• Hjem
  • Kreds 7 alt indhold

Ordinær kredsgeneralforsamling kreds 7 den 29. feb 2024

Referat fra ordinær generalforsamling kreds 7 den 29. februar 2024

Indkaldelse til ordinær kredsgeneralforsamling

Torsdag 29. februar 2024 kl. 14.00
Politigården, Parkvej 50, 4700 Næstved
i kantinen eller andet passende lokale

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af fuldmagter. Hvert medlem kan kun møde med én fuldmagt
3. Formandens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Kassererens beretning.
6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
7. Valg:
a. Valg af formand: Arne Holdensen villig til genvalg
b. Valg af revisor. Knud Mathiesen på valg
c. Valg af revisorsuppleant. Bjarne Simonsen på valg.
d. Valg af 5 delegerede ud over kredsformanden til ”Politipensionisternes generalforsamling” 18. april 2024 i Odense.

8. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal indsendes til formanden senest onsdag den 21. februar 2024

Af hensyn til adgangskontrol bedes man tilmelde sig hos kredsformanden, tlf. 2843 6572 eller helst på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest fredag den 23. februar 2024.

Arne Holdensen, kredsformand

Bestyrelsen består i øvrigt af: Mogens Larsen – næstformand, Jørgen Brædder – kasserer, Hilmer Ringer - sekretær , Bonnie Ludvigsen og Peter Møller Sørensen

12 medlemmer deltog i generalforsamlingen.
Som gæstetaler var indbudt Anders Kofoed fra Politiforeningen.

Ad 1.
Erik Næsager blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Ad 2.
Ingen fuldmagter

Ad 3.
Sydsjælland og Lolland-Falster

Beretning vedr. 2023

OK 24 har været i fokus i året 2023 i Politipensionistenes Landsforening. Hovedbestyrelsen har talt meget og vores landsformand har langt meget arbejde i sammenslutningen af statspensionister netop på dette spørgsmål. Når vi ser resultatet, er det ikke, hvad vi havde håbet. Det vil jeg vende tilbage til senere.
Her i Kreds 7 har bestyrelsen været mest fokuseret på det lokale arbejde, som mest udspiller sig i de 5 lokalforeninger.

Desværre har vores kredsforening igen måttet tage afsked med 5 medlemmer som, er afgået ved døden i årets løb. Det drejer sig om:

2023
Jørn Georg Faxø
Bjarne Sand Madsen
Simon Ole Jensen
Erling Anton Christensen
Knud Andersen

Jeg vil gerne bede jer om at rejse jer i stilhed at mindes dem.
ÆRET VÆRE DERES MINDE.

Medlemssituationen i øvrigt
Vi har i 2023 kun fået eet nyt medlem. Et medlem har meldt sig ud og et er blevet slettet.
I medlemsoversigten fra Landsforeningen ser jeg, at vi ved udgangen af 2023 har i alt 206 medlemmer mod 212 sidste år.
På den positive side: Vi har fået 3 nye medlemmer allerede i år – 2024.

På landsplan er der i alt 2416 medlemmer – en tilbagegang fra 2487 på i alt 71 medlemmer. Til sammenligning mistede vi i 2022 61 medlemmer. En tendens, som vi desværre nok kommer til at set fortsætte, set i lyset af Politiforbundets nye passiv+ medlemsordning.

Politipensionisternes Landsforening generalforsamling den 20. april 2023.
Kredsen var repræsenteret ved Hilmer Ringer, Peter Møller Sørensen, Mogens Larsen, Jørgen Brædder og Per Thomsen, som blev valgt på sidste års kredsgeneralforsamling. Mødet fandt sted som god tradition i Odense.

Forbundssekretær Claus Redder Madsen fra Politiforbundet var inviteret han holdt et aktuelt indlæg om at for politipersonalet vil afsked som 60-årig fra 2019 koste et fradrag på 12 % (tidl. var fradraget 4 %). Som 63-årig er det nye fradrag 1% (tidl. 0 %) og den lavere pligtige afgangsalder på 63 år for polititjenestemænd er afskaffet.
Han oplyste, at der også med virkning fra 1. januar 2019 er indført en ordning med optjening af engangsydelse, såfremt man fortsætter i tjenesten. Denne ydelse optjenes for hvert kvartal, man udfører tjeneste, når der er optjent 37 pensionsår. Ydelsen udgør 15 % af lønnen og udbetales som et engangsbeløb ved afskedigelsen. Ydelsen er naturligvis skattepligtig.
Han oplyste også, at den gennemsnitlige afgangsalder for politipersonalet p.t. er 63,4 år.
Der blev afholdt 6 senkarriere kurser i 2022 og planlagt 6 kurser i 2023.

Fra landsformandens beretning skal her nævnes, at aftalen fra OK21 om, at statspensionister pr. 1. juni 2022 skal ansættes på den organisationsaftale eller fællesoverenskomst, der findes på det område man ansættes indenfor.
Politiforbundet har oplyst, at der p.t. er genansat 122 pensionerede politifolk, men da disse ikke kan komme ind under ovenstående aftale, er de alle ansat på HK-lignende vilkår.
Regulering af folkepensionen blev også nævnt. Et borgerforslag fra Faglige Seniorer har opnået de nødvendige 50.000 stemmer og har derfor været drøftet i Folketinget. Regeringen har ikke taget sagen op, da den mener, at den nuværende regulering er rigtig god.

Ud fra en konkret situation på Bornholm behandlede og vedtog generalforsamlingen et forslag om at medlemmer, som står uden for en kredsforening kan være organiseret direkte under Landsforeningen.
Heldigvis udviklede situationen sig positivt og kredsforeningen blev ikke nedlagt alligevel.
Derudover godkendte generalforsamlingen, at andre politi-relevante organisationer kan benytte vores hjemmeside.
Generalforsamlingen godkendte ligeledes en forhøjelse af det årlige kontingent til 200 kr. med virkning fra 1. januar 2024.

Næstformanden Hans Agerbo og landskasserer Poul Erik Christensen blev begge genvalg ved akklamation

OK 24
Som nævnt i indledningen blev resultatet for vores vedkommende ikke som forventet.
Vi fik 7,4%, fordelt således:
⦁ Pr. 1. april 2024 med i alt 5,89% (generelle stigninger 4,83% + reguleringsordning 1,06%)
⦁ Pr. 1. april 2025 med i alt 1,31% (generelle stigninger 1,27% + reguleringsordning 0,04%)
⦁ Pr. 1. november 2025 med i alt 0,20% (alene generel stigning)
De resterende 1,4% i forliget er fordelt som følger:
⦁ 1% afsættes til andre formål (organisationsforhandlinger)
⦁ 0,4% afsættes til den såkaldte reststigning (lønglidning, anciennitets stigninger m.v.)
De to sidste formål får tjenestemandspensionister ikke del i, fordi kravet om regulering af pensioner med den fulde ramme desværre blev afvist af finansministeriet under forhandlingerne.
Vi fik heller ikke efterslæbet fra tidligere år på 1,79 %
Til sammenligning fik de arbejdsaktive 8,8 %.
Man kan stadig under sig over, at pensionisterne ikke får den samme procentvise stigning, da vores leveomkostninger jo også er steget med inflationen.

