsliste.

§ 8 Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling er foreningens højeste myndighed og afholdes en gang årligt i februar måned og indkaldes med mindst 1 måneds varsel skriftlig til hvert medlem og ved bekendtgørelse på Politipensionisternes Landsforeningens hjemmeside under kreds 7.
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Godkendelse af fuldmagter.
3) Formandens beretning.
4) Kassereren aflægger regnskab.
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Valg af formand (lige år) kasserer og sekretær (ulige år).
7) Valg af bestyrelses suppleanter.
8) Valg af revisorer og revisorsuppleant.
9) Indkomne forslag.
10) Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden in hænde senest 14 dage før den afholdelse.
Et medlem kan møde med 1 fuldmagt.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.
Til vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 stemmers flertal.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen eller ¼ af medlemmerne forlanger det.
Skriftlig begæring herom indsendes til formanden med oplysning om, hvilke sager der ønskes behandlet.
Den ekstraordinære generalforsamling varsles skriftlig og skal afholdes senest 3 uger efter begæringens fremsættelse.

§ 9 Foreningens ophævelse
Foreningen kan kun ophæves når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt stemmer for det. Er 2/3 af medlemmerne ikke fremmødt ved den indkaldte generalforsamling, i9ndkaldes snarest en ekstraordinær generalforsamling med foreningen ophævelse som det eneste punkt på dagsordenen. 2/3 af de fremmødte kan ved skriftlig afstemning afgøres spørgsmålet om foreningens ophævelse.
Ved foreningen ophævelse skal foreningens aktiver tilfalde POLITIPENSIONISTERNE.

§ 10 Ikrafttræden
Vedtægten vedtaget på den stiftende generalforsamling i Næstved d. 3. september 2003 og med senere redaktionelle ændring på generalforsamlingen d. 21. februar 2012, d. 18. februar 2014 og d. 5. august 2021 og træder i kraft straks.

Som dirigent Som sekretær Som formand
…………………… ……………………… …………………………
Kurt Holm Finn Mogensen Erik Næsager

Udklip med underskrifter:

underskrift

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...