Formand lokalforening Næstved

Bonnie Ludvigsen,
Figenvej 86,
4700 Næstved
Tlf. 42 51 36 00
e-mail: bonnieludvigsen@gmail.com

Referat fra generalforsamling kreds 7, Næstved lokalforening den 8. marts 2022

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN kreds 7, Næstved Lokalforening den 8. marts 2022 kl. 14:00 PÅ REST. MONA LISA, NÆSTVED.


Formand Erik Næsager bød velkommen til generalforsamlingen.
Der deltog i alt 23 personer.

1: VALG AF DIRIGENT
Formanden foreslog valg af Kurt Holm som dirigent. Kurt blev valgt med akklamation. Kurt takkede for valget og konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen er sket med lovligt varsel.

2: GODKENDELSE AF FULDMAGTER
Der var ingen fuldmagter.

3: FORMANDENS BERETNING
Formanden indledte med en konstatering af, at det har været en både sær og svær tid at drive forening i, men nu er der heldigvis lys forude.
Siden seneste – også udskudte – generalforsamling i august 2021 har der været følgende aktiviteter:
14/9 2021. Besøg på samlermuseum Thorsvang i Stege, frokost der og efterfølgende en guidet rundvisning på Nyord.
13/10 2021. Besøg på tunnelbyggeriet i Rødbyhavn. En eftermiddagstur, hvor tidligere kollega Prior Larsen holdt et glimrende foredrag med besøg på bl.a.udsigtsposten på byggepladsen. Et helt fantastisk projekt. Efterfølgende middag på rest. La Sevillana.
9/11 2021 besøg på politigården i Næstved, hvor chefpolitiinspektør Lars Harvest holdt et interessant foredrag under titlen ”Aktuelt og specielt om Sydsjællands og Lollands Falsters politi”.
23/11 2021 bestyrelsesmøde med planlægning af julefrokost, udflugt til Gunderslevholm og den næste generalforsamling. Bestyrelsen holdt efterfølgende nødvendig kontakt via mail og sms.
Vi har skiftet bank fra Sydbank til Lån og Spar på grund af førstnævntes gebyrpolitik. En stor tak til Troels for arbejdet med dette projekt.
Julefrokosten blev aflyst pga for få deltagere. Gunderslevholm og generalforsamlingen begge aflyst pga coronasituationen.
Det har til dagens generalforsamling ikke været muligt at få adgang til Politigården.

Politipensionisternes Landsforening har fået ny landsformand Mogens Vinding. Den nye formand vil især arbejde for Landsforeningen og forholdet til Politiforbundet, herunder en plads i forbundets bestyrelse.
Også Politiforbundet har fået ny formand – Heino Kegel. Tidligere har vi kvit og frit modtaget politibladet, men vil man fortsat modtage bladet, skal man melde sig ind i Politiforbundet. Særlig interesse for os har medlemsskaberne ”Passiv” og ”Passiv+” til en pris af henholdsvis 422,- årligt og 200,- månedligt. Personligt har jeg tegnet et ”Passiv” medlemskab og får dermed bladet. Beløbet er formentlig fradragsberettiget som et fagligt kontingent. I øvrigt trækker jeg også kontingentet til Politipensionisternes Landsforening fra i skat. Det drejer sig om 180,- kr. årligt.
Kontingentet til vores egen forening har hidtil været kr. 100,- for de, der også er medlem af landsforeningen, og ellers kr. 170,- for de, der ikke er det. Differencen på 70,- er det tilskud som et medlemskab af landsforeningen udløser til vores kasse. På den måde betaler alle lige meget til vores forening. Det nye kontingent for vores forening fastsættes under punkt 7.

Velfærdsforeningen er for de der er/har været ansat på Næstved Politigård. Her er det årlige kontingent kr, 120,-. Her må den enkelte selv sørge for kontakt til Velfærdsforeningens kasserer, Louise Götze Petersen. Denne forening afholder generalforsamling d. 6/4 22 i kantinen på Politigården. Formand er Jeppe Viggers og næstformand er Maria Ravnshøj Marland.

