Ordinær kredsgeneralforsamling kreds 7 den 29. feb 2024

Referat fra ordinær generalforsamling kreds 7 den 29. februar 2024

Indkaldelse til ordinær kredsgeneralforsamling

Torsdag 29. februar 2024 kl. 14.00
Politigården, Parkvej 50, 4700 Næstved
i kantinen eller andet passende lokale

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af fuldmagter. Hvert medlem kan kun møde med én fuldmagt
3. Formandens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Kassererens beretning.
6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
7. Valg:
a. Valg af formand: Arne Holdensen villig til genvalg
b. Valg af revisor. Knud Mathiesen på valg
c. Valg af revisorsuppleant. Bjarne Simonsen på valg.
d. Valg af 5 delegerede ud over kredsformanden til ”Politipensionisternes generalforsamling” 18. april 2024 i Odense.

8. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal indsendes til formanden senest onsdag den 21. februar 2024

Af hensyn til adgangskontrol bedes man tilmelde sig hos kredsformanden, tlf. 2843 6572 eller helst på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest fredag den 23. februar 2024.

Arne Holdensen, kredsformand

Bestyrelsen består i øvrigt af: Mogens Larsen – næstformand, Jørgen Brædder – kasserer, Hilmer Ringer - sekretær , Bonnie Ludvigsen og Peter Møller Sørensen

12 medlemmer deltog i generalforsamlingen.
Som gæstetaler var indbudt Anders Kofoed fra Politiforeningen.

Ad 1.
Erik Næsager blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Ad 2.
Ingen fuldmagter

Ad 3.
Sydsjælland og Lolland-Falster

Beretning vedr. 2023

OK 24 har været i fokus i året 2023 i Politipensionistenes Landsforening. Hovedbestyrelsen har talt meget og vores landsformand har langt meget arbejde i sammenslutningen af statspensionister netop på dette spørgsmål. Når vi ser resultatet, er det ikke, hvad vi havde håbet. Det vil jeg vende tilbage til senere.
Her i Kreds 7 har bestyrelsen været mest fokuseret på det lokale arbejde, som mest udspiller sig i de 5 lokalforeninger.

Desværre har vores kredsforening igen måttet tage afsked med 5 medlemmer som, er afgået ved døden i årets løb. Det drejer sig om:

2023
Jørn Georg Faxø
Bjarne Sand Madsen
Simon Ole Jensen
Erling Anton Christensen
Knud Andersen

Jeg vil gerne bede jer om at rejse jer i stilhed at mindes dem.
ÆRET VÆRE DERES MINDE.

Medlemssituationen i øvrigt
Vi har i 2023 kun fået eet nyt medlem. Et medlem har meldt sig ud og et er blevet slettet.
I medlemsoversigten fra Landsforeningen ser jeg, at vi ved udgangen af 2023 har i alt 206 medlemmer mod 212 sidste år.
På den positive side: Vi har fået 3 nye medlemmer allerede i år – 2024.

På landsplan er der i alt 2416 medlemmer – en tilbagegang fra 2487 på i alt 71 medlemmer. Til sammenligning mistede vi i 2022 61 medlemmer. En tendens, som vi desværre nok kommer til at set fortsætte, set i lyset af Politiforbundets nye passiv+ medlemsordning.

Politipensionisternes Landsforening generalforsamling den 20. april 2023.
Kredsen var repræsenteret ved Hilmer Ringer, Peter Møller Sørensen, Mogens Larsen, Jørgen Brædder og Per Thomsen, som blev valgt på sidste års kredsgeneralforsamling. Mødet fandt sted som god tradition i Odense.

