Referat fra kredsbestyrelsesmøde kreds 7 den 18. maj 2022

Sydsjælland og Lolland-Falster
REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE Nyråd 6. april 2022


Indkaldelse til kredsbestyrelsesmøde

Onsdag 18. maj 2022 kl. 10.00

Hos kredsformanden, Grævlingestien 5, Nyråd

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde med evt. opfølgninger.
3. Konstituering af bestyrelsen
4. Meddelelser fra
a. Formanden
b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer / lokalforeningerne
5. Landsforeningens generalforsamling og evt. afledte lokale opfølgninger

6. Økonomi
a. status vedr. overgang til Lån&Spar Bank
b. Bestyrelsesmedlemmerne bedes medbringe Sundhedskort og billed-legimitation til brug ved oprettelse af konto.

7. Fastsættelse af møderække resten af året.
8. Skal vi have en fælles aktivitet??
9. Fastsættelse af tilskud til lokalforeningerne.
10. Eventuelt

Efter mødet spises en let frokost

Tilmelding til mig senest mandag 16. maj kl. 10

Arne Holdensen, kredsformand

---------------------------------------------------------------------------------------------
Til stede ved bestyrelsesmøde var:
Arne Holdensen, Mogens Larsen, Bonnie Ludvigsen, Peter Møller Sørensen, Jørgen Brædder og Hilmer Ringer.

ad 1.
Dagsorden godkendt

ad 2.
Ingen bemærkninger eller opfølgninger til referat fra sidste møde.

ad 3.
Bestyrelsen konstituerede sig med Arne Holdensen som formand, Jørgen Brædder kasserer, Mogens Larsen næstformand og Hilmer Ringer sekretær.

ad 4.
a. Arne oplyste, at han i Landsforeningen er blevet medlem i et strukturudvalg, hvis hovedopgave er at komme med forslag til bedst mulige kontaktflader til Politiforbundet. De akal have første møde i slutningen af denne måned. Valgkreds 12, Bornholm, som trues af nedlukning, vil sikkert også blive berørt. Det er et generelt problem, at vi ikke længere kan få oplysninger om kolleger, der går på pension. En lokal kontakt til Politiforbundet har ikke rigtig givet resultat.

b. Mogens fortalte, at de i aften skal besøge Fehmernbyggeriet med Jørgen Prior Larsen som guide. Efter ferien vil de forsøge tiltag med nyt fra verden omkring os. Bestyrelsesmøder holdes på PG. Eller i lokaler ude i byen.

Hilmer fortalte om sidste uges tur til Københavns Politihestes base ude ved Kongelunden på Amager. Kontakten var kommet, fordi Leif Nygaard for et par år siden havde solgt en hest til dem. Vordingborg får utvivlsomt et lokaleproblem. Vi har i flere år brugt Vordingborg Firmasports hus. Men det skal sælges på grund af manglende indtægter.

Bonnie, der kun har været formand i kort tid, fortalte om et besøg på UKA i Rødby Havn. I Næstved har de normalt et arrangement om måneden. Det kan være svært at finde på nyt.

Peter oplyste om et møde på Slagelse PG den 1. tirsdag i måneden. Sidste gang var de kun 4. Så det var lidt tungt. I nær fremtid skal de besøge Korsør Golfklub. Næste bliver nok julefrokosten.

Jørgen oplyste om besøg på Storstrømsbroens arbejdsplads den 30.08. og afslutning i Guldborg. I OKT skal de besøge Søllested Bio og i DEC holdes julefrokost.

ad 5.
Landsforeningens generalforsamling var hurtigt overstået. Selv formandens beretning gav næsten ikke anledning til reaktioner. Den var også meget dækkende.
Det gav travlhed i køkkenet og middagen blev serveret før kl. 1200 og samtidig blev kaffen og eftermiddagskagen serveret.

ad 6.
Jørgen oplyste, at vi pt. har kr. 5.012 på kontoen. Det ekstraordinære kredstilskud på kr. 15.000 modtaget 01.03.22 og fordelt til lokalforeningerne.
Overflytning af foreningens konto til Lån & Spar pågår og bestyrelsesmedlemmerne afleverede aftryk af Sundhedskort og billedlegitimation.

ad 7.
Næste bestyrelsesmøde holdes torsdag den 29.09.22 kl. 1000 hos Hilmer i Vordingborg.