Pensionistforeningen for hele kredsen – kreds 7 afholdt generalforsamling d. 24/2 22. Her blev Arne Holdensen genvalgt, og Knud Mathiesen blev valgt som revisor. Denne forening er kontingentløs og modtager i stedet penge fra landsforeningen.

Den 7/4 2022 afholder Pensionisternes Landsforening generalforsamling i Odense. Arne Holdensen vil deltage, og vi har mulighed for at sende i alt 6 delegerede.

Formandens beretning godkendt med akklamation.

4: KASSERERENS BERETNING
Kassereren omdelte det reviderede regnskab. Han gennemgik regnskabet detaljeret og konstaterede et overskud på knap 900,-som årets resultat. Foreningen har herefter en formue på ca. kr. 15.000,-
Der var ingen spørgsmål. Beretningen godkendt med akklamation.

5: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT.
Kontingent foreslås uændret på kr. 100,- for medlemmer af Landsforeningen og 170,- kr. øvrige medlemmer.
BEMÆRK: Pga. skifte af pengeinstitut skal fremtidigt kontingent betales til konto 0400 4027884658.
Der var ingen bemærkninger.

6: VALG AF FORMAND
På valg er Erik Næsager, som har tilkendegivet, at han ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår Bonnie Ludvigsen.
Bonnie Ludvigsen accepterede opstillingen og blev valgt med stor akklamation.

7: VALG AF TO BESTYRELSESSUPPLEANTER.
På valg er 1) Anni Nørgård og 2) Bent Ludvigsen. Bestyrelsen foreslår genvalg.
Anni er villig til genvalg og vælges med akklamation.
Bent Ludvigsen takker nej. Formanden foreslår Kurt Holm, som accepterer og som vælges med akklamation.

8: VALG AF TO REVISORER OG EN REVISORSUPPLEANT
På valg er revisorerne Kurt Holm og Ole Baad, og som suppleant Torben Christensen. Alle er villige til genvalg. Alle tre valgt med akklamation som anført.

9: INDKOMNE FORSLAG
Der var ikke indkommet nogen forslag.

10: EVENTUELT
Frode Ziebel Olsen berettede fra besøg på den nye politiskole i Vejle. Foreslår stedet som et emne til en udflugt. Skolechefen er Erik Bjørn, som vi alle kender fra kredsen.
Debat om medlemskab af kredsens Velfærdsforening. Der rundsendes en liste, hvor de der ønsker det, kan skrive sig på til orientering for bestyrelsen. Det er op til det enkelte medlem selv at kontakte Velfærdsforeningen i alle spørgsmål – inklusiv kontingentbetaling.
På spørgsmål oplyser formanden, at fordelen ved at være medlem af Velfærdsforeningen er/var, at der bl.a. blev uddelt jubilæums- og fødselsdagsgaver ved runde dage. Velfærdsforeningen har ligget helt stille pga. den særlige situation vedr. corona på politigården. Foreningen forventes at genoptage sine arrangementer med bl.a. biografture m.v.

Finn Mogensen takkede på foreningens vegne Erik for et særdeles veludført formandsarbejde. Ved næste arrangement i foreningen vil vi overbringe en yderligere tak.

Da ikke yderligere ønskede ordet, afsluttede dirigenten generalforsamlingen kl. 14:50.
Formanden takkede for veludført arbejde og takkede for fremmødet. Han ønskede med stor glæde den nye formand velkommen i foreningens ledelse. Tak til Bent Ludvigsen for medvirken så langt, og tak til Annie Nørgaard for at hun igen stiller sig til rådighed som suppleant. Yderligere velkommen til Kurt Holm som ny suppleant. Endelig også en tak til foreningens revisorer, Ole Baad og Kurt Holm, og revisorsuppleant Torben Christensen.

Bestyrelsen består herefter pr. d.d. af formand Bonnie Ludvigsen, kasserer Troels Haugsted og sekretær Finn Mogensen. Førstesuppleant til bestyrelsen er Anni Nørgaard, og 2. suppleant er Kurt Holm. Revisorerne Kurt Holm og Ole Baad, suppleant Torben Christensen.
Næstved den 8. august 2022.