Forbundssekretær Claus Redder Madsen fra Politiforbundet var inviteret han holdt et aktuelt indlæg om at for politipersonalet vil afsked som 60-årig fra 2019 koste et fradrag på 12 % (tidl. var fradraget 4 %). Som 63-årig er det nye fradrag 1% (tidl. 0 %) og den lavere pligtige afgangsalder på 63 år for polititjenestemænd er afskaffet.
Han oplyste, at der også med virkning fra 1. januar 2019 er indført en ordning med optjening af engangsydelse, såfremt man fortsætter i tjenesten. Denne ydelse optjenes for hvert kvartal, man udfører tjeneste, når der er optjent 37 pensionsår. Ydelsen udgør 15 % af lønnen og udbetales som et engangsbeløb ved afskedigelsen. Ydelsen er naturligvis skattepligtig.
Han oplyste også, at den gennemsnitlige afgangsalder for politipersonalet p.t. er 63,4 år.
Der blev afholdt 6 senkarriere kurser i 2022 og planlagt 6 kurser i 2023.

Fra landsformandens beretning skal her nævnes, at aftalen fra OK21 om, at statspensionister pr. 1. juni 2022 skal ansættes på den organisationsaftale eller fællesoverenskomst, der findes på det område man ansættes indenfor.
Politiforbundet har oplyst, at der p.t. er genansat 122 pensionerede politifolk, men da disse ikke kan komme ind under ovenstående aftale, er de alle ansat på HK-lignende vilkår.
Regulering af folkepensionen blev også nævnt. Et borgerforslag fra Faglige Seniorer har opnået de nødvendige 50.000 stemmer og har derfor været drøftet i Folketinget. Regeringen har ikke taget sagen op, da den mener, at den nuværende regulering er rigtig god.

Ud fra en konkret situation på Bornholm behandlede og vedtog generalforsamlingen et forslag om at medlemmer, som står uden for en kredsforening kan være organiseret direkte under Landsforeningen.
Heldigvis udviklede situationen sig positivt og kredsforeningen blev ikke nedlagt alligevel.
Derudover godkendte generalforsamlingen, at andre politi-relevante organisationer kan benytte vores hjemmeside.
Generalforsamlingen godkendte ligeledes en forhøjelse af det årlige kontingent til 200 kr. med virkning fra 1. januar 2024.

Næstformanden Hans Agerbo og landskasserer Poul Erik Christensen blev begge genvalg ved akklamation

OK 24
Som nævnt i indledningen blev resultatet for vores vedkommende ikke som forventet.
Vi fik 7,4%, fordelt således:
⦁ Pr. 1. april 2024 med i alt 5,89% (generelle stigninger 4,83% + reguleringsordning 1,06%)
⦁ Pr. 1. april 2025 med i alt 1,31% (generelle stigninger 1,27% + reguleringsordning 0,04%)
⦁ Pr. 1. november 2025 med i alt 0,20% (alene generel stigning)
De resterende 1,4% i forliget er fordelt som følger:
⦁ 1% afsættes til andre formål (organisationsforhandlinger)
⦁ 0,4% afsættes til den såkaldte reststigning (lønglidning, anciennitets stigninger m.v.)
De to sidste formål får tjenestemandspensionister ikke del i, fordi kravet om regulering af pensioner med den fulde ramme desværre blev afvist af finansministeriet under forhandlingerne.
Vi fik heller ikke efterslæbet fra tidligere år på 1,79 %
Til sammenligning fik de arbejdsaktive 8,8 %.
Man kan stadig under sig over, at pensionisterne ikke får den samme procentvise stigning, da vores leveomkostninger jo også er steget med inflationen.

En del af puljen til andre formål (1%), blev øremærket til lavtlønsgrupper inden for forskellige faggrupper. Hvorfor blev Sammenslutningen af Senior/Pensionsgruppen i CO10 ikke i samme forbindelse tilgodeset med vores dokumenterbare efterslæb for tidligere overenskomster.
Desværre har finansministeren den holdning at statstjenestemænds pension er rigelig nok i forvejen.
Her viser det sig, at vi godt nok har forhandlingsret gennem CO10, men ikke aftaleret.

Samarbejdet med Politiforbundet
Samarbejdet med Politiforbundet fungerer fint. Også selv om nogle mener, at Forbundet har snigløbet os ved de nye medlemsordninger med passiv/ passiv+ ordningen.
Samarbejdsaftalen revideres årligt.
Forbundet støttede Landsforeningen i genoptagelse af kravet om regulering af pensionen med 1,79 % som efterslæb fra tidligere år til OK 24.
Vedr. vores deltagelse i Senkarriere-kurserne er der stadig ikke noget nyt. Der er for lidt tid, påstås det fra Forbundets side.
Det skal retfærdigvis nævnes, at Forbundet årligt støtter Landsforeningen med 20.000 kr. efter ansøgning.