Torsdag den 02.02.23 hos Peter i Korsør.

ad 8.
Enighed om at forsøge at lave et fælles kredsarrangement med en sejltur på Maribosøerne med ”Anemonen” i juni 2023.

ad 9.
Årets kredstilskud på kr. 50 pr medlem er endnu ikke modtaget. Besluttet, at der videresendes kr. 40 pr. Landsforeningsmedlem til lokalforeningerne

ad 10.
Ingen bemærkninger

Mødet afsluttet kl. 1215.

Hilmer Ringer
referent

 

Ref fra bestyrelsesmøde 14. jan. 2020 - kreds 7

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde

Tirsdag 14. januar 2020 kl. 10.00 Hos Arne, Grævlingestien 5, Nyråd, 4760 Vordingborg

Dagsorden

 • Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde og evt. opfølgning
 • Meddelelser fra formanden
 • Økonomi
 • Meddelelser fra lokalforeningerne - generalforsamlinger
 • Kredsgeneralforsamlingen
  • Indkaldelse??
  • Dirigent??
  • Valg
   • formand – Arne villig til genvalg
   • revisor – Peter Larsen valgt sidste år. (for 1 år)
  • Delegerede til Landsforeningens generalforsamling
 • Eventuelt
 • Næste møder

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følende deltog i bestyrelsesmødet:

Arne Holdensen, Gorm Pedersen, Mogens Larsen, Jørgen Brædder og Hilmer Ringer

Afbud fra Erik Næsager på grund at arrangement i Næstved.

ad. 1

Ingen bemærkninger til sidste referat.

Arne havde en opfølgning vedrørende Lovgivning om persondata. Vi fik hver et sæt kopier af udskrift fra Landsforeningens opdateringer angående privatlivspolitik.

De ligger alle tilgængelige på Landsforeningens hjemmeside og der var enighed om, at der ikke var grundlag for at udsende mail/breve til samtlige lokalmedlemmer.

ad. 2

Arne oplyste, at kredsforeningen første formand Jørn Madelung Hansen er død 80 gammel og skal bisættes i Nykøbing F i morgen den 15.01.20. Bårebuket er bestilt.

ad. 3

Jørgen omdelte det udarbejdede, men endnu ikke reviderede regnskab for 2019.

Indtægter kr. 11.000 og udgifter kr. 11.871,50.

Bankbeholdning kr. 5.329,41.

Beslutning om tilskud til lokalforeninger, når tilskud er modtaget fra landsforening.

Ingen bemærkninger.


 ad. 4

Gorm fortalte, at de har haft en generalforsamling og 3 møder sidste år.

Årets generalforsamling er den 28.01.20.

Mogens oplyste, at årets generalforsamling bliver den 21.02.20. 2 bestyrelsesmedlemmer stopper. Den ene er kasserer. Arne er inviteret til at underholde med en oplevelse.

Jørgen berettede, at de er 54 medlemmer. Til julefrokosten var de 34 deltagere.

Generalforsamling den 12.03.20.

Arne videregav oplysninger fra Næstved. De har møde i dag, hvor fællestillidsmand John Hansen skal berette om foreningsarbejdet.

Hilmer fortalte, at de nu er 38 medlemmer. Heraf deltog 16 i møde den 10.10.19, hvor Søren Ravn fortalte om livet i afdeling for personfarlig kriminalitet.

En spilledag blev aflyst på grund af for få deltagere.

Julefrokosten havde 26 med.

Generalforsamling den 05.02.20, hvor Arne også skal optræde.

ad. 5

Kredsgeneralforsamling den 27.02.20 kl. 1600 på PG i Næstved.

 • Formanden laver indkaldelsen og rundsender til lokalformænd
 • Erik Næsager foreslås som dirigent
 • Valg

Arne Holdensen (valgt som formand for 1 år i 2019) villig til genvalg

Peter Larsen (valgt som revisor for 1 år i 2019)

 • Kredsbestyrelsen + Per Thomsen foreslås som delegerede ved landsforeningens generalforsamling den 01.04.20

Formanden kontakter Erik Næsager og Jens Rasmussen angående mad og drikke ved kredsgeneralforsamlingen.

ad. 6

Ingen bemærkninger.

ad. 7

Næste møde den 16.04.20 kl. 1000 hos Hilmer Ringer, Nørregade 19, 4760 Vordingborg.

Næste møde den 08.10.20 kl. 1000 – antagelig hos Gorm Pedersen i Slagelse.

Mødet afsluttet kl. 1140

Smørrebrød og drik nydt.

Hilmer Ringer

referent

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.