Kurt Holm, dirigent
Finn Mogensen, sekretær

Referat fra generalforsamling kreds 7, Næstved Lokalforening den 5. aug 2021

 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN 5/8 2021 kl. 14:00 PÅ REST. MONA LISA, NÆSTVED


Formand Erik Næsager bød velkommen til generalforsamlingen.
Der deltog i alt 23 personer, hvoraf de 17 personer, plus to fuldmagter, i alt 19 er kontrolleret som stemmeberettigede.

1: VALG AF DIRIGENT
Formanden foreslog valg af Kurt Holm som dirigent. Kurt blev valgt med akklamation. Kurt takkede for valget og konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen er sket med lovligt varsel.
Der er indkommet et forslag fra bestyrelsen. Dette forslag kan/vil få indflydelse på dagsordenens punkt om kontingent, hvorfor dirigenten foreslår at punkt 5, fastsættelse af kontingent, flyttes og behandles efter pkt. 9, indkomne forslag. Ingen havde bemærkninger hertil, hvorfor flytningen er godkendt.

2: GODKENDELSE AF FULDMAGTER
Der var to fuldmagter, begge godkendt.

3: FORMANDENS BERETNING
Det har været en både sær og svær tid at drive forening i, men nu er der da lys forude.
Nævnte de der er gået bort: BENT JENSEN død 1/7 2020, ARNE KARLSEN død 14/7 2020, OLE JENSEN død 9/1 2021, JAN HAMANN død 20/3 2021 og PETER LARSEN 24/7 2021. Forsamlingen rejste sig og formanden udtalte et æret være deres minde.

Vores lokalforening tæller pr. d.d. 54 medlemmer, og en særlig velkomst til de senest ankomne: Bonnie Ludvigsen, Lars Tobiassen, Morten Frandsen og Kim Tulstrup.
Formanden nævnte følgende aktiviteter gennemført i foreningen:

Den 10/3 20 møde på PG, hvor Henrik Karlsen med kollega berettede om arbejdet i vagtcentralen og med tilhørende rundvisning. Både godt og interessant. Der deltog 18 medlemmer.
Arrangementerne i april og maj blev aflyst pga corona.

Den 7/9 20 så vi besøgscenter Storstrømsbroen med tilhørende foredrag. Interessant at høre om det helt enorme arbejde på stedet. Efterfølgende frokost på rest. Snekken i Vordingborg. Der deltog 23 medlemmer.

Den 13/10 20 besøgte vi Holmegård Værk og fik med en guidet tur lejlighed til at se de meget fine samlinger af Holmegård og Kähler. Efterfølgende frokost i rest. Holmegård. Der deltog 26 medlemmer.
Derefter gik der igen corona i vores planer og et besøg på Affald Plus, julefrokost på PG, foredrag af Lars Harvest og foreningens generalforsamling blev alt sammen aflyst.

Landsforeningen har også været underdrejet, og alle møder både i det forum og i den lokale Velfærdsforening har været aflyst, men nu begynder der at ske noget igen. Den 12/8 21 afholder Kreds 7 generalforsamling på Mona Lisa, og det haster, hvis du vil tilmelde dig. Kontakt i så fald Arne Holdensen.

Den 19/8 21 afholder Landsforeningen generalforsamling i Odense. Landsformand Finn Baad, som i øvrigt nu afgår, har sammen med næstformand Hans Agerbo forhandlet med Dansk Politiforbund om pensionisternes tilknytning til forbundet. At der nu blæser helt andre vinde, fremgår tydeligt af en artikel i Dansk Politi nr. 3/21. Det fremgår at pensionisterne må vælge mellem et passivt medlemskab til 200,- kr. pr. måned, eller et ligeledes passivt medlemskab til 422,- kr. pr. år. Det er naturligvis op til den enkelte selv at træffe sig valg.
Som alle formentlig har bemærket, spillede den kendte reguleringsordning os denne gang et lille pus, idet den udløste et fald i pensionen. Faldet er i størrelsesorden ca. 20,- kr. pr. måned, så det vil næppe volde noget problem. Det er første gang ordningen resulterer i et fald i pensionen.