Lokalt samarbejde med Politiforeningen
Vi har et stort naturligt ønske om et godt samarbejde med Sydsjællands og Lolland-Falsters Politiforening. Ikke mindst når det drejer sig om medlemmernes interesser og selvfølgelig også om at få rekrutteret medlemmer til Politipensionisterne.
Vi har i året 2023 ikke afholdt et fælles møde, men heldigvis deltog Anders Kofoed ved vores sidste generalforsamling og deltager også i dag som gæst.
Vi blev også inviteret til Politiforeningens generalforsamling, men desværre kom invitationen så sent, at nogen i kredsbestyrelsen ikke kunne nå at afse tid deltagelse.
Det er ikke lykkes os endnu at finde en god løsning på den lokale information til nye pensionister, men jeg har et dybfølt håb, om at vores lille lokale folder om Landsforeningen og de lokale klubber bliver uddelt til pensionisterne.
Der er også forslag i Hovedbestyrelsen om, at Kredsene fik adgang til de møder som Politiforeningerne holder med de nye pensionister. Det kunne være et ønske herfra.
Det falder også helt i tråd med det indstillingsnotat, som Politiforbundet har udsendt til Politiforeningerne. (30-10-2023)

Hovedbestyrelsesmøder
I årets løb har der været afholdt 3 hovedbestyrelsesmøder.
Forårsmøde i marts havde fokus på generalforsamlingen og økonomien, som var lidt stram, og det blev aftalt at nedsætte tilskuddet til kredsene.
Hovedkassereren og et par hovedbestyrelsesmedlemmer var dog kommet på gode tanker og på et ekstraordinært HB-møde lige før sidste års generalforsamling vedtog Hovedbestyrelsen at indstille til forhøjelse af kontingentet til de nævnte 200 kr. Det var ”rettidig omhu”, da vi også fremover vil løbe ind i prisstigninger på flere fronter.
På efterårsmødet drøftede vi OK 24 med de krav, vi fremsætter gennem pensionistgruppen under CO10.
Hovedbestyrelsen var også enig i at ændre vedtægterne, så man kan blive medlem af Landsforeningen ved en alder af 63 år uanset pensionering eller ej. Forslaget vil blive fremlagt på den kommende generalforsamling.

Kredsbestyrelsesmøder
Kredsbestyrelsen har holdt 3 møder i årets løb. Møderne holdes på skrift og vores hovedtema er koordinering af aktiviteterne i lokalforeningerne.
Vi forsøgte at lave en fælles udflugt, men da vi blev mere konkrete, løb vi ind i bl.a. tvivl om opbakning fra medlemmerne. Det drejede sig om en sejltur med Anemonen på Maribosøerne.

Aktiviteter i lokalforeningerne
Det meste af kredsens aktiviteter foregår i lokalforeningerne. Vi har stadig 5 lokale klubber baseret på de gamle stationer i Slagelse, Næstved, Vordingborg, Nykøbing F og Nakskov

De fleste lokalforeninger mødes 2-4 gange om året. Der er tale om en bred vifte af arrangementer med kulturelle og sociale indslag. Julefrokost er et gennemgående fast arrangement med traditionelt mange deltagere.
Næstved tilstræber dog én gang om måneden.

Der har været afholdt generalforsamlinger i de 4 klubber og vi afventer Lolland Seniorklub.

Jeg endnu en gang opfordre lokalforeningerne til at invitere evt. naboforening med til arrangementer i det omfang det kan lade sig gøre rent praktisk. Det giver jo en god mulighed for at opleve noget nyt og møde en god tidligere kollega.

