Formand lokalforening Vordingborg

Hilmer Ringer,
Nørregade 19, 4760 Vordingborg.
mobil: 23 66 35 82.
Mail: hilmer@webspeed.dk

Referat fra generalforsamling kreds 7, lokalafd Vordingborg den 22.marts 2022

Politipensionisterne – Lokalafdeling Vordingborg.
Referat af ordinær generalforsamling 2022, afholdt tirsdag den 22 marts 2022 kl. 1400 i Vordingborg firmasports lokaler, Præstegårdsvej 11, 4760 Vordingborg med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af fuldmagter
3. Formandens beretning
4. Kassererens regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelse og suppleant, Hilmer Ringer på valg som formand og Ove Møller Nielsen på valg som bestyrelsessuppleant.
8. Valg af revisor, Helge Christiansen på valg.
9. Eventuelt.
--
Formand Hilmer Ringer bød velkommen til 22 medlemmer.

Ad dagsorden:

Punkt 1: Kurt Løj foreslået og valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet.

Punkt 2: Der er ikke indkommet fuldmagter.

Punkt 3:

Formandens beretning 2022

Lad mig starte med det meget positive.
For første gang i 4 år, skal jeg ikke starte min beretning med at mindes et medlem, som vi måtte tage afsked med i det forløbne år.
Så ingen døde, ingen udmeldelser og 1 enkelt nyt medlem. Nu er vi 43 medlemmer.

Velkommen til Carsten Olsen fra Haslev.

Coronaen var forsat meget effektiv og bevirkede, at vi først fik holdt generalforsamlingen den 16. juni 2021. 20 var mødt og vi sluttede af med en hyggelig petanquedyst.
Den 20. september havde vi arrangeret Bowl & Spis, som blev besøgt af 19 medlemmer. Vi havde en hyggelig eftermiddag med godt humør.

Julefrokosten havde vi sat til den 26. november og i bestyrelsen havde vi en del overvejelser om afviklingen. Vi turde ikke rigtig lave den sædvanlige buffet, hvor hver i sær forsyner sig. Smittetrykket var fortsat ret massivt.
Vi fik så en aftale med Kvickly om levering af julefrokost som platter.
25 havde meldt sig og tilsvarende antal platter bestilt og leveret.
På dagen strømmede gæsterne ind i en sådan grad, at formanden blev hed om ørene. Der dukkede nemlig 3 op, som jeg ikke havde registreret som deltagere. Mine to bestyrelsesmedlemmer Leif og Knud var dog hurtige til at køre i Kvickly og hentede ekstra madforsyning. Tak for det! Og ingen gik sultne fra bordet.
Alle tre mente bestemt, at de havde tilmeldt sig. En kunne dokumentere, at tilmelding var afsendt, men jeg havde ikke modtaget den. To andre måtte erkende, at tilmelding ikke var sket.

Det forløbne år gav anledning til nye relationer til Politiforbundet. Hvis vi fortsat ville modtage Politibladet, skulle vi tilmelde os som passiv med en pris på kr. 400 årligt. Eller som passiv+ til godt kr. 200 om måneden. Så kunne man forblive i forsikringsordning og være med i lodtrækning om sommerhuse.
Det har givet anledning til stor aktivitet i Politipensionisternes Landsforening, der forhandler med Politiforbundet om nye relationer de to forbund imellem. I det sidste Politiblad har Landsforeningens formand Mogens Winding et læseværdigt indlæg. Arne Holdensen kan sikkert redegøre yderligere.

Leif Nygaard har solgt en hest til Københavns politi og har i den forbindelse fået en kontakt. Vi har allerede aftalt det næste arrangement. Det bliver tirsdag den 10. maj 2022 kl. 1500 i Kongelunden. Her vil pensioneret politier Tommy, som er staldmester, fortælle om afdelingens arbejde og vise rundt. Indbydelse bliver snarest udsendt.

I august har vi planlagt en petanquedyst og i oktober en gang Bowl & Spis.

Julefrokosten agtes afholdt den sidste fredag i november.

Generalforsamling 2023 planlægges til februar måned. Hvis corona til det!

Hilmer Ringer
formand

Der var ingen bemærkninger til formandens beretning.

Punkt 4: Kasserer Leif Nygaard fremlagde det reviderede regnskab der viste at årets resultat gav et overskud på 733 kr.
Kassebeholdning 1.568 kr. og bankbeholdning kr. 9.307,30.
Der blev spurgt til bankgebyret på 1.000 kr. til foreningens bank. Arne Holdensen med flere foreslog bankskifte til Lån og Spar bank som flere andre politipensionistforeninger er skiftet til.
Kasseren meddelte at bestyrelsen drøfter bankskifte fremadrettet.

Punkt 5: Der var ingen indkomne forslag.

Punkt 6: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, 100 kr. for medlemmer af Politipensionisternes landsforening og 150 kr. for øvrige, kun lokale medlemmer.
Forslaget vedtaget.

Punkt 7: Formand Hilmer Ringer genvalgt som formand.
Ove Møller Nielsen genvalgt som bestyrelsessuppleant.

Punkt 8: Helge Christiansen genvalgt.

Punkt 9: Ingen havde bemærkninger under eventuelt.

Kasserer Leif Nygaard fortalte herefter om salget af en hest til Politiets beredne afdeling, København.

Kredsformand for politipensionisterne Arne Holdensen forklarede herefter omkring politipensionisternes landsforening, reguleringsordningen og de nye ordninger omkring medlemskab af Politiforbundet.

Arne Holdensen præciserede, at forhandlingsretten fortsat ligger hos politipensionisterne og ikke i Politiforbundet og at politipensionisterne på landsplan arbejder for tættere samarbejde med Politiforbundet.

Arne Holdensen nævnte den nye landsformand Mogens Windings nye visioner overfor Politiforbundet som værende:
. foreslår at vi bliver skrevet ind i Lov for Politiforbundet med betegnelse af f.eks. Seniorforeningen (vel vidende at dette tidligt kan ske ved næste Kongres i 2025,
. foreslår at dette giver os adgang til foretræde for Hovedbestyrelse, FU eller andre relevante udvalg, i situationer og til emner, der vedrører pensionistgruppen,
. foreslår at vi kan deltage i Kongressen, også den i 2025, i første omgang som observatører med taleret og uden stemmeret, vi mener at Lov for Politiforbundet giver mulighed for dette i § 10,
. foreslår at kollegaerne ved pensionering automatisk er medlemmer af både Politiforbundet og Politipensionisternes Landsforening, og at man selv skal melde fra, dog således at man fortsat kan være medlem af enten den ene eller den anden organisation,
. foreslår at Landsforeningens kontingent er indeholdt i de af Forbundet vedtagne kontingenttyper for pensionister (passiv+ og passiv), og at der ud af disse midler, ydes et tilskud til Landsforeningen, inklusiv det tidligere udbetalte tilskud, svarende til det beløb, Landsforeningen i dag modtager i kontingent.

Arne Holdensen meddelte, at der var kommet ny formand for politipensionisterne i Næstved, nemlig Bonnie Ludvigsen.

Arne henviste videre til at medlemmerne kan søge oplysninger på hjemmesiderne ”Politiforbundet.dk”, hvor blandt andet bladet ”Dansk Politi” kan læses, og ”Nyhedsbrevet” under ”www.politipensionisterne.dk” hvor foreningerne lægger arrangementer og oplysninger ud.

Dirigenten Kurt Løj afsluttede generalforsamlingen med at takke forsamlingen for god ro og orden.

Vordingborg den 22.3.22.

Knud Mathiesen/referent.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...