Formand lokalforening Næstved

Bonnie Ludvigsen,
Figenvej 86,
4700 Næstved
Tlf. 42 51 36 00
e-mail: bonnieludvigsen@gmail.com

Referat af generalforsamling kreds 7, Næstved afd den 14. februar 2023

VELKOMST
Efter en vel overstået frokost bød formanden velkommen til de 20 fremmødte, heraf 15 stemmeberettigede medlemmer af Landsforening og Lokalforening.

1 VALG AF DIRIGENT
Formanden foreslog valg af Kurt Holm som dirigent. Kurt valgt med akklamation.

2 GODKENDELSE AF EVT. FULDMAGTER
Dirigenten konstaterede generalforsamling lovlig varslet med udsendelse af indkaldelse med dagsorden den 5. januar 2023. Der var ingen fuldmagter.

3 FORMANDENS BERETNING
Formanden berettede, at vi I august måned måtte tage afsked med Henning Nerup Rasmussen. Forsamlingen mindedes Henning ved et minuts stående stilhed.
I kredsen er vi 212 medlemmer i alt, og heraf er de 65 i Næstved. Arne Holdensen (formand kredsforeningen) arbejder på at få info om nye pensioneringer. Anders Kofoed arbejder for sagen med udlevering af en flyer. I Næstved er vi klart den mest aktive lokalforening.
Berettede om året. Besøg i UKA. Besøg på Gunderslevholm. Vinsmagning. Henrik Karlsen foredrag om valgobservatør arbejdet. Foredrag om Forhandleren v/Torben Godskesen. Julefrokost. Gennemsnitlig ca. 20 personer pr. arrangement. I den forbindelse har bestyrelsen besluttet at gennemførelse af et arrangement kræver mindst 10 tilmeldte deltagere. Det handler om forsvarlighed overfor foreningens økonomi.
I januar i år forsøg med besøg på Politimuseet, som der ikke var tilslutning til. Se evt. punkt 10.
Organisationsmæssigt er der intet at berette ud over en forestående lønstigning pr. ¼ 23 på 1,48% plus 0,14% i reguleringsordning. Pr. 1/10 en pensionsstigning på 0,35%.
I det kommende år byder foreningen på aktiviteter som besøg på Stevns Klint Experience, i samarbejde med sygeplejerskernes pensionistforening et foredrag med Martin Quist om de stjålne dokumenter fra bl.a. Rigsarkivet, en kredsfælles udflugt på Maribosøerne, gavlmalerier i Næstved, en rundvisning på Herlufsholm og endelig naturligvis en julefrokost.
Formanden afsluttede med at takke den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde.
Der var ingen bemærkninger, hvorfor beretningen blev godkendt.

 

4 KASSERERENS BERETNING
Troels Haugsted er pt. på ferie, så sekretæren udleverede og gennemgik regnskabet, som er revideret uden bemærkninger af vores to revisorer. Året betød et driftsunderskud på ca. 1.300 kr., men der er stadig et indestående på ca. 14.000 kr.
Der var ingen bemærkninger, hvorfor regnskabet blev godkendt.

5 FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT
Sekretæren fremlagde bestyrelsens forslag til kontingent som følger: For de af os som er medlem af Landsforeningen foreslår bestyrelsen fastholdelse af kontingentet til vores lille forening på kr. 100,00. Hertil kommer et forventet tilskud fra Landsforeningen på 50,00 pr. næse. Det betyder så, at for de af vore medlemmer som IKKE er medlemmer af Landsforeningen vil det nye års kontingent andrage 150,00 kr. Det vil altså være en reduktion i forhold til 2022 på 20,00 kr.
Kontingentet bedes indbetalt på vores bankkonto: 0400 4027884658.
Der var ingen bemærkninger, hvorfor kontingentet blev godkendt.

6 VALG AF KASSERER OG SEKRETÆR.
På valg er kasserer Troels Haugsted, som er villig til genvalg. Troels valgt med akklamation.
På valg er sekretær Finn Mogensen, som er villig til genvalg. Finn valgt med akklamation.

7 VALG AF TO BESTYRELSESSUPPLEANTER
Anni Nørgaard er en af de to nuværende suppleanter, og Anni er villig til genvalg. Anni blev valgt med akklamation. Kurt Holm er den anden af de nuværende suppleanter. Kurt ønskede på mødet ikke genvalg. Lars Tobiasen erklærede sig villig til at stille op. Lars valgt med akklamation.

8 VALG AF 2 REVISORER OG EN REVISORSUPPLEANT
På valg er revisor Ole Baad, og Ole ønskede ikke genvalg. Henrik Karlsen erklærede sig villig til opstilling. Henrik herefter valgt med akklamation. På valg er også revisor Kurt Holm. Kurt genvalgt med akklamation.
På valg er revisorsuppleant Torben Christensen. Torben genvalgt med akklamation.

9 INDKOMNE FORSLAG
Der er ikke indkommet forslag.

 

10 EVENTUELT
Umiddelbart ønskede ingen ordet.
Sekretæren efterlyste forsamlingens holdning til at genoptage et besøg på Politimuseet. Forsamlingen gav tydeligt udtryk for, at næsten alle havde været på stedet. Derfor ingen grund til at prøve igen.
Finn: Orientering om kommende arrangementer og herunder de relevante datoer:
Den 14/3 Stevns Klint Experience i Boesdal Kalkbrud. Invitation kommer i dag/morgen.
Den 11/4 sammen med sygeplejerskernes forening. Foredrag med Martin Quist
Den 9/5 fællesudflugt for hele kredsen. En sejltur på Maribosøerne. MÅSKE…..
Byvandring med guide om gavlmalerierne.
Besøg på Herlufsholm.
Julefrokost på politigården.

Kjeld Ebsen foreslog at formændene for personaleforeningerne i huset går sammen om et fælles sommerarrangement i haven omkring politigården. Både socialt og hvervemæssigt interessant. Formanden vil bringe forslaget videre til de øvrige.

Frode Ziebell Olsen orienterede om at Interpol fylder 100 år i år. I den anledning er Interpol repræsenteret på udstillingen Historiske Dage i Øksnehallen 18-19. marts. Et kæmpe arrangement som er et besøg værd. Se nærmere på https://fuau.dk/emdrup/historiske-dage-2023/

Til oplysning holder kredsforeningen generalforsamling d. 23/2 2023 på Politigården i Næstved.

GENERALFORSAMLINGEN AFSLUTTES KL.: 15:36

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...