Formand lokalforening Næstved

Bonnie Ludvigsen,
Figenvej 86,
4700 Næstved
Tlf. 42 51 36 00
e-mail: bonnieludvigsen@gmail.com

Referat fra generalforsamling kreds 7, Næstved lokalforening den 8. marts 2022

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN kreds 7, Næstved Lokalforening den 8. marts 2022 kl. 14:00 PÅ REST. MONA LISA, NÆSTVED.


Formand Erik Næsager bød velkommen til generalforsamlingen.
Der deltog i alt 23 personer.

1: VALG AF DIRIGENT
Formanden foreslog valg af Kurt Holm som dirigent. Kurt blev valgt med akklamation. Kurt takkede for valget og konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen er sket med lovligt varsel.

2: GODKENDELSE AF FULDMAGTER
Der var ingen fuldmagter.

3: FORMANDENS BERETNING
Formanden indledte med en konstatering af, at det har været en både sær og svær tid at drive forening i, men nu er der heldigvis lys forude.
Siden seneste – også udskudte – generalforsamling i august 2021 har der været følgende aktiviteter:
14/9 2021. Besøg på samlermuseum Thorsvang i Stege, frokost der og efterfølgende en guidet rundvisning på Nyord.
13/10 2021. Besøg på tunnelbyggeriet i Rødbyhavn. En eftermiddagstur, hvor tidligere kollega Prior Larsen holdt et glimrende foredrag med besøg på bl.a.udsigtsposten på byggepladsen. Et helt fantastisk projekt. Efterfølgende middag på rest. La Sevillana.
9/11 2021 besøg på politigården i Næstved, hvor chefpolitiinspektør Lars Harvest holdt et interessant foredrag under titlen ”Aktuelt og specielt om Sydsjællands og Lollands Falsters politi”.
23/11 2021 bestyrelsesmøde med planlægning af julefrokost, udflugt til Gunderslevholm og den næste generalforsamling. Bestyrelsen holdt efterfølgende nødvendig kontakt via mail og sms.
Vi har skiftet bank fra Sydbank til Lån og Spar på grund af førstnævntes gebyrpolitik. En stor tak til Troels for arbejdet med dette projekt.
Julefrokosten blev aflyst pga for få deltagere. Gunderslevholm og generalforsamlingen begge aflyst pga coronasituationen.
Det har til dagens generalforsamling ikke været muligt at få adgang til Politigården.

Politipensionisternes Landsforening har fået ny landsformand Mogens Vinding. Den nye formand vil især arbejde for Landsforeningen og forholdet til Politiforbundet, herunder en plads i forbundets bestyrelse.
Også Politiforbundet har fået ny formand – Heino Kegel. Tidligere har vi kvit og frit modtaget politibladet, men vil man fortsat modtage bladet, skal man melde sig ind i Politiforbundet. Særlig interesse for os har medlemsskaberne ”Passiv” og ”Passiv+” til en pris af henholdsvis 422,- årligt og 200,- månedligt. Personligt har jeg tegnet et ”Passiv” medlemskab og får dermed bladet. Beløbet er formentlig fradragsberettiget som et fagligt kontingent. I øvrigt trækker jeg også kontingentet til Politipensionisternes Landsforening fra i skat. Det drejer sig om 180,- kr. årligt.
Kontingentet til vores egen forening har hidtil været kr. 100,- for de, der også er medlem af landsforeningen, og ellers kr. 170,- for de, der ikke er det. Differencen på 70,- er det tilskud som et medlemskab af landsforeningen udløser til vores kasse. På den måde betaler alle lige meget til vores forening. Det nye kontingent for vores forening fastsættes under punkt 7.

Velfærdsforeningen er for de der er/har været ansat på Næstved Politigård. Her er det årlige kontingent kr, 120,-. Her må den enkelte selv sørge for kontakt til Velfærdsforeningens kasserer, Louise Götze Petersen. Denne forening afholder generalforsamling d. 6/4 22 i kantinen på Politigården. Formand er Jeppe Viggers og næstformand er Maria Ravnshøj Marland.

