Formand lokalforening Næstved

Bonnie Ludvigsen,
Figenvej 86,
4700 Næstved
Tlf. 42 51 36 00
e-mail: bonnieludvigsen@gmail.com

Referat fra generalforsamling, kreds 7, lokalafdeling Næstved, den 27. februar 2024

Politipensionisterne i Næstved
Referat af generalforsamlingen d. 27. februar 2024

 Velkomst
Bonnie byder velkommen.

1 Valg af dirigent
Kjeld Ebsen med akklamation valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen, jf. reglerne, var lovligt indkaldt.

2 Godkendelse af evt. fuldmagter
Ingen fuldmagter.

3 Formandens beretning
Bonnie nævnte, at der p.t. er 64 medlemmer af foreningen. Hun nævnte de arrangementer, der havde været i det forgangne år. Det havde været nogle gode arrangementer. Julefrokosten, der blev holdt på Kanalkroen i Karrebæksminde havde været god. Der havde været 30 deltagere. Julefrokosten havde efterfølgende fået positive tilkendegivelser fra deltagerne.
Der er for det kommende år allerede planlagt arrangementer, hvoraf kan nævnes besøg på AMK på Næstved sygehus, foredrag af Ole Thöger, der i øjeblikket er udsendt på mission i Somaliland, besøg i Zehn Garten i Stenlille, sejlads med Lille Claus på Sorø sø, besøg på Holsteinborg Gods, bowling, foredrag af tidligere kollega Martin Quist og endelig julefrokost
Bonnie nævnte, at overenskomstforhandlingerne var faldet på plads. Som det ser ud nu, vil vi over en 2-årig periode incl. reguleringsordning få en stigning i pensionen på 7,40 procent, hvilket betyder en stigning på ca. 1.500,-/måned før skat.
Formandens beretning godkendt med akklamation.

4 Kassererens beretning
Regnskabet godkendt

5 Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen har foreslået en kontingentforhøjelse på kr. 50,-/år. Stigningen godkendt af forsamlingen. Kontingentet er herefter:
For medlemmer af Politipensionisternes Landsforening kr. 150,- årligt.
For IKKE medlemmer af Politipensionisternes Landsforening kr. 200,- årligt.
Kontingentet bedes indbetalt til foreningens konto: 0400-402 788 4658 senest 15/3 2024.

6 Valg af formand
Bonnie er villig til genvalg. Genvalgt med akklamation.

7 Valg af to bestyrelsessuppleanter
Anni Nørgård og Lars Tobiasen genvalgt med akklamation

8 Valg af 2 revisorer og en suppleant
På valg er Kurt Holm og Henrik Karlsen, samt suppleant Torben Christensen. Alle er villige til genvalg. Alle tre genvalgt med akklamation.

9 Indkomne forslag
Ingen

10 Eventuelt
Vedrørende arrangementer foreslog flere, at man igen skulle holde årets julefrokost på Kanalkroen i Karrebæksminde.
Henrik Karlsen foreslog foredrag med tidligere anklager Jeanette Wincentz Andersen ligesom Jens Rasmussen foreslog bådtur fra Skælskør.

Formanden takkede for god ro og orden.

Bestyrelsen består herefter af:
Formand Bonnie Ludvigsen
Kasserer Troels Haugsted
Sekretær Finn Mogensen

Kjeld Ebsen
Dirigent

Bent Ludvigsen
Referent

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...