En del af puljen til andre formål (1%), blev øremærket til lavtlønsgrupper inden for forskellige faggrupper. Hvorfor blev Sammenslutningen af Senior/Pensionsgruppen i CO10 ikke i samme forbindelse tilgodeset med vores dokumenterbare efterslæb for tidligere overenskomster.
Desværre har finansministeren den holdning at statstjenestemænds pension er rigelig nok i forvejen.
Her viser det sig, at vi godt nok har forhandlingsret gennem CO10, men ikke aftaleret.

Samarbejdet med Politiforbundet
Samarbejdet med Politiforbundet fungerer fint. Også selv om nogle mener, at Forbundet har snigløbet os ved de nye medlemsordninger med passiv/ passiv+ ordningen.
Samarbejdsaftalen revideres årligt.
Forbundet støttede Landsforeningen i genoptagelse af kravet om regulering af pensionen med 1,79 % som efterslæb fra tidligere år til OK 24.
Vedr. vores deltagelse i Senkarriere-kurserne er der stadig ikke noget nyt. Der er for lidt tid, påstås det fra Forbundets side.
Det skal retfærdigvis nævnes, at Forbundet årligt støtter Landsforeningen med 20.000 kr. efter ansøgning.

Lokalt samarbejde med Politiforeningen
Vi har et stort naturligt ønske om et godt samarbejde med Sydsjællands og Lolland-Falsters Politiforening. Ikke mindst når det drejer sig om medlemmernes interesser og selvfølgelig også om at få rekrutteret medlemmer til Politipensionisterne.
Vi har i året 2023 ikke afholdt et fælles møde, men heldigvis deltog Anders Kofoed ved vores sidste generalforsamling og deltager også i dag som gæst.
Vi blev også inviteret til Politiforeningens generalforsamling, men desværre kom invitationen så sent, at nogen i kredsbestyrelsen ikke kunne nå at afse tid deltagelse.
Det er ikke lykkes os endnu at finde en god løsning på den lokale information til nye pensionister, men jeg har et dybfølt håb, om at vores lille lokale folder om Landsforeningen og de lokale klubber bliver uddelt til pensionisterne.
Der er også forslag i Hovedbestyrelsen om, at Kredsene fik adgang til de møder som Politiforeningerne holder med de nye pensionister. Det kunne være et ønske herfra.
Det falder også helt i tråd med det indstillingsnotat, som Politiforbundet har udsendt til Politiforeningerne. (30-10-2023)

Hovedbestyrelsesmøder
I årets løb har der været afholdt 3 hovedbestyrelsesmøder.
Forårsmøde i marts havde fokus på generalforsamlingen og økonomien, som var lidt stram, og det blev aftalt at nedsætte tilskuddet til kredsene.
Hovedkassereren og et par hovedbestyrelsesmedlemmer var dog kommet på gode tanker og på et ekstraordinært HB-møde lige før sidste års generalforsamling vedtog Hovedbestyrelsen at indstille til forhøjelse af kontingentet til de nævnte 200 kr. Det var ”rettidig omhu”, da vi også fremover vil løbe ind i prisstigninger på flere fronter.
På efterårsmødet drøftede vi OK 24 med de krav, vi fremsætter gennem pensionistgruppen under CO10.
Hovedbestyrelsen var også enig i at ændre vedtægterne, så man kan blive medlem af Landsforeningen ved en alder af 63 år uanset pensionering eller ej. Forslaget vil blive fremlagt på den kommende generalforsamling.

Kredsbestyrelsesmøder
Kredsbestyrelsen har holdt 3 møder i årets løb. Møderne holdes på skrift og vores hovedtema er koordinering af aktiviteterne i lokalforeningerne.
Vi forsøgte at lave en fælles udflugt, men da vi blev mere konkrete, løb vi ind i bl.a. tvivl om opbakning fra medlemmerne. Det drejede sig om en sejltur med Anemonen på Maribosøerne.

Aktiviteter i lokalforeningerne
Det meste af kredsens aktiviteter foregår i lokalforeningerne. Vi har stadig 5 lokale klubber baseret på de gamle stationer i Slagelse, Næstved, Vordingborg, Nykøbing F og Nakskov

De fleste lokalforeninger mødes 2-4 gange om året. Der er tale om en bred vifte af arrangementer med kulturelle og sociale indslag. Julefrokost er et gennemgående fast arrangement med traditionelt mange deltagere.
Næstved tilstræber dog én gang om måneden.

Der har været afholdt generalforsamlinger i de 4 klubber og vi afventer Lolland Seniorklub.

Jeg endnu en gang opfordre lokalforeningerne til at invitere evt. naboforening med til arrangementer i det omfang det kan lade sig gøre rent praktisk. Det giver jo en god mulighed for at opleve noget nyt og møde en god tidligere kollega.

Hjemmesiden og nyhedsbrev
Jeg skal råde til, at medlemmerne af og til kigger på Landsforeningens hjemmeside. Her har lokalforeningerne også mulighed for at lægge aktiviteter op. Medlemmerne kan også abonnere på at få nyhedsbreve tilsendt – blot ved et enkelt eller to klik på hjemmesiden. Herved får man nyheder fra egen kreds, næsten med det samme de er lagt på Hjemmesiden.
Vi har i Hovedbestyrelsen drøftet ulempen i, at alle referater og kontaktoplysninger ligger offentligt til gængeligt. Det skal undersøges om der skal et login til at læse referater.

Vi har været ramt af svindlere som har misbrugt landsformandens mailadresse til at samle penge ind.

Økonomi
Kassereren beretter om kredsens økonomi, men jeg skal allerede nu nævne, at kredsens økonomi ender ud i et lille overskud, især da vi sidste år besluttede at sløjfe ”frokosten” til bestyrelsesmøderne og at vi sidste år holdt en meget beskeden generalforsamling. Vi takker Politiforeningen for at have været vært ved kaffe / kage ved den lejlighed.
Bestyrelsens sammensætning
Der er ikke sket ændringer i bestyrelsens sammensætning i årets løb.
Bestyrelsen udgør Peter Møller Sørensen - - Slagelse, Bonnie Ludvigsen – Næstved, Hilmer Ringer – Vordingborg og sekretær, Mogens Larsen – Nykøbing F. blev nykonstitueret som næstformand og Jørgen Brædder – Lolland kasserer.

Jeg slutter beretningen med at takke bestyrelsen for et godt og givende samarbejde i årets løb.

Arne Holdensen, kredsformand.

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 4
Ikke indkommet forslag.

Ad 5
Jørgen Brædder fremlagde det reviderede årsregnskab.
Det viste en indtægt på kr. 10.632,08 og en udgift på kr. 9.226,26.
Det gav et overskud på kr. 1.405,82.
Bankbeholdningen er kr. 4.013,04

Regnskabet godkendt uden bemærkninger.

Ad 6.
Udgår. Der bliver ikke opkrævet kontingent til kredsforeningen.

Ad 7.
a. Arne Holdensen genvalgt som formand med akklamation
b. Knud Mathisen genvalgt som revisor på samme måde
c. Bjarne Simonsen blev genvalgt som revisorsuppleant (var ikke til stede)
d. Som deltagere ved Politipensionisternes generalforsamling” 18. april 2024 i Odense blev den siddende bestyrelse i kreds 7 valgt. Bonnie Ludvigsen meldte dog fra p.g.a. ferie. Hun vil snarest søge at finde en afløser.