Pensionistforeningen for hele kredsen – kreds 7 afholdt generalforsamling d. 24/2 22. Her blev Arne Holdensen genvalgt, og Knud Mathiesen blev valgt som revisor. Denne forening er kontingentløs og modtager i stedet penge fra landsforeningen.

Den 7/4 2022 afholder Pensionisternes Landsforening generalforsamling i Odense. Arne Holdensen vil deltage, og vi har mulighed for at sende i alt 6 delegerede.

Formandens beretning godkendt med akklamation.

4: KASSERERENS BERETNING
Kassereren omdelte det reviderede regnskab. Han gennemgik regnskabet detaljeret og konstaterede et overskud på knap 900,-som årets resultat. Foreningen har herefter en formue på ca. kr. 15.000,-
Der var ingen spørgsmål. Beretningen godkendt med akklamation.

5: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT.
Kontingent foreslås uændret på kr. 100,- for medlemmer af Landsforeningen og 170,- kr. øvrige medlemmer.
BEMÆRK: Pga. skifte af pengeinstitut skal fremtidigt kontingent betales til konto 0400 4027884658.
Der var ingen bemærkninger.

6: VALG AF FORMAND
På valg er Erik Næsager, som har tilkendegivet, at han ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår Bonnie Ludvigsen.
Bonnie Ludvigsen accepterede opstillingen og blev valgt med stor akklamation.

7: VALG AF TO BESTYRELSESSUPPLEANTER.
På valg er 1) Anni Nørgård og 2) Bent Ludvigsen. Bestyrelsen foreslår genvalg.
Anni er villig til genvalg og vælges med akklamation.
Bent Ludvigsen takker nej. Formanden foreslår Kurt Holm, som accepterer og som vælges med akklamation.

8: VALG AF TO REVISORER OG EN REVISORSUPPLEANT
På valg er revisorerne Kurt Holm og Ole Baad, og som suppleant Torben Christensen. Alle er villige til genvalg. Alle tre valgt med akklamation som anført.

9: INDKOMNE FORSLAG
Der var ikke indkommet nogen forslag.

10: EVENTUELT
Frode Ziebel Olsen berettede fra besøg på den nye politiskole i Vejle. Foreslår stedet som et emne til en udflugt. Skolechefen er Erik Bjørn, som vi alle kender fra kredsen.
Debat om medlemskab af kredsens Velfærdsforening. Der rundsendes en liste, hvor de der ønsker det, kan skrive sig på til orientering for bestyrelsen. Det er op til det enkelte medlem selv at kontakte Velfærdsforeningen i alle spørgsmål – inklusiv kontingentbetaling.
På spørgsmål oplyser formanden, at fordelen ved at være medlem af Velfærdsforeningen er/var, at der bl.a. blev uddelt jubilæums- og fødselsdagsgaver ved runde dage. Velfærdsforeningen har ligget helt stille pga. den særlige situation vedr. corona på politigården. Foreningen forventes at genoptage sine arrangementer med bl.a. biografture m.v.

Finn Mogensen takkede på foreningens vegne Erik for et særdeles veludført formandsarbejde. Ved næste arrangement i foreningen vil vi overbringe en yderligere tak.

Da ikke yderligere ønskede ordet, afsluttede dirigenten generalforsamlingen kl. 14:50.
Formanden takkede for veludført arbejde og takkede for fremmødet. Han ønskede med stor glæde den nye formand velkommen i foreningens ledelse. Tak til Bent Ludvigsen for medvirken så langt, og tak til Annie Nørgaard for at hun igen stiller sig til rådighed som suppleant. Yderligere velkommen til Kurt Holm som ny suppleant. Endelig også en tak til foreningens revisorer, Ole Baad og Kurt Holm, og revisorsuppleant Torben Christensen.

Bestyrelsen består herefter pr. d.d. af formand Bonnie Ludvigsen, kasserer Troels Haugsted og sekretær Finn Mogensen. Førstesuppleant til bestyrelsen er Anni Nørgaard, og 2. suppleant er Kurt Holm. Revisorerne Kurt Holm og Ole Baad, suppleant Torben Christensen.
Næstved den 8. august 2022.

Kurt Holm, dirigent
Finn Mogensen, sekretær

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...