Hjemmesiden og nyhedsbrev
Jeg skal råde til, at medlemmerne af og til kigger på Landsforeningens hjemmeside. Her har lokalforeningerne også mulighed for at lægge aktiviteter op. Medlemmerne kan også abonnere på at få nyhedsbreve tilsendt – blot ved et enkelt eller to klik på hjemmesiden. Herved får man nyheder fra egen kreds, næsten med det samme de er lagt på Hjemmesiden.
Vi har i Hovedbestyrelsen drøftet ulempen i, at alle referater og kontaktoplysninger ligger offentligt til gængeligt. Det skal undersøges om der skal et login til at læse referater.

Vi har været ramt af svindlere som har misbrugt landsformandens mailadresse til at samle penge ind.

Økonomi
Kassereren beretter om kredsens økonomi, men jeg skal allerede nu nævne, at kredsens økonomi ender ud i et lille overskud, især da vi sidste år besluttede at sløjfe ”frokosten” til bestyrelsesmøderne og at vi sidste år holdt en meget beskeden generalforsamling. Vi takker Politiforeningen for at have været vært ved kaffe / kage ved den lejlighed.
Bestyrelsens sammensætning
Der er ikke sket ændringer i bestyrelsens sammensætning i årets løb.
Bestyrelsen udgør Peter Møller Sørensen - - Slagelse, Bonnie Ludvigsen – Næstved, Hilmer Ringer – Vordingborg og sekretær, Mogens Larsen – Nykøbing F. blev nykonstitueret som næstformand og Jørgen Brædder – Lolland kasserer.

Jeg slutter beretningen med at takke bestyrelsen for et godt og givende samarbejde i årets løb.

Arne Holdensen, kredsformand.

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 4
Ikke indkommet forslag.

Ad 5
Jørgen Brædder fremlagde det reviderede årsregnskab.
Det viste en indtægt på kr. 10.632,08 og en udgift på kr. 9.226,26.
Det gav et overskud på kr. 1.405,82.
Bankbeholdningen er kr. 4.013,04

Regnskabet godkendt uden bemærkninger.

Ad 6.
Udgår. Der bliver ikke opkrævet kontingent til kredsforeningen.

Ad 7.
a. Arne Holdensen genvalgt som formand med akklamation
b. Knud Mathisen genvalgt som revisor på samme måde
c. Bjarne Simonsen blev genvalgt som revisorsuppleant (var ikke til stede)
d. Som deltagere ved Politipensionisternes generalforsamling” 18. april 2024 i Odense blev den siddende bestyrelse i kreds 7 valgt. Bonnie Ludvigsen meldte dog fra p.g.a. ferie. Hun vil snarest søge at finde en afløser.

Ad 8.
Politiforeningen ved Anders Kofoed fik herefter ordet og kom med en meget bred og dækkende beretning om Politiforbundets gøren og laden. Forinden havde han uddelt kuglepenne og en lille sort æske med en smart polet til indkøbsvognens lås og bolsjer.
Han har her tirsdag og onsdag været til hovedbestyrelsesmøde på Kobæk Strand.
Den overståede men endnu ikke godkendte OK24 blev nøje beskrevet..
Hvis den bliver godkendt vil en politiassistent pr. 01.04.24 få 1.500 til 2.000 om måneden og pr. 01.04.25 yderligere kr. 500.
I kreds 7 får de hvert år ca. 70 unge kollegaer til oplæring og ingen af dem har en hjemadresse syd for Storstrømmen!
Efter den fyldige orientering tilbød han igen at betale for vores kaffebord. Tak for det!

Dirigenten gav derefter ordet til formanden, der afsluttede generalforsamlingen kl. 1545.

Hilmer Ringer
referent

Referat fra bestyrelsesmøde kreds 7 den 2. november 2023

Sydsjælland og Lolland-Falster, kreds 7
Referat fra bestyrelsesmøde den 02. NOV 2023

Indkaldelse til kredsbestyrelsesmøde torsdag den 2. november 2023 kl. 1000 hos Jørgen Brædder, Søndre Boulevard 93B, 4930 Maribo

 Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde med evt. opfølgninger.