For den nærmeste fremtid i vores Lokalforening, har bestyrelsen på et nyligt afholdt møde planlagt følgende aktiviteter:
14/9 2021. Besøg på samlermuseum Thorsvang i Stege, frokost der og efterfølgende en guidet rundvisning på Nyord.
12/10 2021. Besøg på tunnelbyggeriet i Rødbyhavn. En eftermiddagstur.
9/11 2021. Møde på Politigården og foredrag ved cpi Lars Harvest.
14/12 2021. Julefrokost på Politigården eller på Mona Lisa.
11/1 2022. Besøg på muligt Gunderslevholm.
15/2 2022. lokalforeningens generalforsamling på Politigården.
Ud over et afklarende spørgsmål om en dato konstateredes ingen yderligere spørgsmål eller kommentarer. Beretningen blev godkendt med akklamation.

4: KASSERERENS BERETNING
Kassereren omdelte det reviderede regnskab. Han gennemgik regnskabet detaljeret og konstaterede et mindre overskud som årets resultat.
Der var ingen spørgsmål. Beretningen godkendt med akklamation.

6A: VALG AF KASSERER
På valg er Jens Rasmussen. Jens ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Troels Haugsted. Troels vælges med akklamation.

6B: VALG AF SEKRETÆR
På valg er Finn Mogensen. Villig til genvalg. Finn blev valgt med akklamation.

7: VALG AF TO BESTYRELSESSUPPLEANTER.
På valg er 1) Troels Haugsted og 2) Henning Nerup Rasmussen, som ikke ønsker genvalg. Anni Nørgård og Bent Ludvigsen foreslås af bestyrelsen, og begge vælges med Anni Nørgård som 1. suppleant og Bent Ludvigsen som 2. suppleant.

8: VALG AF TO REVISORER OG EN REVISORSUPPLEANT
På valg er revisorerne Kurt Holm og Ole Baad, og som suppl. Torben Christensen. Alle er villige til genvalg. Alle tre valgt med akklamation som anført.

9: INDKOMNE FORSLAG
Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af vedtægtens § 3 – Medlemmer. Forslaget er tidligere udsendt til alle medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Dirigenten gennemgår forslaget.
Forslag til ny § 3 i Vedtægter for Lokalforeningen Politipensionisterne Næstved:
”Som medlem kan optages pensionerede tjenestemænd i politiet samt pensionerede medlemmer af Domstolenes Tjenestemandsforening og deres ægtefæller/samlever, som vil efterleve denne vedtægt og som er medlemmer af Politipensionisternes Landsforening.
Som passive medlemmer kan optages tidligere ansatte i politiet, og som er fyldt 55 år. Passive medlemmer har ikke stemmeret og kan ikke modtage valg til tillidsposter. Passive medlemmer betaler kontingentet til foreningen reguleret med det tilskudsbeløb, der modtages til medlemmerne af Politipensionisternes Landsforening.”

Formanden begrunder forslaget. Baggrunden for forslaget er dels at gøre det muligt for alle tidligere ansatte på Næstved Politistation at blive medlem af Lokalforeningen, dels at gøre det muligt, at polititjenestemænd fra andre kredse kan blive medlem af foreningen, og dels at gøre kontingentet mere enkelt. Det er op til hver enkelt m.h.t. yderligere medlemskaber i Landsforeningen og i Velfærdsforeningen. Formanden vil skriftligt informere de af medlemmerne, som indtil nu alene er medlemmer af Velfærdsforeningen.