Ad 8.
Politiforeningen ved Anders Kofoed fik herefter ordet og kom med en meget bred og dækkende beretning om Politiforbundets gøren og laden. Forinden havde han uddelt kuglepenne og en lille sort æske med en smart polet til indkøbsvognens lås og bolsjer.
Han har her tirsdag og onsdag været til hovedbestyrelsesmøde på Kobæk Strand.
Den overståede men endnu ikke godkendte OK24 blev nøje beskrevet..
Hvis den bliver godkendt vil en politiassistent pr. 01.04.24 få 1.500 til 2.000 om måneden og pr. 01.04.25 yderligere kr. 500.
I kreds 7 får de hvert år ca. 70 unge kollegaer til oplæring og ingen af dem har en hjemadresse syd for Storstrømmen!
Efter den fyldige orientering tilbød han igen at betale for vores kaffebord. Tak for det!

Dirigenten gav derefter ordet til formanden, der afsluttede generalforsamlingen kl. 1545.

Hilmer Ringer
referent

Referat fra bestyrelsesmøde kreds 7 den 2. november 2023

Sydsjælland og Lolland-Falster, kreds 7
Referat fra bestyrelsesmøde den 02. NOV 2023

Indkaldelse til kredsbestyrelsesmøde torsdag den 2. november 2023 kl. 1000 hos Jørgen Brædder, Søndre Boulevard 93B, 4930 Maribo

 Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde med evt. opfølgninger.

3. Meddelelser fra
a. Formanden
i. Nyt fra PL:
HB møde den 14. sep. i Odense
Falske tigger mails
Borgerforslag fra Faglige Seniorer om hurtigere regulering folkepensionen blev nedstemt i Folketinget
I øjeblikket 2449 medlemmer af Landsforeningen

Ny samarbejdsaftale med Politiforbundet – er udsendt

Indstillingsnotat vedr. Politipensionist arrangement i politikredsene

Status på overenskomstforhandlingerne – stadig krav om 1,79 % efterslæb og generel stigning i pensionen med samme andel som den generelle lønstigning.

Landsforeningens generalforsamling er torsdag d. 18. april 2024.
Næste hovedbestyrelsesmøde er den 8. februar 2024
Ny vedtægtsændring – medlemsoptagelse alder 23 år
Lokal folder og bestyrelsesliste – uddeles – nye rettelser

b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer / lokalforeningerne

4. Økonomi

5. Kredsgeneralforsamling

6. Eventuelt

Tilmelding til mig 28. januar 2023

Arne Holdensen, kredsformand

Jørgen har kaffe med (blødt??) brød klar.
Han køber også smørrebrød til efter mødet for de fremmødtes egen regning. Husk derfor svar til Jørgen senest mandag den 30. november kl. 18.

Mødet startede kl. 1000

Alle bestyrelsesmedlemmer mødt:
Arne Holdensen, Mogens Larsen, Jørgen Brædder, Peter Møller Sørensen, Finn Mogensen (Bonnie Ludvigsen) og Hilmer Ringer.

Ad 1.
Dagsorden godkendt

Ad 2.
Referat godkendt uden bemærkninger.

Ad 3. a.
Der henvises til det af formanden opdaterede under 3. a.

b.
Jørgen Brædder oplyste, at de siden sidst har haft to arrangementer. Peter Hansens Have på Vestlolland og Nørregade Teateret i Maribo,. Høstfest. Begge gange med ca. 20 deltagere.
De har ca. 50 medlemmer og næste arrangement er julefrokosten.

Mogens Larsen havde ikke aktiviteter at fortælle om. Den 24. ds. har de julefrokost.
Den 16.02.24 holdes generalforsamling.

Finn Mogensen fortalte, at de er ca. 60 medlemmer og tilstræber at holde et møde hver måned.
Senest en guidet rundtur i Næstved, hvor de så på gavlmalerier – god oplevelse.
Også en god oplevelse at besøge Herlufsholm Kostskole.
Den 12.12.23 holdes julefrokost i Karrebæksminde. PG.s kantine er under ombygning.
De har normalt 20 medlemmer + påhæng til deres arrangementer.

Peter M Sørensen oplyste, at de har møde på Slagelse PG den første tirsdag i hver måned. Møder 4 – 12 medlemmer. De er ca. 50 medlemmer.
Senest besøgt modeljernbane på Slagelse Banegård. God oplevelse.
Korsør Golfklub bruges til møder og julefrokost.
I det nye år skal de have foredrag og billeder om Galapagosøerne.

Hilmer fortalte om petanquestævne ved Vintersbøllehallen i august og Bowl & Spis i Vordingborg i oktober. Begge gange med ca. 20 deltagere.
Julefrokost holdes den 24.11.23.
43 medlemmer.

Ad 4.
Jørgen oplyste, at vi i dag har kr. 4.645 på vores konto.

Ad 5.
Kredsgeneralforsamling afholdes den 29.02.24 på PG i Næstved.
Aftalt, at der forsøges med efterfølgende spisning med brugerbetaling

Ad 6.
Finn anbefalede at benytte Martin Quist Magnussen til foredrag.

Bestyrelsesmødet afsluttet kl. 1145.
Derefter frokost, som den enkelte selv betalte for.

 Hilmer Ringer
referent

Referat fra bestyrelsesmøde kreds 7, den 2. februar 2023

Sydsjælland og Lolland-Falster Nyråd 23. januar 2023
Referat fra bestyrelsesmøde den 02. FEB 2023

Til kredsbestyrelsen.

Indkaldelse til kredsbestyrelsesmøde torsdag den 2. februar 2023 kl. 1000 hos Peter Møller Sørensen, Kjærsvej 47, 4220 Korsør

Deltagere: Arne Holdensen, Jørgen Brædder, Peter Møller Sørensen, Bonnie Ludvigsen, Mogens Larsen og Hilmer Ringer.

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde med evt. opfølgninger.
a. Fællesaktivitet sommeren 2023

3. Meddelelser fra
a. Formanden
i. Møde med Politiforeningen
ii. Nyt fra PL:
HB møde den 9. marts 2023 i Odense – dagsorden endnu ikke modtaget
Stigning på 1,48% + 0,14 % reguleringsordning pr. ¼ 2023, Pr. 1/10 2023 pensionsstigning på 0,35%
iii. Lån&Spar medlemsfordele. PL accepterer afgørelsen om at kun aktive og passiv/passiv+ medlemmer af PF er berettigede til medlemsfordele.
iv. 857 passiv+ og 1403 på passivordningen. I alt 2.260 er medlem i ordningerne
v. Landsforeningen og PF holdt møde og enig i at samarbejde i de kommende OK24 forhandlinger.

b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer / lokalforeningerne.

Peter fortalte om generalforsamling den 24. JAN 23, hvor der med lidt besvær blev valgt en ny kasserer.
De planlægger en tur med orange DSB-billet til København.

Bonnie berettede om julefrokost med god deltagelse.
I januar var planlagt tur til Politimuseet. Aflyst p.g.a. dårlig tilslutning.
14. FEB holdes generalforsamling.
I marts holder Martin Q. Magnussen foredrag om tyverier af dokumenter fra besættelsestiden.

