Vedtægter kreds 7 besluttet på generalforsamling 24. feb 2022

VEDTÆGT for Sydsjælland og Lolland-Falsters politipensionistforening.

§ 1. Navn og hjemsted.
Foreningens navn er ”Sydsjælland og Lolland-Falsters politipensionistforening” med formandens adresse som hjemsted.

§ 2. Formål.
Foreningen er partipolitisk uafhængig og har til formål at varetage medlemmernes
interesser vedrørende pensions- og andre sociale formål i nært samarbejde med
Politiforbundet, Politipensionisternes Landsforening og de stedlige repræsentanter fra
politiorganisationen samt at virke som samlingspunkt for foreningens medlemmer i
henseende til sammenkomster og arrangementer – eventuelt via lokale klubber.

§ 3. Opgaver.
Kredsforeningen skal
⦁ være bindeled til Landsforeningen gennem kredsrepræsentanten,
⦁ hjælpe og vejlede i økonomiske og sociale spørgsmål,
⦁ søge at styrke samarbejdet mellem lokalforeninger og klubber i kredsen, samt
⦁ arrangere ture og lignende eventuelt sammen med lokale klubber.

§ 4. Medlemskab.
Som medlemmer optages alle, der har bopæl i politikredsen, eller har været
tjenestegørende i politikredsen og anmoder om medlemskab, og som er medlem af
Politipensionisternes Landsforening.

§ 5. Ledelse.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, der også er
kredsrepræsentant, en kasserer og lokalforeningsformændene.
Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og sekretær.

§ 6. Generalforsamling.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned og
indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved annoncering på Landsforeningens hjemme-side og i Dansk Politi, samt med E-mail til medlemmerne via lokalforeningerne.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Formanden og kassereren vælges på generalforsamlingen for en periode på 2 år, henholdsvis lige og ulige år.
Lokalforeningsformændene udgør den øvrige bestyrelse.
Der vælges 2 revisorer for 2 år, hvor af 1 afgår i lige år og 1 i ulige år, og en revisor-
suppleant for 2 år.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af fuldmagter.
3. Formandens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Regnskab.
6. Valg:
a. Formand.
b. Kasserer.
c. Revisor og suppleant
d. Valg af delegerede til Landsforeningens generalforsamling,
jfr. PL.´s vedtægt § 11.
7. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilstilles formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
Til et forslags vedtagelse kræves almindelig flertal.
Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer kræver skriftlig afstemning.
Hvert medlem kan højest møde med 1 fuldmagt.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest en måned efter begæringen og indkaldes via Landsforeningens hjemmeside og ved e-mail med angiv lse af dagsorden senest 14 dage før afholdelsen.

§ 7. Tegningsret og forpligtigelse.
Foreningen tegnes af kredsformanden og kassereren i forening
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forplig-
telser, der påhviler foreningen.

§ 8. Regnskab.
Regnskabet er kalenderåret.
Kassereren har ansvaret for at regnskabet føres efter de af bestyrelsen og revisorerne fastsatte retningslinjer.
Hver post i regnskabet skal være ledsaget af tilsvarende bilag.
Det reviderede regnskab forelægges på den årlige generalforsamling eller efter bestyrelsens begæring.

§ 9. Foreningens opløsning.
Foreningens opløsning kan kun finde sted på en i samme anledning indkaldt generalforsamling.
Opløsningen kan kun ske, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
Ved opløsningen tages bestemmelse om foreningens midler.
Udmeldte medlemmer har intet krav på foreningens midler.

Foreningens vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 19. februar 2008 i Vordingborg.
Senere rettelser vedtaget på generalforsamlingen d. 24. februar 2022.

Hilmer Ringer Erik Næsager
………………………. …………………………… Referent Dirigent

Kredsbestyrelsen kreds 7

Lokalforeninger kreds 7

Kredsformand

arneholdennsenSArne Holdensen,
Grævlingestien 5, Nyråd, 4760 Vordingborg 
Tlf.: 28 43 65 72
e.mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 


Lokalforening Næstved

Bonnie Ludvigsen
Figenvej 86,
4700 Næstved
Tlf. 42 51 36 00
e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Lokalforening Slagelse

Gorm Michael Pedersen, Jasminvej 62, 4200 Slagelse
Tlf. 22 28 30 17
mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Lokalforening Vordingborg

Hilmer Ringer, Nørregade 19, 4760 Vordingborg.
mobil: 23 66 35 82.
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Lokalforening Nykøbing F

Mogens Larsen, Lille Musse 21, 4990 Sakskøbing.
Tlf. 54 77 90 67.
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.​​

Lokalforening Lolland

Jørgen Møller Brædder, Østervang 58, 4930 Maribo.
Tlf. 42 42 08 54
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...