Vagn spørger om der ikke er pligt til at være medlem af både Landsforeningen og Lokalforeningen. Formanden svarer, at det er der ikke pligt til. Vagn spørger hvad han får fra Landsforeningen og for sit kontingent. Forhandlingsretten og driften sluger nogle penge, og 50,- kr. tilbagebetales til Lokalforeningen. Frode: Landsforeningen er vores fagforening, og derfor opfordrer han til at opretholde medlemskabet.
Dirigenten fremsætter forslaget til forsamlingens godkendelse. Forslaget vedtaget enstemmigt og uden afstemning.

5: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 100,- kr. for medlemmer af Landsforeningen og 100,- kr. plus tilskudsbeløb fra Landsforeningen (pt. 50,- kr + 20,- kr.), altså pt. i alt 170,- kr. for andre.
Ingen bemærkninger til forslaget som godkendes af forsamlingen.

10: EVENTUELT
Turen til Rødby accepteres som eftermiddagstur med frokost inden oplevelsen.
Bonnie foreslår besøg til UKA og deres nye lokaler.
Kurt foreslår besøg hos Dansk Landbrugs Frøforsyning og Laboratorium.

Kl. 15:00 afslutter dirigenten generalforsamlingen. Formanden takker for det udførte hverv, og retter en særlig tak for godt samarbejde til Jens Rasmussen, som nu forlader bestyrelsen. Formanden takker ligeledes de afgående suppleanter og hilser det nye bestyrelsesmedlem og de to nye suppleanter velkomne.

Bestyrelsen består herefter pr. d.d. af formand Erik Næsager, kasserer Troels Haugsted og sekretær Finn Mogensen.
Førstesuppleant til bestyrelsen er Anni Nørgaard, og 2. suppleant er Bent Ludvigsen.
Revisorerne Kurt Holm og Ole Baad, suppleant Torben Christensen.

Næstved den 5. aug 2021

Kurt Holm, dirigent

Finn Mogensen, sekretær

Forslag til ændring af vedtægtens § 3, Næstved Lokalforening

Forslag til ændring af Vedtægtens § 3.

Nuværende:

§3 Medlemmerne
Som medlem kan optages enhver, der har gjort tjeneste i Næstved eller som har bopæl i Næstved eller Faxe kommune samt deres ægtefæller/samlevere, som vil efterleve denne vedtægt og som er medlemmer af Politipensionisterne.
Passive medlemmer
Som passive medlemmer i foreningen kan optages eller tjenestemænd, der er fyldt 55 år og som er medlem af PID.
Passive medlemmer har ikke stemmeret og kan ikke modtage valg til tillidsposter.
Passive medlemmer kan pålægges et kontingent til foreningen.

Ændringsforslag til § 3.


”Som medlem kan optages pensionerede tjenestemænd i Politiet samt pensionerede medlemmer af Domstolenes Tjenestemandsforening og deres ægtefæller/samlever, som vil efterleve denne vedtægt og som er medlemmer af Politipensionisterne Landsforening.
Stk. 2
som passive medlemmer kan optages tidligere ansatte i politiet, og som er fyldt 55 år.
Passive medlemmer har ikke stemmeret og kan ikke modtage valg til tillidsposter.
Passive medlemmer betaler kontingentet til foreningen reguleret med det tilskudsbeløb, der modtages til medlemmerne af Politipensionisternes Landsforening”.

 

Vedtægter Næstved lokalforening

Vedtægter for Politipensionisterne Næstved.


§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn og hjemsted er Politipensionisterne, Næstved.
Foreningens hjemsted er formanden bopæl.

§2 Formål
Foreningen er en partipolitisk uafhængig sammenslutning af pensionerede tjeneste-
mænd fra Politiforbundet i Danmark samt pensionerede medlemmer af politiet og domstolenes tjenestemandsforening og deres ægtefæller/samlevere.
Foreningen har blandt andet til formål at:
⦁ være bindeled mellem medlemmerne og Politipensionisterne,
⦁ varetage medlemmernes økonomiske interesser i henseende til pension og andre sociale forhold i nært samarbejde med Politipensionisterne og      andre statslige pensionistforeninger,
⦁ fastholde et nært tilknytningsforhold til de faglige organisationer,
⦁ koordinere og aktivere foreningsarbejdet ved blandt andet meddelelser i DANSK POLITI og STATSPENSIONISTEN og fremme indlæg fra medlemmerne til optagelse i samme medlemsblade,
⦁ opretholde og fremme et fortsat godt kammeratskab ved afholdelse af møder, selskabelige sammenkomster og andre aktiviteter for medlemmerne til styrelse af sammenholdet og til fjernelse af ensomhedsfølelse.