Mogens fortalte om en tur til Femern byggeriet, hvor Prior engageret fortalte om arbejdet.
Foreningen har indtil nu betalt for lån af Seniorklubbens lokaler på Mercur Plads. Det skal de ikke mere. Nu er stedet kommunalt og de skal selv booke plads.
Den 17. FEB var der indkaldt til generalforsamling. Den er nu udsat til den 24. FEB på grund af et medlems bisættelse den 17. ds.

Jørgen fortalte om en tur i AUG til Storstrømsbroens Byggepolads.
I OKT var der en tur i Søllested Bio og i DEC blev holdt julefrokost.
23. MAR holdes generalforsamling.
Foreningen har 52 medlemmer.
Flere medlemmer er træt af rundsending for IPA. Så det sker ikke mere.

Hilmer berettede om en tur i maj måned til Københavns Politis hesteafdeling, der ligger i Kongelunden på Amager.
I AUG var der en tur til Femern byggepladsen, hvor Jørgen Prior begejstret berettede om konstruktionen.
I OKT var der Bowl & Spis i Vordingborg
2. DEC var der julefrokost i vores nye tilholdssted Vintersbøllehallens cafeteria, som et par af vores medlemmer har skaffet adgang til.
Generalforsamling holdes den 21. FEB.

4. Økonomi
Jørgen har fremsendt udkast til årsregnskab 2022.
Underskud på kr. 7.107.
Vi vil modtage kr. 50 pr medlem. Besluttet at sende kr. 35 per medlem til lokalforeninger.
Kørepenge til bestyrelsesmøder bevares ved samkørsel.
Kaffe og kage til bestyrelsesmøder betales af foreningen. Evt. frokost betales af deltagerne.

5. Kredsgeneralforsamling – sidste detaljer
Arne modtager tilmeldinger og meddeler til Camilla i ekspeditionen.
”vejviser” udpeges
Bestilling af kaffe/kage (Bonnie?)
Stemmesedler.
Gæster: Politiforeningen.

6. Landsgeneralforsamling 20. april: hvem deltager – samkørsel.
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at kredsen repræsenteres af kredsformanden og lokalforeningsformændene. Bonnie finder en stedfortræder.
Afgøres på vores generalforsamling.
Næstformand Hans Bondesen og kasserer genopstiller

7. Eventuelt
Næste møde den 08.06.23 kl. 1000 hos Bonnie i Næstved

Hilmer Ringer
referent

Referat fra ordinær generalforsamling kreds 7, lokalforening Vordingborg den 21. feb 2024

Nyråd d. 220224

Ordinær generalforsamling 2024 afholdt onsdag den 21 feb. kl. 1500 i Kantinen i Vintersbølle Hallen.

Til stede: 27 medlemmer – vi er 43 i det hele.

1. Valg af dirigent – Kurt Løj valgt
Han oplyste, at GF var lovligt indkaldt.

2. Godkendelse af fuldmagter – ingen

3. Formandens beretning
Jeg kan starte med den gode nyhed, at vi i det forløbne år ikke har modtaget meddelelse om, at vi har mistet et af vores medlemmer.
Efter sidste års generalforsamling lagde vi, den 23. maj, ud med et besøg på Næstved Automobilmuseum og efterfølgende hyggeligt haveparty med grill og våde vare hos Annette og Knud Mathiesen.
Det blev ikke det store tilløbsstykke. Vi var i alt 12 – inclusive 3 partnere. Men vi havde en god dag på museet og jeg fandt ud af, at jeg også var kommet på museum. Ud over alverdens køretøjer var der også en masse fotos. På et par fotos var jeg med i forbindelse med Dronningens besøg i Vordingborg i sidste årtusinde. Det blev ikke til haveparty på grund af regnvejr. Men så var det heldigt, at vi ikke var så mange og vi hyggede os hos Annette og Knud.
Den 30. AUG holdt vi for første gang petanque ved Vintersbøllehallen og vi var 17 deltagere. Udmærket bane og en af de lokale forsøgte at lære os de ”rigtige” regler. Så må vi se, om vi kan huske dem i år. Afslutning i kantinen.
Den 09. OKT havde vi et af de sikre træf – Bowl & Spis. Vi skulle være 20 til bowling, men var kun 19. Ove Christoff havde glemt sin deltagelse og var nu på jagt i Sverige! 22 deltog i det stegte flæsk.
Ingolf toppede som sædvanlig i scoren.
Vores største hit – julefrokosten – samlede – efter 2 afbud på dagen 30 deltagere og vi havde en hyggelig aften Vintersbølle Hallens kantine, hvor vi føler os meget velkomne.
Vi har for nylig holdt bestyrelsesmøde og drøftede det kommende år aktivitet. Ove Møller foreslog et besøg hos Flådestation Korsør i maj måned og har rettet telefonisk henvendelse. Men grundet den militære situation tager de ikke mod besøg. De henviste til åbent hus den 24. aug.
Så måske bliver det til et nyt besøg hos Femern Projektet. Dernede sker der jo en masse ting.
Hvis nogen af jer har et forslag til aktivitet i maj måned, så sig endelig til efter min beretning.
I august bliver der et petanque-stævne
I oktober bowl & spis og november julefrokost.
Leif Nygaard er ikke på valg i år som kasserer, men han har meddelt, at han til næste generalforsamling ikke genopstiller til bestyrelsen. Så til næste år, skal vi have et nyt bestyrelsesmedlem og en ny kasserer.
I den forbindelse vil jeg lige gøre opmærksom på, at kun medlemmer i Politipensionisternes Landsforening kan vælges ind i vores bestyrelse. Det står i vores vedtægter og er en naturlig konsekvens af, at vi blev oprettet som en underafdeling i Politipensionisterne Kreds 7. Jeg er som formand automatisk med i kreds 7.s bestyrelse.
Endnu en gang skal jeg opfordre alle, der har mulighed for det, til at indmelde sig i Politipensionisternes Landsforening. Det koster kr. 200 og giver automatisk skattefradrag.
Det er Politipensionisterne, der via CO10 kan kæmpe for vores pension. Den mulighed har Politiforbundet ikke på vores vegne.
Ved de for nylig afsluttede lønforhandlinger i staten blev der vedtaget en lønstigning på 8,8 % over en 2 årig periode.
Det betyder, at såfremt anbefalingen følges, reguleres Tjenestemandspensioner samlet med 7,4%, fordelt således:

Pr. 1. april 2024 med i alt 5,89% (generelle stigninger 4,83% + reguleringsordning 1,06%)
Pr. 1. april 2025 med i alt 1,31% (generelle stigninger 1,27% + reguleringsordning 0,04%)
Pr. 1. november 2025 med i alt 0,20% (alene generel stigning)
De sidste 1,4 %, har vi som pensionister, desværre ikke glæde af.

Jeg vil afslutte beretningen og opfordrer til at I komme med bemærkninger.

Beretning godkendt uden bemærkninger

4. Kasseren aflagde regnskab – godkendt
Salto kr 11.942,29

5. Indkomne forslag - ingen

6. Fastsættelse af kontingent
Fastholdelse af 100 kr – hvis man er medlem af hovedforeningen (som er 200 kr) og kr. 150 for andre.

