Referat fra bestyrelsesmøde kreds 7 den 2. november 2023

Sydsjælland og Lolland-Falster, kreds 7
Referat fra bestyrelsesmøde den 02. NOV 2023

Indkaldelse til kredsbestyrelsesmøde torsdag den 2. november 2023 kl. 1000 hos Jørgen Brædder, Søndre Boulevard 93B, 4930 Maribo

 Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde med evt. opfølgninger.

3. Meddelelser fra
a. Formanden
i. Nyt fra PL:
HB møde den 14. sep. i Odense
Falske tigger mails
Borgerforslag fra Faglige Seniorer om hurtigere regulering folkepensionen blev nedstemt i Folketinget
I øjeblikket 2449 medlemmer af Landsforeningen

Ny samarbejdsaftale med Politiforbundet – er udsendt

Indstillingsnotat vedr. Politipensionist arrangement i politikredsene

Status på overenskomstforhandlingerne – stadig krav om 1,79 % efterslæb og generel stigning i pensionen med samme andel som den generelle lønstigning.

Landsforeningens generalforsamling er torsdag d. 18. april 2024.
Næste hovedbestyrelsesmøde er den 8. februar 2024
Ny vedtægtsændring – medlemsoptagelse alder 23 år
Lokal folder og bestyrelsesliste – uddeles – nye rettelser

b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer / lokalforeningerne

4. Økonomi

5. Kredsgeneralforsamling

6. Eventuelt

Tilmelding til mig 28. januar 2023

Arne Holdensen, kredsformand

Jørgen har kaffe med (blødt??) brød klar.
Han køber også smørrebrød til efter mødet for de fremmødtes egen regning. Husk derfor svar til Jørgen senest mandag den 30. november kl. 18.

Mødet startede kl. 1000

Alle bestyrelsesmedlemmer mødt:
Arne Holdensen, Mogens Larsen, Jørgen Brædder, Peter Møller Sørensen, Finn Mogensen (Bonnie Ludvigsen) og Hilmer Ringer.

Ad 1.
Dagsorden godkendt

Ad 2.
Referat godkendt uden bemærkninger.

Ad 3. a.
Der henvises til det af formanden opdaterede under 3. a.

b.
Jørgen Brædder oplyste, at de siden sidst har haft to arrangementer. Peter Hansens Have på Vestlolland og Nørregade Teateret i Maribo,. Høstfest. Begge gange med ca. 20 deltagere.
De har ca. 50 medlemmer og næste arrangement er julefrokosten.

Mogens Larsen havde ikke aktiviteter at fortælle om. Den 24. ds. har de julefrokost.
Den 16.02.24 holdes generalforsamling.

Finn Mogensen fortalte, at de er ca. 60 medlemmer og tilstræber at holde et møde hver måned.
Senest en guidet rundtur i Næstved, hvor de så på gavlmalerier – god oplevelse.
Også en god oplevelse at besøge Herlufsholm Kostskole.
Den 12.12.23 holdes julefrokost i Karrebæksminde. PG.s kantine er under ombygning.
De har normalt 20 medlemmer + påhæng til deres arrangementer.

Peter M Sørensen oplyste, at de har møde på Slagelse PG den første tirsdag i hver måned. Møder 4 – 12 medlemmer. De er ca. 50 medlemmer.
Senest besøgt modeljernbane på Slagelse Banegård. God oplevelse.
Korsør Golfklub bruges til møder og julefrokost.
I det nye år skal de have foredrag og billeder om Galapagosøerne.

Hilmer fortalte om petanquestævne ved Vintersbøllehallen i august og Bowl & Spis i Vordingborg i oktober. Begge gange med ca. 20 deltagere.
Julefrokost holdes den 24.11.23.
43 medlemmer.

Ad 4.
Jørgen oplyste, at vi i dag har kr. 4.645 på vores konto.

Ad 5.
Kredsgeneralforsamling afholdes den 29.02.24 på PG i Næstved.
Aftalt, at der forsøges med efterfølgende spisning med brugerbetaling

Ad 6.
Finn anbefalede at benytte Martin Quist Magnussen til foredrag.

Bestyrelsesmødet afsluttet kl. 1145.
Derefter frokost, som den enkelte selv betalte for.