3. Meddelelser fra
a. Formanden
i. Nyt fra PL:
HB møde den 14. sep. i Odense
Falske tigger mails
Borgerforslag fra Faglige Seniorer om hurtigere regulering folkepensionen blev nedstemt i Folketinget
I øjeblikket 2449 medlemmer af Landsforeningen

Ny samarbejdsaftale med Politiforbundet – er udsendt

Indstillingsnotat vedr. Politipensionist arrangement i politikredsene

Status på overenskomstforhandlingerne – stadig krav om 1,79 % efterslæb og generel stigning i pensionen med samme andel som den generelle lønstigning.

Landsforeningens generalforsamling er torsdag d. 18. april 2024.
Næste hovedbestyrelsesmøde er den 8. februar 2024
Ny vedtægtsændring – medlemsoptagelse alder 23 år
Lokal folder og bestyrelsesliste – uddeles – nye rettelser

b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer / lokalforeningerne

4. Økonomi

5. Kredsgeneralforsamling

6. Eventuelt

Tilmelding til mig 28. januar 2023

Arne Holdensen, kredsformand

Jørgen har kaffe med (blødt??) brød klar.
Han køber også smørrebrød til efter mødet for de fremmødtes egen regning. Husk derfor svar til Jørgen senest mandag den 30. november kl. 18.

Mødet startede kl. 1000

Alle bestyrelsesmedlemmer mødt:
Arne Holdensen, Mogens Larsen, Jørgen Brædder, Peter Møller Sørensen, Finn Mogensen (Bonnie Ludvigsen) og Hilmer Ringer.

Ad 1.
Dagsorden godkendt

Ad 2.
Referat godkendt uden bemærkninger.

Ad 3. a.
Der henvises til det af formanden opdaterede under 3. a.

b.
Jørgen Brædder oplyste, at de siden sidst har haft to arrangementer. Peter Hansens Have på Vestlolland og Nørregade Teateret i Maribo,. Høstfest. Begge gange med ca. 20 deltagere.
De har ca. 50 medlemmer og næste arrangement er julefrokosten.

Mogens Larsen havde ikke aktiviteter at fortælle om. Den 24. ds. har de julefrokost.
Den 16.02.24 holdes generalforsamling.

Finn Mogensen fortalte, at de er ca. 60 medlemmer og tilstræber at holde et møde hver måned.
Senest en guidet rundtur i Næstved, hvor de så på gavlmalerier – god oplevelse.
Også en god oplevelse at besøge Herlufsholm Kostskole.
Den 12.12.23 holdes julefrokost i Karrebæksminde. PG.s kantine er under ombygning.
De har normalt 20 medlemmer + påhæng til deres arrangementer.

Peter M Sørensen oplyste, at de har møde på Slagelse PG den første tirsdag i hver måned. Møder 4 – 12 medlemmer. De er ca. 50 medlemmer.
Senest besøgt modeljernbane på Slagelse Banegård. God oplevelse.
Korsør Golfklub bruges til møder og julefrokost.
I det nye år skal de have foredrag og billeder om Galapagosøerne.

Hilmer fortalte om petanquestævne ved Vintersbøllehallen i august og Bowl & Spis i Vordingborg i oktober. Begge gange med ca. 20 deltagere.
Julefrokost holdes den 24.11.23.
43 medlemmer.

Ad 4.
Jørgen oplyste, at vi i dag har kr. 4.645 på vores konto.

Ad 5.
Kredsgeneralforsamling afholdes den 29.02.24 på PG i Næstved.
Aftalt, at der forsøges med efterfølgende spisning med brugerbetaling

Ad 6.
Finn anbefalede at benytte Martin Quist Magnussen til foredrag.

Bestyrelsesmødet afsluttet kl. 1145.
Derefter frokost, som den enkelte selv betalte for.

 Hilmer Ringer
referent

Referat fra bestyrelsesmøde kreds 7, den 2. februar 2023

Sydsjælland og Lolland-Falster Nyråd 23. januar 2023
Referat fra bestyrelsesmøde den 02. FEB 2023

Til kredsbestyrelsen.