7. Valg til bestyrelse og suppleant
Hilmer valgt med applaus
Ove Møller valgt med applaus

8. Valg af revisor
Helge genvalgt med applaus

9. evt.
Der blev forespurgt, om nogen havde ønsker til en ”tur” til maj, da flådestationen ikke vil se os i krigstid.
Hørte 2 tale om Stevnsfortet.

Der blev drukket kaffe, spist kage – og hygget.

/ahy

Referat fra generalforsamling, kreds 7, lokalafdeling Næstved, den 27. februar 2024

Politipensionisterne i Næstved
Referat af generalforsamlingen d. 27. februar 2024

 Velkomst
Bonnie byder velkommen.

1 Valg af dirigent
Kjeld Ebsen med akklamation valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen, jf. reglerne, var lovligt indkaldt.

2 Godkendelse af evt. fuldmagter
Ingen fuldmagter.

3 Formandens beretning
Bonnie nævnte, at der p.t. er 64 medlemmer af foreningen. Hun nævnte de arrangementer, der havde været i det forgangne år. Det havde været nogle gode arrangementer. Julefrokosten, der blev holdt på Kanalkroen i Karrebæksminde havde været god. Der havde været 30 deltagere. Julefrokosten havde efterfølgende fået positive tilkendegivelser fra deltagerne.
Der er for det kommende år allerede planlagt arrangementer, hvoraf kan nævnes besøg på AMK på Næstved sygehus, foredrag af Ole Thöger, der i øjeblikket er udsendt på mission i Somaliland, besøg i Zehn Garten i Stenlille, sejlads med Lille Claus på Sorø sø, besøg på Holsteinborg Gods, bowling, foredrag af tidligere kollega Martin Quist og endelig julefrokost
Bonnie nævnte, at overenskomstforhandlingerne var faldet på plads. Som det ser ud nu, vil vi over en 2-årig periode incl. reguleringsordning få en stigning i pensionen på 7,40 procent, hvilket betyder en stigning på ca. 1.500,-/måned før skat.
Formandens beretning godkendt med akklamation.

4 Kassererens beretning
Regnskabet godkendt

5 Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen har foreslået en kontingentforhøjelse på kr. 50,-/år. Stigningen godkendt af forsamlingen. Kontingentet er herefter:
For medlemmer af Politipensionisternes Landsforening kr. 150,- årligt.
For IKKE medlemmer af Politipensionisternes Landsforening kr. 200,- årligt.
Kontingentet bedes indbetalt til foreningens konto: 0400-402 788 4658 senest 15/3 2024.

6 Valg af formand
Bonnie er villig til genvalg. Genvalgt med akklamation.

7 Valg af to bestyrelsessuppleanter
Anni Nørgård og Lars Tobiasen genvalgt med akklamation

8 Valg af 2 revisorer og en suppleant
På valg er Kurt Holm og Henrik Karlsen, samt suppleant Torben Christensen. Alle er villige til genvalg. Alle tre genvalgt med akklamation.

9 Indkomne forslag
Ingen

10 Eventuelt
Vedrørende arrangementer foreslog flere, at man igen skulle holde årets julefrokost på Kanalkroen i Karrebæksminde.
Henrik Karlsen foreslog foredrag med tidligere anklager Jeanette Wincentz Andersen ligesom Jens Rasmussen foreslog bådtur fra Skælskør.

Formanden takkede for god ro og orden.

Bestyrelsen består herefter af:
Formand Bonnie Ludvigsen
Kasserer Troels Haugsted
Sekretær Finn Mogensen

Kjeld Ebsen
Dirigent

Bent Ludvigsen
Referent

Referat af generalforsamling kreds 7, Næstved afd den 14. februar 2023

VELKOMST
Efter en vel overstået frokost bød formanden velkommen til de 20 fremmødte, heraf 15 stemmeberettigede medlemmer af Landsforening og Lokalforening.

1 VALG AF DIRIGENT
Formanden foreslog valg af Kurt Holm som dirigent. Kurt valgt med akklamation.

2 GODKENDELSE AF EVT. FULDMAGTER
Dirigenten konstaterede generalforsamling lovlig varslet med udsendelse af indkaldelse med dagsorden den 5. januar 2023. Der var ingen fuldmagter.

3 FORMANDENS BERETNING
Formanden berettede, at vi I august måned måtte tage afsked med Henning Nerup Rasmussen. Forsamlingen mindedes Henning ved et minuts stående stilhed.
I kredsen er vi 212 medlemmer i alt, og heraf er de 65 i Næstved. Arne Holdensen (formand kredsforeningen) arbejder på at få info om nye pensioneringer. Anders Kofoed arbejder for sagen med udlevering af en flyer. I Næstved er vi klart den mest aktive lokalforening.
Berettede om året. Besøg i UKA. Besøg på Gunderslevholm. Vinsmagning. Henrik Karlsen foredrag om valgobservatør arbejdet. Foredrag om Forhandleren v/Torben Godskesen. Julefrokost. Gennemsnitlig ca. 20 personer pr. arrangement. I den forbindelse har bestyrelsen besluttet at gennemførelse af et arrangement kræver mindst 10 tilmeldte deltagere. Det handler om forsvarlighed overfor foreningens økonomi.
I januar i år forsøg med besøg på Politimuseet, som der ikke var tilslutning til. Se evt. punkt 10.
Organisationsmæssigt er der intet at berette ud over en forestående lønstigning pr. ¼ 23 på 1,48% plus 0,14% i reguleringsordning. Pr. 1/10 en pensionsstigning på 0,35%.
I det kommende år byder foreningen på aktiviteter som besøg på Stevns Klint Experience, i samarbejde med sygeplejerskernes pensionistforening et foredrag med Martin Quist om de stjålne dokumenter fra bl.a. Rigsarkivet, en kredsfælles udflugt på Maribosøerne, gavlmalerier i Næstved, en rundvisning på Herlufsholm og endelig naturligvis en julefrokost.
Formanden afsluttede med at takke den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde.
Der var ingen bemærkninger, hvorfor beretningen blev godkendt.

 

4 KASSERERENS BERETNING
Troels Haugsted er pt. på ferie, så sekretæren udleverede og gennemgik regnskabet, som er revideret uden bemærkninger af vores to revisorer. Året betød et driftsunderskud på ca. 1.300 kr., men der er stadig et indestående på ca. 14.000 kr.
Der var ingen bemærkninger, hvorfor regnskabet blev godkendt.

5 FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT
Sekretæren fremlagde bestyrelsens forslag til kontingent som følger: For de af os som er medlem af Landsforeningen foreslår bestyrelsen fastholdelse af kontingentet til vores lille forening på kr. 100,00. Hertil kommer et forventet tilskud fra Landsforeningen på 50,00 pr. næse. Det betyder så, at for de af vore medlemmer som IKKE er medlemmer af Landsforeningen vil det nye års kontingent andrage 150,00 kr. Det vil altså være en reduktion i forhold til 2022 på 20,00 kr.
Kontingentet bedes indbetalt på vores bankkonto: 0400 4027884658.
Der var ingen bemærkninger, hvorfor kontingentet blev godkendt.