 Hilmer Ringer
referent

Referat fra bestyrelsesmøde kreds 7, den 2. februar 2023

Sydsjælland og Lolland-Falster Nyråd 23. januar 2023
Referat fra bestyrelsesmøde den 02. FEB 2023

Til kredsbestyrelsen.

Indkaldelse til kredsbestyrelsesmøde torsdag den 2. februar 2023 kl. 1000 hos Peter Møller Sørensen, Kjærsvej 47, 4220 Korsør

Deltagere: Arne Holdensen, Jørgen Brædder, Peter Møller Sørensen, Bonnie Ludvigsen, Mogens Larsen og Hilmer Ringer.

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde med evt. opfølgninger.
a. Fællesaktivitet sommeren 2023

3. Meddelelser fra
a. Formanden
i. Møde med Politiforeningen
ii. Nyt fra PL:
HB møde den 9. marts 2023 i Odense – dagsorden endnu ikke modtaget
Stigning på 1,48% + 0,14 % reguleringsordning pr. ¼ 2023, Pr. 1/10 2023 pensionsstigning på 0,35%
iii. Lån&Spar medlemsfordele. PL accepterer afgørelsen om at kun aktive og passiv/passiv+ medlemmer af PF er berettigede til medlemsfordele.
iv. 857 passiv+ og 1403 på passivordningen. I alt 2.260 er medlem i ordningerne
v. Landsforeningen og PF holdt møde og enig i at samarbejde i de kommende OK24 forhandlinger.

b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer / lokalforeningerne.

Peter fortalte om generalforsamling den 24. JAN 23, hvor der med lidt besvær blev valgt en ny kasserer.
De planlægger en tur med orange DSB-billet til København.

Bonnie berettede om julefrokost med god deltagelse.
I januar var planlagt tur til Politimuseet. Aflyst p.g.a. dårlig tilslutning.
14. FEB holdes generalforsamling.
I marts holder Martin Q. Magnussen foredrag om tyverier af dokumenter fra besættelsestiden.

Mogens fortalte om en tur til Femern byggeriet, hvor Prior engageret fortalte om arbejdet.
Foreningen har indtil nu betalt for lån af Seniorklubbens lokaler på Mercur Plads. Det skal de ikke mere. Nu er stedet kommunalt og de skal selv booke plads.
Den 17. FEB var der indkaldt til generalforsamling. Den er nu udsat til den 24. FEB på grund af et medlems bisættelse den 17. ds.

Jørgen fortalte om en tur i AUG til Storstrømsbroens Byggepolads.
I OKT var der en tur i Søllested Bio og i DEC blev holdt julefrokost.
23. MAR holdes generalforsamling.
Foreningen har 52 medlemmer.
Flere medlemmer er træt af rundsending for IPA. Så det sker ikke mere.

Hilmer berettede om en tur i maj måned til Københavns Politis hesteafdeling, der ligger i Kongelunden på Amager.
I AUG var der en tur til Femern byggepladsen, hvor Jørgen Prior begejstret berettede om konstruktionen.
I OKT var der Bowl & Spis i Vordingborg
2. DEC var der julefrokost i vores nye tilholdssted Vintersbøllehallens cafeteria, som et par af vores medlemmer har skaffet adgang til.
Generalforsamling holdes den 21. FEB.

4. Økonomi
Jørgen har fremsendt udkast til årsregnskab 2022.
Underskud på kr. 7.107.
Vi vil modtage kr. 50 pr medlem. Besluttet at sende kr. 35 per medlem til lokalforeninger.
Kørepenge til bestyrelsesmøder bevares ved samkørsel.
Kaffe og kage til bestyrelsesmøder betales af foreningen. Evt. frokost betales af deltagerne.

5. Kredsgeneralforsamling – sidste detaljer
Arne modtager tilmeldinger og meddeler til Camilla i ekspeditionen.
”vejviser” udpeges
Bestilling af kaffe/kage (Bonnie?)
Stemmesedler.
Gæster: Politiforeningen.

6. Landsgeneralforsamling 20. april: hvem deltager – samkørsel.
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at kredsen repræsenteres af kredsformanden og lokalforeningsformændene. Bonnie finder en stedfortræder.
Afgøres på vores generalforsamling.
Næstformand Hans Bondesen og kasserer genopstiller

7. Eventuelt
Næste møde den 08.06.23 kl. 1000 hos Bonnie i Næstved

Hilmer Ringer
referent

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.