§ 3 Medlemmerne
Som medlem kan optages pensionerede tjenestemænd i Politiet samt pensionerede medlemmer af Domstolenes Tjenestemandsforening og deres ægtefæller/samlever, som vil efterleve denne vedtægt og som er medlemmer af Politipensionisterne Landsforening.
Stk. 2 som passive medlemmer kan optages tidligere ansatte i politiet, og som er fyldt 55 år.
Passive medlemmer har ikke stemmeret og kan ikke modtage valg til tillidsposter.
Passive medlemmer betaler kontingentet til foreningen reguleret med det tilskudsbeløb, der modtages til medlemmerne af Politipensionisternes Landsforening.

 § 4 Tilslutning til Politipensionisterne Indmeldelse i Politipensionisternes Landsforening kan ske gennem herværende forening eller ved direkte henvendelse til landsforeningen.

§ 5 Udmeldelse
Et medlem kan udmelde sig af foreningen med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

§ 6 Kontingent
Kontingentet til foreningen fastsættes på foreningens årlige generalforsamling.
Kontingentet dækker et kalenderår og betales helårligt forud og skal væres foreningen i hænde senest d. 15. marts.

§ 7 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling, således at formanden afgår lige år og kasserer og sekretær på ulige år.
Desuden vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Bestyrelsesarbejde
Kassereren fører foreningen regnskab.
Foreningen pengebeholdning placeres efter bestyrelsens skøn.
Regnskabet følger kalenderåret.
Sekretæren fører bestyrelsens forhandlingsprotokol og medlemsliste.

§ 8 Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling er foreningens højeste myndighed og afholdes en gang årligt i februar måned og indkaldes med mindst 1 måneds varsel skriftlig til hvert medlem og ved bekendtgørelse på Politipensionisternes Landsforeningens hjemmeside under kreds 7.
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Godkendelse af fuldmagter.
3) Formandens beretning.
4) Kassereren aflægger regnskab.
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Valg af formand (lige år) kasserer og sekretær (ulige år).
7) Valg af bestyrelses suppleanter.
8) Valg af revisorer og revisorsuppleant.
9) Indkomne forslag.
10) Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden in hænde senest 14 dage før den afholdelse.
Et medlem kan møde med 1 fuldmagt.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.
Til vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 stemmers flertal.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen eller ¼ af medlemmerne forlanger det.
Skriftlig begæring herom indsendes til formanden med oplysning om, hvilke sager der ønskes behandlet.
Den ekstraordinære generalforsamling varsles skriftlig og skal afholdes senest 3 uger efter begæringens fremsættelse.

§ 9 Foreningens ophævelse
Foreningen kan kun ophæves når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt stemmer for det. Er 2/3 af medlemmerne ikke fremmødt ved den indkaldte generalforsamling, i9ndkaldes snarest en ekstraordinær generalforsamling med foreningen ophævelse som det eneste punkt på dagsordenen. 2/3 af de fremmødte kan ved skriftlig afstemning afgøres spørgsmålet om foreningens ophævelse.
Ved foreningen ophævelse skal foreningens aktiver tilfalde POLITIPENSIONISTERNE.

§ 10 Ikrafttræden
Vedtægten vedtaget på den stiftende generalforsamling i Næstved d. 3. september 2003 og med senere redaktionelle ændring på generalforsamlingen d. 21. februar 2012, d. 18. februar 2014 og d. 5. august 2021 og træder i kraft straks.

Som dirigent Som sekretær Som formand
…………………… ……………………… …………………………
Kurt Holm Finn Mogensen Erik Næsager

Udklip med underskrifter:

underskrift