6 VALG AF KASSERER OG SEKRETÆR.
På valg er kasserer Troels Haugsted, som er villig til genvalg. Troels valgt med akklamation.
På valg er sekretær Finn Mogensen, som er villig til genvalg. Finn valgt med akklamation.

7 VALG AF TO BESTYRELSESSUPPLEANTER
Anni Nørgaard er en af de to nuværende suppleanter, og Anni er villig til genvalg. Anni blev valgt med akklamation. Kurt Holm er den anden af de nuværende suppleanter. Kurt ønskede på mødet ikke genvalg. Lars Tobiasen erklærede sig villig til at stille op. Lars valgt med akklamation.

8 VALG AF 2 REVISORER OG EN REVISORSUPPLEANT
På valg er revisor Ole Baad, og Ole ønskede ikke genvalg. Henrik Karlsen erklærede sig villig til opstilling. Henrik herefter valgt med akklamation. På valg er også revisor Kurt Holm. Kurt genvalgt med akklamation.
På valg er revisorsuppleant Torben Christensen. Torben genvalgt med akklamation.

9 INDKOMNE FORSLAG
Der er ikke indkommet forslag.

 

10 EVENTUELT
Umiddelbart ønskede ingen ordet.
Sekretæren efterlyste forsamlingens holdning til at genoptage et besøg på Politimuseet. Forsamlingen gav tydeligt udtryk for, at næsten alle havde været på stedet. Derfor ingen grund til at prøve igen.
Finn: Orientering om kommende arrangementer og herunder de relevante datoer:
Den 14/3 Stevns Klint Experience i Boesdal Kalkbrud. Invitation kommer i dag/morgen.
Den 11/4 sammen med sygeplejerskernes forening. Foredrag med Martin Quist
Den 9/5 fællesudflugt for hele kredsen. En sejltur på Maribosøerne. MÅSKE…..
Byvandring med guide om gavlmalerierne.
Besøg på Herlufsholm.
Julefrokost på politigården.

Kjeld Ebsen foreslog at formændene for personaleforeningerne i huset går sammen om et fælles sommerarrangement i haven omkring politigården. Både socialt og hvervemæssigt interessant. Formanden vil bringe forslaget videre til de øvrige.

Frode Ziebell Olsen orienterede om at Interpol fylder 100 år i år. I den anledning er Interpol repræsenteret på udstillingen Historiske Dage i Øksnehallen 18-19. marts. Et kæmpe arrangement som er et besøg værd. Se nærmere på https://fuau.dk/emdrup/historiske-dage-2023/

Til oplysning holder kredsforeningen generalforsamling d. 23/2 2023 på Politigården i Næstved.

GENERALFORSAMLINGEN AFSLUTTES KL.: 15:36

Referat fra generalforsamling kreds 7, Næstved lokalforening den 8. marts 2022

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN kreds 7, Næstved Lokalforening den 8. marts 2022 kl. 14:00 PÅ REST. MONA LISA, NÆSTVED.


Formand Erik Næsager bød velkommen til generalforsamlingen.
Der deltog i alt 23 personer.

1: VALG AF DIRIGENT
Formanden foreslog valg af Kurt Holm som dirigent. Kurt blev valgt med akklamation. Kurt takkede for valget og konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen er sket med lovligt varsel.

2: GODKENDELSE AF FULDMAGTER
Der var ingen fuldmagter.

3: FORMANDENS BERETNING
Formanden indledte med en konstatering af, at det har været en både sær og svær tid at drive forening i, men nu er der heldigvis lys forude.
Siden seneste – også udskudte – generalforsamling i august 2021 har der været følgende aktiviteter:
14/9 2021. Besøg på samlermuseum Thorsvang i Stege, frokost der og efterfølgende en guidet rundvisning på Nyord.
13/10 2021. Besøg på tunnelbyggeriet i Rødbyhavn. En eftermiddagstur, hvor tidligere kollega Prior Larsen holdt et glimrende foredrag med besøg på bl.a.udsigtsposten på byggepladsen. Et helt fantastisk projekt. Efterfølgende middag på rest. La Sevillana.
9/11 2021 besøg på politigården i Næstved, hvor chefpolitiinspektør Lars Harvest holdt et interessant foredrag under titlen ”Aktuelt og specielt om Sydsjællands og Lollands Falsters politi”.
23/11 2021 bestyrelsesmøde med planlægning af julefrokost, udflugt til Gunderslevholm og den næste generalforsamling. Bestyrelsen holdt efterfølgende nødvendig kontakt via mail og sms.
Vi har skiftet bank fra Sydbank til Lån og Spar på grund af førstnævntes gebyrpolitik. En stor tak til Troels for arbejdet med dette projekt.
Julefrokosten blev aflyst pga for få deltagere. Gunderslevholm og generalforsamlingen begge aflyst pga coronasituationen.
Det har til dagens generalforsamling ikke været muligt at få adgang til Politigården.

Politipensionisternes Landsforening har fået ny landsformand Mogens Vinding. Den nye formand vil især arbejde for Landsforeningen og forholdet til Politiforbundet, herunder en plads i forbundets bestyrelse.
Også Politiforbundet har fået ny formand – Heino Kegel. Tidligere har vi kvit og frit modtaget politibladet, men vil man fortsat modtage bladet, skal man melde sig ind i Politiforbundet. Særlig interesse for os har medlemsskaberne ”Passiv” og ”Passiv+” til en pris af henholdsvis 422,- årligt og 200,- månedligt. Personligt har jeg tegnet et ”Passiv” medlemskab og får dermed bladet. Beløbet er formentlig fradragsberettiget som et fagligt kontingent. I øvrigt trækker jeg også kontingentet til Politipensionisternes Landsforening fra i skat. Det drejer sig om 180,- kr. årligt.
Kontingentet til vores egen forening har hidtil været kr. 100,- for de, der også er medlem af landsforeningen, og ellers kr. 170,- for de, der ikke er det. Differencen på 70,- er det tilskud som et medlemskab af landsforeningen udløser til vores kasse. På den måde betaler alle lige meget til vores forening. Det nye kontingent for vores forening fastsættes under punkt 7.

Velfærdsforeningen er for de der er/har været ansat på Næstved Politigård. Her er det årlige kontingent kr, 120,-. Her må den enkelte selv sørge for kontakt til Velfærdsforeningens kasserer, Louise Götze Petersen. Denne forening afholder generalforsamling d. 6/4 22 i kantinen på Politigården. Formand er Jeppe Viggers og næstformand er Maria Ravnshøj Marland.

Pensionistforeningen for hele kredsen – kreds 7 afholdt generalforsamling d. 24/2 22. Her blev Arne Holdensen genvalgt, og Knud Mathiesen blev valgt som revisor. Denne forening er kontingentløs og modtager i stedet penge fra landsforeningen.

Den 7/4 2022 afholder Pensionisternes Landsforening generalforsamling i Odense. Arne Holdensen vil deltage, og vi har mulighed for at sende i alt 6 delegerede.

Formandens beretning godkendt med akklamation.

4: KASSERERENS BERETNING
Kassereren omdelte det reviderede regnskab. Han gennemgik regnskabet detaljeret og konstaterede et overskud på knap 900,-som årets resultat. Foreningen har herefter en formue på ca. kr. 15.000,-
Der var ingen spørgsmål. Beretningen godkendt med akklamation.