Indkaldelse til kredsbestyrelsesmøde torsdag den 2. februar 2023 kl. 1000 hos Peter Møller Sørensen, Kjærsvej 47, 4220 Korsør

Deltagere: Arne Holdensen, Jørgen Brædder, Peter Møller Sørensen, Bonnie Ludvigsen, Mogens Larsen og Hilmer Ringer.

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde med evt. opfølgninger.
a. Fællesaktivitet sommeren 2023

3. Meddelelser fra
a. Formanden
i. Møde med Politiforeningen
ii. Nyt fra PL:
HB møde den 9. marts 2023 i Odense – dagsorden endnu ikke modtaget
Stigning på 1,48% + 0,14 % reguleringsordning pr. ¼ 2023, Pr. 1/10 2023 pensionsstigning på 0,35%
iii. Lån&Spar medlemsfordele. PL accepterer afgørelsen om at kun aktive og passiv/passiv+ medlemmer af PF er berettigede til medlemsfordele.
iv. 857 passiv+ og 1403 på passivordningen. I alt 2.260 er medlem i ordningerne
v. Landsforeningen og PF holdt møde og enig i at samarbejde i de kommende OK24 forhandlinger.

b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer / lokalforeningerne.

Peter fortalte om generalforsamling den 24. JAN 23, hvor der med lidt besvær blev valgt en ny kasserer.
De planlægger en tur med orange DSB-billet til København.

Bonnie berettede om julefrokost med god deltagelse.
I januar var planlagt tur til Politimuseet. Aflyst p.g.a. dårlig tilslutning.
14. FEB holdes generalforsamling.
I marts holder Martin Q. Magnussen foredrag om tyverier af dokumenter fra besættelsestiden.

Mogens fortalte om en tur til Femern byggeriet, hvor Prior engageret fortalte om arbejdet.
Foreningen har indtil nu betalt for lån af Seniorklubbens lokaler på Mercur Plads. Det skal de ikke mere. Nu er stedet kommunalt og de skal selv booke plads.
Den 17. FEB var der indkaldt til generalforsamling. Den er nu udsat til den 24. FEB på grund af et medlems bisættelse den 17. ds.

Jørgen fortalte om en tur i AUG til Storstrømsbroens Byggepolads.
I OKT var der en tur i Søllested Bio og i DEC blev holdt julefrokost.
23. MAR holdes generalforsamling.
Foreningen har 52 medlemmer.
Flere medlemmer er træt af rundsending for IPA. Så det sker ikke mere.

Hilmer berettede om en tur i maj måned til Københavns Politis hesteafdeling, der ligger i Kongelunden på Amager.
I AUG var der en tur til Femern byggepladsen, hvor Jørgen Prior begejstret berettede om konstruktionen.
I OKT var der Bowl & Spis i Vordingborg
2. DEC var der julefrokost i vores nye tilholdssted Vintersbøllehallens cafeteria, som et par af vores medlemmer har skaffet adgang til.
Generalforsamling holdes den 21. FEB.

4. Økonomi
Jørgen har fremsendt udkast til årsregnskab 2022.
Underskud på kr. 7.107.
Vi vil modtage kr. 50 pr medlem. Besluttet at sende kr. 35 per medlem til lokalforeninger.
Kørepenge til bestyrelsesmøder bevares ved samkørsel.
Kaffe og kage til bestyrelsesmøder betales af foreningen. Evt. frokost betales af deltagerne.

5. Kredsgeneralforsamling – sidste detaljer
Arne modtager tilmeldinger og meddeler til Camilla i ekspeditionen.
”vejviser” udpeges
Bestilling af kaffe/kage (Bonnie?)
Stemmesedler.
Gæster: Politiforeningen.

6. Landsgeneralforsamling 20. april: hvem deltager – samkørsel.
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at kredsen repræsenteres af kredsformanden og lokalforeningsformændene. Bonnie finder en stedfortræder.
Afgøres på vores generalforsamling.
Næstformand Hans Bondesen og kasserer genopstiller

7. Eventuelt
Næste møde den 08.06.23 kl. 1000 hos Bonnie i Næstved

Hilmer Ringer
referent

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...