5: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT.
Kontingent foreslås uændret på kr. 100,- for medlemmer af Landsforeningen og 170,- kr. øvrige medlemmer.
BEMÆRK: Pga. skifte af pengeinstitut skal fremtidigt kontingent betales til konto 0400 4027884658.
Der var ingen bemærkninger.

6: VALG AF FORMAND
På valg er Erik Næsager, som har tilkendegivet, at han ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår Bonnie Ludvigsen.
Bonnie Ludvigsen accepterede opstillingen og blev valgt med stor akklamation.

7: VALG AF TO BESTYRELSESSUPPLEANTER.
På valg er 1) Anni Nørgård og 2) Bent Ludvigsen. Bestyrelsen foreslår genvalg.
Anni er villig til genvalg og vælges med akklamation.
Bent Ludvigsen takker nej. Formanden foreslår Kurt Holm, som accepterer og som vælges med akklamation.

8: VALG AF TO REVISORER OG EN REVISORSUPPLEANT
På valg er revisorerne Kurt Holm og Ole Baad, og som suppleant Torben Christensen. Alle er villige til genvalg. Alle tre valgt med akklamation som anført.

9: INDKOMNE FORSLAG
Der var ikke indkommet nogen forslag.

10: EVENTUELT
Frode Ziebel Olsen berettede fra besøg på den nye politiskole i Vejle. Foreslår stedet som et emne til en udflugt. Skolechefen er Erik Bjørn, som vi alle kender fra kredsen.
Debat om medlemskab af kredsens Velfærdsforening. Der rundsendes en liste, hvor de der ønsker det, kan skrive sig på til orientering for bestyrelsen. Det er op til det enkelte medlem selv at kontakte Velfærdsforeningen i alle spørgsmål – inklusiv kontingentbetaling.
På spørgsmål oplyser formanden, at fordelen ved at være medlem af Velfærdsforeningen er/var, at der bl.a. blev uddelt jubilæums- og fødselsdagsgaver ved runde dage. Velfærdsforeningen har ligget helt stille pga. den særlige situation vedr. corona på politigården. Foreningen forventes at genoptage sine arrangementer med bl.a. biografture m.v.

Finn Mogensen takkede på foreningens vegne Erik for et særdeles veludført formandsarbejde. Ved næste arrangement i foreningen vil vi overbringe en yderligere tak.

Da ikke yderligere ønskede ordet, afsluttede dirigenten generalforsamlingen kl. 14:50.
Formanden takkede for veludført arbejde og takkede for fremmødet. Han ønskede med stor glæde den nye formand velkommen i foreningens ledelse. Tak til Bent Ludvigsen for medvirken så langt, og tak til Annie Nørgaard for at hun igen stiller sig til rådighed som suppleant. Yderligere velkommen til Kurt Holm som ny suppleant. Endelig også en tak til foreningens revisorer, Ole Baad og Kurt Holm, og revisorsuppleant Torben Christensen.

Bestyrelsen består herefter pr. d.d. af formand Bonnie Ludvigsen, kasserer Troels Haugsted og sekretær Finn Mogensen. Førstesuppleant til bestyrelsen er Anni Nørgaard, og 2. suppleant er Kurt Holm. Revisorerne Kurt Holm og Ole Baad, suppleant Torben Christensen.
Næstved den 8. august 2022.

Kurt Holm, dirigent
Finn Mogensen, sekretær

Forslag til ændring af vedtægtens § 3, Næstved Lokalforening

Forslag til ændring af Vedtægtens § 3.

Nuværende:

§3 Medlemmerne
Som medlem kan optages enhver, der har gjort tjeneste i Næstved eller som har bopæl i Næstved eller Faxe kommune samt deres ægtefæller/samlevere, som vil efterleve denne vedtægt og som er medlemmer af Politipensionisterne.
Passive medlemmer
Som passive medlemmer i foreningen kan optages eller tjenestemænd, der er fyldt 55 år og som er medlem af PID.
Passive medlemmer har ikke stemmeret og kan ikke modtage valg til tillidsposter.
Passive medlemmer kan pålægges et kontingent til foreningen.

Ændringsforslag til § 3.


”Som medlem kan optages pensionerede tjenestemænd i Politiet samt pensionerede medlemmer af Domstolenes Tjenestemandsforening og deres ægtefæller/samlever, som vil efterleve denne vedtægt og som er medlemmer af Politipensionisterne Landsforening.
Stk. 2
som passive medlemmer kan optages tidligere ansatte i politiet, og som er fyldt 55 år.
Passive medlemmer har ikke stemmeret og kan ikke modtage valg til tillidsposter.
Passive medlemmer betaler kontingentet til foreningen reguleret med det tilskudsbeløb, der modtages til medlemmerne af Politipensionisternes Landsforening”.

 

Vedtægter Næstved lokalforening

Vedtægter for Politipensionisterne Næstved.


§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn og hjemsted er Politipensionisterne, Næstved.
Foreningens hjemsted er formanden bopæl.

§2 Formål
Foreningen er en partipolitisk uafhængig sammenslutning af pensionerede tjeneste-
mænd fra Politiforbundet i Danmark samt pensionerede medlemmer af politiet og domstolenes tjenestemandsforening og deres ægtefæller/samlevere.
Foreningen har blandt andet til formål at:
⦁ være bindeled mellem medlemmerne og Politipensionisterne,
⦁ varetage medlemmernes økonomiske interesser i henseende til pension og andre sociale forhold i nært samarbejde med Politipensionisterne og      andre statslige pensionistforeninger,
⦁ fastholde et nært tilknytningsforhold til de faglige organisationer,
⦁ koordinere og aktivere foreningsarbejdet ved blandt andet meddelelser i DANSK POLITI og STATSPENSIONISTEN og fremme indlæg fra medlemmerne til optagelse i samme medlemsblade,
⦁ opretholde og fremme et fortsat godt kammeratskab ved afholdelse af møder, selskabelige sammenkomster og andre aktiviteter for medlemmerne til styrelse af sammenholdet og til fjernelse af ensomhedsfølelse.

§ 3 Medlemmerne
Som medlem kan optages pensionerede tjenestemænd i Politiet samt pensionerede medlemmer af Domstolenes Tjenestemandsforening og deres ægtefæller/samlever, som vil efterleve denne vedtægt og som er medlemmer af Politipensionisterne Landsforening.
Stk. 2 som passive medlemmer kan optages tidligere ansatte i politiet, og som er fyldt 55 år.
Passive medlemmer har ikke stemmeret og kan ikke modtage valg til tillidsposter.
Passive medlemmer betaler kontingentet til foreningen reguleret med det tilskudsbeløb, der modtages til medlemmerne af Politipensionisternes Landsforening.

 § 4 Tilslutning til Politipensionisterne Indmeldelse i Politipensionisternes Landsforening kan ske gennem herværende forening eller ved direkte henvendelse til landsforeningen.

§ 5 Udmeldelse
Et medlem kan udmelde sig af foreningen med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

§ 6 Kontingent
Kontingentet til foreningen fastsættes på foreningens årlige generalforsamling.
Kontingentet dækker et kalenderår og betales helårligt forud og skal væres foreningen i hænde senest d. 15. marts.

§ 7 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling, således at formanden afgår lige år og kasserer og sekretær på ulige år.
Desuden vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Bestyrelsesarbejde
Kassereren fører foreningen regnskab.
Foreningen pengebeholdning placeres efter bestyrelsens skøn.
Regnskabet følger kalenderåret.
Sekretæren fører bestyrelsens forhandlingsprotokol og medlemsliste.

§ 8 Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling er foreningens højeste myndighed og afholdes en gang årligt i februar måned og indkaldes med mindst 1 måneds varsel skriftlig til hvert medlem og ved bekendtgørelse på Politipensionisternes Landsforeningens hjemmeside under kreds 7.
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Godkendelse af fuldmagter.
3) Formandens beretning.
4) Kassereren aflægger regnskab.
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Valg af formand (lige år) kasserer og sekretær (ulige år).
7) Valg af bestyrelses suppleanter.
8) Valg af revisorer og revisorsuppleant.
9) Indkomne forslag.
10) Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden in hænde senest 14 dage før den afholdelse.
Et medlem kan møde med 1 fuldmagt.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.
Til vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 stemmers flertal.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen eller ¼ af medlemmerne forlanger det.
Skriftlig begæring herom indsendes til formanden med oplysning om, hvilke sager der ønskes behandlet.
Den ekstraordinære generalforsamling varsles skriftlig og skal afholdes senest 3 uger efter begæringens fremsættelse.

§ 9 Foreningens ophævelse
Foreningen kan kun ophæves når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt stemmer for det. Er 2/3 af medlemmerne ikke fremmødt ved den indkaldte generalforsamling, i9ndkaldes snarest en ekstraordinær generalforsamling med foreningen ophævelse som det eneste punkt på dagsordenen. 2/3 af de fremmødte kan ved skriftlig afstemning afgøres spørgsmålet om foreningens ophævelse.
Ved foreningen ophævelse skal foreningens aktiver tilfalde POLITIPENSIONISTERNE.

§ 10 Ikrafttræden
Vedtægten vedtaget på den stiftende generalforsamling i Næstved d. 3. september 2003 og med senere redaktionelle ændring på generalforsamlingen d. 21. februar 2012, d. 18. februar 2014 og d. 5. august 2021 og træder i kraft straks.

Som dirigent Som sekretær Som formand
…………………… ……………………… …………………………
Kurt Holm Finn Mogensen Erik Næsager

Udklip med underskrifter:

underskrift

Kredsbestyrelsen kreds 7

Lokalforeninger kreds 7

Kredsformand

arneholdennsenSKredsformand

Arne Holdensen                 
Grævlingestien 5,
4760 Vordingborg      
tlf. 28 43 65 72
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Næstformand                    
Politipensionisterne i Nykøbing F
Mogens Larsen                  
Lille Mussevej 21, 4990 Sakskøbing       
40 53 90 67 / 54 77 90 67
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sekretær
Politipensionisterne i Vordingborg
Hilmer Ringer                    
Nørregade 19, 4760 Vordingborg          
tlf. 23 66 35 82
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kasserer                             
Politipensionisterne på Lolland
Jørgen Brædder                 
Søndre Boulevard 93B, 4930 Maribo    
tlf. 42 42 08 54
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bestyrelsesmedlem           
Politipensionisterne i Slagelse
Peter Møller Sørensen      
Kjærsvej 47, 4220 Korsør   
tlf. 31 70 19 03
gDenne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bestyrelsesmedlem           
Politipensionisterne i Næstved
Bonnie Ludvigsen              
Figenvej 86, 4700 Næstved 
42 51 36 00 
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

                                                                                                            

Vedtægter kreds 7 besluttet på generalforsamling 24. feb 2022

VEDTÆGT for Sydsjælland og Lolland-Falsters politipensionistforening.

§ 1. Navn og hjemsted.
Foreningens navn er ”Sydsjælland og Lolland-Falsters politipensionistforening” med formandens adresse som hjemsted.

§ 2. Formål.
Foreningen er partipolitisk uafhængig og har til formål at varetage medlemmernes
interesser vedrørende pensions- og andre sociale formål i nært samarbejde med
Politiforbundet, Politipensionisternes Landsforening og de stedlige repræsentanter fra
politiorganisationen samt at virke som samlingspunkt for foreningens medlemmer i
henseende til sammenkomster og arrangementer – eventuelt via lokale klubber.

§ 3. Opgaver.
Kredsforeningen skal
⦁ være bindeled til Landsforeningen gennem kredsrepræsentanten,
⦁ hjælpe og vejlede i økonomiske og sociale spørgsmål,
⦁ søge at styrke samarbejdet mellem lokalforeninger og klubber i kredsen, samt
⦁ arrangere ture og lignende eventuelt sammen med lokale klubber.

§ 4. Medlemskab.
Som medlemmer optages alle, der har bopæl i politikredsen, eller har været
tjenestegørende i politikredsen og anmoder om medlemskab, og som er medlem af
Politipensionisternes Landsforening.

§ 5. Ledelse.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, der også er
kredsrepræsentant, en kasserer og lokalforeningsformændene.
Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og sekretær.

§ 6. Generalforsamling.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned og
indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved annoncering på Landsforeningens hjemme-side og i Dansk Politi, samt med E-mail til medlemmerne via lokalforeningerne.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Formanden og kassereren vælges på generalforsamlingen for en periode på 2 år, henholdsvis lige og ulige år.
Lokalforeningsformændene udgør den øvrige bestyrelse.
Der vælges 2 revisorer for 2 år, hvor af 1 afgår i lige år og 1 i ulige år, og en revisor-
suppleant for 2 år.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af fuldmagter.
3. Formandens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Regnskab.
6. Valg:
a. Formand.
b. Kasserer.
c. Revisor og suppleant
d. Valg af delegerede til Landsforeningens generalforsamling,
jfr. PL.´s vedtægt § 11.
7. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilstilles formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
Til et forslags vedtagelse kræves almindelig flertal.
Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer kræver skriftlig afstemning.
Hvert medlem kan højest møde med 1 fuldmagt.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest en måned efter begæringen og indkaldes via Landsforeningens hjemmeside og ved e-mail med angiv lse af dagsorden senest 14 dage før afholdelsen.

§ 7. Tegningsret og forpligtigelse.
Foreningen tegnes af kredsformanden og kassereren i forening
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forplig-
telser, der påhviler foreningen.

§ 8. Regnskab.
Regnskabet er kalenderåret.
Kassereren har ansvaret for at regnskabet føres efter de af bestyrelsen og revisorerne fastsatte retningslinjer.
Hver post i regnskabet skal være ledsaget af tilsvarende bilag.
Det reviderede regnskab forelægges på den årlige generalforsamling eller efter bestyrelsens begæring.

§ 9. Foreningens opløsning.
Foreningens opløsning kan kun finde sted på en i samme anledning indkaldt generalforsamling.
Opløsningen kan kun ske, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
Ved opløsningen tages bestemmelse om foreningens midler.
Udmeldte medlemmer har intet krav på foreningens midler.

Foreningens vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 19. februar 2008 i Vordingborg.
Senere rettelser vedtaget på generalforsamlingen d. 24. februar 2022.

Hilmer Ringer Erik Næsager
………………………. …………………………… Referent Dirigent

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...